Prawo12 lutego, 2019

Skutek prawny wniesienia opłaty sądowej od skargi (skargi kasacyjnej) na rachunek niewłaściwego sądu administracyjnego

Autor: Kucharski Dominik
Rodzaj: linia orzecznicza

Aktualna

Streszczenie

Art. 219 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej: p.p.s.a., stanowi, że opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu. Jednakże, pomimo dość jednoznacznego brzmienia przedmiotowego przepisu, w orzecznictwie istnieje rozbieżność poglądów, na kwestię tego, jak należy traktować uiszczenie opłaty sądowej, np. od skargi, na rachunek bankowy sądu innego niż sąd właściwy. Zgodnie z bardziej rygorystycznym z poglądów z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 219 § 2 p.p.s.a., wniesienie opłaty na rachunek bankowy niewłaściwego sądu nie może zostać uznane ze skuteczne, co w efekcie z uwagi na treść art. 220 § 3 p.p.s.a., skutkuje odrzuceniem skargi.Wedle natomiast poglądu bardziej liberalnego wniesienie opłaty od skargi na rachunek bankowy sądu niewłaściwego nie uzasadnia odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Pogląd nr 1: Wniesienie opłaty od skargi na rachunek sądu niewłaściwego, uzasadnia odrzucenie tej skargi przez sąd z uwagi na art. 220 § 3 p.p.s.a.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11.10.2017 r., II OZ 1055/17, LEX nr 2373092:

,,(...) uchybienie obowiązkowi należytego opłacenia pisma może polegać (...) na uiszczeniu opłaty na niewłaściwy rachunek bankowy, tj. inny rachunek niż rachunek wojewódzkiego sądu administracyjnego, który jest właściwy do rozpoznania sprawy, np. na rachunek innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, sądu powszechnego, czy też organu administracyjnego''

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 20.04.2017 r., III SA/Łd 291/17, LEX nr 2274447:

,,Przy opłacie od skargi na decyzję nie można uznać, że uiszczenie opłaty na konto dowolnego sądu, innego niż właściwy miejscowo sąd administracyjny może być uznane za spełnienie warunku uiszczenia opłaty na rachunek właściwego sądu administracyjnego w rozumieniu przepisu art. 219 § 2 p.p.s.a.''

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top