Prawo06 maja, 2020

Przegląd Podatkowy 5/2020

Gastronomia w nowej matrycy stawek

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: 0000–0003–3879–3440
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest pracownikiem CASE, adiunktem na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: 0000–0001–7772–1779

Gastronomia w nowej matrycy stawek

Opodatkowanie VAT gastronomii to temat, który w minionych latach budził dużo kontrowersji nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach członkowskich UE. Problem wynikał głównie ze zróżnicowanych stawek, które stosuje się do usług gastronomicznych (w tym restauracyjnych oraz cateringowych) i produktów spożywczych, jak również wątpliwości związanych z ustaleniem co jest usługą gastronomiczną, a co produktem spożywczym, zwłaszcza produktem (daniem) gotowym do spożycia. W Polsce w 2011 r. zróżnicowano stawki VAT na usługi gastronomiczne (8%) i dania gotowe (5%). Kwestia zasadności zastosowania stawki 5% przy dostawie gotowych do spożycia produktów spożywczych była przedmiotem licznych interpretacji indywidualnych, a w końcu przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów. Wydawało się, że interpretacja ogólna ostatecznie wyjaśniła sprawę opodatkowania usług gastronomicznych i dań gotowych. Nadal jednak toczy się dyskusja co do stanów zaistniałych przed wydaniem interpretacji ogólnej. Dodatkowo pojawiły się wątpliwości natury generalnej co do przyjętej w Polsce konstrukcji opodatkowania omawianych czynności w kontekście zgodności z prawem unijnym, które to wątpliwości stały się w końcu bodźcem do zadania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości. W tym kontekście warto zatem, zanim jeszcze TS pochyli się nad tym pytaniem, dokonać szczegółowej analizy tego zagadnienia, przede wszystkim na tle nowej matrycy stawek, wdrażanej zasadniczo od 1.07.2020 r. Zasadne jest bowiem pytanie, czy konstruując nową matrycę stawek, po pierwsze, utrzymano dotychczasowe zasady opodatkowania gastronomii, a po drugie, czy nowe definicje, mając na uwadze istniejące wcześniej trudności z określeniem prawidłowej stawki podatku do wydawanych w lokalach gastronomicznych posiłków, proponują prostszą (niebudzącą wątpliwości) konstrukcję przepisów w tym obszarze.

Słowa kluczowe: VAT, stawki VAT, nowa matryca stawek VAT, towary spożywcze, usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, usługi cateringowe

dr Beata Rogowska-Rajda
The author is an assistant professor at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. ORCID: 0000–0003–3879–3440
dr Tomasz Tratkiewicz
The author is an employee of CASE, an assistant professor at the Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź. ORCID: 0000–0001–7772–1779

Food & Beverage Services in the New Rate Matrix

Taxation of food & beverage services with VAT is a topic which in recent years has caused many controversies not only in Poland, but also in other EU Member States. The problem resulted mainly from the different rates applicable to food & beverage services (including restaurants and catering services) and food products, as well as from doubts connected with determining what is a catering service and what is a food product, especially a product (meal) which is ready to eat. In 2011, different rates were introduced in Poland for food & beverage services (8%) and for ready-to-eat meals (5%). The expediency of applying the 5% rate for supplies of ready-to-eat food products has been the subject of numerous tax rulings (individual interpretations) and finally a general interpretation issued by the Minister of Finance. It seemed that the general interpretation finally resolved doubts about the taxation of food & beverage services and ready-to-eat meals. However, discussions are ongoing about facts from the period before the general interpretation was issued. Additionally, doubts of a general nature have appeared as to the construction of taxation of the aforementioned activities adopted in Poland, in the context of its consistency with EU law, which doubts finally prompted a referral for a preliminary ruling to the Court of Justice. In this context, even before the CoJ has thoroughly examined the question, it is worthwhile to make a detailed analysis of the issue, mainly against the background of the new rate matrix, which in principle will be in force from 1 July 2020. The question that is important here is whether, firstly, in the process of building the new rate matrix, the existing principles of taxation of food and beverage services were maintained and, secondly, whether the new definitions, having regard to the pre-existing difficulties with determining the correct rate of tax for meals offered in food & beverage establishments, provide simpler provisions in this area that would not give rise to doubts.

Keywords: VAT, VAT rates, new matrix of VAT rates, foodstuffs, food & beverage services, restaurant services, catering services

 

Mariusz Stefaniak
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Cel dokonania czynności oraz sztuczny sposób działania jako odrębne przesłanki stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Od 15.07.2016 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje zespół regulacji tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – dalej klauzula lub GAAR. Klauzula została wprowadzona przepisami ustawy z 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Od początku obowiązywania klauzuli zakłada ona konieczność łącznego spełnienia kilku przesłanek, aby można ją było zastosować. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza przesłanki działania w celu osiągnięcia korzyści podatkowej oraz przesłanki sztuczności działania jako dwóch odrębnych przesłanek, przez pryzmat których należy weryfikować czynność dokonaną przez dany podmiot, by ocenić, czy można uznać ją za unikanie opodatkowania. Zamiarem autora jest również udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wnioski, które można sformułować na podstawie brzmienia przepisów GAAR sprzed zmian, pozostają nadal aktualne.

Słowa kluczowe:  klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, przesłanki stosowania, cel dokonania czynności, sztuczny sposób działania, odrębność, wykładnia

Mariusz Stefaniak
The author is a tax adviser, a senior manager at Deloitte Tax Advisory Department

The Aim of Performing an Act and the Artificial Manner of Acting as Separate Grounds for Applying the General Anti-Avoidance Rule

Since 15 July 2016, in Polish law there has been a set of regulations, jointly called the general anti-avoidance rule (GAAR). The GAAR was introduced by Act of 13 May 2016 on Amendments to the Act – Tax Ordinance and Certain Other Acts. From the beginning of its application, the assumption was that a few conditions have to be met jointly in order for GAAR to be applied. This article contains an analysis of the condition of acting in order to obtain a tax advantage and the condition of artificial manner of acting as two separate grounds from whose perspective an act performed by a given entity should be assessed in order to determine whether it is tax avoidance. The author also intends to answer the question whether the conclusions that can be formulated on the basis of the wording of GAAR provisions before the amendments are still valid.

Keywords:  general anti-avoidance rule, grounds for application, aim of performing an act, artificial manner of acting, separateness, interpretation

Bibliografia:

Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Legalis 2019
Guzek M., Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Legalis 2018
Kondej M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: Komentarz do przepisów materialnoprawnych, Poznań 2018
Słownik języka polskiego, https://sjp.pl/
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/
Wielki słownik języka polskiego, https://www.wsjp.pl/
Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1978


dr Marek Bełdzikowski
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym i radcą prawnym. Specjalizuje się w tematyce VAT

Wpływ unijnej polityki podatkowej wobec oszustw w VAT na działania podejmowane przez polskiego ustawodawcę

Artykuł przedstawia wpływy prawa Unii na wprowadzone zmiany legislacyjne służące „uszczelnianiu” podatku od towarów i usług. Wpływ ten jest niejednoznaczny, gdyż z jednej strony agenda unijna stanowiła inspirację dla krajowego ustawodawcy, a z drugiej – kompetencje kontrolne instytucji unijnych, a szczególnie prawo pozywania przed Trybunał Sprawiedliwości, wyraźnie hamowały podejmowane działania. Z racji obszerności zagadnienia skoncentrowano się na tych rozwiązaniach, gdzie ten wpływ był najbardziej widoczny.

Słowa kluczowe: VAT, zamykanie luki podatkowej, integracja europejska, Komisja Europejska

dr Marek Bełdzikowski
The author is a doctor of laws, tax adviser and an attorney at law. He specializes in VAT

Influence of EU Tax Policy on VAT Fraud on the Steps Taken by the Polish Legislature

This paper essentially concentrates on the problem of the influence of EU law on legislative changes introduced with the aim of ‘closing loopholes’ in tax on goods and services (VAT). This influence is ambiguous: on the one hand, the EU agenda was an inspiration for the national legislator, but and at the same time, the control powers of EU institutions, and in particular the right to sue before the Court of Justice, were clearly a hindrance to many measures. As this is an extensive issue, the focus was on those solutions where this impact was most visible.

Keywords: VAT, closing the tax gap, European integration, European Commission

Bibliografia:

EU Commission, PricewaterhouseCoopers, Study on the feasibility of alternative methods for improving and simplifying the collection of VAT through the means of modern technologies and/or financial intermediaries, 2010. TAXUD/2009/AO-05 (2010) (dostęp: 7.01.2020 r.)


Wojciech Majkowski
Autor jest radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz dyrektorem w KPMG
dr Konrad Kleszczewski
Autor jest doktorem nauk prawnych, adwokatem oraz menedżerem w KPMG
Mateusz Nurzyński
Autor jest aplikantem adwokackim oraz starszym konsultantem podatkowym w KPMG

Limitowanie kosztów usług niematerialnych – podsumowanie wykładni i praktyki stosowania przepisów po dwóch latach ich obowiązywania

Z dniem 1.01.2018 r. na podstawie ustawy nowelizującej 1 dodano do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – art. 15e, zgodnie z którym została ograniczona możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie określonych kategorii usług oraz wartości niematerialnych i praw poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych oraz podmiotów mających siedzibę lub zarząd w jednym z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Powyższa regulacja obowiązuje już wprawdzie od ponad dwóch lat, lecz pomimo licznych interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych – wciąż pojawiają się wątpliwości w zakresie jej stosowania. Nie będzie przy tym przesadą twierdzenie, że dopiero obecnie, kiedy pierwsze sprawy wynikające z zaskarżenia niekorzystnych dla podatników interpretacji indywidualnych dotyczących wykładni art. 15e u.p.d.o.p. w końcu trafiają na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, obserwujemy ostateczne kształtowanie się rozumienia i stosowania tej regulacji.

Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, ograniczenie kosztów uzyskania przychodów, usługi niematerialne, wartości niematerialne oraz prawa, podmioty powiązane

Wojciech Majkowski
The author is an attorney at law, a tax adviser, and a director at KPMG
dr Konrad Kleszczewski
The author is a doctor of laws, an advocate, and a manager at KPMG
Mateusz Nurzyński
The author is a trainee advocate and a senior tax consultant at KPMG

Limiting the Costs of Intangible Services: Summary of the Interpretation and Practice of Application of Provisions Two Years after They Entered into Force

On 1 January 2018, on the basis of an amending statute, Article 15e was inserted into the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (CIT Act). It restricts the possibility to include in taxdeductible expenses the amounts paid to acquire certain specified categories services and intangible assets and rights, if they were paid to related entities or entities having their registered office or management in a country applying harmful tax competition. Although the above regulation has been in force for over two years, despite numerous tax rulings (individual interpretations) and judgments issued by administrative courts, there are still doubts about its application. It will not be exaggerated to state that it is only now, when the first cases resulting from appeals against tax rulings disadvantageous for taxpayers and concerning the interpretation of Article 15e of the CIT Act finally are coming before the Supreme Administrative Court, do we see the understanding and application of this regulation taking its final shape.

Keywords:  tax-deductible expenses, restriction on tax-deductible expenses, intangible services, intangible assets and rights, related entities

 

Anna Pęczyk-Tofel
Autorka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym oraz partnerem w zespole postępowań podatkowych i sądowych CRIDO
Paulina Wojszko-Maciulewicz
Autorka jest radcą prawnym oraz menedżerem w zespole postępowań podatkowych i sądowych CRIDO
Aleksander Styś
Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawnikiem w zespole postępowań podatkowych i sądowych CRIDO

Analiza porównywalności jako kluczowy element weryfikacji rynkowości cen transferowych

W dniu 28.05.2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie, w której istotą sporu było ustalenie, czy otrzymane przez podatnika finansowanie zostało udzielone na warunkach zgodnych z zasadą ceny rynkowej (tzw. arm’s length principle). Finansowanie wewnątrzgrupowe, szczególnie w branży nieruchomości komercyjnych, jest powszechnie wykorzystywane w praktyce gospodarczej, a badanie rynkowości oprocentowania takiego finansowania jest coraz częstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Niestety nasze doświadczenia pokazują, że organy podatkowe podążają drogą na skróty, a spoczywające na nich obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia weryfikacji rynkowości oprocentowania w dużym stopniu nie są realizowane jak należy. Najczęściej brak jest analizy organu, która uzasadniałaby nierynkowość przyjętych ustaleń cenowych, a głównym dowodem na nierynkowość oprocentowania staje się analiza rynkowości złożona przez podatnika, która zostaje zmodyfikowana przez organ w taki sposób (przez usunięcie niektórych podmiotów objętych analizą), że wskazuje niższy przedział rynkowy. Oczywiście analiza podatnika – jako dowód – podlega ocenie organu, ale nie powinna być ona wykorzystywana poprzez „manipulację” danymi przeciwko podatnikowi, tj. stanowić główny kontrdowód i potwierdzać brak rynkowości. Komentowany wyrok stanowi wzorcowy przykład podejścia do analizy sprawy, jakie sądownictwo administracyjne powinno prezentować w skomplikowanych sprawach z zakresu cen transferowych. Zawiera on jedną z najbardziej rozbudowanych ocen sposobu przeprowadzenia analizy porównywalności, która jest niezbędnym etapem postępowania w przedmiocie weryfikacji rynkowości przyjętych pomiędzy podmiotami powiązanymi ustaleniami cenowymi. Z wyroku wynika, że aby analiza porównywalności mogła być prawidłowa merytorycznie, to musi być także prawidłowa formalnie. Dlatego na organach spoczywa obowiązek rzetelnego przeprowadzenia analizy porównywalności, jak również jej udokumentowania w ramach wydanego rozstrzygnięcia.

Słowa kluczowe:  ceny transferowe, analiza porównywalności, cena rynkowa

Anna Pęczyk-Tofel
The author is an attorney at law, a tax adviser, and a partner in CRIDO Tax and Disputes Team
Paulina Wojszko-Maciulewicz
The author is an attorney at law and a manager in CRIDO Tax and Disputes Team
Aleksander Styś
The author is a doctoral student at the Chair of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, and a lawyer in CRIDO Tax and Disputes Team

Comparability Analysis as a Key Element of Testing the Arm’s Length Character of Transfer Prices

On 28 May 2019, the Provincial Administrative Court in Warsaw issued a judgment in a case whose essence was to determine whether the financing obtained by the taxpayer was granted on terms consistent with the arm’s length principle. Intragroup financing, especially in the sector of commercial real estate, is commonly used in business practice, while examining the arm’s length character of the interest rate on such financing is more and more often the focus of interest for tax authorities. Our experience shows that tax authorities cut corners and, to a large extent, they fail to properly discharge their duties relating to the manner of checking the arm’s length character of interest rates. In most cases, the authority does not prepare the analysis justifying the non-arm’s length character of the adopted pricing solutions, while the main evidence for the non-arm’s length character of the interest rate is the analysis of arm’s length character submitted by the taxpayer, which the authority modifies (by removing certain entities covered by the analysis) so that is indicates a lower arm’s length price range. Of course the taxpayer’s analysis, as evidence, is evaluated by the authority, but it should not be used by ‘manipulating’ the data against the taxpayer, i.e. be the main piece of counter-evidence confirming the non-arm’s length character. The commented judgment is a model example of approaching the case analysis that administrative courts should follow in complex matters relating to transfer pricing. It contains one of the most elaborate evaluations of the manner of conducting a comparability analysis, which is a necessary stage in proceedings in the matter of verifying the arm’s length character of the price terms applied between related entities. The judgment demonstrates that in order for a comparability analysis to be correct in substantive terms, it must also be correct in formal terms. Therefore the authorities have a duty to conduct the comparability analyses in a reliable manner and to document it in the adopted decision.

Keywords:  transfer pricing, comparability analysis, arm’s length price

 


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym
Jakub Malinowski
Autor jest radcą prawnym

Konsekwencje karne skarbowe afery „outsourcingu pracowniczego”. Analiza forsowanej przez organy podatkowe koncepcji znamion podmiotowych czynów zabronionych

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor
Jakub Malinowski
The author i san attorney at law

Fiscal Penal Consequences of the ‘Employee Outsourcing’ Scandal. An Analysis of the Tax Authorities’ Concept of Perpetrator-Related Features of Prohibited Acts


dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik naukowy konferencji. ORCID: 0000-0002-2396-9434

V Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – relacja

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
The Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Scientific Director of the Conference. ORCID: 0000-0002-2396-9434

Fifth Toruń Review of Tax Case Law. A Report


dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID: 0000-0002-2396-9434

II edycja konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
The Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. ORCID: 0000-0002-2396-9434

Second Edition of Tax Everest Competition: Poland’s Academic Championship in Writing Master’s Theses in Tax Law


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Obligation to Use Fiscal Cash-Registers Online


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr. hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top