Prawo25 czerwca, 2018

Przegląd Podatkowy 7/2018

Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty

Małgorzata Militz
doradca podatkowy, GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp.k.

Wstępem do niniejszego artykułu i tematu, jaki zostanie omówiony, będą spostrzeżenia wyrażone przezRzecznik Generalną Juliane Kokott w opinii z 14.06.2012 r. w sprawie C-234/11, TEC Chaskowo AD przeciwko Direktor na Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” – Warna pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite . „Znamienną cechą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej jest odliczenie VAT. W drodze tego odliczenia zwalnia się od ciężaru podatku czynności każdego przedsiębiorcy dokonane na wcześniejszym etapie obrotu, jednak co do zasady tylko wówczas, gdy podlegają one opodatkowaniu na późniejszym etapie obrotu. Trybunał opisuje to w następujący sposób: odliczenie podatku naliczonego związane jest z poborem podatku należnego. Jednak co się stanie w sytuacji, gdy ten związek między czynnościami dokonanymi na wcześniejszym i późniejszym etapie obrotu zostanie przerwany? Przykładowo przedsiębiorca nie może zbyć kupionego towaru, ponieważ spalił się magazyn lub wszystkie towary zostały skradzione”. Cytat ten stanowić będzie asumpt do rozważań o niektórych przypadkach, w których organy podatkowe domagają się korekty odliczonego podatku. W szczególności dotyczy to sytuacji powstawania tzw. niedoborów towarów, a także pozostawienia nakładów adaptacyjnych właścicielowi lokalu (wynajmującemu lokal).

Słowa kluczowe: korekta odliczonego podatku, zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu, pozostawienie nakładów wynajmującemu, niedobory zawinione i niezawinione

Change of the factors taken into account when deducting input tax as the grounds for a necessary adjustment

The introduction to this article and the subject that it will discuss is the observations made by Advocate General Juliane Kokott in her opinion of 14 June 2012 in case C-234/11, TETS Chaskowo AD v. Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto’ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. ‘The European Union’s common system of value added tax (‘VAT’) is characterised by the deduction of input tax. The deduction relieves each undertaking’s input of the tax burden, but normally only where VAT is charged also on its output. The Court describes it thus: The deduction of input taxes is linked to the collection of output taxes. But what happens where this link between input and output is broken: For example, where an undertaking cannot sell goods which have been bought because the warehouse has burnt down or all the goods have been stolen?’ This quote will be an inspiration for reflections about certain cases when tax authorities require adjustment of the deducted input tax amount. In particular this applies to the situation of the so-called shortages of products or leaving outlays on adaptation to the property owner (the lessor of premises).

Keywords:  adjustment of the deducted input tax amount, change of the factors taken into account when deducting input tax, leaving outlays to the lessor of premises, culpable or non-culpable shortages [of products]

 Bibliografia:
Rogowska- Rajda B., Tratkiewicz T., Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Warszawa 2018

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest pracownikiem administracji publicznej, wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest pracownikiem CASE, wykładowcą na UMCS w Lublinie

Refleksje na temat polskiej instytucji „ulgi na złe długi” w kontekście zasad korygowania podatku należnego i naliczonego w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Instytucja tzw. ulgi na złe długi 1 do polskich przepisów o podatku od towarów i usług została zaimplementowana w roku 2005. Obecny kształt tej instytucji został nadany nowelizacją obowiązującą od stycznia 2013 r. Rozwiązanie to było już kilkukrotnie zmieniane, w szczególności w kierunku uproszczenia i odbiurokratyzowania, jednakże pomimo jej upowszechnienia wśród podatników – zgodność kształtu tych przepisów z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – wzbudza nadal wiele wątpliwości, szczególnie w kontekście ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Niniejszy artykuł ma na celu syntetyczne przybliżenie całego dotychczasowego dorobku TS w zakresie sporządzania korekt, w szczególności tych dotyczących transakcji częściowo lub całkowicie niezapłaconych, oraz podejmuje próbę sformułowania wytycznych, jakimi powinno kierować się państwo członkowskie realizujące opcje przewidziane dyrektywą 2006/112 w tym zakresie. W artykule zostanie także dokonana analiza polskich regulacji implementujących zasady dotyczące korekt w kontekście wytycznych wypracowanych przez orzecznictwo TS.

Słowa kluczowe:  podatek naliczony, korekta podatku naliczonego, ulga na złe długi

Reflections about the Polish ‘bad debt relief’ in the context of correcting output and input VAT in the light of the latest case law of the Court of Justice

The so-called bad debt relief was implemented in the Polish provisions on VAT in 2005. The current form of bad debt relief is a result of the amendments that entered into force in January 2013. This solution underwent several changes, in particular with a view to simplify it and make it less bureaucratic, however despite its popularity with taxpayers, the consistency of these provisions with Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (“Directive 2006/112”) still arises any many doubts, especially in the context of the latest judgments of the Court of Justice. This article aims to present briefly the whole existing case law of the CJ concerning tax adjustments, especially those concerning transactions unpaid in whole or in part, and attempts to formulate guidelines to be followed by a Member State giving effect to the options provided for in Directive 2006/112 in this respect. The article also analyses Polish regulations which implement the principles concerning adjustments in the context of guidelines developed in CJ case law.

Keywords:  input tax, adjustment of the input tax, bad debt relief

 Bibliografia:
Stadie H., Umsatzsteuergesetz: Kommentar, Köln 2015, Aufl. 3 Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Warszawa 2018

Jacek Matarewicz
Autor jest adwokatem, doradcą podatkowym w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

Zasady opodatkowania akcyzą odkażalników oraz innych produktów nieakcyzowych zawierających alkohol etylowy

Co do zasady opodatkowaniu akcyzą podlegają wyłącznie wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe. Może się jednak zdarzyć, że do wytworzenia wyrobu niebędącego wyrobem akcyzowym wykorzystano wyroby akcyzowe (np. alkohol etylowy lub wyroby energetyczne). Możliwe jest także, że wyrób nieakcyzowy „staje się” w ocenie organów celnych wyrobem akcyzowym z uwagi na zawartość określonych substancji, np. wspomnianego już alkoholu etylowego. Czy takie połączenie lub wykorzystanie wyrobu akcyzowego może wpłynąć na opodatkowanie innego, nowo powstałego produktu? Jak ustalać dopuszczalne normy zużycia lub ubytki wyrobów akcyzowych, które pozwalają na ewentualne zwolnienie z akcyzy wykorzystywanego w toku produkcji wyrobu akcyzowego? Niniejszy artykuł odnosi się do zasad opodatkowania akcyzą odkażalników oraz innych produktów nieakcyzowych zawierających alkohol etylowy, wynikających z praktyki stosowania przepisów unijnych oraz krajowych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: alkohol etylowy, dopuszczalne normy ubytków, dopuszczalne normy zużycia, odkażalnik, napoje alkoholowe, ubytki, wino

Principles of taxation with excise duty of disinfectants and other non-excisable products containing ethyl alcohol

As a rule, it is only excisable products and motor cars that are liable to excise duty. But sometimes a non-excisable product is manufactured with the use of excisable products (e.g. ethyl alcohol or energy products). It may also happen that a non-excisable product ‘becomes’ an excisable one in the customs authorities’ view due to the fact that it contains certain substances, such as the aforementioned ethyl alcohol. Can such a combination with or use of an excisable product infl uence the taxation of another, newly manufactured one? How to set the permitted limits of use or depletion of excisable products that enable the exemption from
excise duty to be applied to an excisable product used in the manufacturing process? This article discusses the principles of taxation with excise duty of disinfectants and other non-excisable products containing ethyl alcohol, which principles result from the practice of applying EU and national provisions in this area.

Keywords:  ethyl alcohol, permitted limits of depletion, permitted limits of use, disinfectant, alcohol beverages, depletion, wine

 Bibliografia:

Kałka M., Ksieniewicz U., Leksykon., Podatek akcyzowy, Wrocław 2013
Parulski, S., Akcyza. Komentarz, Warszawa 2016
Rochowicz P., Branży winiarskiej grożą wielkie straty, jeśli celnicy nadal będą restrykcyjnie traktowali napoje wzmacniane spirytusem, „Rzeczpospolita” z 21.10.2015
Zimny M. (red.), Arciszewski J., Bigas A., Kubal R., Musolf G., Sepioło-Jankowska I., Siekierski A., Sroga M., Tatara A., Akcyza. Komentarz, Warszawa 2017


Filip Majdowski
Autor jest zastępcą Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów

Sola scriptura czy w drodze wykładni – zasada rynkowości jako quasi-ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania? (1)

Tematyka klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania nabrała znaczenia w ostatnich dwóch latach, prowadząc do pogłębionych analiz, a momentami polemiki budzącej refleksje. Kwestią, która nie doczekała się wystarczającej uwagi ze strony komentatorów, jest natomiast rzadko dostrzegana możliwość stosowania już obowiązujących regulacji cen transferowych na wzór klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania celem pełnego pominięcia skutków podatkowych transakcji noszącej znamiona nadużycia prawa. Zagadnieniu temu autor poświęcił wystąpienie podczas I Seminarium Przedkongresowego Seul 2018, zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce (International Fiscal Association) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 28.09.2017 r. 2 , czego podsumowaniem jest niniejszy dwuczęściowy artykuł.

Słowa kluczowe:  ceny transferowe, zasada rynkowości, korekta ceny, korekta warunków, non-recognition

Sola scriptura or by interpretation: the arm’s length principle as a quasi-general anti-avoidance rule? (1)

In the last two years, the subject of the general anti-avoidance rule has gained in importance, inspiring in-depth analyses and, sometimes, thought-provoking polemics. However, what has not attracted suffi cient attention of the commentators is the rarely noticed possibility of applying the existing regulations on transfer pricing – just as the general anti-avoidance rule is applied – in order to fully annul the tax advantages derived from an abusive transaction. This issue was discussed by the author in his address during the First Seminar before the 2018 Seoul Congress, organised by the International Fiscal Association in Poland, at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw on 28 September 2017. This two-part article is a brief version of that address.

 

Keywords:  transfer pricing, arm’s length principle, price adjustment, adjustment of terms/conditions, non-recognition

    

Bibliografia:

Adess M., The role of Section 482 in non-recognition transactions – the outer edges of its application, „The Tax Magazine” 1979
Avi-Yonah R., The rise and fall of arm’s length: a study in the evolution of US international taxation, „Public & Theory Working Paper Series, Working Paper” 2007/92
Baker & McKenzie, Issues Note No. 4, Recognition of the actual transaction undertaken, „Intertax” 2009/2
Bakker A., Transfer Pricing and business restructurings streamlining all the way, IBFD, Amsterdam 2009
Biegalski A., Komentarz do Artykułu 9 [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010
Bourtourault P., Bénard M., French tax aspects of cross-border restructurings, „Bulletin for International Taxation” 2011/4–5
Breen J., Evaluating the arm's-length price of financial guarantees: a review of the OECD framework, „Tax Notes International” 2010/59
Bullen A., Gerten A., Stürzlinger B., A report on the OECD Discussion Draft on Business Restructurings, „Tax Notes International” 2009/53
Bullen A., The concept of 'restructuring' controlled transactions, „Tax Notes International” 2009/54
Bullen A., Arm’s length transaction structures, IBFD, Amsterdam 2011
Cumbertson R., Speaking softly and carrying a big stick: the interplay between substantive and penalty rules in the US transfer pricing regulations, „Tax Notes International” 1995/11
De Lange M, Lankhorst P., Hafkenscheid R., Non-recognition of transactions between associated enterprises: on behaving in a commercially rational manner, decision-making traps and BEPS, „International Transfer Pricing Journal” 2015/2
Durst M., It's not just academic: the OECD should reevaluate transfer pricing laws, „Tax Notes International” 2010/57
Filipczyk H., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2016/9
Francescucci D., Tepe D., Canada Revenue Agency updates guidelines on referrals to Transfer Pricing Review Committee, „International Transfer Pricing Journal” 2006/6
Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W., Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Warszawa 2006
Hay D., Horner F., Owens J., Past and present work in the OECD on transfer pricing and selected issues, „Intertax” 1994/10
Herzfeld M., The economic substance doctrine: lessons for BEPS, „Tax Notes International” 2015/78
Horner F., International cooperation and understanding: what’s new about the OECD’s Transfer Pricing Guidelines, „Miami Law Review” 1996/4
Jenks T., Section 482 and the non-recognition provisions: the transfer of intangibles assets, „Tax Law” 1978/3
Karwat P., Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2016/12
Kolibski M., Turzyński K., Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych – polemika, „Przegląd Podatkowy” 2016/12
Levey M., Ruchelman S., Section 482 – The super royalty provisions adopt the commensurate standard, „֦Tax Layer” 1988/41
Liaugminaite G., Recognition of the actual transactions undertaken, „International Transfer Pricing Journal” 2010/3–4
Lowell C., Briger P., U.S. international transfer pricing, Thomson Reuters, online book, 2017
Majdowski F., Niedostateczna kapitalizacja – co z oddziałami zagranicznych przedsiębiorców?, „Monitor Podatkowy” 2015/12
Ministerstwo Finansów, Ceny transferowe – zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016, grudzień 2015
Nykiel W., Wprowadzenie do problematyki cen transferowych [w:] Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa, red. W. Nykiel, D. Strzelec, Warszawa 2014
Nykiel W., Wilk M., Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych, „Przegląd Podatkowy” 2017/2
OECD, Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations, „Intertax” 1994/8–9
Petruzzi R., Holzinger R., Profit attribution to dependent agent permanent establishments in a post-BEPS era, „World Tax Journal” 2017/2
Pogorelova L., Transfer pricing and anti-abuse rules, „Intertax” 2009/12
Quek H., Economic substance in U.S. transfer pricing rules and the regulation of taxpayer behavior, „Tax Notes International” 2011/61
Raunio M., Finland: landmark case on the ability of tax authorities to disregard and recharacterize transactions, „International Transfer Pricing Journal” 2015/1–2
Remacle O., Nonnenkamp S., Economic double taxation as an obstacle to cross-border investments [w:] Double taxation within the European Union, red. A. Rust, Wolters Kluwer Law, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
Rodríguez L., Precios de transferencia y reestructaracion de grupos multinacionales, „֦Cronica Tributaria” 2011/141
Schoueri L., Arm’s length: beyond the Guidelines of the OECD, „Bulletin for International Taxation” 2015/12
Shaviro A., Wrappe S., The silver lining on U.S. periodic adjustments for intangibles, „֦Tax Notes International” 2005/38
Skinner W., The future of I.R.C. § 482 as a substance-over-form provision, „Stanford Journal of Law, Business & Finance” 2005–2006/11
Szarpak H., Praktyczne przykłady stosowania nowych przepisów o cenach transferowych w zakresie restrukturyzacji, „Przegląd Podatkowy” 2013/11
Wittendorf J., OECD misinterprets controlled transactions, „Tax Notes International” 2015/78


Adam Kałążny
Autor jest starszym menedżerem w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte

Mariusz Ruta
Autor jest konsultantem w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte

Zwolnienie kolejowych gruntów i budynków z podatku od nieruchomości – niezamierzony prezent dla podatników?

Rozszerzając z dniem 1.01.2017 r. zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej, ustawodawca wprowadził zapisy, które w przypadku gruntów i budynków mogą skutkować o wiele większymi benefitami dla podatników niż zamierzone przez autorów projektu ustawy. Usuwanie błędów legislacyjnych za pomocą wykładni celowościowej, prowadzącej do ograniczenia praw podatnika, byłoby jednak sprzeczne z kluczową w intepretowaniu przepisów podatkowych zasadą in dubio pro tributario.

Słowa kluczowe:  budynki kolejowe, grunty kolejowe, zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej, podatek od nieruchomości, udostępnianie infrastruktury kolejowej

Exemption of land and buildings used by railways from real estate tax: unintended gift for taxpayers?

On 1 January 2017, the scope of exemption from real estate tax was extended to include railway infrastructure. In this context certain provisions were inserted in statutory law that – in the case of land and buildings – may give much greater advantages for taxpayers than the bill promoters intended. Removing legislative errors by means of teleological interpretation, which leads to limiting the taxpayer’s rights, would nevertheless be inconsistent with the in dubio pro tributario principle, the key one governing interpretation of tax provisions.

Keywords:  buildings used by railways, land used by railways, exemption of railway infrastructure from real estate tax, real estate tax, providing access to railway infrastructure

 Bibliografia:

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Kałążny A., Ruta M., Bocznica kolejowa jako element infrastruktury kolejowej – czy podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?, „Przegląd Podatkowy” 2018/1
Pahl B., Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 1 stycznia 2017 r., „Samorząd Terytorialny” 2017/9.
Smoczyński P., Infrastruktura kolejowa na terenie firmy? Sprawdź, co z podatkiem od nieruchomości, „Rzeczpospolita” z 22.02.2017

Szczegółowy spis treści

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top