Przegląd Podatkowy
Prawo02 stycznia, 2023

Przegląd Podatkowy 1/2023

Znaczenie prawa zagranicznego przy ocenie kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.07.2022 r., II FSK 2977/19prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c.
Autor jest przewodniczącym Komitetu Ekspertów Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3923-5627
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Autor jest kierownikiem Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2396-9434

Znaczenie prawa zagranicznego przy ocenie kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.07.2022 r., II FSK 2977/19

Autorzy glosy krytykują stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 6.07.2022 r., II FSK 2977/19. Są zdania, że w sytuacji zbycia udziałów czy akcji w spółce zagranicznej, to zagraniczne przepisy prawa spółek mogą mieć znaczenie w toku stosowania przepisów polskiego prawa podatkowego. W razie wątpliwości co do znaczenia zagranicznych przepisów, zasadne może być zatem powołanie biegłego co do prawa obcego.

Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, kapitał zakładowy, biegły, prawo obce 

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, doctor honoris causa
The author is chair of the Committee of Experts of the Centre for Fiscal Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3923-5627
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The author is the director of the Centre for Fiscal Studies, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, a member of the VAT Expert Group established by the European Commission, and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
dr hab. Wojciech Morawski, professor of the Nicolaus Copernicus University in Torun
The author is head of the Department of Public Finance Law, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland, and an attorney at law. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2396-9434

Importance of Foreign Law for Assessing the Classification of an Expense as a Tax Deductible Expense. Commentary on Judgment of the Supreme Administrative Court of 6 July 2022, II FSK 2977/19

The commentators criticize the views expressed by the Supreme Administrative Court in the judgment of 6 July 2022, II FSK 2977/19. There are voices that when in the context of sale of shares in a foreign company it is the provisions of foreign law that can be important in the course of applying the provisions of Polish tax law. In case of doubts as to the meaning of foreign provisions, it may be reasonable to appoint an expert in that foreign law.

Keywords: tax deductible expenses, share capital, expert, foreign law

Bibliografia / References
Brzeziński B., O niektórych aspektach zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2006/3–4
Brzeziński B., Prawo podatkowe a prawo cywilne [w:] Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009
Brzeziński B., Nykiel W., Ekspertyza prawna w postępowaniu w sprawach podatkowych, „Przegląd Podatkowy” 2002/11
Gomułowicz A., Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne, Warszawa 2005
Gomułowicz A., Prawna formuła kosztu podatkowego, LEX/el. 2016
Gomułowicz A., Prawna formuła kosztu podatkowego, Warszawa 2016
Król M.Z., Legal Culture and Legal Transplants [w:] Rapports Polonais. XVIII e Congrès International de Droit Comparé. XVIII th International Congress of Comparative Law. Waszyngton, 25.VII – 1.VIII.2010, Łódź 2010

Przemysław Sołtysiak
Autor jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, Tax Manager w Zespole ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, KPMG Tax M. Michna sp. k.
Wojciech Majkowski
Autor jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, Tax Partner w Zespole ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, KPMG Tax M. Michna sp. k. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2359-158X

Polska spółka holdingowa – wybrane problemy podatkowe oraz zmiany od 1.01.2023 r.

Autorzy omawiają funkcjonującą od 1.01.2022 r. w polskim prawie podatkowym instytucję tzw. polskiej spółki holdingowej. Założeniem ustawodawcy było stworzenie korzystnych warunków dla polskich przedsiębiorców do tworzenia grup kapitałowych i uatrakcyjnienie Polski jako miejsca do lokowania podmiotów holdingowych przez inwestorów zagranicznych. Pomimo pozytywnej oceny samej idei wprowadzenia rozwiązań przeznaczonych dla grup kapitałowych ustawodawca nie ustrzegł się jednak pewnych mankamentów, które uwidoczniły się w praktyce stosowania komentowanych regulacji. Odpowiadając na apele środowisk biznesowych i doradczych, postanowiono zatem dokonać kilku istotnych zmian, a przez to stworzono jednocześnie potencjalne nowe problemy wiążące się ze stosowaniem omawianych norm prawnych. Autorzy przybliżają treść przepisów obowiązujących od 1.01.2022 r., omawiają praktykę i wybrane problemy wynikłe z ich stosowania, a także komentują zmiany, które weszły w życie 1.01.2023 r.

Słowa kluczowe: polska spółka holdingowa, spółka holdingowa, spółka zależna, holding, Polski Ład, zwolnienie dla zysków kapitałowych, zwolnienie z opodatkowania dywidend, rzeczywista działalność gospodarcza

Przemysław Sołtysiak

The author is an attorney at law, a tax adviser, Tax Manager in Corporate Income Tax Team, KPMG Tax M. Michna sp. k. (Poznan, Poland)
Wojciech Majkowski
The author is an attorney at law, a tax adviser, Tax Partner in Corporate Income Tax Team, KPMG Tax M. Michna sp. k. (Warsaw, Poland). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2359-158X

Polish Holding Company. Selected Tax Issues and Changes from 1 January 2023

The authors discuss the institution of the so-called Polish holding company, which has existed in Polish tax law since 1 January 2022. The legislator’s intention was to create favourable conditions for Polish entrepreneurs to establish groups of companies and to make Poland more attractive as a place for foreign investors to set up holding companies. Despite the positive assessment of the very idea of introducing solutions intended for groups of companies, the law does have certain shortcomings, which became apparent in the practice of applying the commented regulations. In response to calls from the business community and from advisers, a decision was made to introduce some important amendments, but at the same time potential new problems related to the application of the legal norms in question were created. The authors take a closer look at the contents of the provisions in force from 1 January 2022, discuss the practice and selected problems arising in the application of these provisions, as well as comment on the amendments that came into force on 1 January 2023.

Keywords: Polish holding company, holding company, subsidiary, holding, Polish Deal, capital gains exemption, tax exemption for dividends, genuine business activity

Bibliografia / References
Bogucki S., Zasada in dubio pro tributario po jej normatywizacji, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021/3–4
Gajewski D., Czy austriackie rozwiązania holdingowe mogą być wzorem dla zmian przepisów o podatkowej grupie kapitałowej, „Monitor Podatkowy” 2013/12
Gajewski D., Czy w polskim ustawodawstwie istnieje potrzeba tworzenia holdingowego prawa podatkowego?, „Monitor Podatkowy” 2014/9
Gajewski D., Kilka refleksji na temat statusu holdingu na gruncie polskiego systemu prawnopodatkowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2014/12
Gajewski D., Nowoczesne holdingowe prawo podatkowe jako forma przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016
Gajewski D., Opodatkowanie holdingów w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, „Monitor Podatkowy” 2006/7
Gajewski D. [w:] Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, red. D. Gajewski, Warszawa 2018
Gajewski D. [w:] Opodatkowanie dochodów transgranicznych, red. M. Jamroży, Warszawa 2016
Jamroży M., Janiszewska M., Łożykowski A., Sarnowski J., Polska spółka holdingowa, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2022/1
Karwat P. [w:] Opodatkowanie spółek, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2022
Kosikowski C. [w:] J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2013
Kukulski Z., Kolizja zasad równości i pewności w prawie podatkowym a klauzula tzw. obejścia prawa podatkowego – uwagi krytyczne na tle art. 24b Ordynacji podatkowej, „Palestra” 2004/49/5–6
Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020
Majdowski F., Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych – koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności, „Przegląd Podatkowy” 2019/10
Michalak S., Wpływ nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego na funkcjonowanie grup spółek oraz interesy wspólników mniejszościowych i wierzycieli spółek zależnych, „Monitor Prawniczy” 2022/14
Michna M., Kopycki M., Klauzula nieruchomościowa w kontekście zmian w ustawie o CIT, https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2021/04/citpoint-klauzula-nieruchomosciowa-w-kontekscie-zmian-w-ustawie-o-cit.html (dostęp: 12.11.2022 r.)
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Nowacki J., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964/3
Patryas W., Przepisy o stosowaniu przepisów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2022/1
Prawo holdingowe. Praktyczny komentarz, red. M. Baran, A. Czarnecka, LEX/el. 2022
Raczkowski M., Grupa spółek w świetle prawa pracy, Warszawa 2019
Sieczko K., Polskie spółki holdingowe jako alternatywa dla podatkowych grup kapitałowych, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2021/11
Stranz J. [w:] Obrót instrumentami finansowymi. Komentarz, red. T. Sójka, Warszawa 2022
Szaruta J., Majdowski F., Instrukcja w zakresie funkcjonowania podatkowego reżimu holdingowego [w:] Instrukcje księgowe i podatkowe. Polski Ład, red. A. Hołda, Legalis/el. 2021
Szulc M., Zwolnienia holdingowe odroczone „tylnymi drzwiami”, „Dziennik Gazeta Prawna” z 13.10.2022 r., https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8567435,podatek-od-dywidendy-zbycie-spolki-zaleznej-spolki-holdingowe.html (dostęp: 12.11.2022 r.)
Szumański A., Nowe prawo grup spółek w Polsce – koncepcja systemowa regulacji prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022/8
Umowy najmu i dzierżawy w księgach najemcy i dzierżawcy, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości” nr 13 (325), 1.07.2012 r., https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,85,150047,umowy-najmu-i-dzierzawy-w-ksiegach-najemcy-i-dzierzawcy.html (dostęp: 7.12.2022 r.)
Zdyb M., Opodatkowanie spółek holdingowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Przegląd Podatkowy” 2008/12
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008
Ziółek Ł., Międzynarodowe planowanie podatkowe, Warszawa 2007

Wiktor Marcinkowski
Autor jest studentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4460-2092

Wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków a zasada niedziałania prawa wstecz

Przedmiotem artykułu jest analiza dopuszczalności retroaktywnego wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków, tzw. windfall tax. W związku ze zbrojną agresją Rosji na Ukrainę w dniu 24.02.2022 r. ceny niektórych surowców oraz towarów zaczęły gwałtownie rosnąć, a tym samym przedsiębiorstwa je sprzedające stały się beneficjentami nadzwyczajnego przychodu, na którego osiągnięcie nie miały wpływu. Na świecie, w tym w Polsce, rozpoczęto więc dyskusję o możliwości wprowadzenia obciążenia fiskalnego, które wymusi podzielenie się tymi zyskami ze społeczeństwem. Skuteczność tego typu windfall tax może być zapewniona wyłącznie wówczas, gdyby podatek objął zyski osiągnięte przed wejściem w życie ustawy podatkowej. Podatek od nadzwyczajnych zysków jest zatem sprzeczny z zasadą niedziałania prawa wstecz. Uzasadnieniem odstąpienia od tej zasady mogą być inne konstytucyjne wartości, tj. zasada sprawiedliwości społecznej, zasada ochrony równowagi budżetowej, czy zasada stabilności finansów publicznych. Należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zasady te nie mogą stanowić podstawy naruszenia zasady lex retro non agit, a zatem wprowadzenie windfall tax byłoby niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja.

Słowa kluczowe: podatek, danina, podatek od nadzwyczajnych zysków, zasada niedziałania prawa wstecz, lex retro non agit, prawo podatkowe, retroaktywność, zasada sprawiedliwości społecznej, zasada równości, zasada ochrony równowagi budżetowej, zasada stabilności finansów publicznych

Wiktor Marcinkowski
The author is a student at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4460-2092

Introduction of Windfall Tax and the Principle of Non-Retroactivity

The subject of this article is an analysis of the permissibility of retroactively imposing a windfall tax. In view of Russia’s armed aggression against Ukraine on 24 February 2022, the prices of certain raw materials and commodities began to rise significantly, and thus the companies selling them became the beneficiaries of a windfall revenue over which they had no influence. Thus, the world, including Poland, has begun to discuss the possibility of introducing a fiscal burden that would force companies to share their profits with socjety. The effectiveness of such a windfall tax can only be guaranteed if it applied to profits made before the tax law came into force. A windfall tax is therefore contrary to the principle of non-retroactivity. Other constitutional values, i.e. the principle of social justice or the protection of budgetary balance and the sustainability of public finances, may provide justification for deviating from this principle. It should be concluded that, taking into account the current case law of the Constitutional Tribunal, these principles cannot be the basis for a violation of the lex retro non agit principle, and therefore the implementation of a windfall tax would be inconsistent with the Polish Constitution.

Keywords: tax, tribute, windfall tax, principle of non-retroactivity, lex retro non agit, tax law, retroactivity, principle of social justice, principle of equality, principle of protection of budgetary balance, principle of the sustainability of public finances

Bibliografia / References
Filipczyk H., Regulacja intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2016/7
Florczak-Wątor M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, LEX/el. 2021, komentarz do art. 2
Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2003
Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Król J., Ceny prądu 2023 – Jaki będzie rachunek za prąd w 2023 r. Jaka będzie cena prądu za 1 kWh?, „Globenergia”, https://globenergia.pl/ceny-pradu-2023-jaki-bedzie-rachunek-za-prad-w-2023-r-jaka-bedzie-cena-pradu-za-1-kwh (dostęp: 1.10.2022 r.)
Małecki P., Mazurkiewicz M. [w:] P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2021, komentarz do art. 12
Morawiecki o podatku od zysków nadzwyczajnych spółek Skarbu Państwa. „Najbliższe miesiące przyniosą rozstrzygnięcie”, „Interia”, online: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-morawiecki-o-podatku-od-zyskow-nadzwyczajnych-spolek-skarbu-,nId,6146300 (dostęp: 1.10.2022 r.)
Nie będzie podatku od nadmiarowych zysków? Pomysł Sasina ma trafić do kosza , „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art37224131-nie-bedzie-podatku-od-nadmiarowych-zyskow-pomysl-sasina-ma-trafic-do-kosza (dostęp: 1.10.2022 r.)
Rankin J., Lawson A., EU expects to raise €140bn from windfall tax on energy firms, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/business/2022/sep/14/eu-windfall-tax-energy-fossil-fuel-firms (dostęp: 1.10.2022 r.)
Zambia says will not reintroduce mine windfall tax, „Reuters”, online: https://www.reuters.com/article/mining-zambia-taxes-idUSLP01053720090825 (dostęp: 1.10.2022 r.)

dr Przemysław Stolarski
Autor jest naczelnikiem urzędu skarbowego, doktorem nauk prawnych, członkiem stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1373-9440

Dostęp organów KAS do informacji podatkowych – praktyczne problemy

Instytucja informacji podatkowych na żądanie jest znana i stosowana w praktyce organów administracji skarbowej od wielu lat. Odnoszące się do niej uregulowania znalazły swoje miejsce zarówno w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – jak i w obowiązującej do marca 2017 r. ustawie z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej – dalej u.k.s. Wydawało się, że swoista implementacja dotychczasowych rozwiązań obowiązujących w analizowanej materii do regulacji prawnych normujących postępowanie nowej Krajowej Administracji Skarbowej jest tylko formalnością i zapewni niezachwianą kontynuację korzystania ze wskazanego instrumentu. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się jednak wiele wątpliwości co do zakresu jego stosowania, które zdają się wykluczać sens jego dalszego funkcjonowania w obecnym kształcie. W artykule przybliżono istotę instytucji informacji podatkowych jako bardzo istotnego instrumentu wykorzystywanego w działalności organów KAS, dokonując jednocześnie przeglądu orzecznictwa sądowoadministracyjnego odnoszącego się do przepisu art. 45 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – dalej ustawa o KAS. Pokazano w szczególności zmianę linii orzeczniczej, jaka dokonała się w związku z nowelizacją tego przepisu w 2018 r. i spowodowała, że w obecnym kształcie prawnym uległa wypaczeniu istota analizowanego instrumentu, w związku z czym niezbędna jest w tej materii określona zmiana legislacyjna.

Słowa kluczowe: dostęp, informacje podatkowe, organy KAS, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe

dr Przemysław Stolarski 
The author is the head of a tax offi ce, a doctor of laws, and a member of the Centre for Information and Organization of Research on Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries association at the Faculty of Law, University in Bialystok, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1373-9440

Access to Tax Information by Authorities of the National Revenue Administration. Practical Problems

The institution of on-request tax information has been known and applied in the practice of revenue administration authorities for many years. The provisions relating to it were included both in the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance and in the Act of 28 September 1991 on Fiscal Inspection, which was in force until March 2017. It seemed that the sui generis implementation of the hitherto binding solutions in the analysed matter into legal regulations governing the activities of the new National Revenue Administration (KAS) was a mere formality and would ensure unbroken continuity in the use of this instrument. Over the last few years, however, a number of doubts have arisen about its scope of application, which seem to deprive its continued existence in the current form of any sense. The article takes a closer look at the essence of the institution of tax information as a very important instrument used in the activities of the KAS authorities, while reviewing the case law of administrative courts relating to Article 45 of the Act of 16 November 2016 on the National Revenue Administration. In particular, a change in the line of case law following the amendment of this provision in 2018 is shown to have distorted the essence of the instrument in question in its current legal form. Consequently a specifi c legislative amendment is necessary in this matter. 

Keywords: access, tax information, National Revenue Administration (KAS) authorities, duty to pay tax, tax liability

Bibliografia / References
Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009
Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa. Rok 2008. Komentarz, Warszawa 2008
Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2000
Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, Teszner, Warszawa 2018
Melezini A., Zalewski D., Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2011
Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2016
Stolarski P., Przeszkody w dostępie do informacji bankowej, „Prawo i Podatki” 2013/8
Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika, Warszawa 2008

Tomasz Piekielnik
Autor jest doradcą podatkowym

Charakter zobowiązania podatkowego powstającego w związku z wydawaniem przez Szefa KAS decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR)

Zobowiązanie podatkowe, z jakim mamy do czynienia w przypadku stosowania tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR), nie powstaje z mocy prawa. Brak jest bowiem zdarzenia, z którym ustawa podatkowa (przepisy konstrukcyjne danego podatku) mogłaby wiązać powstanie tego zobowiązania. Jest ono więc powoływane przez organ podatkowy – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – w dniu doręczenia decyzji wymiarowej. Dotychczasowa praktyka polegająca na używaniu w treści takich decyzji zwrotu „określa wysokość zobowiązania podatkowego” jest co prawda nieprawidłowa, lecz nie zmienia faktycznego – konstytutywnego – charakteru takich decyzji.

Słowa kluczowe: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, GAAR, zobowiązanie podatkowe, decyzja deklaratoryjna, decyzja konstytutywna, przedawnienie zobowiązania podatkowego, decyzja Szefa KAS wydana z zastosowaniem GAAR

Tomasz Piekielnik
The author is a tax adviser (Opoczno, Poland)

The Nature of a Tax Liability Arising in Connection with a Decision Issued by the Head of the National Revenue Administration Applying the General Anti-Avoidance Rule (GAAR)

The tax liability identified in case of applying the so-called general anti-avoidance rule (GAAR) does not arise by operation of law. This is because there is no event to which the tax statute (the provisions regulating the structure of a given tax) could link the creation of this liability. It is therefore created by the tax authority – the Head of the National Revenue Administration – on the date when the assessment decision is served. The previous practice of using the phrase ‘determines the tax liability’ in such decisions is admittedly incorrect, but it does not change the true – constitutive - nature of such decisions.

Keywords: general anti-avoidance clause, GAAR, tax liability, declaratory decision, constitutive decision, limitation of tax liability, decision issued by the Head of the National Revenue Administration applying GAAR

Bibliografia / References
Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Zobowiązania podatkowe – komentarz do ustawy, Toruń 1997
Dauter B. [w:] S. Babiarz, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, B. Dauter, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020, komentarz do art. 119a
Etel L. [w:] R. Dowgier, B. Pahl, P. Pietrasz, M. Popławski, W. Stachurski, K. Teszner, L. Etel, G. Liszewski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk, Warszawa 2022, komentarz do art. 21
Etel L., Liszewski G. [w:] R. Dowgier, B. Pahl, P. Pietrasz, M. Popławski, W. Stachurski, K. Teszner, L. Etel, G. Liszewski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk, Warszawa 2022, komentarz do art. 119f
Filipczyk H., Stosowanie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania – zagadnienia wybrane, „Monitor Podatkowy” 2016/7
Kondej M., Pietrusiewicz J., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: norma, do której stosowania zobowiązany jest podatnik, czy regulacja stosowana wyłącznie przez organ podatkowy?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2021, T. 83, Nr 4
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 24.11.2022 r.)

Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Zbycie praw z umowy deweloperskiej

Dariusz M. Malinowski
The author is a tax adviser (Sandomierz, Poland)

Sale of Rights under a Contract Between a Developer and Property Buyer

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska
The author is the editor-in-chief of „Przegląd Podatkowy” (Warsaw, Poland)

Administrative Courts’ rulings: review

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
Autor jest dyrektorem Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem VAT Expert Group Komisji Europejskiej oraz doradcą podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, professor of the Nicolaus Copernicus University 
The author is the Head of the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland), a member of the VAT Expert Group of the European Commission and a tax adviser. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

CoJ rulings: review

dr Ewa Prejs
Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

Przegląd orzecznictwa TS 
dr Ewa Prejs

The author is an associate professor at the Head of the Chair of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) and a practising attorney at law, specializing in tax law. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-2227

CoJ rulings: review

dr Filip Majdowski
Autor jest byłym wicedyrektorem w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski); poglądy wyrażone w artykule niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko instytucji, której autor był pracownikiem

Aktualności z Brukseli

dr Filip Majdowski
The author is a former deputy director at the Tax System Department of the Ministry of Finance and a doctor of laws (University of Warsaw, Poland); the views expressed in the paper may not reflect the views of the institution which employed the author

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top