Prawo16 grudnia, 2019

Prawne aspekty wolontariatu - Andrzej Michalik

Wolontariat jest istotnym elementem działalności szkół. Przed 2016 r. większość z nich realizowała zadania w tym zakresie jako działalność fakultatywną. Ustawa – Prawo oświatowe sprecyzowała to zagadnienie, dała też większą samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i wdrażania projektów realizowanych przez wolontariuszy. W efekcie wolontariat stał się istotnym elementem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/12

Działalność wolontariatu stanowi istotny aspekt budowania u uczniów szkół średnich kompetencji interpersonalnych. Ich rozwijanie jest istotne nie tylko z punktu widzenia placówki, lecz także przyszłej pracy zawodowej. Do niedawna przepisy nie nakładały na szkołę obowiązku prowadzenia działalności w zakresie wolontariatu, pozostawiając decyzyjność w tym zakresie kierownictwu i społeczności szkolnej. Dopiero zmiany w systemie edukacji wprowadzone po 2016 r. zobowiązały placówki oświatowe do takich działań. Autorzy reformy zwracali przy tym uwagę, że wolontariat daje efekt nie tylko w postaci wzmocnienia roli szkoły w środowisku lokalnym jako realnego partnera dla sektora pozarządowego, ale przede wszystkim rozwijania zdolności uczniów w kierunku wykształcenia ich na liderów działających na rzecz lokalnych społeczności.
Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania wolontariatu i zakresu jego realizacji reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Definiuje ona wolontariusza jako osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje konkretne świadczenia.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top