Prawo05 grudnia, 2019

Przegląd Podatkowy 12/2019

Quick fixes – pakiet zmian VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Janina Fornalik
Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Krzysztof Jaros
Autor jest radcą prawnym, starszym konsultantem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Quick fixes – pakiet zmian VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Z początkiem 2020 r. w państwach członkowskich wejdą w życie zmiany w istotny sposób modyfikujące dotychczasowe zasady opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego. W założeniach zmiany te powinny uprościć i usprawnić rozliczenia VAT oraz wyjaśnić występujące obecnie wątpliwości, ale jednocześnie mogą spowodować dodatkowe utrudnienia w związku z nałożeniem licznych formalnych obowiązków. Naturę tych zmian oddaje powszechnie stosowane określenie ich jako quick fixes, czyli według Cambridge Dictionary „Coś, co wydaje się być szybkim i łatwym rozwiązaniem problemu, ale w rzeczywistości nie jest zbyt dobre lub nie będzie funkcjonować długo”. Są to więc „łatki” naprawiające system przejściowy, zanim dojdziemy do modelu docelowego. Funkcjonujący obecnie system przejściowy pierwotnie był założony na 4 lata, a przetrwał ponad 20 lat. System ten zakłada fikcje dwóch transakcji: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) opodatkowanej przez dostawcę stawką 0% VAT i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) opodatkowanego przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia. Takie zasady towarowych transakcji wewnątrzunijnych spowodowały występowanie na szeroką skalę procederów przestępczych skutkujących wyłudzeniem VAT (tzw. karuzele VAT-owskie bądź innego rodzaju oszustwa oparte na konstrukcji znikających podatników). System ten ma być zastąpiony w ciągu kilku najbliższych lat wypracowanym przez Komisję Europejską modelem docelowym. Polegałby on na likwidacji dwóch sztucznych transakcji (WDT i WNT) i opodatkowaniu dostawy przez sprzedawcę w kraju, do którego towary są dostarczane. Wyjątkiem byłaby dostawa dokonywana na rzecz tzw. certyfikowanego podatnika, który mógłby rozliczyć VAT zamiast sprzedawcy. Zanim jednak dojdziemy do modelu docelowego, od przyszłego roku podatnicy będą musieli dostosować swoje rozliczenia do zmian wynikających z tzw. quick fixes.

Słowa kluczowe: quick fixes, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, transakcje wewnątrzwspólnotowe, transakcje łańcuchowe, magazyn konsygnacyjny, call-off stock, nowelizacja dyrektywy 2006/112, zmiany VAT 2020, stawka VAT 0%, dokumentacja WDT

Janina Fornalik
The author is a tax adviser, a partner at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy tax consultancy
Krzysztof Jaros
The author is an attorney at law, a senior consultant at MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy tax consultancy

Quick Fixes: Package of Amendments Relating to VAT in Intra-Community Trade

In early 2020, certain amendments will enter into force in the Member States. They will modify significantly the current rules of taxation of intra-Community trade in goods with VAT. The assumption is that those amendments should simplify and streamline VAT settlements, as well as dispel the existing doubts, but at the same time they can cause additional difficulties due to the numerous formal duties they provide for. The nature of those amendments is well captured by their popular nickname: quick fixes, which, according to the Cambridge Dictionary, means ‘something that seems to be a fast and easy solution to a problem but is in fact not very good or will not last long’. These are, then, ‘patches’ to fix the transitional system, before we reach the target model. The existing transitional system was originally meant to last four years, but it has survived for over 20 years. This system assumes the fiction of two transactions: intra-Community supply of goods (ICS), for which the supplier charges VAT at 0% rate, and intra-Community acquisition of goods (ICA), where the recipient accounts for VAT under the reverse charge mechanism. These principles applicable to intra-Community transactions on goods have brought on widespread criminal activity resulting in VAT fraud (the so-called VAT carousels or other fraudulent dealings based on the construction of missing traders). In the next few years this system is to be replaced with the target model developed by the European Commission. It would involve abolishing the two artificial transactions (ICS and ICA) and tax being accounted for by the seller in the country to which goods are supplied. The only exception would be supply to a socalled certified taxable person, who would be allowed to settle VAT instead of the seller. But before the target model is in place, from next year taxpayers will have to make their settlements in accordance with the changes resulting from the ‘quick fixes’.

Keywords: quick fixes, intra-Community supply of goods, intra-Community acquisition of goods, intra-Community transactions, chain transactions, consignment stock, call-off stock, amendments of Council Directive 2006/112/EC, amendments relating to VAT in 2020, 0% VAT rate, ICS documentation

 

dr Jakub Jankowski
Autor jest doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym oraz ekspertem ds. prawnych różnych instytucji państwowych i organizacji przedsiębiorców

Zmiany w zasadach opodatkowaniu obrotu wierzytelnościami na gruncie podatków dochodowych

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym ustawodawca wprowadził rekordową liczbę zmian w ustawach o podatkach dochodowych w związku z uszczelnianiem i upraszczaniem systemu podatkowego. Nieco przemilczanym aspektem ostatniej nowelizacji z 2018 r. są niewątpliwie zmiany w zakresie sposobu opodatkowania obrotu wierzytelnościami. W ramach niniejszego artykułu zostały przedstawione kluczowe aspekty zmienionych przepisów odnoszących się do obrotu wierzytelnościami, obowiązujące od 1.01.2019 r.

Słowa kluczowe:  podatek dochodowy od osób prawnych, koszty uzyskania przychodu, obrót wierzytelnościami

dr Jakub Jankowski
The author is a doctor of laws, tax advisor and legal expert at various state institutions and employer organizations

Amendments to Income Tax Statutes Concerning Taxation of Purchase and Sale of Receivables

The year 2018 was yet another year with a record number of amendments introduced into income tax statutes in connection with making the tax system leak-proof and simpler. One aspect of the last amending statute in 2018 that has not been much discussed is, beyond doubt, the changes in the way purchase and sale of receivables is taxed. This article presents the key aspects of the amended provisions relating to purchase and sale of receivables, which have been in force since 1 January 2019.

Keywords:  corporate income tax, tax-deductible costs, purchase and sale of receivables

Bibliografia:

Dudek  P.,  Są  zmiany  dla  obracających  wierzytelnościami, „Dziennik Gazeta Prawna” z 16.01.2019 r.

Dudek P., Skup wierzytelności: Dopóki koszty przewyższają przychód, dopóty nie ma dochodu, „Dziennik Gazeta Prawna” z 15.10.2018 r.

Kwieciński P., Nowe prawo 2019: PIT i CIT – koszty uzyskania przychodu przy zakupie wierzytelności, „Rzeczpospolita” z 14.01.2019 r.

Sobolewska M., Rozpoznawanie kosztów podatkowych w przypadku  aportu  wierzytelności  na  przykładzie  wyroku  WSA w Warszawie z 12.10.2017 r., III SA/Wa 3315/16, „Monitor Podatkowy” 2018/12

Zalewski Ł., Wierzytelności będą rozliczane na korzystniejszych zasadach, „Dziennik Gazeta Prawna” z 4.09.2018 r.


dr Karolina Tetłak
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Filip Schade
Autor  jest  pracownikiem  naukowym  w  Katedrze  Analizy  Gospodarczej  Opodatkowania Przedsiębiorstw prof. dr hab. S. Kuderta oraz doktorantem w Institute for Central and East European Taxation (I CEE Tax) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Opodatkowanie działalności sędziego sportowego na gruncie prawa międzynarodowego

Zwycięstwa i porażki sportowców, a także sam przebieg zawodów wywołują ogromne emocje. Nierzadko burzliwej dyskusji poddawana jest również działalność sędziego sportowego, którego decyzje mogą wpłynąć na sukces lub niepowodzenie sportowców. W celu zmniejszenia ciążącej na sędzi sportowym presji decyzyjnej niektóre związki sportowe zdecydowały o wykorzystaniu nowoczesnej technologii na swoich rozgrywkach sportowych, za pomocą której ma on mieć możliwość weryfikacji spornych sytuacji. Kluczowa rola sędziego sportowego przekłada się na jego zarobki, zależne m.in. od rangi i rodzaju zawodów. Mając na względzie cechy działalności sędziego sportowego oraz istniejące struktury organizacyjne związków sportowych i związany z tym proces nominacji sędziów sportowych, istniałaby możliwość, by przychody z aktywności sędziowskiej mogły zostać zaliczone do przychodów zarówno z działalności gospodarczej, jak i z działalności wykonywanej osobiście. Niemniej jednak aktualne brzmienie przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – uniemożliwia zakwalifikowanie przychodów z sędziowania zawodów sportowych jako przychodów z działalności gospodarczej. Aby mogło nastąpić przypisanie przychodów sędziego sportowego do źródła przychodów z działalności gospodarczej, ustawodawca musiałby pochylić się nad brzmieniem art. 5a pkt 6 oraz art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. i ich ewentualną nowelizacją. Podejmując odpowiednie działania legislacyjne, powinien przy tym brać pod uwagę konsekwencje prawne, które wspomnianymi czynnościami może wywołać na poziomie międzynarodowym, tj. w prawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Celem artykułu jest zatem przeprowadzenie oceny prawnopodatkowej uzyskiwania wynagrodzenia przez sędziego sportowego w międzynarodowym prawie podatkowym oraz w prawie krajowym  na przykładzie regulacji polskich i niemieckich. Ponadto w tym kontekście będzie analizowane, czy nowoczesna technologia kontrolna używana w niektórych dyscyplinach sportowych może zmienić przyporządkowanie wynagrodzenia sędziego do określonej kategorii źródeł dochodów na gruncie prawa międzynarodowego. Artykuł kończy się propozycją de lege ferenda, której celem jest jednolite traktowanie wynagrodzenia sędziego sportowego zarówno w prawie wewnętrznym, jak i w międzynarodowym prawie podatkowym.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, międzynarodowe prawo podatkowe, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, działalność gospodarcza, sędzia sportowy, działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście, przychody z uprawiania sportu

dr Karolina Tetłak
The author is an assistant professor at the Chair of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Filip Schade
The author is a researcher at the Department of Economic Analysis and Company Taxation of Prof. Dr. S. Kudert and a doctoral student at the Institute for Central and East European Taxation (I CEE Tax) at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder)

Taxation of a Sports Referee’s Activity According to International Law

The victories and defeats of sportspeople cause huge emotions and so does the very course of sporting events. Quite often there are  heated  discussions  about  the  activities  of  sports  referees, whose decisions may bring about a sportsperson’s success or failure. In order to reduce the decision-making pressure borne by the sport referee, some sports associations decided to use modern technologies in their sporting events, to enable the referee to verify situations where disputes emerge. The key role played by the sports referees translates into their savings, which depend, among other things, on the rank and kind of event. Having regard to the features of activity of a sports referee and the existing organizational structures of sports associations, as well as the related process of appointment of sports referees, it is equally possible for revenue from the activity of referees to be treated as revenue from business activity or as revenue from personally performed activity. Nevertheless the current wording of the Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (APIT) makes it impossible to classify revenue of sports referees as revenue from business activity.  In order for the revenue of a sports referee to be allocated to a source of income from business activity, the legislator would have to reconsider the wording of Article 5a(6) and Article 13(2) APIT and possibly amend these provisions. While taking appropriate legislative measures, the legislator should consider the legal consequences that those measure may produce at international level, that is, in the regime of double taxation agreements. Therefore, this article aims to carry out a tax law assessment of the remuneration earned by a sports referee under international tax law and under domestic law, using the examples of Polish and German regulations. Moreover, in this context, the authors analyse whether modern tracking technologies used in certain sports disciplines may change the allocation of the referee’s remuneration to a specific category of sources of income under international law. The article concludes with a proposal of legislative amendments, with the aim of ensuring the same treatment of a sports referee’s remuneration under both domestic and international tax law.

Keywords: income tax, international tax law, double taxation agreements, business activity, sports referee, personally performed activity, revenue from sports activity

Bibliografia:

Abgabenordnung, r ed. Klein F., Monachium 2018

Antoniak M., Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA – zasady alokowania kosztów do stałego  zakładu, „Monitor Podatkowy” 2013/10

Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, Warszawa 2015

DBA-Kommentar, red. Aigner D. [et al.], Wiedeń 2016

Doppelbesteuerungsabkommen, red. Vogel K., Lehner M., Monachium 2015

Klaus Vogel on Double Tax Conventions, red. Reimer  E., Rust A., tom 2 Alphenaan den Rijn 2015

Kopeć A., Schade F., The Tax Treatment of the Income of Internationally Active Football Referees under German Law: A Commentary on the German Federal Fiscal Court Decision in I R 98/15, „European Taxation” 2018/10

Kukulski Z., Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Warszawa 2015

Majdańska A., Zastosowanie Modelu Konwencji OECD oraz Komentarza w praktyce polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych, „Monitor Podatkowy” 2015/6

Mączyński D., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015

Model Konwencji OECD. Komentarz, red. Brzeziński B., Warszawa 2010

Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. Litwińczuk H., Warszawa 2017

Selera P., Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Warszawa 2010

Tetłak K., Tax Treatment of Team Performances under Art. 17 of the OECD Model Convention, „World Tax Journal” 2010/3

Tetłak K., Schade F., Opodatkowanie działalności sędziego sportowego na gruncie prawa krajowego, „Monitor Podatkowy” 2019/9

Topete L.A.R., Analysis of the Case Law on the Scope of Article 17 of the OECD Model: Issues Resolved and Yet to Be Resolved, „Bulletin for International Taxation” 2017/3–4

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, red. Jamroży M., Cloer A., Warszawa 2007

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, red. Zasiewska M. [et al.], Warszawa 2011


dr Stefan Babiarz
Autor jest sędzią NSA, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Odpowiedzialność podatnika i płatnika na gruncie art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej a zmiana interpretacji indywidualnej

Przedmiotem  rozważań  zawartych  w  artykule  jest  wzajemny  stosunek  art.  26  i  26a  ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – a także zagadnienie wykładni art. 26a w przypadku, gdy udzielona płatnikowi interpretacja przepisów prawa podatkowego okazała się wadliwa, gdyż została przez właściwy organ interpretacyjny zmieniona. Oznaczało to równocześnie powiązanie wykładni art. 26a z wykładnią art. 14m § 2 pkt 1 w zw. z art. 14p i art. 59 § 2 pkt 6 o.p. Istotnym zagadnieniem jest tutaj również uwzględnienie w wykładni tych przepisów ratio legis art. 26a o.p. wyrażonego w uzasadnieniu do projektu ustawy go wprowadzającej, jakim było zwalczanie szarej strefy w zatrudnieniu. W powyższym kontekście należało także przedstawić treść przepisu art. 26a o.p. w projekcie nowej Ordynacji podatkowej.

Słowa kluczowe: wyłączna odpowiedzialność płatnika, wyłączenie odpowiedzialności podatnika, zmiana interpretacji indywidualnej

dr Stefan Babiarz
The author is a judge of the Supreme Administrative Court, a member of the General Tax Law Codifi cation Commission

Liability of Taxpayers and Tax Remitters under Articles 26 and 26a of Tax Ordinance in the Context of Modifying Tax Rulings

The article discusses the mutual relationship of Articles 26 and 26a of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance (ATO) and the interpretation of Article 26a in a situation when the tax ruling that interpreted the provisions of tax law turned out to be defective, because the competent interpretation authority modified it. This means at the same time linking the interpretation of Article 26a ATO with that of Article 14m(2)(1) in conjunction with Article 14p and Article 59(2)(6) ATO. Another important issue is also taking into account in the interpretation of these provisions the ratio legis of Article 26a ATO, expressed in the justification of the bill which introduced this amendment, namely combating illegal employment. In the above context it was also necessary to present the contents of Article 26a ATO in the new Tax Ordinance Bill.

Keywords:  sole responsibility of tax remitter, exclusion of taxpayer’s liability, modification of a tax ruling (individual interpretation)

Bibliografia:

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2009

Babiarz S., Ustroje majątkowe małżeńskie w ustawie – Ordynacja podatkowa, „Przegląd Podatkowy” 2019/9

Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT, LEX/el. 2015, komentarz do art. 18 (pkt 2)

Bednarek M., Komentarz do art. 44–55 3  Kodeksu cywilnego, Kraków 1997

Brzeziński B., Postawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008

Brzeziński B., Jezierski J., Z problematyki wykładni prawa podatkowego [w:] System podatkowy. Zagadnienia teoretycznoprawne, „Acta Universitatis Lodziens is. Folia Iuridica” 1992/54

Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002

Doroszewski W., Słownik języka polskiego, Warszawa 1968

Dyoniak A., Pojęcie majątku w prawie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1985/11–12

Gintowt-Jankowicz M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 1988 r., III AZP 16/87, OSNC 1989/6

Gomułowicz A., Małecki J., Ustawa o podatku dochodowym od  osób  fizycznych.  Komentarz,  LEX/el.  2003,  komentarz do art. 18 (pkt 1)

Mariański A., Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim, Warszawa 1999

Olesińska A., Uchylenie odpowiedzialności podatnika za zaliczki niepobrane przez płatnika, „Prawo i Podatki” 2007/6

Słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2008, t. T–Ż

Słownik współczesnego  języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996


Alicja Sarna
Autorka  jest  doradcą  podatkowym, partnerem i Szefową Zespołu  Postępowań  Podatkowych w MDDP

Wykorzystanie dowodów z innych postępowań w postępowaniu podatkowym, czyli co wolno organowi podatkowemu. Uwagi na tle wyroku C-189/18, Glencore

W artykule omówiono orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-189/18, Glencore, i jego wpływ na prowadzone przez organy podatkowe postępowania. W wyroku tym Trybunał wskazał wytyczne co do możliwości wykorzystywania w postępowaniach podatkowych materiałów zgromadzonych przez inne organy zarówno w postępowaniach administracyjnych (podatkowych) oraz karnych, a także warunków, pod którymi można podatnikowi ograniczyć prawo dostępu do tych materiałów.

Słowa kluczowe:  postępowanie dowodowe, dowody, prawo do obrony

Alicja Sarna
The author is a tax adviser, a partner and Head of Tax Controversy and Litigation Practice at MDDP tax consultancy

Use in Tax Proceedings of Evidence Used in Other Proceedings, or What Are Tax Authorities Allowed to Do. Remarks against the Background of Judgment C-189/18, Glencore

The article discusses the judgment issued by the Court of Justice in case C-189/18, Glencore, and its influence on proceedings conducted by tax authorities. In this judgment, the Court identified the guidelines concerning the possibility of using in tax proceedings the evidence collected by other authorities, both in administrative (tax) proceedings and in criminal proceedings, as well as the conditions subject to which a taxpayer’s right of access to such evidence can be restricted.

Keywords:  evidentiary  proceedings,  evidence,  right  of defence

Bibliografia:

Kanty T., Zagadnienia dowodzenia w postępowaniu podatkowym a materiał postępowania karnego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, 2016/2

Obuchowicz S., Dowody przejęte do postępowania podatkowego z innych postępowań – perspektywa teoretyczna, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2016/2

Strzelec D., Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym, LEX/el. 2015

Strzelec D., Dowody sprzeczne z prawem w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2009/1

Strzelec D., Zasada bezpośredniości gromadzenia materiału dowodowego w sprawach podatkowych, „Monitor Podatkowy” 2012/10

Strzelec D., Zastępowanie dowodów ze źródeł osobowych protokołami pochodzącymi z innych postępowań, „Przegląd Podatkowy” 2011/12


 Dariusz M. Malinowski 
Autor jest doradcą podatkowym

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Nowe regulacje obowiązujące od 2020 r.

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax advisor 

Bad Debt Relief in Income Taxes. New Regulations Applicable from 2020 


dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ORCID: 0000-0002-7935-9221 

Adam Olczyk
Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

II Konferencja Podatkowa CASP SGH pt. Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce – relacja

dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
Head of the Centre for Analysis and Studies of Taxation, Warsaw School of Economics. ORCID: 0000-0002-7935-9221

Adam Olczyk
Centre for Analysis and Studies of Taxation, Warsaw School of Economics

II Tax Conference of the Centre for Analysis and Studies of Taxation, Warsaw School of Economics „Closing the Loopholes in the Tax System in Poland”: an account


Tomasz Janicki
Autor jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Kociak
Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opodatkowanie usług pogrzebowych i cmentarnych na gruncie VAT

Tomasz Janicki
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
Natalia Kociak
The author is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń

Taxation of Funeral and Cemetery Services According to VAT Statute 


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy”

Administrative Courts’ rulings: review


dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym  specjalizującym  się w prawie podatkowym.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs 
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a practising attorney at law, specializing in tax law.
ORCID: 0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcą podatkowym.
ORCID: 0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr. hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń and a tax advisor. ORCID: 0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review 


dr Filip Majdowski

Autor jest wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); wyrażone  poglądy  niekoniecznie  odzwierciedlają  stanowisko instytucji, której autor jest pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski 
The author is a vice-director at the Department of the Tax System at the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw); the expressed views do not always correspond to the standpoint of the institution where the author is employed

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top