Prawo01 grudnia, 2020

Przegląd Podatkowy 12/2020

Przepisy o przeciwdziałaniu powstawaniu rozbieżności hybrydowych a podatnicy kontrolowani bezpośrednio lub pośrednio przez inwestorów z USA

dr Mikołaj Kondej
Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym w PwC
Krzysztof Dziadosz
Autor jest pracownikiem w PwC

Przepisy o przeciwdziałaniu powstawaniu rozbieżności hybrydowych a podatnicy kontrolowani bezpośrednio lub pośrednio przez inwestorów z USA

W dniu 28.05.2020 r. parlament uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa zmieniająca – implementując do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady (UE) 2017/952 z 29.05.2017 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich – dalej dyrektywa ATA2 – zawierającą przepisy antyhybrydowe. Przepisy te mają znaleźć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez podatników w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2020 r. Celem dyrektywy ATA2 jest przeciwdziałanie powstawaniu rozbieżności hybrydowych. Projekt polskich przepisów pozostaje w znacznej mierze zgodny z brzmieniem dyrektywy. Oznacza to, że z polskiej perspektywy przepisy antyhybrydowe mogą prowadzić do pozbawienia podatnika prawa do rozpoznania wydatku jako kosztu podatkowego, przede wszystkim w przypadku gdy wydatek ten: 1) nie jest uwzględniony w dochodzie w jurysdykcji odbiorcy (odliczenie bez opodatkowania) ze względu na wystąpienie jednej z enumeratywnie wymienionych w przepisach sytuacji różnego traktowania podmiotu lub instrumentu przez prawo podatkowe poszczególnych jurysdykcji; 2) jest odliczany również w innej jurysdykcji (podwójne odliczenie); 3) finansuje bezpośrednio lub pośrednio wydatki powodujące powstanie rozbieżności hybrydowych w innej jurysdykcji (tzw. importowane rozbieżności). Omówienie szczegółowych zasad stosowania znowelizowanych regulacji doczekało się już szeregu opracowań doktrynalnych. Celem niniejszego artykułu nie jest powielanie rozważań teoretycznych w tym zakresie. Jego istotą pozostaje przedstawienie, jaki wpływ uchwalone przepisy mogą mieć na rozliczenia polskich podmiotów działających w ramach grup kapitałowych, w których inwestorami pozostają podmioty z USA. Ze względu na specyfikę systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych takie przypadki stanowią dobrą ilustrację sposobu funkcjonowania oraz praktycznych implikacji znowelizowanych przepisów.

Słowa kluczowe: ATA2, rozbieżności hybrydowe, check-the-box-election, Stany Zjednoczone Ameryki, podmioty hybrydowe, unikanie opodatkowania

dr Mikołaj Kondej
The author is an attorney at law and a tax advisor at PwC
Krzysztof Dziadosz
The author is employed by PwC

Provisions on Countering Hybrid Mismatches in the Context of Taxpayers Controlled Directly or Indirectly by Investors from the US

On 28 May 2020, the parliament adopted the Act on Amendments to the CIT Act, the VAT Act, the Act on Exchange of Tax Information with Other Countries and Certain Other Acts, which implements into the Polish legal order Council Directive (EU) 2017/952 of 29 May 2017 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries (ATA 2 Directive) containing anti-hybrid provisions. These provisions are to apply to income (revenue) obtained by taxpayers in the fiscal year starting after 31 December 2020. The aim of ATA 2 Directive is to prevent hybrid mismatches. The drafted Polish provisions are largely consistent with the wording of the directive. This means that from the Polish perspective, anti-hybrid provisions may result in depriving the taxpayer of the right to recognize an expense as a tax-deductible expense, first of all when the expense: 1) is not included in income in the recipient’s jurisdiction (deduction without taxation) due to the occurrence of one of the situations of different treatment of an entity or instrument by tax laws of individual jurisdictions, such situations expressly listed in the provisions; 2) is also deducted in another jurisdiction (double deduction); 3) finances directly or indirectly expenses resulting in the emergence of hybrid mismatches in another jurisdiction (the so-called imported mismatches). There have already been a number of scholarly papers discussing the detailed principles of applying the amended regulations. It is not the aim of this article to repeat the theoretical considerations in this field. Its essence remains to present what influence the adopted provisions may have on the settlements of Polish entities operating within groups of companies where entities from the US are the investors. Due to the particularities of the US tax system such cases are a good illustration of the way the amended provisions function and their practical implications.

Keywords: ATA2, hybrid mismatches, check-the-box-election, United States of America, hybrid entities, tax avoidance

 

Bibliografia / References:

Infanti A.C., Moens B., United States Branch Report [w:] Qualification of Taxable Entities and Treaty Protection , „Cahiers de Droit Fiscal International” 2014/859
Kondej M., Dziadosz K., Implementacja dyrektywy ATA2 w zakresie przeciwdziałania powstawaniu rozbieżności hybrydowych, „Przegląd Podatkowy” 2020/4
Majdowski F., Regulacje przeciwko hybrydyzacji na przykładzie unijnych dyrektyw przeciwko unikaniu opodatkowania – międzynarodowa harmonizacja podatków czy „tylko” próba eliminacji pewnego zjawiska?, „Monitor Podatkowy” 2020/4
Rachofsky D.J., Overview of the U.S. Tax Consequences of Disregarded Entities, „Bulletin for International Taxation” 2001, Vol. 55, No. 9
Rienstra J.G., United States – Corporate Taxation sec. 11., Country Tax Guides, IBFD (dostęp: 8.06.2020 r.)


dr hab. Adam Bartosiewicz
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Był przedstawicielem strony w postępowaniu przed TS w sprawie C-335/19. ORCID: 0000-0001-8702-2672

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości, C-335/19, E. Sp. z o.o. Sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów, a ograniczenie w czasie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi

Część polskich przepisów dotyczących ulgi na złe długi w VAT została uznana za niezgodną z prawem UE przez Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok nie dotyczył wszystkich wymogów w tym zakresie wynikających z polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, w tym m.in. wymogu, aby od daty wystawienia faktury (dokumentującej nieściągalną wierzytelność) upłynęły nie więcej niż dwa lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiono. Czy ten warunek jest zgodny z prawem UE w świetle wyroku TS?

Słowa kluczowe: ulga na złe długi, termin na skorzystanie z ulgi, korekta podstawy opodatkowania

dr hab. Adam Bartosiewicz
The author is a tax advisor and an attorney at law, he is a partner in a tax consultancy firm. He represented the party in proceedings before the CJ in case C-335/19. ORCID: 0000-0001-8702-2672

Judgment of the Court of Justice in Case C-335/19, E. Sp. z o.o. Sp. k. v. Minister Finansów in the Context of Limiting in Time Taking Advantage of Bad Debt Relief

Part of the Polish provisions concerning bad debt relief in VAT were pronounced inconsistent with EU law by the Court of Justice. The judgment did not concern all the requirements in this field resulting from the Polish VAT Act, including the requirement that no more than two years should have passed since the day when the invoice (documenting the uncollectible debt) was issued, said period counted from the end of the year in which it was issued. Is this requirement consistent with EU law in the light of CJ judgment?

Keywords:  bad debt relief, time limit to take advantage of the relief, adjustment of the taxable base

Bibliografia / References:

Suchojad K., Granice swobody legislacyjnej ustawodawcy krajowego w procesie harmonizacji VAT na przykładzie tzw. ulgi na złe długi, „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2019/7


dr Monika Laskowska
Autorka jest doktorem nauk o polityce publicznej, członkiem Zespołu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, w 2019 r. wyróżniona nagrodą LMG Europe Women in Business Law Awards jako najlepszy ekspert w dziedzinie cen transferowych w Europie, zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów oraz pełniła rolę właściwej władzy w międzynarodowych procedurach wzajemnego porozumiewania się. ORCID: 0000–0001–5094–2280

Nowe międzynarodowe reguły podziału dochodu w gospodarce cyfrowej według OECD

W globalnej i cyfryzującej się gospodarce dotychczasowe międzynarodowe zasady podziału pomiędzy państwa praw do opodatkowania zysku wypracowanego przez korporacje międzynarodowe nie są już uznawane za sprawiedliwe i zrównoważone. Nieadekwatność współczesnych reguł opartych na fizycznej obecności korporacji w danym państwie powoduje, że podział praw do opodatkowania zysku nie przystaje do wyzwań współczesnego świata i sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej. Globalizacja i cyfryzacja ekonomii sprawiły, że pojawiły się nowe rodzaje działalności, które mogą rozwinąć aktywne i stałe zaangażowanie na rynku docelowym (active and sustained engagement in a market jurisdiction) bez konieczności inwestowania w lokalną infrastrukturę czy lokalne operacje. Zysk przypisany do fizycznych operacji prowadzonych przez korporacje międzynarodowe na podstawie dotychczasowych uzgodnień międzynarodowych nie odzwierciedla już rzeczywistego ich zaangażowania na danym rynku. Realizowane od początku 2019 r. prace OECD na podstawie mandatu ustanowionego przez G20/Inclusive Framework (ok. 140 państw) w celu rozwiązania problemów podatkowych w cyfryzującej się gospodarce pozwoliły na wypracowanie i ogłoszenie w styczniu 2020 r. rewolucyjnych zmian w międzynarodowym prawie podatkowym w zakresie gospodarki cyfrowej, stanowiących konsensus pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi państwami. Szacuje się, że zaproponowane zmiany wpłyną na wzrost globalnych wpływów netto z podatku dochodowego od osób prawnych o 4%, czyli ok. 100 mld USD rocznie. Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie przełomowego charakteru przyjętego konsensusu. Oznacza on powolne odchodzenie od wielu międzynarodowych instytucji podatkowych, np. związku działalności gospodarczej z danym terytorium poprzez fizyczną obecność oraz standardu arm’s length stanowiącego o przypisywaniu zysku korporacji międzynarodowych do poszczególnych jurysdykcji. W październiku 2020 r. OECD opublikowała projekt ustaleń zawierający propozycje konkretnych rekomendacji dotyczących nowych reguł. Został on przekazany do konsultacji publicznych, które zostaną zakończone publiczną dyskusją zaplanowaną na styczeń 2021 r. W konsekwencji, pierwotnie wskazany termin zakończenia prac nad nowymi regułami podziału zysku w gospodarce cyfryzującej się, czyli koniec 2020 r., nie zostanie zachowany.

Słowa kluczowe: globalizacja i cyfryzacja ekonomii, opodatkowanie działalności cyfrowej, podatek cyfrowy, OECD/G20 Inclusive Framework, nowe międzynarodowe reguły / prawo podziału dochodu, nieadekwatność współczesnych reguł podatkowych, konsensus w sprawie podziału zysku korporacji międzynarodowych, zasada arm’s length, nowy nexus test, pierwszy filar OECD / drugi filar OECD, zautomatyzowane usługi digital, działalność silnie zintegrowana z klientem (customer-facing businesses)

dr Monika Laskowska
The author is a doctor of public policy, a member of the Centre for Analysis and Studies of Taxation Team at the Warsaw School of Economics, in 2019 she received a LMG Europe Women in Business Law Award for the best transfer pricing expert in Europe, she held the post of vice-director at the Income Tax Department of the Polish Ministry of Finance and acted as the competent authority in international mutual agreement procedures (MAPs). ORCID: 0000-0001-5094-2280

New International Rules of Income Allocation in the Digital Economy According to the OECD

In the global and digitalizing economy, the contemporary international rules concerning the division of taxing rights between states to tax the profit of multinational corporations are no longer fair and do not ensure a level playing field. The inadequacy of the rules, based on the physical presence in a given state makes the division of taxing rights no longer adequate, considering the challenges of contemporary world and how business is done on international scale. Globalization and digitalization of the economy create new kinds of activity which develop active and sustained engagement in a market jurisdiction, without the need to invest in local infrastructure or local operations. The profit allocated to physical operations conducted by these multinational corporations on the basis of existing international agreements no longer reflects their actual engagement in a given market. Since 2019 OECD conducts the project based on a mandate established by G20/Inclusive Framework (some 140 countries) in order to solve tax challenges arising from digitalization. In January 2020, as a result of this project, OECD developed and publicized document with revolutionary changes in international tax law in the field of digital economy, which constitute a new consensus between all involved states. The proposed changes are estimated to result in an increase of global net proceeds from corporate income tax by 4%, that is, approx. USD 100bn per year. This article focuses on the milestone character of this consensus. New solutions reveal a gradual departure from many international tax mechanisms, e.g. the link between the business activity and the given territory through physical presence and the arm’s length standard acknowledged as international standard for allocation of multinational corporations’ profits to jurisdictions. In October 2020, OECD published a blueprint covering details and specific recommendations concerning the new rules, The blueprint is sent for public consultations which will end with public discussion scheduled for January 2021. Consequently, the initial deadline for completion of the work on the new rules of tax challenges arising from digitalization set for the end of 2020, will not be met.

Keywords: globalization and digitalization of the economy, taxation of digital activity, digital tax, OECD/G20 Inclusive Framework, new international rules/income allocation right, inadequacy of contemporary tax rules, consensus about the allocation of profit of international corporations, arm’s length principle, new nexus test, OECD First Pillar/OECD Second Pillar, automated digital services, customer-facing businesses

Bibliografia / References:

Asen E., What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes, https://taxfoundation.org/digital-tax‑europe-2020/ (dostęp: 31.08.2020 r.)
Awdziej M., Krzyżanowska M., Tkaczyk J., Przegląd koncepcji współtworzenia wartości, „Handel Wewnętrzny” 2016/3 (362)
BDO, France. Digital Services Tax introduced, https://www.bdo.global/en-gb/microsites/tax-newsletters/world-wide-tax-news/issue-52-september-2019/france-digital-services-tax-introduced (dostęp: 31.08.2020 r.)
Czakon W. [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Warszawa 2015
Ehrenhard M., Wijnhoven F., van den Broeck T., Stagno M.Z., Unlocking how Start-ups Create Business Value with Mobile Applications: Development of an App-anabled business Innovation Cycle, „Technological Forecasting and Social Change” 2017, Vol. 115
European Commission, Fair Taxation of the Digital Economy, 2018, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en (dostęp: 31.08.2020 r.)
Federal Ministry Republic of Austria, Digital Tax Act 2020,
https://www.bmf.gv.at/en/topics/taxation/digital-tax-act.html (dostęp: 31.08.2020 r.)
Hamaekers H., Międzynarodowe prawo podatkowe – zagadnienia ogólne [w:] Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, red. H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Warszawa 2006
HM Revenue & Customs, Policy Paper. Digital Services Tax, https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-digital-services-tax/digital-services-tax (dostęp: 31.08.2020 r.)
Holmes K., The Concept of Income – A multidisciplinary analysis, IBFD Doctoral Series, Amsterdam 2000
Jabłoński A., Jabłoński M., Projektowanie sieciowych modeli biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2013/12 (767)
Keen P., Williams R., Value Architectures for Digital Business: Beyond the Business Model, „MIS Quarterly” 2013, Vol. 37, No. 2
Lasiński-Sulecki K., Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym, Warszawa 2014
Nambisan S., Baron R.A., Virtual Customer Environments: Testing a Model of Voluntary Participation in Value Co-creation Activities, „Journal of Product Innovation Management” 2009, No. 26
OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013, https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf (dostęp: 31.08.2020 r.)
OECD Final Report, „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1”, https://www.oecd.org/tax/beps/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1–2015-final-report-9789264241046-en.htm (dostęp: 31.08.2020 r.)
OECD, International community renews commitment to multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy, https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm (dostęp: 31.08.2020 r.)
OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, 2017, https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm (dostęp: 31.08.2020 r.)
OECD Report, „Addressing Base Erosion and Profit Shifting”, 2013, https://www.oecd.org/ctp/addressing-base-erosion-and‑profit-shifting-9789264192744-en.htm (dostęp: 31.08.2020 r.)
OECD, Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, as approved by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on 29–30 January 2020, http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf (dostęp: 31.08.2020 r.)
OECD, Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, Paryż 2020, https://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps.htm (dostęp: 31.08.2020 r.)
OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report, Inclusive Framework on BEPS, 2018, https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm (dostęp: 31.08.2020 r.)
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, Paryż 2017
OECD, Webcast: update on Economic Analysis and Impact Assessment, 13 February 2020, http://www.oecd.org/tax/beps/webcast-economic-analysis-impact-assessment-february-2020.htm (dostęp: 31.08.2020 r.)
Porter M.E., Competitive Strategy, Free Press, Nowy Jork 1980
Ramaswamy V., It’s about Human Experiences and Beyond, to Co-Creation, „Industrial Marketing Management” 2011, No. 40 (2)
Shaughnessy H., Harnessing Platform-based Business Models to Power Disruptive Innovation, „Strategy and Leadership” 2016, Vol. 44, No. 5
UN, United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries, New York 2017, https://www.un.org/esa/ffd//wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf (dostęp: 31.08.2020 r.).
USTR Initiates Section 301 Investigations of Digital Services Taxes, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press‑releases/2020/june/ustr-initiates-section-301-investigations-digital-services-taxes (dostęp: 31.08.2020 r.)
Vargo S.L., Lusch R.F., Service-dominant Logic: Continuing the Evolution, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2008, No. 36
Wheeler B.C., NEBIC: A Dynamic Capabilities Theory for Assessing Net-Enablement, „Information System Research” 2002, Vol. 13, No. 2
Wittendorff J., The transactional ghost of article 9 (1) of the OECD Model, „Bulletin for International Taxation”, IBFD 2009


Wojciech Pietrasiewicz
Autor jest doradcą podatkowym, partnerem MVP TAX, autorem bloga Kulturalnie o podatkach
Michał Majczyna
Autor jest doradcą podatkowym współpracującym z MVP TAX

Prewspółczynnik VAT w instytucjach kultury – czy ograniczanie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzasadnione?

Na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiły się już pierwsze sprawy dotyczące kwestii stosowania prewspółczynnika VAT przez instytucje kultury, u których występuje działalność mieszana, tj. opodatkowana i niepodlegająca opodatkowaniu VAT. Równocześnie doszło też do zmiany poglądów prezentowanych przez organy wydające interpretacje indywidualne odnośnie do stosowania prewspółczynnika przez te podmioty. Szereg wątpliwości związanych ze stosowaniem prewspółczynnika w instytucjach kultury wiąże się z odmiennym definiowaniem pojęcia działalności gospodarczej dla potrzeb przepisów o organizacji działalności kulturalnej oraz dla potrzeb VAT. To powoduje błędne utożsamianie działalności statutowej instytucji kultury z działalnością inną niż gospodarcza. Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania typów działalności kulturalnej w kontekście przepisów o prewspółczynniku oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości odnośnie do zakresu odliczenia VAT przez instytucje kultury prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną.

Słowa kluczowe: prewspółczynnik, odliczenie VAT, instytucje kultury, VAT, odliczenie proporcjonalne, podatek naliczony

Wojciech Pietrasiewicz
The author is a tax advisor, a partner at MVP TAX, the author of Kulturalnie o podatkach [Culturally about Taxes] blog
Michał Majczyna
The author is a tax advisor cooperating with MVP TAX

VAT Pre-Ratio in Cultural Institutions: Is Restricting the Right to Deduct Input Tax Justified?

The Supreme Administrative Court is already scheduled to hear the first cases concerning the issue of application of VAT pre-ratio by cultural institutions which pursue mixed activity, i.e. activity liable to VAT and exempt from VAT. At the same time, there has been a change in the views presented by the authorities which issue individual interpretations (tax rulings) as to the application of pre-ratio by such institutions. A number of doubts connected with the application of pre-ratio in cultural institutions are connected with the different definition of the notion of economic activity for the purposes of provisions on the organization of cultural activity and for VAT purposes. This results in a mistaken identification of activity defined in the statutes of cultural institutions with non-economic activity. This article aims to systematize the types of cultural activity in the context of provisions on pre-ratio and case law of the Court of Justice on the scope of VAT deduction by cultural institutions conducting activity on a fee-paying basis and gratuitous activity.

Keywords:  pre-ratio, VAT deduction, cultural institutions, VAT, pro-rata deduction, income tax

 

dr Adam Kałążny
Autor jest radcą prawnym, dyrektorem w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte

Wszystko płynie – czyli o zmienności wykładni przepisów zwalniających infrastrukturę transportową z podatku od nieruchomości

Przepisy dotyczące zwolnienia dla infrastruktury portowej z podatku od nieruchomości mimo sporów w doktrynie doczekały się jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Dlaczego więc mimo braku zmiany przepisów ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. – warto, a nawet trzeba zająć się raz jeszcze wykładnią zwolnienia portowego? Przyczyną jest ugruntowanie się podejścia Naczelnego Sądu Administracyjnego do „siostrzanego” zwolnienia dla infrastruktury kolejowej, które nakazuje nam zrewidować rozumienie zakresu zwolnienia portowego.

Słowa kluczowe:  infrastruktura portowa, zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury portowej, infrastruktura kolejowa, zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej, podatek od nieruchomości, wykładnia prawa

dr Adam Kałążny
The author is an attorney at law, the director in Deloitte Real Estate Tax Team

Everything Flows, That Is, on the Changeability of Interpretation of Provisions on Exemption of Transport Infrastructure from Real Estate Tax

Despite the disputes among legal scholars, administrative courts have established a uniform line of case law with respect to the provisions on exemption of port infrastructure from real estate tax. So why, even though the Act of 12 January 1991 on Local Taxes and Charges has not been amended, is it worthwhile or even necessary to deal with the interpretation of exemption for ports once again? The reason is the solidification of the approach of the Supreme Administrative Court to the ‘sister’ exemption for railway infrastructure, which calls for a revision of the understanding of the scope the exemption for ports.

Keywords:  port infrastructure, exemption from real estate tax for port infrastructure, railway infrastructure, exemption from real estate tax for railway infrastructure, real estate tax, legal interpretation


Bibliografia / References:

Brolik J., Wykładnia prawa podatkowego oraz jej determinanty, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014/3
Brzeziński B., O potrzebie sformułowania sądowej strategii interpretacji ustaw podatkowych [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013
Dowgier R., Glosa do wyroku NSA z dnia 5 sierpnia 2011 r., II FSK 434/10, „Przegląd Podatkowy” 2012/2
Dowgier R., Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019/1
Filipczyk H., Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, LEX/el. 2013
Kałążny A., Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości, Warszawa 2020
Kałążny A., Ruta M., Bocznica kolejowa jako element infrastruktury kolejowej – czy podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?, „Przegląd Podatkowy” 2018/1
Malec A., Zarys teorii definicji prawniczej, Warszawa 2000
Pahl B., Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 1 stycznia 2017 r., „Samorząd Terytorialny” 2017/9
Rolewicz T., Szubert P., Opodatkowanie infrastruktury portowej podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatkowy” 2012/7
Wróblewski J., Wartości a decyzja sądowa, Ossolineum 1973
Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998/4


prof. dr hab. Leonard Etel
Autor jest kierownikiem Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku. ORCID: 0000-0001-8065-2276
dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokatem, doradcą podatkowym. ORCID: 0000-0002-0843-4167

O koncentracji materiału dowodowego w sprawach podatkowych– niefortunna propozycja zaburzająca model procedury podatkowej

prof. dr hab. Leonard Etel
The author is the Head of the Department of Tax Law, University of Bialystok. ORCID: 0000-0001-8065-2276
dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
The author is a professor at the Chair of Tax Law, University of Lodz, an advocate, and a tax adviser. ORCID: 0000-0002-0843-4167

On Concentration of Evidence in Tax Cases: An Unfortunate Proposal That Upsets the Model of Tax Procedure


dr Błażej Kuźniacki
Autor jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Senior Research Fellow w Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego na Uniwersytecie w Amsterdamie, radcą prawnym i wicedyrektorem ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów w PwC Polska. Poglądy wyrażone w artykule są wynikiem badań naukowych autora i nie powinny być kojarzone ze stanowiskami, które autor sprawuje w podmiotach nieakademickich. ORCID: 0000–0002–3459–7656

Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (1)

W niniejszej części artykułu omówię i skomentuję nieporozumienie 1, czyli uznanie, że brak tożsamości odbiorcy odsetek i ich właściciela przesądza o braku rzeczywistego właściciela (BO) w ogólności. W kolejnych częściach odniosę się m.in. do nieporozumień manifestujących się uznaniem za BO tylko podmiotu ostatecznie czerpiącego korzyści z otrzymywanych kwot oraz postrzeganiem BO przez pryzmat jego rzekomej antyabuzywnej roli.

Słowa kluczowe: rzeczywisty właściciel, alokacja dochodu, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wykładnia, Konwencja wiedeńska, OECD

dr Błażej Kuźniacki
The author is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration, Lazarski University, a Senior Research Fellow at the Amsterdam Centre for Tax Law at the University of Amsterdam, an attorney at law, and the Deputy Director for Strategic Tax Advice & Dispute Resolution at PwC Poland. The views expressed in the article are the result of the author’s academic research and should not be associated with the posts held by the author in non-academic entities. ORCID: 0000-0002-3459-7656

Tax Idées Fixes, or Stories of Misunderstandings Concerning the Beneficial Owner in Polish Tax Law Practice and Studies (1)

In this part of the paper, I discuss and comment on the first misunderstanding, that is, interpreting the fact that the recipient of interest and the owner of interest is not the same person as meaning that there is no beneficial owner (BO) at all. In the subsequent parts of the paper I will refer to misunderstandings that manifest themselves in recognizing as the BO only the entity that finally benefits from the amounts received and in perceiving the BO only from the perspective of its seemingly anti-abuse function.

Keywords:  beneficial owner, income allocation, double taxation treaties, interpretation, Vienna Convention, OECD

Bibliografia / References:
De Broe L., International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, Doctoral Series IBFD – Academic Council, Vol. 14, Amsterdam: IBFD 2008
De Broe L., International Tax Planning and Prevention of Abuse: A Study under Domestic Tax Law, Tax Treaties and EC Law in Relation to Conduit and Base Companies, Doctoral Series IBFD – Academic Council, Vol. 14, Amsterdam: IBFD 2008
Elliffe C., The Meaning of ‚Beneficial Ownership’ in Double Tax Agreements, „British Tax Review” 2009, No. 3
Engelen F.A., Interpretation of Tax Treaties under International Law, Doctoral Series IBFD – Academic Council, Vol. 7, Amsterdam: IBFD 2004
Hattingh P.J., Beneficial Ownership and Double Tax Conventions, Part II [w:] International Tax, red. A. De-Koker, E. Brincker, Durban: LexisNexis 2009
ILC, Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, „Yearbook of the International Law Commission” 1966, Vol. II
Lang M., Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, Second Edition, Wiedeń 2013
Majkowski W., Krzemińska I., Problematyka stosowania właściwej wersji językowej przepisów na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku pomiędzy Polską a Szwecją, „Przegląd Podatkowy” 2019/5
Nieminen M., Dual Role of the OECD Commentaries – Part 1 & 2, „Intertax” 2015, Vol. 43, Issue 11, 12
OECD, Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies, Paryż 1986
OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version, 2017, https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm (dostęp: 4.11.2020 r.)
OECD, OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Meaning of “Beneficial Owner” in Articles 10, 11 and 12, 19 October 2012 to 15 December 2012, s. 14–15, pkt 29–30, https://www.oecd.org/ctp/treaties/Beneficialownership.pdf (dostęp: 10.11.2020 r.)
Resch R., Tax Treaty Interpretation and Authentic Languages Lessons from Polish Case Law, „Intertax” 2020, Vol. 45, No. 5
du Toit C.P., Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, Amsterdam: IBFD 1999
du Toit C., The Evolution of the Term “Beneficial Ownership” in Relation to International Taxation over the Past 45 Years, „Bulletin for International Taxation” 2010, Vol. 64, No. 10
Vogel K., Prokisch R.G., General Report: Interpretation of Double Taxation Conventions, „Cahiers de droit fiscal international” 1993, Vol. 78a, IFA Congress in Florence
Ward D. i in., The Interpretation of Income Tax Treaties with Particular Reference to the Commentaries on the OECD Model, Amsterdam: IBFD 2005
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, LEX/el. 2015


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Koronawirus a podatki

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak-Janicka
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Taxes in the Context of COVID-19


dr Agnieszka Franczak
Autorka jest doktorem nauk prawnym, adiunktem w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ORCID: 0000-0001-9393-634X

Przegląd orzecznictwa TS

dr Agnieszka Franczak
The author is a doctor of laws, an assistant professor at the Institute of Law, Krakow University of Economics. ORCID: 0000-0001-9393-634X

CoJ rulings: review


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review 


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Back To Top