Prawo01 października, 2020

Przegląd Prawa Publicznego 10/2020

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Katarzyna Czerwińska-Koral 
doktor nauk prawnych, adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ORCID: 0000-0001-9079-5297

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich stanowi odpowiedź na dotychczasową nadmierną eksploatację zasobów naturalnych i degradację środowiska na tych obszarach. Koncepcja jest realizowana przez różne podmioty, na różnych poziomach. Przykładem realizacji omawianej koncepcji jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wszystkie podmioty uczestniczące w działaniach PROW wzajemnie oddziałują na siebie i współpracują w celu realizacji działań. Model tych wzajemnych oddziaływań jako wzorcowy należy odnieść dla wszystkich działań realizujących koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, obszary wiejskie, rolnictwo, PROW, beneficjent

dr Katarzyna Czerwińska-Koral 
Assistant Professor, Faculty of Law and Administration at the University of Silesia in Katowice. ORCID: 0000-0001-9079-5297

Model of implementing the principle of sustainable rural development based on the example of the measures of the Rural Development Program

The concept of sustainable development of rural areas is a response to the current overexploitation of natural resources and environmental degradation in these areas. The concept is implemented by various entities at different levels. An example of the implementation of the concept in question is the Rural Development Program (RDP). All entities participating in the RDP measures interact and cooperate with each other in order to implement the measures. The model of these interactions should be the reference model applied to all activities implementing the concept of sustainable rural development.

Keywords: sustainable development, rural areas, agriculture, RDP, beneficiary

Bibliografia:

Bieluk J., Zmiana paradygmatu prawa rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2015/13.
Czechowski P. (red.), Prawo rolne, Warszawa 2017.
Guth M., Borychowski M., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Polsce w polityce Unii Europejskiej w perspektywach finansowych na lata 2007–2013 i 2014–2020, „Progres in economic sciences”2017/4.
Kamińska W., Heffner K. (red.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy nowe wyzwania, „Studia KPZK PAN” 2014/156.
Knapik W., Wybrane aspekty rozwoju polskich obszarów wiejskich na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zakorzenionych rynków, „Roczniki (Annals)” 2014/5.
Kryk B. (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Aspekty ekologiczne, Szczecin 2010.
Krzysztofik M., Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego, „Studia Iuridica Lubliensia” 2017/26(1).
Litwiniuk P., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa 2018.
Prutis S., Ochrona środowiska za pomocą instrumentów prawno-finansowych Wspólnej Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2015/13.
Prutis S., Skuteczność ochrony prawnej uprawnionych do korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2010/8.
Roliński M., Z problematyki zasad ochrony środowiska, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014/1.
Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 2014/144.


Marian Liwo 
profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. ORCID: 0000-0002-8527-7484
Radosław Gonet 
doktor inżynier, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie. ORCID: 0000-0002-1428-728X

Państwowa Straż Pożarna wobec poważnych awarii

Zagrożenie środowiska w różnym jego ujęciu powodowane jest między innymi poważnymi awariami. Są one przedmiotem regulacji wielu aktów prawnych. Awarie te mogą powodować bardzo poważne konsekwencje w odniesieniu do różnych rodzajów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Państwowa Straż Pożarna jest jednym z najważniejszych organów w zapobieganiu tym awariom i ich skutkom. W działaniach związanych z poważnymi awariami bardzo ważne jest rozpoznawanie zagrożeń, współdziałanie organów i podmiotów właściwych oraz dostosowywanie stanu prawnego do zmieniającej się rzeczywistości.

Słowa kluczowe: Państwowa Straż Pożarna, poważne awarie, rozpoznawanie zagrożeń, przeciwdziałanie, likwidacja skutków

prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo
Humanitas University in Sosnowiec. ORCID: 0000-0002-8527-7484
dr inż. Radosław Gonet 
AGH University of Science and Technology in Krakow. ORCID: 0000-0002-1428-728X

The State Fire Service in the face of serious malfunctions

The threat to the environment in its various terms is caused by, among other things, serious malfunctions. These are regulated by many legal acts. Malfunctions can have very serious consequences for various types of security and public order. The State Fire Service is one of the most important authorities in preventing these malfunctions and their consequences. In activities related to major malfunctions it is very important to identify threats, cooperate with competent authorities and entities, and adapt the legal status to the changing reality.

Keywords: State Fire Service, serious malfunctions, identification of threats, prevention, liquidation of consequences

Bibliografia:

Bar M., Boć J., Bojarska M., Górski M., Jędrośka J. (red.), Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2001.
Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.
Garbacik A., Działalność gospodarcza. Swoboda działalności gospodarczej, „Biuletyn Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Służba Pracownicza” 2004/10.
Gola G., Jednostki ochrony przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działalności terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.
Kałużny S., Szczepaniak J., Zarys kontroli państwowej w Polsce. Geneza i funkcjonowanie podstawowych organów 1808–1982, Warszawa 1982.
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warunki bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych użytkujących substancje niebezpieczne w ilościach stwarzających zagrożenie poza swoim terenem, Warszawa 2010.
Kosikowski C., Ustawa o swobodzie gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2008.
Kunert J., System bezpieczeństwa w Saksonii [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.
Lisowski P., Zadania powiatu w systemie bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.
Liwo M., Wpływ przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na bezpieczeństwo i porządek publiczny, „Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektor Pracy” 2010/11.
Liwo M., Wolińska A., Ochrona pracy i system jej realizacji, „Miesięcznik Ochrony Pracy, Atest” 2008/2.
Makowski D., Prawo wstępu inspekcji pracy na miejsce kontroli, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011/4.
Mazurkiewicz A., System zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny, Rzeszów 2008.
Michalik J.S., Poważne awarie przemysłowe [w:] Bezpieczeństwo i higiena pracy, red. D. Koradecka, Warszawa 2008.
Nowak J., Zarządzanie kryzysowe w regionie we Włoszech w świetle zasady subsydiarności [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.
Nycz T.M., PIP a kontrola działalności gospodarczej, https://www.prawo-pracy.pl/pip_a_kontrola_dzialalnosci_gospodarczej-a-356.html.
Ostapski A., Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.
Skoczylas J., Prawo ratownicze, Warszawa 2007.
Smaga M., Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej, Kraków 2004.
Szarpak Ł., Zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, red. A. Chajbowicz, T. Kocowski, Wrocław 2009.
Szreniawski J., Niektóre problemy zjawiska władzy, „Zeszyty Naukowe UMCS w Rzeszowie, Prawo – Ekonomia” 1971/1.
Teoretyczne uwarunkowania doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego w Polsce [w:] Zarządzanie w kryzysie w administracji publicznej, red. J. Kisielnicki, A. Letkiewicz, K. Rejchel, E. Ura, Warszawa 2010.
Tomaszewski K., System powiadamiania bardziej efektywny, „Dodatek Gazeta Prawna. Nowe przepisy” z 22.03.2011 r.
Waligórski M.A., Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2000.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.


Bartłomiej Bodziński-Guzik 
Uniwersytet Jagielloński. ORCID: 0000-0002-4562-9123

Normatywny kształt metody notice and comment

Poniższy artykuł poświęcony został amerykańskiej metodzie partycypacji publicznej zwanej notice and comment. Umożliwia ona obywatelom włączenie się w proces tworzenia przez agencje federalne tzw. regulacji. W tekście zaprezentowano zarówno historyczne, jak i prawne tło tej metody, umożliwiając czytelnikowi zrozumienie roli regulacji w amerykańskiej procedurze administracyjnej, a dzięki temu istotność notice and comment. Autor wskazuje również na podstawę prawną metody, Administrative Procedure Act, oraz jej ewolucję, w tym wpływ nowych technologii. Artykuł podsumowuje refleksja autora na temat kierunku przyszłych badań oraz przydatności metody w kontekście partycypacji publicznej.

Słowa kluczowe:  partycypacja publiczna, regulowanie, procedura administracyjna, administracja publiczna, agencje federalne, komentowanie

Bartłomiej Bodziński-Guzik 
Uniwersytet Jagielloński. ORCID: 0000-0002-4562-9123

Notice and comment – method overview

The aim of this article is to present the notice and comment procedure, as a method that allows citizens to participate in the rulemaking process in the United States. The text provides a legal and historical background of the method allowing the reader to understand the role of rulemaking in the administrative procedure. The author also points to the legal basis of notice and comments, the Administrative Procedure Act, as well as the evolution of the method including the impact of new technologies. The article summarises the author’s reflections on the direction of future research and the usefulness of the method in the context of public participation.

Keywords: public participation, rulemaking, Administrative Procedure Act, public administration, federal agencies, notice and comment

Bibliografia:

Coglianese C., E-Rulemaking: Information Technology and Regulatory Policy Program. New Directions in Digital Government Research, Report No. RPP-05, 2004, https://www.innovations.harvard.edu/sites/default/files/E_Rulemaking_Report2004.pdf .
Cole J.P., An introduction to Judical Review of Federal Agency Action, Washington 2017.
Elias R., The Legislative History of the Administrative Procedure Act, „Fordham Environmental Law Review” 2015/27(2).
Ginnane R.W., „Rule making”, „adjudication” and exemptions under the Administrative Procedure Act, „University of Pennsylvania Law Review” 1947.
Kosior W., Federal Law v. State Law w Stanach Zjednoczonych – uwagi interpretacyjne, „Roczniki Administracji i Prawa” 2014/14(1).
Levin R.M., The Administrative Law Legacy of Kenneth Culp Davis, „San Diego Law Review” 2005/42(1).
Majone G., The regulatory state and its legitimacy problems, „Institut für Höhere Studien, Abt. Politikwissenschaf”1998/56.
Morrison A.B., Fundamentals of American Law, New York 1996.
Moxley L., E-Rulemaking and Democracy, „Administrative Law Review” 2016/68(4).
OECD, Pilot database on stakeholder engagement practices in regulatory policy, 2016, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/meansuring-regulatory-performance.html.
Rakoff T.D., The Choice Between Formal and Informal Modes of Administrative Regulation, „Administrative Law Review” 2000/52(1).
Selin J.L., Lewis D.E., Sourcebook of United States executive agencies, 2018.
Stępień M., Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008.
Sunstein C.R., Democratizing Regulation, Digitally, „Democracy, a journal of ideas” 2014/34, https://democracyjournal.org/magazine/34/democratizing-regulation-digitally/.
Woś T., Niezależne organy regulujące w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zagadnienia prawne, Kraków 1980.


Aleksander Kwaśniak
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. ORCID: 0000-0002-9275-279X

Kontestacja podstaw procedowania w zdaniach odrębnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Autor artykułu przedstawia pewien specyficzny rodzaj zdań odrębnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Od początku kryzysu konstytucyjnego (2015) niektórzy sędziowie formułowali zdania odrębne niedotyczące sedna rozstrzyganej sprawy, lecz atakujące procedurę, status sędziów, a nawet zachowanie uczestników postępowania (zwłaszcza Rzecznika Praw Obywatelskich). Autor przedstawia te zdania odrębne na tle wprowadzanych zmian w przepisach. Końcowo autor dochodzi do konkluzji, że ta (nie do końca poważna) sytuacja jest efektem działań polityków, mających na celu podporządkowanie sądu konstytucyjnego woli politycznej.

Słowa kluczowe: postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, zdania odrębne sędziów, podstawy prawne procedowania Trybunału Konstytucyjnego, przyczyny i skutki zmian w prawie

Aleksander Kwaśniak 
Humanitas University in Sosnowiec. ORCID: 0000-0002-9275-279X

Contestation of the grounds for the proceedings in dissenting opinions of the judges of the Constitutional Tribunal

In this article the author presents a specific type of dissenting opinions of judges of the Constitutional Tribunal. Since the beginning of the constitutional crisis (2015), some judges have formulated dissenting opinions that did not concern the essence of the case, but attacked the procedure, the status of judges, and even the behaviour of participants in the proceedings (especially the Ombudsman). The author presents these dissenting opinions against the background of the introduced changes in the regulations of tribunal proceedings. Finally, the author concludes that this (not entirely serious) situation is the result of actions of politicians aimed at subordinating the Constitutional Court to political will.

Keywords: proceedings before the Constitutional Tribunal, dissenting opinions of judges, legal grounds for proceedings of the Constitutional Tribunal, causes and effects of changes in the law

Bibliografia:

Bojańczyk A., Zdanie odrębne w postępowaniu karnym, „Forum Prawnicze” 2012/6.
Bura A., Tribunal locuta – causa finita? Kontrowersyjne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w okresie tzw. „kryzysu konstytucyjnego”, „Studia Prawnicze KUL” 2017/1(69).
Gujda J., Zdanie odrębne jako forma „krytyki” wyroku sądowego w procesie karnym, „Iustitia” 2015/3.
Pach M., Okoliczności i przejawy utraty konstytucyjnej charakterystyki przez polski Trybunał Konstytucyjny po 19.12.2016 r. [w:] Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, red. Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019.
Piekarczyk S., Nieposłuszeństwo obywatelskie i sędziowskie w obliczu kryzysu konstytucyjnego, „Forum Prawnicze” 2017/4.


Aleksander Hyżorek
student SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. ORCID: 0000-0003-0433-1643

Zaskarżenie skargą kasacyjną uzasadnienia orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. Przyczynek do dyskusji nad kształtem regulacji

Artykuł przedstawia krytyczne refleksje związane z obowiązującą dzisiaj procedurą zaskarżenia uzasadniania orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. W pierwszej kolejności wskazano na wagę uzasadnienia wyroku, w szczególności w kontekście dokonanych ustaleń faktycznych i wskazań do dalszego prowadzenia postępowania. Wskazano na brak przepisu, który umożliwiałby zaskarżenie jedynie uzasadnienia orzeczenia. Odniesiono się również do postulatów ustrojodawcy, który zakładał jak najszerszą realizację prawa do sądu. Przedstawiono również procedurę zaskarżenia uzasadnienia orzeczenia, która wprowadzona została do procesu karnego. Finalnie sformułowano wnioski de lege ferenda w aspekcie zmian legislacyjnych, które miałyby polegać na usystematyzowaniu kwestii zaskarżenia samego uzasadnienia orzeczenia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny. Zwrócono także uwagę na koszty sądowe takiego postępowania i zaproponowano stosowne rozwiązanie.

Słowa kluczowe: zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo do sądu, skarga kasacyjna od uzasadnienia orzeczenia, uzasadnienie orzeczenia

Aleksander Hyżorek
Student, SWPS University of Social Sciences and Humanities. ORCID: 0000-0003-0433-1643

Appealing with a cassation appeal against the justification of a judgment issued by a voivodeship administrative court. Contribution to the discussion on the shape of the regulation

The article presents critical reflections related to the current procedure of appealing against the justification of a judgment issued by a voivodeship administrative court. First, the importance of the justification of a judgment is indicated, in particular in the context of factual findings and indications for further proceedings. It is pointed out that there is no provision which would allow for an appeal only against the justification of a judgment. Reference is also made to the postulates of the legislator, which assumed the broadest possible implementation of the right to a fair trial. The procedure for appealing against the justification of a judgment, which was introduced into the criminal trial, is also presented. Finally, de lege ferenda conclusions are formulated in the aspect of legislative changes, which would consist in systematising the issue of appealing against the justification of a judgment issued by a voivodeship administrative court. The court costs of such proceedings are also noted and an appropriate solution is proposed.

Keywords: appeal against the justification of a judgment, administrative court proceedings, the right to a fair trial, cassation appeal against the justification of a judgment, justification of a judgment

Bibliografia:

Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX 2019.
Geburczyk F., Szczegółowe wymogi formalne skargi do sądu administracyjnego w ujęciu komparatystycznym – prawo do sądu, pomiędzy dowolnością a formalizmem, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019/7–8.
Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017.
Knysiak-Sudyka H., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2018.
Knysiak-Sudyka H., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.
Piątek W., Obowiązek organu administracji zastosowania się do wskazań sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy [w:] P. Ostojski, F. Geburczyk, P. Daniel, W. Piątek, Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2017.
Skoczylas A., Glosa do postanowienia NSA z 16.03.2004 r., FSK 209/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004/6, poz. 73.
Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, LEX 2019.
Świecki D., Zaskarżalność uzasadnienia orzeczenia karnego, „Przegląd Sądowy” 2009/4.
Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019.
Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze w Kodeksie postępowania karnego po nowelizacji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2003.


Bartłomiej Bieniek 
aplikant adwokacki, agent celny. ORCID: 0000-0002-5231-9860

Wybrane aspekty odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w świetle projektu nowej Ordynacji podatkowej

Instytucja odpowiedzialności podatkowej osób trzecich umożliwia zaspokojenie roszczeń podatkowych od podmiotu, który nie był objęty obowiązkiem podatkowym. Rozwiązanie to ma na celu ochronę interesów majątkowych wierzycieli podatkowych. Z uwagi jednak na szczególny charakter tego rodzaju odpowiedzialności reguły jej ponoszenia muszą być starannie określone. W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane aspekty dotykające istoty ponoszenia odpowiedzialności podatkowej przez podmioty inne niż podatnik. Poruszone zostały problemy związane z możliwością odstąpienia od zastosowania tego typu konstrukcji prawnej, jeżeli byłoby to rażąco niesłuszne, oraz przedawnienia odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. W tym zakresie przybliżone zostały propozycje zmian legislacyjnych, przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego w projekcie nowej Ordynacji podatkowej. Projekt ten jest jeszcze dopracowywany w Ministerstwie Finansów.

Słowa kluczowe: Ordynacja podatkowa, odpowiedzialność podatkowa, odpowiedzialność osób trzecich, słuszność, przedawnienie

Bartłomiej Bieniek 
trainee attorney, customs agent. ORCID: 0000-0002-5231-9860

Selected aspects of third party tax liability in the light of the draft of the new Tax Code

The institution of third party tax liability allows to collect tax from an entity that was not subject to tax liability. This solution is intended to protect the property interests of tax creditors. However, due to the special nature of this type of liability, the rules for this liability must be carefully defined. The study highlights selected aspects relating to the essence of incurring tax liability by entities other than the taxpayer. The problems related to the possibility of withdrawing from the application of this type of legal structure, if it would be grossly wrong, and the limitation of tax liability of third parties, are discussed. In this regard, the proposed legislative changes presented by the General Taxation Law Codification Committee in the draft of the new Tax Code have been presented. This project is still being refined at the Ministry of Finance.

Keywords: Tax Code, tax liability, third party liability, equity, statute of limitations

Bibliografia:

Adamiak B., Borkowski J., Borszowski P., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017, Wrocław 2017.
Adamus R., Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej, „Monitor Podatkowy” 2015/1.
Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.
Brolik J., Wykładnia prawa podatkowego oraz jej determinanty, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014/3.
Brzeziński B., Olesińska A., Pustuł J. (red.), Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, Toruń 2017.
Ciecierski M., Termin na wydanie decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej a jej doręczenie. Glosa do uchwały NSA z dnia 17 grudnia 2007 r. I FPS 5/07, „Glosa” 2008/3.
Dziedziak W., Kilka uwag o prawie słusznym [w:] Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu, red. B. Jeżyńska, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016/25.
Dziedziak W., Słuszność jako wartość w prawie, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011/15.
Etel L. i in., Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017.
Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.
Etel L. (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.
Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2018.
Nykiel W., Wilk M. (red.), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, Łódź 2014.
Olesińska A., Zagadnienie modelu odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, „Państwo i Prawo” 1999/1.
Radzikowski K., Charakter odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w świetle metod wykładni prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007/1–2.


Krzysztof Gruszecki
radca prawny

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jako forma ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej

Jedną z podstaw polskiego systemu prawnego jest wynikająca z art. 22 Konstytucji RP zasada swobody ograniczenia działalności gospodarczej. W praktyce jest ona ograniczona z uwagi na konieczność ochrony środowiska. Jednym ze środków prawnych, który ma to gwarantować, są zezwolenia na zbieranie lub zagospodarowanie odpadów wydawane na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach. Decyzje te w istotny sposób ograniczają swobodę działalności gospodarczej. Dlatego też bardzo istotne staje się takie ich wydawanie, aby ingerencja ta miała jak najmniejszy charakter, przy równoczesnym zagwarantowaniu równości podmiotów wobec prawa. W związku z tym w artykule omówione zostały zagadnienia związane z zakresem przedmiotowym obowiązku uzyskania zezwolenia na zagospodarowanie odpadów. Omówiono także aspekty podmiotowe obowiązku uzyskania tych decyzji. Z punktu widzenia swobody działalności gospodarczej bardzo ważne staje się także precyzyjne ustalenie, kiedy może nastąpić odmowa wydania omawianego zezwolenia, gdyż rzutuje to na zakres swobody działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: odpad, zezwolenie na prowadzenie działalności, ochrona środowiska, działalność gospodarcza, przedsiębiorca

Krzysztof Gruszecki 
Legal Counsel

A waste management permit as a form of restricting the freedom of economic activity

One of the foundations of the Polish legal system, resulting from Article 22 of the Polish Constitution, is the principle of freedom to limit economic activity. In practice, it is limited due to the need to protect the environment. One of the legal measures to guarantee this are waste collection or management permits issued pursuant to Article 42(1) of the Act of 14 December 2012 on waste. These decisions significantly limit the freedom of economic activity. Therefore, it is very important to issue them in such a way that the interference is as small as possible, while at the same time ensuring the equality of entities before the law. Therefore, the article discusses issues regarding the object-related scope of the obligation to obtain a permit for waste management. The subject-related aspects of the obligation to obtain these permits are also discussed. From the point of view of the freedom of economic activity, it is also very important to precisely determine when the permit in question may be refused, as it affects the scope of freedom of economic activity.

Keywords: waste, waste management permit, economic activity, environmental protection, entrepreneur

Bibliografia:

Karpus K. [w:] Ustawa o odpadach. Komentrz, red. B. Rakoczy, LEX 2013.
Kosikowski C., Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, Warszawa 2002,
Wronkowska S., Model rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle konstytucji i praktyki [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top