Prawo16 kwietnia, 2018

Przegląd Podatkowy 4/2018

Zakres przedmiotowy zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób – po wyrokach DNB Banka i Aviva

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesorem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych tego uniwersytetu oraz doradcą podatkowym

Zakres przedmiotowy zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób – po wyrokach DNB Banka i Aviva

Wykładnia przepisu wprowadzającego zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób (art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.) od oczątku jego obowiązywania stanowiła przedmiot sporów. Niemalże każda przesłanka była pojmowana szerzej przez podatników, a węziej przez organy podatkowe. Niektóre spośród użytych w tym przepisie przesłanek były sformułowane w taki sposób, że dziwić mógłby raczej brak sporów interpretacyjnych niż ich występowanie. W 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa wyroki dotyczące wzorca rzeczonego zwolnienia z art. 132 ust. 1 lit. f dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112 – DNB Banka i Aviva. Nie wydaje się jednak, aby wyroki te rozwiały wątpliwości interpretacyjne. Mogą natomiast posłużyć ustawodawcy do zawężenia zakresu tego zwolnienia w przyszłości.

Słowa kluczowe: VAT, zwolnienia, ścisła interpretacja, niezależna grupa osób

Krzysztof Lasiński-Sulecki

The scope of application of the exemption for the supply of services by independent groups of persons – after DNB Banka and Aviva judgments

The interpretation of the provision that introduced an exemption for the supply of services by independent groups of persons (Art. 43(1)(21) of the Act of 11 March 2004 on VAT) has been disputed from the time it became effective. Almost every criterion was understood more broadly by taxpayers, while more narrowly by tax authorities. Some of the criteria used in the provision in question were formulated in such a way that lack of disputes concerning interpretation would be more surprising than their existence. In 2017 the Court of Justice issued two judgments concerning the model of the exemption in point provided for in Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Art. 132(1)(f)) – DNB Banka and Aviva. It does not seem that these judgments can dispel interpretation doubts. Yet they can be used by the legislature to narrow down the scope of this exemption in the future.

Keywords: VAT, exemptions, strict interpretation, independent group of persons

 

dr Dariusz Gibasiewicz
Autor jest radcą prawnym oraz adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dalszy ciąg walki z obrotem gotówkowym?

Przedmiotem artykułu jest prezentacja projektowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które także w istotny sposób wpłyną – w przypadku ich uchwalenia – na możliwość zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Autor dokonuje oceny proponowanych zmian legislacyjnych oraz wskazuje rodzaje problemów związanych z ewentualnym wejściem w życie nowych regulacji. W artykule przedstawiono także ocenę projektowanych zmian w odniesieniu do celowości ich wprowadzenia oraz zaprezentowano analizę dotyczącą tego, czy projektowane przepisy są w stanie doprowadzić do zamierzonych celów oraz czy ich efekty pozostają w odpowiedniej proporcji do obowiązków nakładanych na podatników.

Słowa kluczowe:  VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, wykaz podatników VAT czynnych, koszty uzyskania przychodu

Dariusz Gibasiewicz

Continued fight against cash transactions?

This article contains a presentation of draft amendments to the VAT Act. If they are passed, they will have a significant impact on the possibility of treating certain expenses as tax-deductible under the statutes regulating income taxes. The author assesses the proposed legislative amendments and indicates the kinds of problems connected with the possible entry into force of the new regulations. The article also contains an assessment of the draft amendments in terms of their expediency and an analysis of whether the draft provisions can contribute to achieving the intended goals or whether their effects are adequately proportional to the duties imposed on taxpayers.

Keywords:  VAT, personal income tax, corporate income tax, list of active VAT taxpayers, tax-eductible expenses


Marek Maliński
Autor jest radcą prawnym, głównym specjalistą w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów
Wojciech Śliż
Autor jest doradcą podatkowym, Dyrektorem Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów

Należyta staranność nabywców towarów w transakcjach krajowych jako przesłanka zachowania prawa do odliczenia VAT naliczonego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Nieświadomy udział nabywców towarów w oszustwach karuzelowych może skutkować utratą przez nich możliwości odliczenia VAT naliczonego. Kwestią budzącą wątpliwości jest to, w jakich okolicznościach nabywcy towarów powinni podejrzewać, że są wykorzystywani do udziału w przestępczym procederze, oraz to, jakie działania powinni podjąć w celu weryfikacji swoich kontrahentów. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie, w świetle aktualnego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, jakie działania mogą podjąć podatnicy w celu zachowania należytej staranności w realizowanych transakcjach krajowych, a także jakie zachowania podatników mogą skutecznie podważyć twierdzenia o działaniu z zachowaniem należytej staranności.

Słowa kluczowe: VAT, należyta staranność, oszustwa podatkowe

Marek Maliński
Wojciech Śliż

Due diligence exercised by purchasers of goods in domestic transactions as condition for retaining the right to deduct input VAT, in the light of Supreme Administrative Court case law

When purchasers of goods unknowingly participate in carousel tax fraud, they may lose the right to deduct input VAT. The issues which give rise to doubts are in what circumstances purchasers of goods should suspect that they are used as participants in criminal dealings and what steps they should take to verify their counterparties. This article aims to determine, in the light of current case law of the Supreme Administrative Court, what steps taxpayers can take in order to exercise due diligence in domestic transactions, as well as what taxpayer behaviours can effectively undermine their claims that they had exercised due diligence.

Keywords: VAT, due diligence, tax fraud

 

Paweł Banasik
Autor  jest  doradcą  podatkowym  oraz  Partner  Associate w Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp.k.

Stadion stadionowi nierówny – kwalifikacja dla potrzeb podatku od nieruchomości

Motywem  do  przygotowania  niniejszej  publikacji  był  wyrok  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego z 7.03.2017 r. dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości stadionu piłkarskiego. Teza wyroku brzmi: „stadion piłkarski (zadaszone trybuny i płyta boiska) jest budowlą (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [...]”. Właśnie teza wspomnianego orzeczenia, która sugeruje uniwersalność wyrażonego w nim poglądu, skłania do pogłębienia tego zagadnienia. Wydaje się to niezbędne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że stadiony piłkarskie są projektowane w oparciu o różne rozwiązania architektoniczne, a tym samym ich konstrukcje mogą się znacząco od siebie różnić, co oczywiście przekłada się na właściwą kwalifikację dla potrzeb podatku od nieruchomości.

Słowa kluczowe: budowla, budynek, załącznik do pr. bud., stadion piłkarski, podatek od nieruchomości

Paweł Banasik

Stadiums differ – classification for real estate tax purposes

This article is about football stadiums and their classification for real estate tax purposes. Based on jurisprudence (especially  on  the  judgment  of  Supreme  Administrative  Court  issued  on  7  March  2017)  a  stadium  should  be  treated  as a structure and taxed on its value (2% per year). The author questions this standpoint, because stadiums may have different architectural features, which means that some of them should be treated as buildings (i.e. taxed on their usable floor area). There are no general rules that should apply to each stadium and, consequently, lead to each stadium being taxed in the same way. The only condition which has actual impact on taxation of stadiums is their architectural features (walls, roofs, etc.). It means that conditions such as the function or the general appearance have no influence on the way stadiums are taxed.  

Keywords:  structure, building, Schedule to the Building Law, football stadiums, real estate tax


Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką w katedrze Prawa  Finansów  Publicznych  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownikiem Krajowej Informacji Skarbowej

Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie sądów administracyjnych

Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób polskie sądy administracyjne pojmują pojęcie tzw. wykładni gospodarczej oraz czy – i jeśli tak, to w jakim zakresie – ją stosują. Podejmowana problematyka jest szczególnie interesująca, ponieważ do tej pory w doktrynie nie był to temat zbyt często poruszany. Mając na uwadze dynamikę stosunków gospodarczych, należy zatem przyjrzeć się temu, jaką rolę w interpretacji przepisów prawa podatkowego odgrywa wykładnia gospodarcza. Przedmiotem badań jest wyłącznie analiza orzeczeń polskich sądów administracyjnych z lat 2004–2017.

Słowa kluczowe:  wykładnia, wykładnia gospodarcza, metody wykładni, orzecznictwo

Natalia Kociak

Economic interpretation in case law of administrative courts

This article is an attempt to answer the question how Polish administrative courts understand the notion of the so-called economic interpretation and whether - and if so, to what extent - they use it. These problems are particularly interesting because so far this subject has not been often referred to in legal literature. Having regard to the dynamics of economic relationships, we should take a look at the role played by economic interpretation in interpreting the provisions of tax statutes. The study comprises only an analysis of the judgments of Polish administrative courts issued in the years 2004–2017.

Keywords:  interpretation, economic interpretation, methods of interpretation, case law

 


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Najważniejsze decyzje podjęte przez V Krajowy Zjazd Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Dariusz M. Malinowski

Most important decisions taken by the Fifth Convention of the National Chamber of Tax Advisers


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska

Administrative courts' rulings – review


dr Ewa Prejs
Autorka  jest  adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym  się  w  prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs

CoJ rulings – review


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK
Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK

CoJ rulings – review


Agata Budzyńska-Jatczak
Autorka jest pracownikiem MSZ

Aktualności z Brukseli

Agata Budzyńska-Jatczak

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top