Prawo16 listopada, 2017

Przegląd Podatkowy 11/2017

Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164

Filip Majdowski
Autor jest doradcą podatkowym

Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164

Chociaż Raport OECD Base Erosion and Profit Shifting – dalej BEPS nr 3 – poświęcony regulacjom zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. controlled foreign company – dalej regulacje CFC) nie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich władz, to uchwalona na poziomie unijnym dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania (ang. Anti-Tax Avoidance Directive – dalej dyrektywa ATA) implementująca w znacznej mierze rekomendacje OECD co do kształtu regulacji CFC, wymusiła na polskim Ministerstwie Rozwoju i Finansów zaproponowanie odpowiednich zmian dostosowawczych do polskich ustaw podatkowych 3 . Propozycjom tych zmian został poświęcony niniejszy komentarz.

Słowa kluczowe: regulacje CFC, dyrektywa ATA, projekt OECD BEPS, rządowy projekt ustawy uszczelniającej CIT

Filip Majdowski

Proposals of amendments to the Polish CFC regulations. Remarks on the governmental bill of 6 July 2017 taking into account the guidelines from Council Directive (EU) 2016/1164

Although OECD report titled Base Erosion and Profit Shifting No. 3, which is devoted to regulations on controlled foreign companies (‘CFC regulations’), has not attracted much interest from the Polish authorities, the European Union’s Anti-Tax Avoidance Directive, implementing the majority of OECD recommendations concerning the shape of CFC regulations, forced the Polish Ministries of Development and Finance to prepare the relevant harmonising amendments in the Polish tax laws. These proposed amendments are discussed in this commentary.

Keywords: CFC regulations, ATA Directive, OECD BEPS draft, governmental bill to close CIT loopholes

 

dr Beata Rogowska-Rajda
Autorka jest pracownikiem administracji publicznej
dr Tomasz Tratkiewicz
Autor jest pracownikiem administracji publicznej

Sposób implementacji w polskich przepisach opcji dyrektywy 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia przedsiębiorstwa lub jego części

Artykuł ma na celu zaprezentowanie sposobu implementacji w polskich przepisach opcji przewidzianej przez dyrektywę 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia całości lub części majątku, której celem jest zarówno uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, jak i uniknięcie nadużyć ze strony podmiotów uczestniczących w tego typu transakcjach. Autorzy wskazują także zasady, według których – w ich ocenie – powinno dokonywać się interpretacji zaimplementowanej opcji dyrektywy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Słowa kluczowe:  przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa, zbycie przedsiębiorstwa, wyłączenie z opodatkowania VAT, korekty dokonywane przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Beata Rogowska-Rajda
Tomasz Tratkiewicz

How the Polish law implements the option of Directive 2006/112/EC concerning exclusion from VAT of sale of an enterprise or its part

This article aims to present how the Polish law implements the option provided for in Directive 2006/112/EC, namely exclusion from VAT of the sale of all or part of assets, with the objective of both simplifying the settlements connected with transfer of the assets of an enterprise or its part and preventing abuse by the parties to such transactions. The authors also indicate the principles according to which - in their view - the implemented option from the Directive should be interpreted in the light of Court of Justice case law.

Keywords: enterprise, organised part of an enterprise, sale of an enterprise, exemption from VAT, adjustments made by the acqiurer of an enterprise or organised part of an enterprise


M. Sc. Satenik Melkonyan
Autorka jest pracownikiem naukowym w Katedrze Analizy Gospodarczej i Opodatkowania Przedsiębiorstw oraz doktorantką w Institute for Central and East European Taxation (I CEE Tax) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Filip Schade LL. M.
Autor jest pracownikiem naukowym w Katedrze Analizy Gospodarczej i Opodatkowania Przedsiębiorstw oraz doktorantem w Institute for Central and East European Taxation (I CEE Tax) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Unilateralne oraz supranarodowe podejście do półtransparentnych spółek dominujących de lege lata i de lege ferenda

Dyrektywa Rady 2011/96/UE z 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (ang. Parent-Subsidiary Directive) – dalej dyrektywa PS – została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego za pomocą art. 22 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Do tej pory jednak na płaszczyźnie orzeczniczej nie stwierdzono, czy również półtransparentne spółki dominujące są objęte zakresem zastosowania ww. regulacji. Co prawda Naczelny Sąd Administracyjny 3 ustosunkował się jednoznacznie do tego zagadnienia i rozstrzygnął je w sposób pozytywny. Niemniej jednak pozostaje wątpliwe, czy wnioski płynące z orzeczenia NSA w świetle aktualnego stanu prawnego są zgodne z prawem UE oraz niedawno opublikowanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 8.03.2017 r., C-448/15, Belgische Staat przeciwko Wereldhave Belgium Comm. VA i in. 4 – dalej wyrok TS, C-448/15, Wereldhave. Celem niniejszego artykułu jest zatem znalezienie odpowiedzi na powyższe pytanie oraz sformułowanie możliwych propozycji de lege ferenda w stosunku do polskiego prawodawcy.

Słowa kluczowe: półtransparentne spółki dominujące, zakres zastosowania art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, II FSK 3790/14, dyrektywa Rady 2011/96/UE, wyrok Trybunału Sprawiedliwości, C-448/15

Satenik Melkonyan
Filip Schade

Unilateral and supranational approach to semi-transparent parent companies de lege lata and de lege ferenda

Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (Parent-Subsidiary Directive) was implemented into the Polish legal order with the help of Art. 22(4) of the Act 15 February 1992 on Corporate Income Tax. But until now there have been no judgments stating whether semi-transparent parent companies are also covered by the scope of application of the aforementioned regulation. The Supreme Administrative Court [NSA] did express an unequivocal opinion and answered the question in the affirmative. Nevertheless there are still doubts whether the conclusions from NSA judgment in the light of the current state of law are consistent with EU law and the recently published judgment of the Court of Justice, issued on 8 March 2017, in case C-448/15, Belgische Staat v Wereldhave Belgium Comm. VA and Others. Therefore this article aims to answer the above question and to formulate the possible de lege ferenda proposals for the Polish legislator.

Keywords: semi-transparent parent companies,  scope of application of Art. 22(4) CIT Act, Supreme Administrative Court judgment (II FSK 3790/14), Council Directive 2011/96/UE, Court of Justice judgment (C-448/15)

 

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym

Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe – rozważania nad konstytucyjnością obowiązującej regulacji

W wyroku z 17.07.2012 r. 1 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2003 r. 3 do 1.09.2005 r., w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie został poinformowany, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja. W wyroku tym – w nawiązaniu do treści pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanu prawnego sprawy – Trybunał skoncentrował się wyłącznie na kwestii zawiadomienia podatnika o zaistniałym już skutku w postaci zawieszenia terminu przedawnienia, co nie oznacza, że regulacja ta, zarówno w analizowanym przez Trybunał, jak też aktualnie obowiązującym brzmieniu, nie budzi wątpliwości co do jej konstytucyjności w pozostałym zakresie. Kwestie związane z konstrukcją funkcjonalnego połączenia sfery postępowania karnego skarbowego ze sferą niewykonania zobowiązania podatkowego, skutkującą zawieszeniem terminu przedawnienia, były poza obszarem rozważań Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja Ordynacji podatkowej z 30.08.2013 r. wyeliminowała zaś niekonstytucyjne rozwiązanie jedynie we wskazanym przez Trybunał zakresie. Przepis art. 70 § 6 pkt 1 o.p. budzi jednak wątpliwości co do jego konstytucyjności w pozostałych obszarach jego zastosowań, stąd też konieczność podjęcia tej tematyki w niniejszym artykule. Do podjęcia poniższych rozważań skłania także zainicjowane wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich z 22.09.2014 r. postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K 31/14, który również dotyczy tego przepisu.

Słowa kluczowe: przedawnienie zobowiązania podatkowego,  bieg  przedawnienia,  zawieszenie  terminu  biegu przedawnienia

Ewa Prejs

Suspension of the running of the period of limitation in case of tax liabilities due to the initiation of proceedings concerning a fiscal offence (or petty offence). Reflections on the constitutionality of the regulation in force

In the judgment issued on 17 July 2012, the Constitutional Court held that Art. 70(6)(1) of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, in the wording in force from 1 January 2003 to 1 September 2005, to the extent to which it resulted in suspending the running of the period of limitation of tax liabilities due to the initiation of proceedings concerning a fiscal offence (petty offence), of which the taxpayer had not been informed, was inconsistent with Art. 2 of the Polish Constitution of 2 April 1997. In this judgment, with reference to the legal question referred by the Supreme Administrative Court and the facts of the case, the Constitutional Court focused exclusively on the issue of notifying the taxpayer about the resulting suspension of the running of the period of limitation, which does not mean that the regulation in question, both in the wording analysed by the Court and in its current wording, does not give rise to any doubts as to its constitutionality in the remaining scope. The issues relating to the construction of the functional link between the sphere of fiscal penal proceedings and the sphere of failure to discharge a tax liability, resulting in the running of the period of limitation being suspended, were not considered by the Constitutional Court. The amendment introduced in the Tax Ordinance on 30 August 2013 eliminated the unconstitutional solution, albeit only to to the extent specified by the Court. Art. 70(6)(1) of the Tax Ordinance does, however, provoke doubts as to its constitutionality in the remaining areas where it applies, hence the need to discuss this topic in the present article. Another reason for these reflections is also the initiation, by the Ombudsman’s application submitted on 22 September 2014, of proceedings before the Constitutional Court in case K 31/14, concerning the same provision.

Keywords:  limitation of tax liabilities, running of the period of limitation, suspension of the running of the period of limitation


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017 – przesłanki i warunki (1)

Dariusz M. Malinowski

Obligation to prepare transfer pricing documentation for 2017 – criteria and conditions (1)


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska

Administrative courts' rulings – review


dr Ewa Prejs
Autorka  jest  adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym  się  w  prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs

CoJ rulings – review


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK
Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK

CoJ rulings – review


Agata Budzyńska-Jatczak
Autorka jest pracownikiem MSZ

Aktualności z Brukseli

Agata Budzyńska-Jatczak

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top