Przegląd Podatkowy
Prawo25 października, 2023

Przegląd Podatkowy 11/2023

Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku czynności pozornych lub nieważnychdr Grzegorz Keler
Autor jest adwokatem, doktorem prawa, adiunktem w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2655-4135

Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku czynności pozornych lub nieważnych

Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego stanowi ważny instrument przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom podatkowym. Jednak jego stosowanie może prowadzić do naruszenia praw podatnika i zaburzenia systemu VAT. Dlatego organy podatkowe mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia tylko w wyjątkowych okolicznościach. Ważne znaczenie dla ich oceny ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.05.2023 r., C-114/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie przeciwko W. sp. z o.o. – dalej wyrok TS C-114/22, W. sp. z o.o.

Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, podatek naliczony, nieważność czynności prawnej, pozorność czynności prawnej

dr Grzegorz Keler
The author is an advocate, a doctor of laws, assistant professor at the Department of Business Law, Faculty of Management, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2655-4135

Exclusion of the Right to Deduct Input Tax in Case of Fictitious or Invalid Transactions

 Exclusion of the right to deduct input VAT is an important instrument for counteracting tax fraud and abuse. However, its application can lead to infringements of taxpayers’ rights and disruption of the VAT system. Therefore, tax authorities can only deny a taxpayer the right to deduct in exceptional circumstances. The judgment of the Court of Justice of 25 May 2023, C-114/22, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie v. W. sp. z o.o., is important for assessing such circumstances.

Keywords: value added tax, input tax, invalidity of a legal transaction, fictitious nature of a legal transaction

Bibliografia / References
Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Warszawa 2023
Drozdek A., Machalica-Drozdek K., Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, Vol. 24, Nr 3
Janas A. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018
Kopyściański M., Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług a dochowanie należytej staranności przy weryfikowaniu kontrahentów, cz. 1 i 2, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020/120
Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Zakaz nadużycia unijnego prawa podatkowego zasadą ogólną prawa UE?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013/2
Mariański A. [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. A. Mariański, Warszawa 2023
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Warszawa 2018
Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Stosowanie klauzuli nadużycia prawa w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2018/1
Skalimowski P., Podatkowe skutki nieważności czynności prawnej, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2011
Szymczyk J., Ewolucja koncepcji nadużycia prawa w dziedzinie VAT, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022/2
Wiatrowski R., Stosowanie przez sądy administracyjnego zakazu nadużycia prawa podatkowego [w:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński, Warszawa 2016

Wojciech Krok

Autor jest doradcą podatkowym, Partnerem w Parulski & Wspólnicy Doradcy podatkowi s.c.
Aleksandra Chmiel
Autorka jest starszym konsultantem podatkowym w Parulski & Wspólnicy Doradcy podatkowi s.c. oraz aplikantką adwokacką

Dychotomia instytucji nadpłaty w podatku akcyzowym – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Powstanie nadpłaty w podatku akcyzowym, w tym także kwestia prawnej relewantności przesłanki zubożenia w nadpłacie podatku, to temat szeroko dyskutowany zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie. Punktem wyjścia dla rozważań w tym zakresie była uchwała całej Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.06.2011 r. – dalej uchwała NSA z 22.06.2011 r. – na gruncie której Sąd zakwestionował możliwość stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym, niezależnie od wyrobu akcyzowego, którego nadpłata dotyczy. Przedmiotowa uchwała stanowi wyraźne wskazanie na dychotomiczny charakter nadpłaty w podatku akcyzowym. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości oraz polskich sądów administracyjnych, w tym również NSA, dotyczące problematyki zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym.

Słowa kluczowe: prawo podatkowe, podatek akcyzowy, nadpłata podatku, Ordynacja podatkowa, zubożenie podatnika

Wojciech Krok
The author is a tax adviser, a partner at Parulski & Wspólnicy Doradcy podatkowi s.c., Warsaw, Poland
Aleksandra Chmiel
The author is a senior tax consultant at Parulski & Wspólnicy Doradcy podatkowi s.c., Warsaw, Poland, and a trainee advocate

The Dichotomy of the Institution of Overpayment in Excise Tax. Comments Against the Background of Case Law of Administrative Courts

The emergence of an overpayment in excise tax, including the question of legal relevance of the criterion of impoverishment in tax overpayment, is a widely debated topic in both case law and legal scholarship. The starting point for considerations in this respect is the resolution of the Grand Chamber of the Polish Supreme Administrative Court of 22 June 2011, I GPS 1/11, in which the Court questioned the possibility of ascertaining and refunding an overpayment in excise tax, regardless of the excise product to which the overpayment relates. The resolution in question is a clear indication of the dichotomous nature of excise tax overpayment. This article presents selected rulings of the Court of Justice of the European Union and of Polish administrative courts, including the Supreme Administrative Court, concerning refunds of overpaid excise tax.

Keywords: tax law, excise tax (excise duty), tax overpayment, Tax Ordinance, taxpayer impoverishment

Bibliografia / References
Etel L., Komentarz do art. 72 [w:] Ordynacja podatkowa, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX/el. 2023
Kozicka B., Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie prawa, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020/122

Łukasz Piwowarczyk
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce
Maciej Wiśniewski
Autor jest doradcą podatkowym i radcą prawnym, menedżerem zarządzania wiedzą w Zespole Podatków Międzynarodowych w KPMG w Polsce

Kontrowersyjny wymóg efektywnego opodatkowania dywidend w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Artykuł poddaje krytycznej analizie jedno z szeregu wieloaspektowych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wydanych na gruncie sporów z tytułu odmów wydania opinii o stosowaniu preferencji w zakresie, w którym Sąd po raz pierwszy odnosił się do przedstawianego przez naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego wymogu efektywnego opodatkowania dywidend otrzymanych za granicą dla zastosowania zwolnienia w podatku u źródła przy ich wypłacie z Polski. W ocenie autorów podtrzymany przez Sąd pogląd sprowadzający się do konieczności wykazania faktycznego opodatkowania co najmniej części dochodu u zagranicznej spółki (nierezydenta otrzymującego dywidendy) neguje cel dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich – dalej dyrektywa 2011/96/UE – stanowi błędne, gdyż kazuistyczne, rozumienie wymogu braku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości dochodów i może dyskryminować nierezydentów, porównując ten wymóg do sytuacji polskich podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących dywidendy zwolnione na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.

Słowa kluczowe: podatek u źródła, dywidendy, efektywne opodatkowanie, zwolnienie dywidendowe, dyrektywa 2011/96/UE, WSA w Lublinie, Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie

Łukasz Piwowarczyk 
The author is a tax adviser and an attorney at law, director at the Tax Advisory Department of KPMG Poland 
Maciej Wiśniewski 
The author is a tax adviser and an attorney at law, a knowledge manager at the Tax Advisory Department of KPMG Poland 

Controversial Requirement of Effective Taxation of Dividends in the Jurisprudence of the Provincial Administrative Court in Lublin

The article critically analyses one of a number of multifaceted judgments of the Provincial Administrative Court in Lublin, which were issued in disputes over refusals to issue opinions on the application of preferences, to the extent that the Court first assessed the requirement set by the head of the Lublin Tax Office for tax dividends received abroad to be effectively taxed in order for the exemption from withholding tax to apply to their distribution from Poland. The authors believe that the view upheld by the Court, which boils down to the need to prove actual taxation of at least part of the income in a foreign company (a non-resident receiving dividends), negates the purpose of Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, due to its casuistic nature, is an erroneous understanding of the requirement of not benefitting from an income tax exemption on entire income and may constitute discrimination against non-residents if this requirement is compared to the situation of Polish corporate income taxpayers receiving dividends exempt from tax under Article 22(4) of the Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax. 

Keywords: withholding tax, dividends, effective taxation, dividend exemption, Directive 2011/96/EU, Provincial Administrative Court in Lublin, Revenue Office in Lublin

Adrian Stępień
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w CRIDO
Małgorzata Artwich-Więckowska
Autorka jest radcą prawnym, starszą konsultantką w CRIDO

Badanie statusu beneficial owner w podatku u źródła w zakresie weryfikacji przesłanki prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej

Zastosowanie preferencyjnej stawki bądź zwolnienia z podatku u źródła jest uzależnione od posiadania przez podatnika statusu rzeczywistego właściciela. Jedną z głównych kwestii weryfikowanych w tym obszarze jest prowadzenie przez podatnika rzeczywistej działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że zakwestionowanie spełnienia tej przesłanki pozbawia prawa do zastosowania ww. preferencji, niezwykle istotne jest ustalenie właściwego podejścia do oceny tego kryterium. W związku z tym, że przesłanka ta jest nieostro sformułowana w przepisach, praktyka organów odnośnie do jej weryfikacji cechuje się znaczną dowolnością, co wywołuje liczne spory. Rozwiązaniem może być niejako odwrócenie standardowej kolejności analizy i rozpoczęcie jej od ustalenia funkcji, jakie podatnik ma wykonywać w obrocie, zamiast od oceny jego treści ekonomicznej. Pozwoli to na skuteczne badanie zróżnicowanych sytuacji, przy zachowaniu spójności metodologicznej.

Słowa kluczowe: beneficial owner, treść ekonomiczna, podatek u źródła, WHT, spółka holdingowa, specyfika prowadzonej działalności

Adrian Stępień
The author is a tax adviser, a senior manager at CRIDO, Warsaw, Poland
Małgorzata Artwich-Więckowska
The author is an attorney at law, a senior consultant at CRIDO, Warsaw, Poland

Examination of the Beneficial Owner Status in Withholding Tax to the Extent of Verifying Actual Economic Activity

The application of a preferential rate of or exemption from withholding tax depends on whether the taxpayer has the status of a beneficial owner. One of the main issues verified in this respect is whether the taxpayer conducts actual economic activity. Therefore, it is crucial to determine the correct approach to the assessment of this criterion – its violation deprives the person the right to the abovementioned preference. However, this condition is imprecisely defined in the legislation. The practice of tax authorities with regard to its verification is therefore characterized by considerable arbitrariness, which causes numerous disputes. An appropriate solution in this respect may be to reverse the standard order of analysis by starting with determining the taxpayer’s purposes to be fulfilled in trade, rather than from an abstract assessment of the particular elements of the economic substance. This will allow for an effective assessment of varied situations, while maintaining methodological consistency.

Keywords: beneficial owner, economic substance, withholding tax, WHT, holding company, specific nature of the conducted economic activity

Bibliografia / References
Knawa K., Podatek u źródła – czyli o poprawieniu niektórych błędów oraz o tych, które nadal wymagają dopracowania, „Przegląd Podatkowy” 2023/5
Knawa K., Wilk M., Nowy system poboru podatku u źródła: suma wszystkich błędów, czyli o „uszczelnianiu” systemu podatkowego „dziurawymi” przepisami, „Przegląd Podatkowy” 2020/1
Kuźniacki B., Ewolucja krajowej definicji koncepcji beneficial ownership w podatku u źródła: Quo vadis, Domine?, „Przegląd Podatkowy” 2022/2
Kuźniacki B., Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (1), „Przegląd Podatkowy” 2020/12
Kuźniacki B., Rzeczywisty beneficjent a podatek u źródła , Warszawa 2022
Lewandowska M., Stępień A., Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE?, „Przegląd Podatkowy” 2019/8
Litwińczuk H., Klauzula beneficial ownership [w:] H. Litwińczuk, Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020
Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, Warszawa 2023
Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r., „Przegląd Podatkowy” 2015/9

Bartosz Łukowiak
Autor jest doktorantem w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantem adwokackim w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3993-2182

Zamiana kary grzywny wymierzonej za przestępstwo skarbowe na zastępczą karę pozbawienia wolności

W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że art. 186 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, dotyczy wyłącznie osób ukaranych za popełnienie wykroczenia skarbowego. Zdaniem najwyższej instancji sądowej sposób wymierzania zastępczej kary pozbawienia wolności osobom ukaranym karą grzywny za popełnienie przestępstwa skarbowego został z kolei uregulowany w Kodeksie karnym wykonawczym. Analizując zarówno brzmienie omawianego przepisu, jak i jego otoczenie normatywne, w pracy tej starano się wykazać, że choć stanowisko to należy uznać za trafne, istnieje wiele innych – niedostrzeżonych przez Sąd Najwyższy – argumentów przemawiających za niemożliwością stosowania art. 186 § 1 Kodeksu karnego skarbowego w procesie wykonywania kary grzywny orzeczonej w związku z popełnieniem przestępstwa skarbowego.

Słowa kluczowe: zastępcza kara pozbawienia wolności, kara zastępcza, postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze

Bartosz Łukowiak
The author is a PhD student at the Chair of Criminal Procedure, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, Poland, and a trainee advocate at the Wroclaw Bar Association. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3993-2182

Conversion of a Fine Imposed for a Fiscal Offence into a Substitute Custodial Sentence

In the commented judgment, the Supreme Court took the view that Article 186(1) of the Fiscal Penal Code applies only to persons punished for committing a fiscal misdemeanour. It provides that if the enforcement of a fine has proved ineffective or it is apparent from the circumstances of the case that it would be ineffective, the court shall order the enforcement of a substitute custodial sentence. Meanwhile, according to the Supreme Court, the method of imposing a substitute custodial sentence on persons punished by a fine for committing a fiscal offence is regulated by the Penal Enforcement Code. By analysing both the wording of this provision and its normative environment, this paper seeks to demonstrate that although this position should be considered accurate, there are a number of other arguments – unnoticed by the Supreme Court – for the impossibility of applying Article 186(1) of the Fiscal Penal Code in the process of enforcing a fine imposed in connection with the commission of a fiscal offence.

Keywords: substitute custodial sentence, substitute sentence, enforcement proceedings in cases of fiscal offences and fiscal misdemeanours, fiscal penal law, penal enforcement law

Bibliografia / References
Gensikowski P., Komentarz do art. 46 [w] Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2023
Herzog A., Komentarz do art. 244a [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2023
Konarska-Wrzosek V., Komentarz do art. 185 [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz, red. I Zgoliński, Warszawa 2021
Razowski T., Komentarz do art. 185 [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017
Zagrodnik J., Komentarz do art. 185 [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2020

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227 

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem może zostać złożone przed rozpoczęciem nowego (niepełnego) roku podatkowego. Komentarz do wyroku WSA w Warszawie z 29.08.2023 r., III SA/Wa 1335/23

W wyroku z 29.08.2023 r., III SA/Wa 1335/23, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że podatnik może wybrać opodatkowanie estońskim CIT również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zdaniem Sądu, aby podatnik mógł w ogóle „wybrać” estoński CIT, musi najpierw na moment wyboru zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe. Według Sądu dokonanie tych czynności nie może nastąpić w czasie późniejszym. W niniejszym komentarzu autorka przytacza argumenty wskazujące na wadliwość powyższego stanowiska. W szczególności odwołanie się do znaczenia analizowanych pojęć w języku potocznym jest według autorki w sposób oczywisty nieuprawnione.

Słowa kluczowe: estoński CIT, ryczałt, wybór formy opodatkowania, zawiadomienie, sprawozdanie finansowe, zamknięcie ksiąg

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Notice of Choice of Flat-Rate Taxation May Be Filed Before the Start of a New (Incomplete) Fiscal Year. Commentary on Judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 29 August 2023, III SA/Wa 1335/23

In its judgement of 29 August 2023, III SA/Wa 1335/23, the Provincial Administrative Court of Warsaw ruled that a taxpayer may choose to be taxed with Estonian CIT also before the end of fiscal tax year adopted by that taxpayer, if on the last day of the month preceding the first month of flat-rate taxation, the taxpayer closes the accounting books and prepares financial statements in accordance with accounting regulations. According to the Court, in order for a taxpayer to be able to ‘choose’ to Estonian CIT at all, the taxpayer must first close its books and prepare its financial statements at the time of making the choice. In the Court’s view, these actions cannot take place at a later date. In this commentary, the author cites arguments indicating that the above position is flawed. In particular, according to the author, reference to the meaning of the analysed concepts in colloquial language is clearly not legitimate.

Keywords: Estonian CIT, flat-rate tax, choice of form of taxation, notice, financial statements, closing accounting books

Bibliografia / References
Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Toruń 2009
Choduń A., Zieliński M., Aspekty granic wykładni prawa [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga Jubileuszowa Prof. Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009
Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Darowizny dokonywane przez osoby fizyczne prowadzące JDG – wybrane aspekty 

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Gifts Made by Individuals Doing Business as Sole Traders. Selected Aspects

Tomasz Janicki
Autor jest pracownikiem administracji skarbowej 
Natalia Kociak-Janicka
Autorka jest pracownikiem administracji skarbowej 

Oświadczenia podatnika a realizacja obowiązków płatnika 

Tomasz Janicki
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)
Natalia Kociak-Janicka
The author works for the fiscal administration (Torun, Poland)

Taxpayer’s Declarations in the Context of Fulfilment of Remitter’s Obligations 

Iwona Strzelec
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Strzelec
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 

dr Ewa Prejs
The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Krzysztof Janczukowicz
Autor jest radcą prawnym

Linie orzecznicze

dr Krzysztof Janczukowicz
The author is an attorney at law (Gdansk, Poland)

Case Law

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author
News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy