Samorząd Terytorialny
Prawo10 lutego, 2022

Samorząd Terytorialny 1-2/2022

Koncepcja ALM (ang. asset and liability management) – diagnoza i analiza wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego w PolsceStanowisko Prezydium Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 11 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w wykazie czasopism naukowych
Position of the Presidium of the Committee for Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences of 11 December 2021 on changes in the list of academic journals


dr Daniel Budzeń
jest wykładowcą na studiach MPA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, doradcą sektorowym w Związku Miast Polskich, adiunktem w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0895-6181
dr Bartosz Edwarczyk
jest wykładowcą na studiach MPA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, audytorem wewnętrznym w jednostkach samorządu terytorialnego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2147-8153
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP
jest dyrektorem Instytutu Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5703-4189

Koncepcja ALM (ang. asset and liability management) – diagnoza i analiza wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce

Koncepcja zarządzania aktywami i pasywami (ang. asset and liability management – ALM) stosowana jest w sektorze publicznym w wielu krajach. Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej przez autorów diagnozy oraz analizy możliwości wdrożenia koncepcji ALM w jednostkach sektora samorządowego w Polsce. W artykule wykorzystano kilka metod badawczych, w tym analizę literaturową i dokumentacyjną, badanie ankietowe oraz analizę empiryczną (statystyczną). W wyniku badania autorzy stwierdzili, że istnieje podstawa, ale także potrzeba zastosowania koordynacyjnego podejścia bilansowego do zarządzania majątkiem i długiem lokalnym z wykorzystaniem ujęcia strategicznego. Wprowadzenie koncepcji ALM jest także możliwe dzięki wykorzystaniu informacji i danych z obecnej sprawozdawczości budżetowej i finansowej, co powinno przyczynić się do zwiększenia efektywności działań zarządczych oraz większej skuteczności decyzyjnej władz lokalnych. Koncepcja ALM może także stanowić podstawę do zastosowania nowych lub wprowadzenia komplementarnych reguł finansowych.

Słowa kluczowe
: zarządzanie majątkiem lokalnym, zarządzanie długiem lokalnym, koncepcja ALM, jednostka samorządu terytorialnego, zarządzanie strategiczne

dr Daniel Budzeń
is a lecturer in MPA studies at the Poznań University of Economics, sectoral advisor at the Association of Polish Cities, assistant professor at Humanistic-Manager Higher School Milenium in Gniezno, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0895-6181
dr Bartosz Edwarczyk
is a lecturer in MPA studies at the Poznań University of Economics, Poland, internal auditor in territorial self-government units.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2147-8153
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP
is the director of the Institute of Finance at the Poznań University of Economics, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5703-4189

The concept of ALM – diagnosis and analysis of its use in territorial self-government units in Poland

The concept of asset and liability management (ALM) is applied in the public sector in many countries. The objective of the article is to present the results of the diagnosis and analysis conducted by the authors of the possibility of implementing the concept of ALM in territorial self-government units in Poland. Several research methods were used in the article, including desk research, a questionnaire survey and an empirical (statistical) analysis. As a result of the study, the authors concluded that there is a basis for but also a need to apply a coordinated balance sheet approach to local asset and debt management using a strategic approach. It is also possible to introduce the ALM concept by using information and data from current budget and financial reporting, which should contribute to more efficient management activities and greater effectiveness in decision-making by the local authorities. The ALM concept can also provide a basis for applying new or introducing complementary financial rules.

Keywords: local asset management, local debt management, ALM concept, territorial self-government unit, strategic management

Bibliografia / References
Biondi Y., Accounting representations of public debt and deficits in European central government accounts: An exploration of anomalies and contradictions, „Accounting Forum” 2016/3
Biondi Y., Public debt accounting and management in UK: Refunding or refinancing? Or, the strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde in the aftermath of the Global Financial Crisis, „Accounting Forum” 2016/2
Budzeń D., Edwarczyk B., Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym, Warszawa 2021
Cangoz M.C., Boitreaud S., Dychala C.B., How Do Countries Use an Asset and Liability Management Approach? A Survey on Sovereign Balance Sheet Management, „Policy Research Working Paper” 2018/8624
Eurostat, Measuring net government debt: theory and practice, 2014
Eyraud L., Debrun X., Hodge A., Lledó V., Pattillo C., Second-Generation Fiscal Rules: Balancing, Simplicity, Flexibility, and Enforceability, „Staff Discussion Notes” 2018/4
Fabozzi F., Konishi A., Asset Liability Management, Chicago 1990
Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2015
Marchewka-Bartkowiak K., Fiscal rules – new solutions in EU after crisis [w:] Fiscal rules in the EU after the crisis – a selection of papers presented during the Budapest Public Finance Seminar, Hungarian State Treasury 2018
Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa: Implikacje dla strefy euro, Warszawa 2011
Maziad S., Skancke M., Sovereign asset-liability management – guidance for resource-rich economies, International Monetary Fund 2014
Najwyższa Izba Kontroli, Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014
Sheng A., Cho Y.J., Risk management and stable financial structure, „The World Bank Policy Research Working Paper” 1993/1109

prof. dr hab. Barbara Szulczewska
jest pracownikiem w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8589-7512
dr hab. inż. Renata Giedych
jest adiunktem w Katedrze Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2524-5886
dr Paulina Legutko-Kobus
jest adiunktem w Katedrze Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0380-8913
dr hab. Maciej Nowak
jest profesorem w Katedrze Nieruchomości na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8149-8995

Zarządzanie zieloną infrastrukturą w mieście w kontekście dostępnych narzędzi prawnych i zarządzania rozwojem

Zielona infrastruktura to wyzwanie w zakresie prowadzenia lokalnej polityki rozwoju, szczególnie dla mniejszych miast. Celem artykułu jest ustalenie, czy i w jakim stopniu koncepcja zielonej infrastruktury może być wdrażana w Polsce w obecnym stanie prawnym. Dokonano identyfikacji narzędzi zarówno prawnych, jak i innych – głównie związanych z zarządzaniem rozwojem (w tym zarządzaniem partycypacyjnym), które umożliwiają kształtowanie i utrzymanie zielonej infrastruktury. Analiza literatury przedmiotu, źródeł prawnych, a także studia przypadków konkretnych samorządów lokalnych prowadzą do konstatacji, że dostępne obecnie narzędzia pozwalają na pełną realizację koncepcji zielonej infrastruktury. Barierą jest natomiast niepełne zrozumienie tej koncepcji przez jednostki samorządu terytorialnego. Kluczowe dla skutecznego wdrożenia zielonej infrastruktury wydają się podejmowane w praktyce działania i ich umiejętna koordynacja. Kształtowanie zielonej infrastruktury w procesach rozwoju (w tym szczególnie miast mniejszych) powinno odbywać się przez podnoszenie świadomości mieszkańców miast co do jej znaczenia dla jakości życia, a także doradztwo i szkolenia.

Słowa kluczowe: zielona infrastruktura, polityka przestrzenna, samorząd lokalny, zarządzanie partycypacyjne

prof. dr hab. Barbara Szulczewska
is an employee of the Institute of Urban and Regional Development in Warsaw, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8589-7512
dr hab. inż. Renata Giedych
is an assistant professor at the Department of Landscape Architecture of the Warsaw University of Life Sciences, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2524-5886
dr Paulina Legutko-Kobus
is an assistant professor at the Department of Public Policy of the Warsaw University of Life Sciences, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0380-8913
dr hab. Maciej Nowak
is a professor of the Department of Real Estate at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8149-8995

Managing green urban infrastructure in the context of available legal tools and the management of development

Green infrastructure is a challenge for managing local development policy, especially for smaller cities. The objective of this article is to establish whether and to what extent the concept of green infrastructure can be implemented in Poland in the current legal situation. It identifies both legal and other tools – mainly related to development management (including participatory management), which enable the shaping and maintenance of green infrastructure. The analysis of the literature on the subject, legal sources, as well as case studies of specific territorial self-governments lead to the conclusion that the tools that are currently available enable the full implementation of the concept of green infrastructure. However, the barrier is the incomplete understanding of this concept by territorial self-government units. The key to the effective implementation of green infrastructure appears to be the actions taken in practice and their skilful coordination. Green infrastructure should be shaped in development processes (especially in smaller cities) by increasing the awareness of the city’s inhabitants as to its importance to the quality of life, as well as by counselling and training.

Keywords: green infrastructure, spatial policy, territorial self-government, participatory management

Bibliografia / References
Atlas ekofizjograficzny miasta stołecznego Warszawy, Warszawa 2018
Bernaciak A., Sobol A., Rzeńca A., New public urban space: citizens’ initiatives in participatory budgeting in Katowice, Łódź and Poznań, „Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development” 2018/22
Biejat K., Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach, Warszawa 2017
Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Katalog techniczny, Berlin–Kraków 2019
Chatzimentora A., Apostolopouloub E., Mazarisa A.D., A review of green infrastructure research in Europe: Challenges and opportunities, „Landscape and Urban Planning” 2020/198
Davies C., MacFarlane R., McGloin C., Roe M., Green Infrastructure Planning Guide, http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/resources/North_East_Green_Infrastructure_Planning_Guide.pdf 
Davies C., Hansen R., Rall E., Pauleit S., Lafortezza R., Yole De Bellis Y., Santos A., Tosics I., Green Infrastructure Planning and Implementation, http://www.academia.edu/18650115/Green_Infrastructure_Planning_and_Implementation
Giedych R., Ochrona przyrody w polityce przestrzennej miast, „Studia KPZK PAN” 2018/190
Kronenberg J., Bariery dla utrzymania drzew w miastach i sposoby pokonywania tych barier, „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” 2012/3
Legutko-Kobus P., Akceptacja i społeczne przyzwolenie dla wdrażania rozwoju zrównoważonego [w:] Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, „Studia KPZK PAN” 2013/152
Legutko-Kobus P., Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego, „Studia z Polityki Publicznej” 2018/3
Mell I.C., Aligning Fragmented Planning Structures through a Green Infrastructure Approach to Urban Development in the UK and USA, „Urban Forestry & Urban Greening” 2014/13, issue 4
Ministerstwo Środowiska, Podręcznik adaptacji dla miast – wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, Warszawa 2015
Ministerstwo Środowiska, Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, Warszawa 2015
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Nowakowska, Łódź 2016
Rzeńca A., Zielone budżety partycypacyjne [w:] Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście, red. T. Bergier, J. Kronenberg, Kraków 2018
Szulczewska B., Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią a praktyką [w:] Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, red. A. Cieszewska, Warszawa 2004
Szulczewska B., Zielona infrastruktura – czy koniec historii?, Studia KPZK PAN 2018/189
Szulczewska B., Zielona infrastruktura w polskiej praktyce planistycznej – trzy studia przypadku, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie” 2020/43
Szulczewska B., Giedych R., Maksymiuk G., Can we face the challenge: how to implement a theoretical concept of green infrastructure into planning practice? Warsaw case study, „Landscape Research” 2017/42

dr Maciej Hadel
jest aplikantem sędziowskim w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2256-1565
dr hab. Igor Zachariasz, prof. UEK
jest adwokatem, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2138-1853

Analiza stosowania art. 12 specustawy covidowej z perspektywy standardów państwa prawnego


Stosowanie art. 12 specustawy covidowej zarówno przez organy administracji publicznej, jak i wojewódzkie sądy administracyjne budzi zasadnicze wątpliwości odnośnie do przestrzegania zasady działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa oraz zasad dekodowanych z klauzuli państwa prawnego. U podstaw stosowania tych przepisów nie leży założenie o racjonalności ustawodawcy, nie uwzględnia ono chronionych konstytucyjnie praw i wolności obywatelskich, trudno też twierdzić, że jest czynione w interesie publicznym. Opracowanie stara się przybliżyć powyższą problematykę. Wpierw przeanalizowany został nadzwyczajny charakter i cel specustawy covidowej, z szerszym omówieniem rzeczonej regulacji prawnej. Kolejno zaś przedstawione zostało zagadnienie sądowej kontroli decyzji zapadających w związku z inwestycjami realizowanymi na podstawie art. 12 specustawy, w szczególności w kontekście zasad wykładni przepisów specustawy covidowej.

Słowa kluczowe: przeciwdziałanie COVID-19, prawo budowlane, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, demokratyczne państwo prawne

dr Maciej Hadel
is a judge articling at the National School of Judiciary and Public Prosecution, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2256-1565
dr hab. Igor Zachariasz, prof. UEK
is an attorney-at-law, a professor of the Kraków University of Economics, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2138-1853

Analysis of the application of Article 12 of the special Covid Act from the point of view of rule of law standards

The application of Article 12 of the special Covid Act by both the bodies of public administration and the voivodship administrative courts gives rise to fundamental doubts as to the observance of the principle of public authorities acting on the basis and within the limits of the law and the principles decoded from the rule of law clause. The application of these provisions is not based on the assumption that the legislator is rational, it does not take into account the constitutionally protected civil rights and freedoms, and it is difficult to claim that this is done in the public interest. The article attempts to explain these issues. The extraordinary nature and objective of the special Covid Act has been analysed, and this legal regulation has been discussed more extensively. Next, the issue of a judicial examination of the decisions made in connection with investments conducted under Article 12 of the special Covid Act is presented, in particular in the context of the principles of interpretation of the provisions of the special Covid Act.

Keywords: counteracting Covid-19, construction law, administrative law, administrative proceedings, democratic state ruled by law

Bibliografia / References
Awantura o jednego dewelopera? Na tarczy skorzystały setki innych, https://www.money.pl/gospodarka/awantura-o-jednego-dewelopera-na-tarczy-skorzystaly-setki-innych-6555363368479264a.html
Bursztynowicz M., Pojęcie inwestycji budowlanych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, LEX 2020Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019
Gołąb A., Inwestycje covidowe prowadzone na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Zagadnienia wybrane, „Casus” 2020/3
Hadel M., Fragmentaryzacja prawa administracyjnego jako przejaw kryzysu tej gałęzi prawa, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2018/2
Hadel M., Wykładnia art. 12 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. specustawy covidowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 1 czerwca 2021 r., II SA/Bk 369/21, OwSS 2021/3
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014
Ojczyk J., Koronawirus pozwoli ominąć przepisy budowlane, https://www.prawo.pl/biznes/koronawirus-pozwoli-ominac-przepisy-budowlane,498340.html
Polski Fundusz Rozwoju, Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, 1.04.2020 r., https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow.pdf
Siwik M., Realizacja inwestycji budowlanych na podstawie specustawy ws. COVID-19, https://bogdanchudoba.pl/realizacja-inwestycji-budowlanych-na-podstawie-specustawy-ws-covid-19/
Zimmermann J., O kryzysie prawa administracyjnego, „Casus” 2013/67
Zirk-Sadowski M., Wykładnia w prawie administracyjnym [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012

dr hab. Kazimierz Bandarzewski
jest adiunktem w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8783-8820

Postępowanie zgłoszeniowe w przypadku zamiaru usunięcia przez osobę fizyczną drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej

Problematyka postępowania zgłoszeniowego dotyczącego usuwania drzew z nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej wywołuje wątpliwości w praktyce. Ustawodawca zredagował to postępowanie zasadniczo dość poprawnie, ale nie ustrzegł się kilku kwestii spornych, takich jak sama dopuszczalność ustalania prawa do nieruchomości lub badania celu usuwania drzewa jako niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie budzi wątpliwości, że okoliczności te mają podstawowe znaczenie w trybie zgłoszeniowym objętym przypadkiem uregulowanym w art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody, a mimo to ustawodawca nie zobowiązał wnioskodawcy do wykazywania ich w samym zgłoszeniu. W związku z tym kwestie te nie mają charakteru formalnego, lecz charakter merytoryczny i powinny być ustalane w toku postępowania przez organ. Brak ich wskazania przez zgłaszającego nie może prowadzić do odmowy przyjęcia samego zgłoszenia do rozpoznania. Mają one charakter materialny, w związku z czym brak wykazania ich zaistnienia będzie skutkował wniesieniem sprzeciwu na podstawie art. 83f ust. 15 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

Słowa kluczowe
: zgłoszenie, usuwanie drzew, cel niezwiązany z działalnością gospodarczą, prawo własności

dr hab. Kazimierz Bandarzewski
is an assistant professor at the Chair of Territorial Self-Government Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Kraków, Poland).
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8783-8820

Notification proceedings in the case of a natural person’s intention to remove a tree for non-business purposes

The notification procedure for removing trees from the applicant’s property for non-business purposes gives rise to doubts in practice. The legislator essentially drafted these proceedings quite correctly, but has not avoided several contentious issues, such as the very admissibility of establishing the right to the property or examining the objective of removing a tree as being unrelated to business. There is no doubt that these circumstances are of fundamental importance in the notification procedure encompassed by the case regulated by Article 83f, para. 1, item 3a of the Nature Conservation Act, but, even so, the legislator has not obliged the applicant to specify them in the notification itself. Therefore, these issues are not of a formal nature, but of a substantive nature and the authority should establish them in the proceedings. The lack of their indication by the applicant cannot lead to the refusal to accept the application itself for examination. They are of a material nature, as a result of which the failure to demonstrate their existence will result in an objection being raised under Article 83f, para. 15, item 1 of the Nature Conservation Act.

Keywords: notification, removal of trees, non-business purpose, ownership right

Bibliografia / References
Cebera A., Firlus J.G., Reprezentacja interesu zbiorowego w sprawach milcząco załatwianych [w:] Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej, red. Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik, Warszawa 2019
Gruszecki K., Podmioty dokonujące zgłoszenia [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, red. K. Gruszecki, LEX 2020
Grzywacz M., Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [w:] Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna, red. J. Piecha, Warszawa 2017
Haładyj A., Kułak-Krzysiak K., Positive silence to the removal of trees – an analysis of a legal institution, „Review of European and Comparative Law” 2019/1
Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020
Kamiński M., Milczące załatwienie sprawy [w:] Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017
Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 2021
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019
Kubista M., Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, „Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” 2019/2
Piecha J., Postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa [w:] Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna, red. J. Piecha, Warszawa 2017
Piecha J., Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – charakterystyka instytucji [w:] Wycinka drzew i krzewów. Procedura administracyjna, red. J. Piecha, Warszawa 2017
Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017
Sapeta J., Usuwanie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, w kontekście znowelizowanych z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy o ochronie przyrody, „Casus” 2017/84
Wilk J., Bezprzedmiotowość postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa, którego usunięcie nie wymaga zezwolenia, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2017/5

dr inż. Dariusz Felcenloben
jest dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9819-8710

Pojęcie działki rekreacyjnej i zasady jej oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków


W artykule podjęta została próba doprecyzowania określeń „działka letniskowa” i „budynek letniskowy” na potrzeby ich oznaczania w katastrze nieruchomości. Z uwagi na brak definicji legalnych tych pojęć w aktach normatywnych rangi ustawowej, ich znaczenie pojęciowe ustalono z uwzględnieniem poglądów orzecznictwa sądów administracyjnych. Poczynione ustalenia pozwoliły na sformułowanie tezy, że pod pojęciem działki letniskowej należy rozumieć zabudowaną domkiem rekreacji indywidualnej działkę gruntu położoną na terenach, na których stosownie do ustaleń planu miejscowego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczalne jest sytuowanie tego rodzaju budynków i urządzeń, których wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych obiektów. W zakończeniu sformułowano wnioski o charakterze de lege ferenda dookreślające te pojęcia, które mogą być pomocne przy identyfikowaniu tego rodzaju obiektów i ich rejestrowaniu w ewidencji gruntów i budynków.

Słowa kluczowe: działka letniskowa, tereny rekreacyjne, domek letniskowy, ewidencja gruntów i budynków

dr inż. Dariusz Felcenloben
is the Director of the Geodesy, Cartography and Cadastre Department of the Kłodzko County Council, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9819-8710

The concept of recreational plot of land and the principles of identifying it in the register of land and buildings


The article attempts to clarify the terms ‘recreational plot’ and ‘summer house’ in order to identify them in the cadastre. Given the lack of legal definitions of these terms in the normative acts of statutory importance, their meaning has been established with account taken of the views of the administrative courts in the case law. The findings enabled the formulation of the thesis that the term ‘allotment’ should be understood to mean a plot of land developed with an individual summer house located on lands where, according to the provisions of the land use plan or a planning permission, it is permissible to erect buildings and structures of this type, whose size, geometric features, access to a public road and installations of technical infrastructure enable proper and rational use of these facilities. De lege ferenda conclusions have been formulated in the conclusion, specifying these concepts, which could be helpful in identifying and registering structures of this type in the register of land and buildings.

Keywords: allotment, recreational areas, summer house, register of land and buildings

dr Jakub Mrożek
jest doktorem nauk prawnych.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1018-5163

Charakter prawny uchwał w przedmiocie ustalenia sieci (planów sieci) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych podejmowanych na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 39 ust. 5 i 7 ustawy – Prawo oświatowe


Przedmiotem opracowania jest szczegółowa analiza charakteru prawnego uchwał, na podstawie których tworzone są sieci oraz plany sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli. Mimo wprost wynikającego z ustawy – Prawo oświatowe obowiązku opublikowania powyższych uchwał w wojewódzkich dziennikach urzędowych, zakwalifikowanie ich w poczet aktów prawa miejscowego nie jest jednoznaczne. Jako punkt wyjścia do analizy przyjęto doktrynalne przesłanki kwalifikujące uchwałę jednostki samorządu terytorialnego jako akt prawa miejscowego. Następnie określono rolę, jaką omawiane uchwały odgrywają w systemie oświaty, w tym jaki jest ich wpływ na realizację obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego. Dowiedziono, że jedynie uchwały tworzące sieci publicznych szkół podstawowych stanowią akty prawa miejscowego. W pozostałych wypadkach omawiane akty należy kwalifikować wyłącznie jako inne akty prawne podlegające ogłoszeniu na mocy przepisu szczególnego. Uzasadniając powyższe, wskazano, że jedynie regulacje prawne zawarte w ww. uchwałach stanowią – pośrednią – podstawę do wydania rozstrzygnięć administracyjnych jednostkowo konkretyzujących prawa lub obowiązki względem obywateli.

Słowa kluczowe: szkoła, przedszkole, obwód szkoły, sieć szkół, oświata

dr Jakub Mrożek
is a doctor of law, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1018-5163

Legal nature of resolutions on the establishment of networks (plans of networks) of state-run nursery schools, primary and secondary schools adopted on the basis of Article 32, para. 1 and Article 39, para. 5 and 7 of the Education Law

The article presents a detailed analysis of the legal nature of resolutions on the basis of which networks and plans of networks of state-run primary schools and public nursery schools are created. Despite the obligation arising directly from the Education Law to publish these resolutions in the voivodship official journals, their classification as acts of local law is not unambiguous. The doctrinal premises qualifying a territorial self-government unit’s resolution as an act of local law constituted the starting point for the analysis. Next, the role that these resolutions play in the educational system was defined, including their impact on the implementation of the education obligation and the school obligation. It was proved that only resolutions creating networks of state-run primary schools constitute acts of local law. In the other cases, the acts in question should only be qualified as other acts of law that are subject to promulgation under a specific regulation. In justifying the above, it was demonstrated that only the legal regulations contained in the above resolutions constitute – indirectly – the grounds for issuing administrative decisions individually concretizing rights or obligations with respect to the citizens.

Keywords: school, nursery school, school district, school network, education

Bibliografia / References
Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017
Bogusz M., Konstrukcja upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego a konstrukcja upoważnienia do wydania rozporządzenia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005/2
Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 2000/3
Cieślak S., Prawotwórstwo samorządowe, „Casus” 1999/12
Dudziak S., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny – kryteria kwalifikacji, wymogi w zakresie prawidłowego stanowienia oraz konsekwencje prawne ich naruszenia, „Samorząd Terytorialny” 2012/3
Garicki L., Źródła prawa powszechnie obowiązującego – prawo krajowe [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012
Kisiel W., Relacja między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzją o warunkach zabudowy (uwagi do glosy Jerzego Kopyry), „Samorząd Terytorialny” 2011/11
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, Warszawa 2001
Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny” 2001/11
Mrożek J., Ograniczenie prawa do udziału w postępowaniu administracyjnym podmiotów trzeciego sektora na przykładzie postępowania rekrutacyjnego wprawie oświatowym [w:] Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, red. J. Blicharz, L. Zacharko, Wrocław 2017
Olszówka M., Konstytucyjny paradygmat aktu prawa wewnętrznego, „Ius Novum” 2013/2
Pierzchała J., Edukacja niepubliczna wobec wyzwań reformy edukacji [w:] Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, red. J. Blicharz, L. Zacharko, Wrocław 2017
Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2015
Pliszko A., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2018
Płowiec W., Utrata mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego na skutek uchylenia albo zmiany przepisu ustawy upoważniającego do jego wydania, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012/4
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, red. M. Pilich, A. Olszewski, Warszawa 2018
Stahl M., Dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych w sprawach samorządowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010/5–6
Szewc T., Problem kwalifikacji aktów prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 2006/3
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, red. W. Lachniewicz, A. Pawlikowska, Warszawa 2016
Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego, red. R.A. Grytner, Warszawa 2018
Wiącek M., Upoważnienie do wydania samorządowego akty prawa miejscowego w świetle Konstytucji RP, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013/3
Wronkowska S., Model rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle konstytucji i praktyki [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005
Zyglewska T., Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2018/2

Aleksandra Pyka
jest doktorantką na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz inspektorem ochrony danych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2882-9614

Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

W artykule omówiono problematykę przetwarzania danych osobowych w celu organizacji konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury. Zagadnienie to nie było dogłębniej analizowane w piśmiennictwie, stąd potrzeba jego rozważenia i przedstawienia w odniesieniu do przepisów ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W przedmiotowym artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące m.in. ustalenia, któremu z podmiotów przysługuje status administratora; zakresu danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury; podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych; odbiorców, a także okresu przechowywania danych osobowych. Niniejszy artykuł nie przedstawia w sposób wyczerpujący problematyki przetwarzania danych dla potrzeb organizacji ww. konkursu, a jedynie prezentuje kluczowe zagadnienia.

Słowa kluczowe
: RODO, administrator, konkurs, samorządowa instytucja kultury, dane osobowe

Aleksandra Pyka
is a doctoral student at the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin and a data protection officer at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2882-9614

The organization of recruitment to the post of director of a territorial self-government cultural institution in the light of the General Data Protection Regulation

The article discusses the issue of personal data processing for the purpose of organizing recruitment to the post of director of a territorial self-government cultural institution. This issue has not been analysed in depth in the literature, hence the need to consider and present it with respect to the provisions of the Act on Organizing and Conducting Cultural Activities of 25 October 1991 and the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. This article presents issues regarding, among other things, the establishment of which entity has the status of controller, the scope of personal data processed for the purpose of organizing recruitment to the post of director of a territorial self-government cultural institution, the basis of admissibility of personal data processing, the recipients, as well as the period over which personal data is kept. It does not exhaustively present the issues of data processing for the purposes of organizing this recruitment, but only presents the key issues.

Keywords: GDPR, controller, recruitment, territorial self-government cultural institution, personal data

Bibliografia / References
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych, red. T. Wyka, M.A. Mielczarek, Warszawa 2019
Bienias M., Zasada czasowego ograniczenia przechowywania danych osobowych na gruncie RODO, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2017/4
Dominiak M., Gawroński M., Zasady przetwarzania danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami, red. M. Gawroński, Warszawa 2018
Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018
Fajgielski P., Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Warszawa 2019
Gumularz M., Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, Warszawa 2018
Litwiński P. (red.), Barta P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018
Lubasz D., Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych [w:] Meritum. Ochrona danych osobowych, red. D. Lubasz, Warszawa 2020
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018
RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018
Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, red. E. Bielak-Jomaa, U. Góral, Warszawa 2018
Wiewiórowski W., Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, „Monitor Prawniczy” 2012/7, dodatek

dr Jan Ciechorski
jest wykładowcą Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członkiem Rady Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6659-6212

Rada społeczna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej


Rada społeczna jest instytucją wyłącznie właściwą dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W założeniu ustawodawcy miała pełnić funkcję kontroli społecznej nad publiczną opieką zdrowotną. Niestety ustawodawca nie wyposażył rady w żadne kompetencje władcze dla wykonywania tego zadania. Jednocześnie nie zostały wprowadzone żadne wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na członków rady społecznej, co niestety oznacza, że w radzie mogą zasiadać osoby merytorycznie nieprzygotowane do pełnienia tej funkcji. W konsekwencji de lege ferenda autor postuluje albo przyznanie radzie kompetencji umożliwiających wykonywanie zadań kontrolnych wobec podmiotu leczniczego, albo rezygnację z jej istnienia, bowiem obecnie jest to instytucja o charakterze fasadowym.

Słowa kluczowe: rada społeczna, kompetencje, funkcja kontrolna, członkowie rady społecznej

dr Jan Ciechorski
is a lecturer at the Humanitas University in Sosnowiec, Poland, a member of the Council of Experts on Mental Healthcare under the Polish Ombudsman.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6659-6212

Social council of an independent public healthcare institution

The Social Council is an institution that is exclusively appropriate for an independent public healthcare institution. The legislator intended it to perform the function of social control over public healthcare. Unfortunately, the legislator did not equip the council with any competence in terms of authority to perform this task. Simultaneously, no qualification requirements have been introduced for candidates for members of the social council, which unfortunately means that people who are not qualified to perform this function may be members of the council. Consequently, the author postulates de lege ferenda either the award of competence to the council enabling it to perform control tasks with respect to the medical entity, or withdraw from its existence, as it is currently a façade institution.

Keywords: social council, competences, control function, members of the social council

Bibliografia / References
Ciechorski J., Interes prawny rady społecznej podmiotu leczniczego w postępowaniu administracyjnym. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2012 r., II OZ 491/12, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2014/6, poz. 100
Ciechorski J., Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot tworzący zakładu opieki zdrowotnej [w:] Modele administracji samorządowej w wybranych państwach europejskich, red. J. Podgórska-Rykała, M. Borski, Sosnowiec 2019
Ciechorski J., Skład rady społecznej podmiotu leczniczego, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 października 2012 r., II SA/Ol 1125/12, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2014/2, poz. 25
Ciechorski J., Treść statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego i sądowoadministracyjnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013/1
Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2014
Dercz M., Rek M., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2007
Kubiak R., Prawo medyczne. Wykłady specjalizacyjne, Warszawa 2010

Artur Pytel

jest prawnikiem.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5052-6412

Urlop bezpłatny radnego w świetle art. 24b ustawy o samorządzie gminnym


W artykule autor charakteryzuje problematykę urlopu bezpłatnego radnego w świetle art. 24b ustawy o samorządzie gminnym oraz wyjaśnia, dlaczego krytyka tego przepisu prawa, jako zbyt daleko idącego, nie wydaje się słuszna. W tym celu autor odwołuje się do racji, które legły u podstaw przedmiotowej regulacji prawnej, tzn. potrzeby zagwarantowania bezstronności radnego i wyeliminowania niebezpieczeństwa korupcji. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in.: termin na złożenie wniosku o urlop bezpłatny; długość okresu, na jaki zostaje udzielony urlop bezpłatny; przedłużenie urlopu bezpłatnego; wypowiedzenie stosunku pracy radnemu przebywającemu na urlopie bezpłatnym; umowa o pracę na czas zastępstwa; skrócenie urlopu bezpłatnego; wykonywanie przez radnego funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji oraz uzyskanie mandatu wskutek wyborów uzupełniających.

Słowa kluczowe: radny, urlop bezpłatny, wypowiedzenie stosunku pracy, umowa o pracę na czas zastępstwa, jednostka organizacyjna

Artur Pytel
is a lawyer, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5052-6412

A councillor’s unpaid leave in the light of Article 24b of the Act on Municipal Self-Government


In this article, the author describes the issue of a councillor’s unpaid leave in the light of Article 24b of the Act on Municipal Self-Government and explains why criticism of this provision of the law does not appear to be justified as it is too far-reaching. To this end, the author refers to the reasons behind the legal regulation in question, i.e. the need to guarantee the impartiality of a councillor and to eliminate the danger of corruption. The issues discussed included the deadline for submitting an application for unpaid leave, the duration of the period for which unpaid leave is granted, the extension of unpaid leave, termination of employment of a councillor on unpaid leave, the employment contract for the duration of the substitution period, shortening the unpaid leave, the councillor’s fulfilment of the function of manager or deputy manager in an organizational unit taken over or established by a municipality during a term of office and obtaining a mandate as a result of by-elections.

Keywords: councillor, unpaid leave, termination of employment, employment contract for the duration of the substitution period, organizational unit

Bibliografia / References
Augustyniak M., Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego, LEX 2014
Giedrewicz-Niewińska A., Pracownicy samorządowi – urlop bezpłatny na okres kadencji rady gminy – wygaśnięcie stosunku pracy. Glosa do wyroku SN z 11.12.2007 r., I PK 160/07, OSP 2010/10
Kujaszewska A., Przepisy antykorupcyjne [w:] R. Gawłowski, A. Kujaszewska, K. Pawlik, P. Sadowski, A. Sobolewska, G. Zajączkowska, Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego, Legalis 2018
Płażek S., Komentarz do art. 24b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2013
Rotkiewicz M., Termin złożenia wniosku o urlop bezpłatny przez wybranego radnego gminy, Legalis 2018
Rzetecka-Gil A., Komentarz do art. 24b ustawy o samorządzie gminnym [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Legalis 2018
Rzetecka-Gil A., Samorząd gminny. Komentarz do przepisów o charakterze antykorupcyjnym, LEX 2015
Staszewska E., Urlopy bezpłatne dla radnego gminy, powiatu i województwa [w:] Urlopy pracownicze, red. Z. Góral, Warszawa 2016
Szewc A., Komentarz do art. 24b [w:] G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX 2012
Taniewska-Banacka M., Komentarz do art. 24 [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2007
Wengler L., Wygaśnięcie mandatu radnego gminy wskutek niezłożenia wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego. Glosa do wyroku WSA z 9.09.2004 r., II SA/Bk 37/04, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2006/3
Wierzbica A., Komentarz do art. 24b [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolinicki, LEX 2018
Wierzbica A., Miasto na prawach powiatu – zagadnienia ustrojowe, LEX 2006
Wierzbica A., Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, LEX 2008
Witkowski J., Bezpłatny urlop dla pracownika w okresie sprawowanego przez niego mandatu radnego, Legalis 2014

Krzysztof Januszkiewicz
jest podinspektorem w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, administratywistą.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1370-2023

Realizacja konstytucyjnego prawa stron do udostępnienia akt sprawy w postępowaniu administracyjnym na tle orzecznictwa sądownictwa administracyjnego. Uwagi do art. 73 k.p.a.


Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 r. wydał uchwałę, w której dokonał wykładni regulacji dotyczącej prawa stron do udostępnienia akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. W uchwale tej opowiedziano się de facto za tym, że organ jest związany żądaniem strony w przedmiotowym zakresie, a jednocześnie wsparto się orzeczeniami w większości wydanymi po 2011 r., odnoszącymi się do nieaktualnego stanu prawnego, który zakładał istnienie obowiązku po stronie organu. W konsekwencji nie dokonano interpretacji obowiązującego prawa, ale wykładni wyobrażeń o postulowanych przepisach (zachęcającą pod względem respektowania standardów prawnoczłowieczych, która powinna stać się cennym źródłem działań legislacyjnych). W rezultacie spowodowało to zagrożenie bezpieczeństwa prawnego jednostki, ponieważ wygenerowano pojawienie się „przestrzeni wyobrażeń o prawie” w stosunku do rzeczywistego obowiązywania przepisu i praktyki jego stosowania, a to skutkuje istnieniem różnych standardów w dostępie do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. Wskazana uchwała w zakresie wykładni wiąże wszystkie sądy administracyjne aż do wydania uchwały zmieniającej, która – zdaniem autora – w tej sytuacji powinna zostać pilnie podjęta.

Słowa kluczowe: prawo stron do akt sprawy, postępowanie administracyjne, jawność postępowania, sprawiedliwy proces, zasada demokratycznego państwa prawnego

Krzysztof Januszkiewicz
is a sub-inspector in the Department of Transport and Communications of the Wałbrzych County Council, Poland, administration specialist.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1370-2023

Exercising the constitutional right of parties to access case files in administrative proceedings in the light of the case law of the administrative courts. Comments on Article 73 of the Administrative Procedures Code

The Supreme Administrative Court issued a resolution in 2018 at the request of the Ombudsman, in which it interpreted the regulation on the right of parties to access case files in administrative proceedings. The resolution actually supported the authority being bound by the party’s request in this case, while justifying its arguments with judgments largely issued after 2011, which referred to the outdated legal situation which assumed that the authority has such an obligation. Consequently, no interpretation was made of the applicable law, but an interpretation of the ideas about the postulated provisions (which is encouraging in terms of respect for legal and human rights standards, which should become a valuable source of legislative activity). As a result, this caused a threat to the legal security of the individual, as the appearance of ‘room for imagination about the law’ has been generated with respect to the actual applicability of the provision and the practice of its application, and this results in the existence of various standards in access to the case files in administrative proceedings. This resolution regarding interpretation is binding on all administrative courts until an amending resolution is issued, which – according to the author – should be urgently adopted in this situation.

Keywords: the right of parties to access case files, administrative proceedings, public nature of proceedings, fair trial, principle of a democratic state ruled by law

Bibliografia / References
Boć J., Kontrola prawna administracji [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010
Czarny P., Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Kraków 2005
Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962
Gieroń K., Odtwarzanie zagubionych lub zniszczonych akt sprawy w postępowaniu administracyjnym [w:] Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. M. Kępa, M. Marszał, Wrocław 2016
Graczyk B., Postępowanie administracyjne. Zarys systemu z dodaniem tekstów podstawowych przepisów prawnych, Warszawa 1953
Gutowski M., Kardas M., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach Sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania konstytucji, „Palestra” 2016/4
Jasiński W., Jawność wewnętrzna postępowania sądowego [w:] Jawność procesu karnego, red. J. Skorupka, Warszawa 2012
Kmiecik Z.R., Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008/2
Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013
Kubiak A., Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006
Kopp F.O., Ramsauer U., Verwaltungsverfahrensgesetz, München 2000
Ostojski P., Sprawiedliwość proceduralna według ReNEUAL modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 2017/1
Skoczylas A., Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004
Taras W., Udostępnianie akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, „Annales UMCS. Sectio G” 1992/39
Trociuk S., Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018, Warszawa 2019
Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2018
Wyporska-Frankiewicz J., Dostęp do akt spraw w postępowaniu administracyjnym ogólnym a ustawa o dostępie do informacji publicznej [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. 7, Postępowanie administracyjne, red. C. Martysz, Warszawa 2015
Zalizowski G., Prawo do sądu na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności [w:] Duch praw w Europie środkowo-wschodniej, red. M. Kępa, M. Marszał, Wrocław 2016

Aleksander Kwaśniak
jest słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-279X

Informacja historyczna i archiwalna jako informacja publiczna w kontekście braku cechy aktualności

Przedmiotem artykułu są rozważania dotyczące tego, na ile cecha aktualności informacji determinuje jej status jako informacji publicznej. Autor wychodzi od refleksji natury filozoficznej dotyczących istoty przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, by dojść do wniosku, że teraźniejszość jest stanem na tyle nieuchwytnym, że dostęp do informacji publicznej zasadniczo dotyczyć może jedynie przeszłości albo przyszłości. Ranga prawa do informacji publicznej jako prawa konstytucyjnego zdaje się nie pozwalać na limitowanie czasowe dostępu do informacji, dlatego autor dochodzi do konkluzji, że informacje o działalności podmiotów publicznych będą stanowiły informację publiczną niezależnie od tego, w jak odległym czasie zostały wytworzone. Granicą czasową nie powinna być tu ani data wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ani uchwalenie Konstytucji RP statuującej publiczne prawo do informacji.

Słowa kluczowe: prawo do informacji publicznej, informacje archiwalne, przyszłość, przeszłość, teraźniejszość

Aleksander Kwaśniak
is a PhD student at the Humanitas University in Sosnowiec, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-279X

Historic and archival information as public information in the context of a lack of the feature of currency

The article discusses the extent to which the feature of currency of information determines its status as public information. The author starts from philosophical reflections on the essence of the past, present and future and arrives at the conclusion that the present is such an elusive state that access to public information can, in principle, only apply to the past or the future. The importance of the right to public information as a constitutional right does not seem to allow a temporal limitation of access to information, so the author draws the conclusion that information on the activities of public entities will constitute public information regardless of how far back in time it was produced. The time limit should be neither the date of entry into force of the Act on Access to Public Information, nor the enactment of the Constitution of the Republic of Poland, which stipulates the public right to information.

Keywords: the right to public information, archival information, the future, the past, the present

Bibliografia / References
Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015
Jarzęcka-Siwik E., Wyporska-Frankiewicz J., Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej [w:] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Wyporska-Frankiewicz, Warszawa 2019
Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002 
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1994
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 1998
Tomaszewska K., Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji, Warszawa 2019
Wilk B., Udostępnienie informacji, uzyskanej wcześniej z archiwum (wyodrębnionego). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2016 r., I OSK 371/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020/4
Wygoda K., Jabłoński M., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002

dr hab. Tomasz Wołowiec
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7688-4231

Odpowiedzialność inkasentów opłaty uzdrowiskowej

Gmina uzdrowiskowa realizuje zadania związane z funkcjonowaniem uzdrowiska (jako gminy) i całej infrastruktury na ogólnych zasadach z dochodów własnych, ale ma też prawo do pobierania na ich realizację opłaty uzdrowiskowej i otrzymywania dotacji uzdrowiskowej na podstawie art. 49 ustawy uzdrowiskowej, w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy, w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Opłata ta jest ważna w systemie finansowych gmin uzdrowiskowych z uwagi zarówno na zależną od niej wysokość otrzymywanej dotacji uzdrowiskowej, jak i konieczność realizacji innych (dodatkowych) zadań określonych w ustawie uzdrowiskowej. Zatem kwestie efektywnego inkasa tej opłaty oraz uszczelniania lokalnego systemu podatkowego leżą w żywotnym interesie gmin uzdrowiskowych. Celem artkułu jest prezentacja specyfiki oraz roli i znaczenia opłaty uzdrowiskowej w systemie dochodów gmin uzdrowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z poborem tej opłaty przez inkasentów.

Słowa kluczowe: opłata uzdrowiskowa, gmina uzdrowiskowa, inkasent, inkaso, Ordynacja podatkowa

dr hab. Tomasz Wołowiec

is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI), Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7688-4231

Liability of health resort fee collectors

A health resort municipality performs tasks related to the functioning of the health resort (as a municipality) and the whole of the infrastructure on general principles from its own revenues, but it is also entitled to collect a health resort fee for their implementation and to receive a health resort grant under Article 49 of the Health Resort Act at an amount that is equal to the revenues from the health resort fee collected in the health resort in the year preceding the base year, in the meaning of the Act on revenues of territorial self-government units. This fee is important in the financial system of the health resort municipalities because of both the amount of the health resort grant received that depends on it and the need to perform other (additional) tasks specified in the Health Resort Act. Therefore, the matter of the effective collection of this fee and tightening of the local tax system are of particular interest to the health resort municipalities. The objective of this article is to present the specificity, role and significance of the health resort fee in the system of revenues of health resort municipalities, with particular emphasis on issues related to the collection of this fee by the collectors.

Keywords: health resort fee, health resort municipality, collector, collection, Tax Code

Bibliografia / References
Bernat S., Uzdrowiska – „wyspami ciszy” w krajobrazie Polski?, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2016/33
Cienkowski M., Wołowiec T., Opłaty miejscowa i uzdrowiskowa jako daniny publiczne pobierane w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2014/3
Golba J., Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, Warszawa 2020
Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz P., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011
Krupa J., Wołowiec T., Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona [w:] Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, red. J. Krupa, J. Hermaniuk, Rzeszów 2010
Mączyński D., Charakter prawny decyzji podatkowej. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika (inkasenta). Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy, „Monitor Podatkowy” 2001/4
Morawski W., Brzeziński T., Wyznaczanie inkasentów w podatku od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2010/4
Niezgoda A., Modyfikacja zakresu działania gmin uzdrowiskowych oraz posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej a podział zasobów [w:] A. Niezgoda, Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, LEX 2012
Nowak-Far A., Specjalne podatkowe źródła finansowania miejscowości uzdrowiskowych w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji, „Finanse Komunalne” 2017/3
Olesińska A., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 9.09.2009 r., I SA/Ol 455/09, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010/4
Sikora K., Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014/23
Wołowiec T., Czy straż miejska może zostać ustanowiona inkasentem opłaty targowej? Glosa aprobująca do wyroku WSA w Gliwicach z 19 stycznia 2015 r. (I SA/Gl 800/14), „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2021/4
Wołowiec T., Daniny publiczne jako kategoria należności publicznoprawnych, „Prawo Finansów Publicznych” 2016/7
Wołowiec T., Duszyński M., Development limitations of Polish spas (legal and financial barriers) [w:] Issues of tourism and health resort management, red. W. Kurek, Kraków 2003
Wołowiec T., Konkurencyjność polskich gmin uzdrowiskowych w warunkach integracji z Unią Europejską, „Roczniki Nauk Społecznych – Ekonomia i Zarządzanie” XXXIII
Wołowiec T., Kwestie formalno-prawne poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych [w:] Obrót powszechny i gospodarczy-problemy publicznoprawne i ekonomiczne, red. I. Ramus, Kielce 2014
Wołowiec T., Metody stymulowania konkurencyjności gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych, „Samorząd Terytorialny” 2004/10
Wołowiec T., Opłata uzdrowiskowa w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej – glosa do wyroku WSA w Szczecinie z 14.03.2013 (I SA/Sz 921/12), „Glosa” 2013/4
Wołowiec T., Wpływ ograniczeń administracyjno-prawnych na rozwój polskich gmin uzdrowiskowych, „Samorząd Terytorialny” 2007/1–2
Wołowiec T., Zasadność poboru opłaty uzdrowiskowej za pobyt w szpitalach uzdrowiskowych (artykuł polemiczny), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013/9

dr hab. Robert Gawłowski
jest profesorem w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3419-7679

20 lat Greater London Authority. Podsumowanie i wnioski na przyszłość

Po kilkunastu latach braku instytucji zarządzającej Londynem, w 1999 r. powołano Greater London Authority (GLA). Brak rozwiązań metropolitalnych jednej z najważniejszych stolic świata stał się barierą rozwojową, którą dostrzegały wszystkie ugrupowania polityczne. Celem artykułu jest przedstawienie zadań i ewolucji ustrojowej GLA przy uwzględnieniu dwóch dekad funkcjonowania przyjętego rozwiązania. W szczególności zwrócono uwagę na kolejne nowelizacje ustaw regulujących funkcjonowanie GLA, a także główne wątki w debacie metropolitalnej Londynu. W konkluzji artykułu stwierdzono, że pomimo powołania instytucji, która istotnie nie przystawała do struktury angielskiego samorządu, spełniła ona zakładane cele i może być inspiracją w polskiej debacie metropolitalnej. Cechami charakterystycznymi GLA są: silne przywództwo burmistrza, współpraca pomiędzy jednostkami metropolitalnymi i lokalnymi (boroughts), a także elastyczne kształtowanie zadań i kompetencji władz metropolitalnych.

Słowa kluczowe
: Greater London Authority, zarządzanie metropolitalne, samorząd terytorialny w Anglii

dr hab. Robert Gawłowski
is a professor at the WSB University in Toruń, Faculty of Finance and Management in Bydgoszcz, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3419-7679

20 years of the Greater London Authority. Summary and lessons for the future

After a dozen or so years without an institution managing London, the Greater London Authority (GLA) was established in 1999. The lack of metropolitan solutions for one of the most important capitals in the world became a barrier to development, which was perceived by all political groups. The objective of this article is to present the tasks and the systemic evolution of the GLA after two decades of operation of the adopted solution. In particular, attention is paid to the successive amendments to the laws regulating the operation of the GLA, as well as the main threads in the London metropolitan debate. The article concludes that, despite the establishment of an institution that essentially did not fit into the structure of English local government, it has achieved its objectives and can serve as an inspiration in the Polish metropolitan debate. Typical features of the GLA are strong leadership of the mayor, cooperation between metropolitan and local units (boroughs), as well as flexible shaping of tasks and competences of the metropolitan authorities.

Keywords: Greater London Authority, metropolitan governance, local government in England

Bibliografia / References
Flynn N., Leach S., Vielba C., Abolition or Reform: The GLC and the Metropolitan County Councils, Londyn 1985
Gabrieli T., Trends and issues in the (unaffordable) London housing market [w:] Critical Dialogues of Urban Governance, Development and Activism, red. S. Bunce, N. Livingstone, L. March, S. Moore, A. Walks, Londyn 2020
Electoral Reform Society, It is time to rebalance the power of the London Mayor and Assembly, Londyn 2016
Gawłowski R., Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej, Toruń 2012
Harrison J., Hoyler M., Governing the new metropolis, „Urban Studies” 2014/51
Kenny M., Rycroft P., Sheldon J., Union at the Crossroads. Can the British state handle the challenges of devolution, Cambridge 2021
Lord Dunlop, Review of UK Government Union Capability, London 2019
Norman J., The Bid Society. An anatomy of the new politics, Buckingham 2010
OECD, Cities for citizens. Improving metropolitan governance, Paryż 2001
OECD, Draft Principies of Metropolitan Governance, OECD, Paryż 1999
ODMP, The Greater London Authority: the Government’s proposals for additional powers and responsibilities for the Mayor and Assembly: A Summary of the Responses to Consultation, Londyn 2006
Paquin S., Paradiplomacy [w:] Global Diplomacy. An Introduction to Theory and Practice, red. T. Balzaq, F. Charillon, F. Ramel, Cham 2020
Pimlott B., Rao N., Governing London, Oxford 2002
Travers T., Decentralization London-style: The GLA and London Governance, „Local Government Studies” 2002/7
Travers T., The Politics of Ungovernable City, Nowy Jork 2004
Travers T., Transport infrastructure in London, „Oxford Review of Economics Policy” 2009/25
Wusten H., Political Global Cities [w:] International Handbook of Globalization and World Cities, red. B. Derruder, M. Hoyler, P.T. Taylor, F. Witlox, Chelternham 2015
Young K., Grayson L., Abolition: The Reform of Metropolitan Government in England 1983-6. A review and bibliography, Londyn 1987

Przemysław Charzewski
jest doktorantem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3760-7992

Tłumaczenie artykułu: Roscoe Pound, Public Law and Private Law [Prawo publiczne i prawo prywatne] „Cornell Law Review” 1939/24

Przemysław Charzewski
is a PhD student in the Department of the Public Administration System at the Institute of Administrative Studies at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3760-7992

Translation of the article: Roscoe Pound, Public Law and Private Law, ‘Cornell Law Review’ 1939/24

dr Karol Dąbrowski
jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4513-3873

Recenzja książki Magdaleny Wiśniewskiej, Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście, Łódź 2020

dr Karol Dąbrowski
is an assistant professor of the Institute of Legal Studies of the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4513-3873

Review of the book by Magdalena Wiśniewska, Modern methods of managing urban public affairs, Łódź 2020

Paulina Wolszczak
jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8643-9799

Charakter prawny odpowiedzialności podmiotu dotującego za udzielenie i wypłatę dotacji oświatowej w zaniżonej wysokości – glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lipca 2020 r. (V CSK 502/18)

Wyrok Sądu Najwyższego z 9.07.2020 r., V CSK 502/18, dotyczy problematyki charakteru prawnego dotacji oświatowych oraz odpowiedzialności podmiotu dotującego z tytułu ich wypłaty w zaniżonej wysokości. Orzeczenie to stanowi podsumowanie i krytyczną analizę dotychczasowych poglądów orzecznictwa dotyczących kwalifikacji prawnej stosunku dotacyjnego oraz możliwości dochodzenia przez beneficjentów żądanych kwot bezpośrednio na podstawie ustawy. Ponadto Sąd Najwyższy przedstawił nowe stanowisko dopuszczające ustalanie skutków naruszenia więzi publicznoprawnej na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego stosowanego per analogiam oraz określił zakres kompensacji powstałych uszczerbków majątkowych. Glosowany wyrok zasługuje na częściową aprobatę i częściową dezaprobatę.

Słowa kluczowe: dotacje oświatowe, odpowiedzialność za zaniżenie

Paulina Wolszczak
is a PhD student at the Doctoral School of Social Sciences, University of Warsaw, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8643-9799

The legal nature of the subsidizing entity’s liability for granting and paying an education subsidy at an understated amount – partially critical commentary on the Supreme Court’s judgment of 9 July 2020 (V CSK 502/18)

The judgment of the Supreme Court of 9 July 2020, V CSK 502/18, applies to the legal nature of educational subsidies and the liability of the subsidizing entity for paying them at an understated amount. This judgment is a summary and critical analysis of the views in the line of judgments to date on the legal qualification of the subsidy relationship and the ability of beneficiaries to assert the amounts claimed directly under the Act. Furthermore, the Supreme Court has presented a new stance allowing the determination of the results of a breach of a public-law bond on the basis of Article 471 of the Civil Code applied per analogiam, and has defined the extent of compensation of the resulting damage to assets. The judgment in question deserves partial approval and partial disapproval.

Keywords: education subsidies, liability for understatement

Bibliografia / References
Gajewski S., Sądowoadministracyjna kontrola udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, „Finanse Komunalne” 2015/4
Gniady L., Roszczenia o wypłatę zaniżonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, „Samorząd Terytorialny” 2018/3
Hotel M., Rychlewska A., Analogia jako metoda prawnicza, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 2015/2
Kaźmierczyk A., Warunki stosowania analogia legis, „Zeszyty Naukowe. Problemy Społeczne, Ekonomiczne i Prawne” 2013/911
Kołaczkowski B, Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2010
Koszowski M., Fenomen analogii, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010/1
Machnikowski P., Komentarz do art. 1 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2019
Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966
Olszewski A.T., Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych po 1.01.2017 r., „Finanse Komunalne” 2017/4
Olszewski A.T., Ustalenie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Glosa do wyroku SN z dnia 20 czerwca 2013 r., IV CSK 696/12, „Finanse Komunalne” 2014/12
Ostrowska A., Samodzielność samorządu terytorialnego w zakresie udzielania dotacji – wnioski de lege ferenda, „Samorząd Terytorialny” 2020/11
Ostrowska A., Udzielanie dotacji niepublicznym jednostkom oświaty – samorządowa powinność czy samorządowe władztwo finansowe? [w:] Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, Toruń 2013
Pilich M., Ustawa o systemie oświaty, Warszawa 2015
Suwaj R., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II GSK 521/12), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012/5
Szanciło T., Komentarz do art. 475 [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Legalis 2020
Szczepaniak R., Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016/4
Szczepaniak R., Krzymuski M., Metodologia stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym (podsumowanie Części III) [w:] Konstytucyjne bariery stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym, red. R. Szczepaniak, Poznań 2020

Indeks publikacji Autorów w „Samorządzie Terytorialnym” w 2020 r.
Index of Authors of publications in ‘Territorial Self-Government’ in 2021

Lista recenzentów artykułów publikowanych w 2020 r.
List of reviewers of articles published in 2021
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top