Prawo24 kwietnia, 2018

Przegląd Prawa Publicznego 5/2018

Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin osób uzależnionych od hazardu

mgr Katarzyna Grotkowska
Uniwersytet Wrocławski

Celem opracowania jest analiza możliwości osiągnięcia dwóch celów: ochrony przed uzależnieniem od hazardu oraz ochrony rodziny uzależnionego od hazardu, na podstawie ustawy z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Cele zostały sformułowane w oparciu o deklarację ustawodawcy zawartą w uzasadnieniu do u.z.g.h., w którym to ustawodawca wprost podaje, iż jego zamiarem jest ochrona społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu. Tak opisaną intencję można rozumieć na dwa sposoby: jako ochronę osoby przed możliwością uzależnienia się od hazardu oraz jako ochronę społeczeństwa przed skutkami uzależnienia niektórych jego członków. W obrębie drugiego rozumienia postanowiłam zawęzić krąg chronionych osób do rodziny uzależnionego z tego powodu, że to właśnie rodzina najdotkliwiej odczuwa skutki uzależnienia.

Słowa kluczowe:
hazard, rodzina, uzależnienie

The stricted rules of the gamblimg. The situation of families of people addicted to gambling.

The aim of the article is to analyse the possibility of achieving two goals: protection against addiction to gambling and protection of a addicted person’s family, based on the Act of 15 December 2016 amending the act on gambling and some other acts. The goals were formulated on the basis of the legislator's declaration contained in the justification to the bill, in which the legislator explicitly states that his intention is to protect the society against the negative effects of gambling. The intention described in this way can be understood in two ways: as protecting a person against the possibility of becoming addicted to gambling and protecting the society from the effects of some of its members being addicted. Within the second understanding, I decided to narrow the circle of protected people to the addicted family because the family is most affected by addiction.

Keywords:
gambling, family, addiction

Bibliografia

 • Akińcza J., Hazard. Samoistna przesłanka ubezwłasnowolnienia, „Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2017/26.
 • Chmielnicki P., Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014.
 • Derwich-Nowak A., Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Warszawa 2010.
 • Ehrenberg E., Reklama przypominająca i konsument [w:] Jak działa reklama, red. J. Jones, Gdańsk 2004.
 • Grant J.E., Potenza M.N., Pathological gambling and other “behavioural addictions” [w:] Frances R.J.,. Miller S.I, Mack A.H., Clinical textbook of addictive disorders, New York 2005, s. 303–320.
 • Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany.
 • Karim R., Chaudhri P., Behavioural addictions: an overview, “Journal of Psychoactive drugs” 2012/44(1).
 • Krawczak M., Monopol państwa na gry hazardowe, „Studia Prawnicze KUL” 2010/2–3.
 • Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B., Hazard, Lublin 2005.
 • Wilk L., Hazard jako zjawisko patologii społecznej, „Przegląd Policyjny” 2011/4.
 • Wilk L., Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa 2012.
 • Wilk L., Systemowa lokalizacja przepisów karnych dotyczących hazardu, „Państwo i Prawo” 2011/10.
 • Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań 2009.

Karolina Radlak
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw obywatela a obowiązek szczepień w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw z 27.10.2017 r.

Ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi normuje wiele doniosłych kwestii oraz dotyczy wartości nadrzędnej, bowiem zdrowia społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dzisiejszych czasach wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa ustawa zaczęła budzić wiele kontrowersji, a wydawane rozporządzenia nieustannie powodują konflikty oraz podziały. Powstają stowarzyszenia, organizacje, które zajmują się badaniem wpływu szczepień na zdrowie dzieci oraz poddają w wątpliwość ich skuteczność oraz sposób, w jaki szczepienia są podawane. Ustawa bowiem nie tylko wskazuje, że należy spełniać obowiązek, jakim są szczepienia, ale również nie wyklucza tym samym podjęcia szczególnych środków, np. przymusu, aby szczepienie wyegzekwować, co zaczęło budzić kontrowersje oraz sprzeciw wśród społeczeństwa. Praca ta ma na celu podjęcie rozważań dotyczących obowiązku szczepień i zasadności uznawania go za ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności obywatela oraz potwierdzenie lub obalenie hipotez dotyczących uznawania obowiązku szczepień jako ograniczenie wolności obywatelskiej. Badana ustawa, a w szczególności projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw z 27.10.2017 r. jest niezwykle skomplikowany, aczkolwiek ciekawy zarówno dla prawników, jak i politologów, socjologów czy lekarzy, bowiem dotyka wielu dziedzin życia. Temat wymaga ukazania na kilku płaszczyznach w oparciu o metodę badawczą Pawła Chmielnickiego, gdyż należy go przedstawić z perspektywy wszystkich stron, których dotyczy, tj. zarówno rodziców, ustawodawcy, lekarzy, jak i koncernów farmaceutycznych.

Słowa kluczowe:
obowiązkowe szczepienia ochronne, przymus szczepień, ograniczenie praw i wolności, projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 27.10.2017 r., niepożądany odczyn poszczepienny, Stowarzyszenie STOP NOP, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny

The limitation of constitutional citizens' freedoms and rights and obligation to vaccinate with connection to the draft of Act of 27 October 2017 on amending the Act on preventing and combating infections and infectious diseases among people and other acts

The Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections and infectious diseases among people regulates many important issues and concerns the superior value that is health of the Polish society. Nowadays, with the increase of public awareness, the Act has started to raise a lot of controversy, and the issued regulations cause conflicts and divisions. Associations, organizations that investigate the impact of vaccination on children's health and question their effectiveness and the way in which vaccination is given are established. The Act indicates that the obligation of vaccination should be fulfilled, but does not exclude taking specific measures, for example, compulsion to enforce vaccination, which started to arouse controversy and public opposition. This work aims to consider the obligation of vaccination and the legitimacy of recognizing it as a restriction of constitutional rights and freedoms of the citizen and confirming or refuting the hypotheses regarding the recognition of the obligation to vaccinate as a restriction of civil liberties. The law under examination and in particular its draft of 27 October 2017 is extremely complicated but so interesting for lawyers, political scientists, sociologists and doctors. It affects many areas of life. The topic requires presentation on several levels based on the research method by Paweł Chmielnicki, because it should be presented from the perspective of all parties: parents, legislators, doctors and pharmaceutical concerns.

Keywords:
compulsory vaccinations, forcing vaccinations, limitation of rights and freedoms, draft of Act of 27 October 2017 on amending the Act on preventing and combating infections and infectious diseases among people, adverse post-vaccination reaction, STOP NOP Association, Ministry of Health, Chief Inspectorate of Sanitary

Bibliografia


dr Bogusław Przywora

adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, radca prawny, ekspert w Biurze Analiz Sejmowych.

Problematyka ograniczeń w dostępie do napojów alkoholowych na terenie gminy po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r. Analiza z perspektywy konstytucyjnej

W artykule podjęto problem zgodności z Konstytucją RP zmian wprowadzonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018 r. Podejmowana problematyka zasługuje na szczególne potraktowanie z kilku powodów. Przede wszystkim z uwagi ma mocne zakotwiczenie konstytucyjne, bowiem zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. W niniejszym przypadku mamy do czynienia z kolizją zasad konstytucyjnych. Ponadto w procesie powstawania nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ścierały się ze sobą różne racje i partykularne interesy. Przesłanką wprowadzenia rozwiązań ograniczających korzystanie z wolności działalności gospodarczej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy jest ochrona zdrowia całego społeczeństwa, a pośrednio również zagwarantowanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i moralności publicznej, szczególnie w godzinach nocnych. Rozstrzygając kolizję zasad, należy brać pod uwagę zarówno okoliczności prawne, jak też okoliczności faktyczne, które oddziałują na dobór środków umożliwiających władzy publicznej skuteczne wpływanie na niepożądane zjawiska. Ponadto podejmowane zagadnienie ma istotne znaczenie praktyczne i przełożenie na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza małych gmin.

Słowa kluczowe:
Konstytucja RP z 2.04.1997 r., problem ograniczeń związanych ze sprzedażą alkoholu w świetle ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 2018 r.

The problem of constitutionality of amendments introduced to the Upbringing in Sobriety and Alcoholism Prevention Act from 2018

This article analyzes the problem of restrictions concerning the sale of alcohol in the light of the Upbringing in Sobriety and Alcoholism Prevention Act from 2018. Above-mentioned issues deserve special attention for a few reasons. First of them is firm constitutional anchoring, based on the Art. 31 part 3 of the Constitution of the Republic of Poland, which comprises that restrictions in exercising constitutional freedoms and laws can be established only in the law and only when they are necessary in the democratic state for his safety or the public order, due to the environmental protection, due to the health and public morality, or the freedoms and rights of other individuals. With the premise of implementing the restrictions of freedom of the business activity embodied in the sale of alcoholic beverages on the self-government’s territory is explained by the need of protection of the health of the society as a whole, but also indirectly guaranteeing the safety, the public order and the public morality. While settling the collision of principles, one should take into consideration both legal and factual circumstances, which influence on a selection by the official authority of the instruments enabling effective influence on undesirable social phenomena. Moreover, the analyzed topic has a practical meaning and translation into functioning of self-government entities, especially small self-governments.

Keywords:
Constitution of Poland of 2 April 1997, problem of restrictions concerning the sale of alcohol in the light of the Upbringing in Sobriety and Alcoholism Prevention Act from 2018

Bibliografia

 • Alexy R., Teoria praw podstawowych, tłumaczenie B. Kwiatkowska, J. Zajadło, Warszawa 2010.
 • Araszkiewicz M., Gizbert-Studnicki T., Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, „Przegląd Sejmowy” 2011/3(104).
 • Banaszak B., Wprowadzenie [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. B. Banaszak B., Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.
 • Bosek L., Szydło M., komentarz do art. 31 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86. T. 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Chmielnicki P., Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014.
 • Chmielnicki P., Ratio legis. Społeczno-gospodarcze determinanty ustawy o ochronie prawa nabywcy lokalu lub domu od dewelopera [w:] Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2014.
 • Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001.
 • Garlicki L., Wojtyczek K., komentarz do art. 31 Konstytucji RP, uwaga 32 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Garlicki L., Zubik M., komentarz do art. 20, uwaga 5 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Kabza J., Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna, Warszawa 2014.
 • Kaczmarczyk H., Źródła i cele [w:] Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, red. H. Kaczmarczyk, Warszawa 2015.
 • Kostrubiec J., Szczęśniak P., Zdyb M., Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Lublin 2013.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000.
 • Przywora B., Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w kontekście refundacji leków [w:] Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, red. H. Kaczmarczyk, Warszawa 2015.
 • Przywora B., Zadania samorządu terytorialnego z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/12.
 • Przywora B., Problematyka zgodności z Konstytucją RP mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego w samorządzie terytorialnym w odniesieniu do województw, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017/6.
 • Przywora B., Ochrona zdrowia jako zadanie gminy – aspekty ustrojowoprawne i praktyczne w świetle wytycznych Najwyższej Izby Kontroli [w:] Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, red. M. Stec, S. Płażek, Warszawa 2017.
 • Skrzydło-Niżnik I., Zalas G., Normatywny czy też nienormatywny (prawny) charakter preambuły [w:] Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna, orzecznictwo, red. I.
 • Skrzydło-Niżnik, G. Zalas, Kraków 2012.
 • Stefaniuk M., Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Annales UMCS” 2003/2004.
 • Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 • Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003.
 • Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej, Kraków 1994.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999
 • Wojtyczek K., Konstytucyjne granice w sferę praw człowieka [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2011.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
 • Zgliczyński W.S., Alkohol w Polsce, „Infos Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2016/11(215).
 • Zdziennicki B., Znaczenie publicznoprawnej ochrony konkurencji dla praw jednostek [w:] Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, red. J. Ciapała, P. Mijal, Warszawa 2017.

Krzysztof Otręba
Uniwersytet Wrocławski

Nowy głos w rozważaniach nad granicami władzy prawniczej (artykuł recenzyjny)
A new voice in the consideration of the limitation of legal power (review article)

Bibliografia

 • Dębska H., W okowach prawniczego sensus communis. O trudnościach uprawiania krytycznie zorientowanej socjologii prawa, „Archiwum filozofii prawa i filozofii społecznej” 2014/1.
 • Jabłoński P., Kaczmarek P., Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej, Kraków 2017 r.
 • Jezusek A., Trybunał Konstytucyjny a polityczność, „Państwo i Prawo” 2017/1.
 • Sulikowski A., Trybunał Konstytucyjny a polityczność. O konsekwencji upadku pewnego mitu, „Państwo i Prawo” 2016/4.
 • Wągiel E., Stosowanie czy tworzenie prawa – prawo sędziowskie [w:] Sądowe stosowanie prawa, red. B. Dolnicki, Katowice 2014.
 • Zajadło J., Fałszywość hasła „demokracja, a nie sędziokracja” – analiza filozoficzno-prawna, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017/3.


dr Marek Stych

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Patient's right to pastoral care

The aim of the article is to outline legal regulations and jurisdiction (judicial decisions) regarding the patient's right to pastoral care in Polish health care units. The analysis allows for drawing conclusions as regards meeting „spiritual” needs of the patients treated in those units.
Two research methods have been employed: the dogmatic method, which consists in analysing legal regulations and jurisdiction, and comparative legal analysis, which consists in referring pastoral care issues to selected Polish health care units. Evaluation of existing legal solutions and de lege ferenda proposals.

Keywords:
patient, health care unit, pastoral care

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Głównym celem każdej jednostki opieki zdrowotnej (szpitala, stacjonarnej placówki opieki medycznej, hospicjum i innych jednostek) jest wykonywanie określonych usług medycznych mających na celu pomoc pacjentom w wyleczeniu z choroby. O ile to możliwe daną chorobę należy wyleczyć lub jej działanie powinno być ograniczone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Poza elementarnymi prawami pacjentów, takimi jak prawo do opieki zdrowotnej i prawo do produktów leczniczych czy też urządzeń medycznych, polski porządek prawny wprowadza inne prawo, jakim jest prawo do opieki duszpasterskiej. Z jednej strony granice tego prawa wyznacza deklaracja pacjenta dotycząca faktu uczestniczenia w praktykach religijnych danego Kościoła. Z drugiej strony granice wyznacza sam system prawny, ponieważ umożliwia on wykonywanie prawa przez wyznawców Kościołów dopuszczonych do funkcjonowania na terenie RP. W artykule zastosowano metodę dogmatyczną – analizy wybranych aktów prawnych oraz postawiono dwa pytania badawcze:
1) Czy personel medyczny jest zobowiązany poprosić pacjenta lub jego opiekuna prawnego o swoje przekonania religijne, aby umożliwić im kontakt z osobą duchowną?
2) W jaki sposób przestrzegane jest prawo do opieki duszpasterskiej w wybranych szpitalach?
Całość zamykają wnioski końcowe.

Słowa kluczowe:
prawa pacjenta, zdrowie publiczne, opieka duszpasterska

Bibliografia

 • Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Węski P., Rozważania nad standardami opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach. Uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z 20 września 2013 r., „Prawo i Medycyna” 2015/1.
 • Wroński K., Prawo chorego do opieki duszpasterskiej podczas pobytu w szpitalu, „Współczesna Onkologia” 2007/11/7.


Paweł Ochmann, Jakub Wojas

Paweł Ochmann
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
wkład w powstanie i przygotowanie artykułu – 50%

Jakub Wojas
Prezes Europejskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych
wkład w powstanie i przygotowanie artykułu – 50%

Ukryta inwazja jako część wojny hybrydowej w świetle prawa międzynarodowego

Wojna hybrydowa nie jest pojęciem zdefiniowanym w aktach prawa międzynarodowego. Jednakże termin ten jest powszechnie używany zarówno w mediach i przez polityków, jak i w dyskursie naukowym. Niniejszy artykuł ma na celu podjęcie próby zastanowienia się, na ile uprawnione jest posługiwanie się tym pojęciem w odniesieniu do toczącego się od lutego 2014 r. konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Z tego względu w pracy poruszone zostaną kwestie związane z definicją wojny hybrydowej. Wskazane zostaną także cechy tego typu konfliktów zbrojnych, a następnie będzie dokonana analiza wojny na Ukrainie pod kątem występowania tam wyróżnionych elementów. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekty związane z funkcjonowaniem Donieckiej Republiki Ludowej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej i ich zależności od Federacji Rosyjskiej. Zdaniem autorów można je bowiem poczytywać za jedne z modelowych przykładów działania przez pośrednika (proxy war), a przez to najważniejszy dowód na hybrydowość konfliktu na Ukrainie. W tym miejscu rozważone zostaną kwestie związane z przypisaniem odpowiedzialności Rosji za działania tych samozwańczych republik wraz z analizą, na ile jest możliwe uniknięcie szkodliwych skutków związanych z hybrydowością tego konfliktu.

Słowa kluczowe:
wojna hybrydowa, prawo międzynarodowe, konflikt zbrojny, Donbas, Ukraina

Proxy war as part of hybrid war in the light of international public law

'Hybrid war' is a term not defined in the public international law. However it is commonly used not only by media and politicians, but also by academics in the scientific discourse. The article deals with the problem whether it is justified to refer the term 'hybrid war' to a military conflict in Ukraine. The authors scrutinize to what extent the situation in Ukraine satisfies requirements for 'hybrid war'. In order to do so, it is necessary to make an attempt to define the term. The distinctive characteristics must be indicated. Then, following occurrences in Ukraine are analyzed and confronted with beforehand distinguished characteristics. The paper focuses on the role of Donietsk People's Republic and Lugansk People's Republic and their dependence on Russian Federation. According to the authors, it is possible to argue that they are examples of actions by so called proxy war. It would have proved of hybrid character of war in Ukraine. The authors consider also attribution of responsibility of Russia for actions of separatist republics and they wonder how to prevent consequences arising out from such conflicts.

Keywords:
hybrid war, proxy war, international public law, military conflict, Ukraine

Bibliografia

mgr Marcin Ćwiertnia
Uniwersytet Jagielloński

Charakter prawny kompetencji administracyjnych organów egzekucyjnych

Tematem artykułu jest przedstawienie charakteru prawnego kompetencji administracyjnych organów egzekucyjnych. W tekście uwzględniono poglądy przedstawicieli teorii prawa na zagadnienie kompetencji oraz skonfrontowano te zapatrywania z administracyjnoprawnym rozumieniem tego pojęcia. Istota problemu przedstawionego w artykule sprowadza się do próby scharakteryzowania sposobu, w jaki administracyjny organ egzekucyjny zobligowany jest czynić użytek z przyznanej mu kompetencji do egzekwowania nałożonych obowiązków publicznoprawnych.

Słowa kluczowe:
kompetencja administracyjna, administracyjne organy egzekucyjne

The character of competence of administrative enforcement bodies

The article considers an issue of competence of administrative enforcement bodies. The work includes point of view on topic of competence presented by law theorists and also shows the specificity of administrative understanding of the concept of competence. However, the main problem included in the paper concerns the analysis of the way how administrative enforcement bodies are obligated to make use of their competence during enforcing public obligations.

Keywords:
administrative competence, administrative enforcement bodies

Bibliografia

 • Bator A., Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych, Wrocław 2000.
 • Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2004.
 • Hauser R., Skoczylas A. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red., Warszawa 2018.
 • Jakimowicz W., Normatywne uwarunkowania realizowania kompetencji prawodawczych, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015/3.
 • Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym. Kraków 2006.
 • Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004.
 • Olszanowski J., Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, Wrocław 2014.
 • Rabska T., W poszukiwaniu pojęcia „kompetencji normodawczej” organów administracji państwowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo” 1985/143
 • Rabska T., Łętowski J., System prawa administracyjnego, t. III, Wrocław 1978.
 • Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, 1969.
 • Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

dr Monika Skowrońska
adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Znaczenie Karty Praw Podstawowych UE w postępowaniu celnym

Karta Praw Podstawowych UE określa wiele praw, w tym prawo do dobrej administracji, które powinny być uwzględniane przez organy i sądy administracyjne w sprawach celnych. Przemawia za tym w szczególności zmiana regulacji prawa celnego w 2016 r. – uregulowanie na poziomie unijnym nie tylko zagadnień materialnoprawnych, ale też w znacznym zakresie zasad prowadzenia postępowania celnego oraz uchylenie nakazu odpowiedniego stosowania w postępowaniach celnych zasad ogólnych postępowania podatkowego.

Słowa kluczowe:
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, prawo celne, postępowanie celne, prawo do dobrej administracji, prawo do obrony w postępowaniu celnym, zasady ogólne postępowania

The importance of The EU Charter of Fundamental Rights in customs proceedings

The EU Charter of Fundamental Rights sets out a series of individual rights, in particular the right to good administration, which should be taken into account by the Member States’ authorities and administrative courts in customs cases. This is reflected, in particular, by the amendments in customs law in 2016 – the decision to regulate at EU level not only substantive issues but also to a considerable extent the rules of conduct of customs proceedings and the resignation from the application in customs proceedings of the general rules of tax proceeding.

Keywords:
Charter of Fundamental Rights of the European Union, customs law, customs proceedings, right to good administration, right of defense in customs proceedings, general rules of the procedure

Bibliografia

 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2003.
 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A, Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Bojarski Ł., Schindlauer D., Wladasch K., Wróblewski M., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, Warszawa 2014.
 • Bonusiak E., Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2010/9.
 • Człowiekowska J., Prawo do sądu jako publiczne prawo podmiotowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2006/5.
 • Jackiewicz A., Problematyka praw człowieka w świetle Karty Praw Podstawowych w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, „Studia Europejskie” 2003/2.
 • Jaśkowski M., Konsekwencje prawne Protokołu nr 30 w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, „Zeszyty Naukowe Biuro Analiz Sejmowych” 2013/4.
 • Jaworska M., Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, red. A. Bator, M.
 • Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz, Wrocław 2013.
 • Kasińki M., Rozważania o dobrej administracji, „Annales: Etyka w życiu gospodarczym” 2007/10–1.
 • Koszowski M., Prawo do dobrej administracji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010/1.
 • Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Lipowicz I., Prawo obywatela do dobrej administracji [w:] Księga Jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Państwo w służbie obywateli, red. R. Hauser, L. Nawacki, Warszawa 2005.
 • Muszyński M., Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie Lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, „Przegląd Sejmowy” 2009/1.
 • Półtorak N., Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014/9.
 • Wyrozumska A., Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie lizbońskim oraz Protokołu polsko-brytyjskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008/2.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top