Prawo30 lipca, 2018

Przegląd Podatkowy 8/2018

Mechanizm podzielonej płatności

Krzysztof Kasprzyk
Autor jest doradcą podatkowym w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy

Od 1.07.2018 r. obowiązują przepisy, które wprowadzają do polskiego systemu prawnego mechanizm podzielonej płatności VAT – dalej MPP – powszechnie określany mianem mechanizmu split payment. Podobne mechanizmy, choć w różnym zakresie obowiązywania, zostały już wprowadzone zarówno w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. we Włoszech, Rumunii, Czechach, jak i poza jej granicami – np. w Turcji. Z uwagi na fakt, że sam mechanizm podzielonej płatności jest instytucją z pogranicza prawa podatkowego oraz prawa bankowego, jego wprowadzenie wymagało zmian nie tylko regulacji dotyczących VAT, ale również przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie instytucji finansowych, takich jak banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, tj. ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – dalej pr. bank. – oraz ustawy z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – dalej u.s.k.o.k. W niniejszym artykule został zaprezentowany sposób funkcjonowania tego mechanizmu, opis poszczególnych instrumentów składających się na jego konstrukcję oraz zagadnień i wątpliwości, jakie mogą powstać przy, póki co teoretycznej, analizie nowych regulacji. Z uwagi na obszerność omawianej tematyki niniejszy artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej części przedstawiono ogólny opis samego MPP, kwestię dobrowolności jego stosowania, konstrukcję rachunku VAT, komunikat płatności oraz źródła zasilenia tego rachunku. W drugiej części artykułu omówiono natomiast kwestię ograniczeń dotyczących wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych ograniczeń na działalność polegającą na finasowaniu należności lub ich windykacji oraz konsekwencje stosowania MPP – przede wszystkim przewidziane przez ustawodawcę korzyści mające zachęcić podatników do korzystania z tego mechanizmu.

Słowa kluczowe: mechanizm podzielonej płatności, rachunek VAT, rachunek powierniczy, bezpośredni zwrot podatku, komunikat przelewu, odpowiedzialność solidarna, dobra wiara, dyskonto

Split payment mechanism

On 1 July 2018 provisions introducing VAT split payment mechanism (SPM) into the Polish legal system entered into force. Similar mechanisms, though with varying scopes of application, have already been introduced in other EU Member States, including Italy, Romania, the Czech Republic, as well as outside the EU, for instance in Turkey. As the very mechanism of split payment is concerned with both tax law and banking law, its introduction required not only amendments to VAT regulations, but also the provisions of laws regulating the operation of financial institutions, such as banks and cooperative credit and savings unions, i.e. the Act of 29 August 1997 – Banking Law and the Act of 5 November 2009 on Cooperative Credit and Savings Unions. This article describes the operation of the mechanism, the individual instruments involved, and the problems or doubts that can arise if one analyses the new regulations, though, for the time being, only theoretically. Considering the breadth of the issue, the article was divided into two parts. The first part is a general presentation of SPM as such, the question of voluntary character of its application, the construction of VAT account, the payment message, and the sources of funds in this account. The second part discusses the restrictions upon the use of funds accumulated in the VAT account, with special emphasis on the business of receivables financing and debt collection services, and the consequences of applying SPM: mainly the benefi ts granted by the legislator to encourage taxpayers to switch to this mechanism.

Keywords:  split payment mechanism, VAT account, escrow account, direct tax refund, payment message, joint and several liability, good faith, discount

 Bibliografia:

Wyjaśnienie do artykułu "Rzeczypospolitej" z 26.03.2018 r., https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/id/6338642, dostęp: 20.06.2018 r.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Gruzy z 31.01.2018 r. na interpelację nr 18445 w sprawie dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności, PT8.054.8.2018
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Gruzy z 9.01.2018 r. na interpelację nr 6429 w sprawie prowadzenia kont w mechanizmie podzielonej płatności dla środków z rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), PT8.054.4.2018.TXZ.9E.


prof. dr hab. Adam Mariański
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego UŁ, partnerem w kancelariach Mariański Group
Adam Żądło
Autor jest aplikantem radcowskim, konsultantem w departamencie Restrukturyzacji i Sukcesji biznesu w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Opodatkowanie fundacji prywatnych

Polskie firmy rodzinne rozpoczynają przygotowania do pierwszego w naszej historii procesu przekazywania biznesu kolejnym pokoleniom założycieli. Ustawodawca dopiero dostrzegł problem sukcesji, przygotowując ustawę dotyczącą sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych. Jednak w dalszym ciągu brak jest regulacji dotyczących planowania rodzinnego i majątkowego dużych przedsiębiorstw. Z tego powodu polskie rodziny muszą korzystać z prywatnych fundacji zagranicznych. Takie podmioty są standardową instytucją wykorzystywaną w planowaniu sukcesji majątku zarówno firmowego, jak i prywatnego – nawet w perspektywie kilku pokoleń. Brak regulacji w tym zakresie powoduje jednak wątpliwości podatkowe.

Słowa kluczowe:  sukcesja biznesu, fundacja prywatna, opodatkowanie fundacji prywatnej, fundacja pożytku prywatnego, sukcesja międzypokoleniowa, planowanie spadkowe, planowanie rodzinne, planowanie sukcesyjne, podatek od spadków i darowizn, CFC, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, GAAR

Taxation of private foundations

The founders of Polish family businesses are starting the preparations for the process of the first transfer of business to the next generation in the Polish history. It was not until now that the legislator noticed the problem of succession and prepared a statute concerning succession of individuals’ businesses. Yet there are still no regulations concerning family estate planning for large enterprises. This is why Polish families have to rely on foreign foundations. Such entities are a standard institution used for the purposes of planning the succession of both enterprise and personal assets, even for a few generations. But lack of regulations in this area results in tax doubts.

Keywords:  business succession, private foundation, taxation of private foundation, private interest foundation, intergenerational succession, inheritance planning, family estate planning, succession planning, inheritance and donation tax, CFC, anti-tax avoidance clause, GAAR

 Bibliografia:

Cioch H., Pojęcie i rodzaje fundacji, „Państwo i Prawo” 1987/2.
Cioch H., Kidyba A., Ustawa o fundacjach, Komentarz, LEX/el. 2007.
Mariański A., Pardej A., Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego, „Przegląd Podatkowy” 2018/6.
Mariański A., Żurawiński J., Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa, w tym w szczególności regulacje klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2017/11.
Mariański A., Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, Gdańsk 2016.
Pokryczka K., Administracyjnoprawne przywileje fundacji użyteczności publicznej. Wybrane problemy prawne, „Monitor Prawniczy” 2014/9, s. 466.
Rusek J., Wykorzystanie fundacji prywatnej (rodzinnej) w procesie planowania podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2011/11.
Wasilewski A., Prawna problematyka fundacji (zagadnienia podstawowe), „Państwo i Prawo” 1984/9.


Filip Majdowski
Autor jest zastępcą Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów; poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (2)

W pierwszej części niniejszego artykułu została przedstawiona tematyka pominięcia skutków podatkowych transakcji na potrzeby cen transferowych (ang. non-recognition) w rozumieniu Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych – dalej Wytyczne OECD – w wersji obowiązującej do 2010 r.
W drugiej części artykułu analiza ta zostanie uzupełniona o przedstawienie najnowszego stanowiska OECD wyrażonego w Wytycznych OECD z 2017 r., po czym zostanie omówiony aktualny stan prawny polskich regulacji cen transferowych oraz wstępne wnioski co do ewentualnego uprawnienia do powołania się na koncepcję non-recognition w tymże stanie prawnym.

Słowa kluczowe: ceny transferowe, zasada rynkowości, korekta ceny, korekta warunków, non-recognition

Sola scriptura or by interpretation: the arm’s length principle as a quasi-general anti-avoidance rule? (2)

The first part of this article contained a presentation of the subject of counteracting tax advantages of transactions for transfer pricing purposes (non-recognition) within the meaning of OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD Guidelines), in the version in force until 2010. The second part supplements this analysis by presenting the latest standpoint of the OECD, expressed in the 2017 OECD Guidelines. This is followed by a discussion of the current state of the Polish transfer pricing regulations and preliminary conclusions about the possible right to invoke the concept of non-recognition in the current state of law.

Keywords:  transfer pricing, arm's length principle, price adjustment, adjustment of conditions, non-recognition

 Bibliografia:

Athanasiou A., Definition of BEPS fundamental economic attributes criticized, „Tax Notes International” 2015/77
Berger P., Gilman G., Stapleton T., Section 482 and the nonrecognition provisions: an analysis of the boundary lines, „Tax Lawyer” 1972/3
Boidman N., Is Canada misusing recharacterization rule in Merck transfer pricing dispute?, „Tax Notes International” 2007/48
Calderón J., The OECD Transfer Pricing Guidelines as a source of tax law: is globalization reaching the tax law?, „Intertax” 2007/1
De Lange M., Lankhorst P., Hafkenscheid R., Non-recognition of transactions between associated enterprises: on behaving in a commercially rational manner, decision-making traps and BEPS, „International Transfer Pricing Journal” 2015/2
Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2015
Finley R., Nonrecognition provisions are a protection, OECD official says, „Tax Notes International” 2016/80
Finley R., Vague guidance cited as trade-off for arm's-length system, „Tax Notes International” 2016/83
Klaus Vogel on double taxation conventions, red. K. Vogel, 3 edycja, Londyn 1997
Kofler G., The BEPS Action Plan and transfer pricing: The arm’s length standard under pressure?, „British Tax Review” 2013/5
Lang M., Introduction to the law on double taxation conventions, Linde 2010
Lasiński-Sulecki K., Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, Warszawa 2014
Lasiński-Sulecki K., Changes in transfer pricing legislation and practice, „International Transfer Pricing Journal” 2017/3
Li J., Soft Law, Hard realities and pragmatic suggestions: critiquing the OECD Transfer Pricing Guidelines [w:] Fundamentals of international transfer pricing in law and economics, red. W. Schön, K. Konrad, Springer 2012
Majdowski F., Polskie regulacje dotyczące zagranicznej spółki kontrolowanej na tle rekomendacji OECD oraz wymogów unijnych (cz. 1), „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2016/9
Majdowski F., Bronżewska K., Revolutionary changes to the arm’s length principle under the OECD BEPS Project – have CFC regulations become redundant?, „Intertax” 2018/3
Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość, Warszawa 2014
Miyatake T., IFA Cahiers 2007 – Volume 92A. Transfer pricing and intangibles – General Report, 2007
Morri S., Guarino S., Leveraged buy-outs and foreign shareholder loans: issues arising from the recent approach of the Italian tax authorities, „European Taxation” 2016/11
Nykiel W., Wprowadzenie do problematyki cen transferowych [w:] Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa, red. W. Nykiel, D. Strzelec, Warszawa 2014
Osborn J., Khripounova E., Advance pricing agreements in the post-BEPS era, „Tax Notes” 2016/150
Pankiv M., Contemporary application of the arm’s length principle in transfer pricing, IBFD, Amsterdam 2017
Parillo A., Final OECD transfer pricing report to limit recharacterization, „Tax Notes International” 2015/78
Petruzzi R., Holzinger R., Profit attribution to dependent agent permanent establishments in a post-BEPS era, „World Tax Journal” 2017/2
Pogoński M., Komentarz. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 2014
Strzelec D., Szacowanie przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi [w:] Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa, red. W. Nykiel, D. Strzelec, Warszawa 2014
Verlinden I., Ledure D., Dessy M., The risky side of transfer pricing: the OECD Base Erosion and Profit Shifting reports sharpen the rules on risk allocation under the arm’ s length standard, „International Transfer Pricing Journal” 2016/3–4
Wattel P., Stateless income, state aid and the (which?) arm’s length principle, „Intertax” 2016/11
Wittendorf J., OECD misinterprets controlled transactions, „Tax Notes International” 2015/78
Deloitte, Australia issues final guidance on ATO’s controversial transfer pricing reconstruction power, 2014
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-tpalert-24-151114.pdf
KE, Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01), 2016
OECD, BEPS Actions 8, 9 and 10: discussion draft on revisions to Chapter I of the Transfer Pricing Guidelines (including risk, recharacterisation, and special measures), 2014
OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8 10 2015 Final Reports, 5.10.2015 r.
PwC, Luxembourg Government proposes to formalize transfer pricing legislation, 2016, https://www.pwc.com/gx/en/tax/newsletters/pricing-knowledge-network/assets/pwc-TP-Luxembourg%20TP%20legislation.pdf
U.S. Department of the Treasury, White Paper, The European Commission’s Recent State Aid Investigations of Transfer Pricing Rulings, 2016


Szymon Parulski
Autor jest doradcą podatkowym i wspólnikiem w Parulski i Wspólnicy, Doradcy Podatkowi
Rafał Kowalik
Autor jest starszym menedżerem w Parulski i Wspólnicy, Doradcy Podatkowi

Mechanizmy zapobiegania obniżeniu wpływów budżetowych związanych z agresywną konkurencją na rynkach wyrobów akcyzowych

Pomimo sukcesów rządu w reformie systemu podatkowego, skutkujących większymi wpływami w VAT, wpływy z podatku akcyzowego nie rosną, choć zwiększa się sprzedaż legalnych wyrobów akcyzowych. Częściowo taka sytuacja wynika z mechanizmu opodatkowania podatkiem akcyzowym niektórych wyrobów akcyzowych, który powoduje, że w przypadku wystąpienia silnej konkurencji na danym rynku wpływy z tego podatku zmniejszają się na skutek legalnych działań przedsiębiorców. Działania przedsiębiorców w tym przypadku nie mają na celu uniknięcia opodatkowania podatkiem akcyzowym, ale zwiększenie swojej pozycji na rynku. Część z państw członkowskich Unii Europejskiej zauważyło tę tendencję i wprowadziło rozwiązania ograniczające skutki takich działań, co przyniosło korzyści również przedsiębiorcom.

Słowa kluczowe:  silna konkurencja na rynku piwa i papierosów, obniżenie wpływów budżetowych, innowacyjne mechanizmy zapobiegania obniżeniu wpływów z akcyzy, MTT, dual-MET, PMTT, PMET

Mechanisms of preventing the depletion in budget revenues due to aggressive competition on the market of excise products

Despite the government’s success in reforming the tax system, resulting in higher VAT revenue, the revenue from the excise duty does not grow, though sales of lawful excise products keep rising. Part of the problem is the mechanism of how certain excise products are taxed with excise duty, which means what when there is strong competition on the given market, excise revenue falls as a consequence of entrepreneurs’ lawful actions. In this case, the entrepreneurs’ actions are not aimed at avoiding excise duty, but improving their market position. This trend was spotted in some European Union Member States and solutions were introduced to limit the consequences of such actions. The entrepreneurs benefited too.

 

Keywords:  strong competition on the market of beer and cigarettes, depletion in budget revenues, innovative mechanisms of preventing the depletion of the revenue from the excise duty, MTT, dual-MET, PMTT, PMET

    

dr Wojciech Dmoch
Autor prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego

Ile wspólnego ma antena satelitarna z elektrownią wiatrową?

Widząc naziemną antenę satelitarną, czyli sporych rozmiarów czaszę, znacznie większą niż domowe anteny satelitarne, przymocowaną do kolumny osadzonej na fundamencie, trudno doszukiwać się podobieństw tego urządzenia do elektrowni wiatrowej, zwłaszcza w aspekcie funkcji, jakie te obiekty pełnią czy też uzależnienia ich działania od warunków atmosferycznych. Jednak bliższe zapoznanie się z tymi, pod wieloma względami różnymi, urządzeniami wskazuje nie tylko na istnienie pewnych podobieństw w zakresie materiałów, jak i techniki ich wznoszenia, ale przede wszystkim na interesujące, z punktu widzenia prawa podatkowego, relacje pomiędzy tymi obiektami, rozpatrywane w świetle przepisów ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud.

Słowa kluczowe:  antena satelitarna, kolumna, fundament, część budowlana, podatek od nieruchomości, urządzenie techniczne

What do a satellite dish and a wind turbine have in common?

When we see a ground-mounted satellite dish, that is, a large parabolic antenna, much bigger than the household dishes, mounted on a tower supported by a foundation, we can hardly see any similarity between such a device and a wind turbine, especially considering the functions of both these facilities or the dependency of their operation on the atmospheric conditions. However, upon closer examination, these devices – though different in many regards – do show certain similarities in terms of the materials used, the technology of erecting them, but mainly in terms of the interesting – from the tax law perspective – relationships between these structures, when examined in the light of the Act of 7 July 1994 – Building Law.

Keywords:  satelite dish, tower, foundation, construction part, real estate tax, technical device

 Bibliografia:

Babiarz S., Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych: niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017/3 (87)
Morawski W., Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. – drobne remonty w skansenie, „Przegląd Podatkowy” 2016/11

Szczegółowy spis treści

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top