Orzecznictwo w sprawach samorządowych
Prawo30 listopada, 2021

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2021

Dopuszczalność zaskarżania do sądu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wykonywania zadań publicznych oraz bezczynności organu w tej sprawie – glosa aprobująca do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2020 r. (SK 12/20)Sławomir Czarnow
jest radcą prawnym oraz pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8134-6326

Dopuszczalność zaskarżania do sądu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wykonywania zadań publicznych oraz bezczynności organu w tej sprawie – glosa aprobująca do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2020 r. (SK 12/20)

Glosa dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15.12.2020 r., SK 12/20, w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej dopuszczalności zaskarżania do sądu administracyjnego rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego, rozpisywanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zdaniem wnoszącego skargę utrwalona linia orzecznicza przyjmująca niedopuszczalność takiego zaskarżania zamykała w istocie drogę do sądu, co naruszało konstytucyjne prawo do sądu. Trybunał Konstytucyjny uznał skargę za zasadną. Wyrok otwiera więc możliwość zaskarżania do sądu administracyjnego rozstrzygnięć organów udzielających wsparcia na realizację zadań publicznych także wtedy, gdy przepisy normujące wyłanianie podmiotów realizujących dane zadanie ze środków publicznych nie przewidują wprost takiej skargi.

Słowa kluczowe: otwarty konkurs, zaskarżenie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych lub bezczynności w tej sprawie, środki ochrony prawnej, prawo do sądu, sprawa w znaczeniu art. 45 ust. 1 Konstytucji

Sławomir Czarnow
is a legal counsel and employee of the Supreme Audit Office, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8134-6326

Admissibility of appealing to the court against a decision in a tender for the performance of public tasks and the inaction of the authority in this matter – approving commentary on the judgment of the Constitutional Tribunal of 15 December 2020 (SK 12/20)

This commentary applies to the judgment of the Constitutional Tribunal of 15 December 2020, SK 12/20, on the constitutional complaint regarding the admissibility of appealing to the administrative court against the results of open tenders for the performance of a public task held in the procedure of the Act on Public Benefit Activity and Volunteerism. According to the complainant, the established line of judgments assuming the inadmissibility of such an appeal essentially closed the way to a court examination, which breached the constitutional right to a court examination. The Constitutional Tribunal held that the complaint was justified. The ruling therefore opens up the possibility of appealing to an administrative court against decisions of bodies granting support for the fulfilment of public tasks, even when the regulations governing the selection of entities performing a given task with public funds do not directly provide for such a complaint.

Keywords: open tender, appealing against the result of a tender for the performance of public tasks or inaction in the matter, legal remedies, the right to a court examination, case in the meaning of Article 45, para. 1 of the Constitution

Bibliografia / References
Godlewski R., Kisilowska H., Przenikanie się prawa administracyjnego i prawa cywilnego na przykładzie gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego [w:] Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa 2012
Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3, red. T. Rabska, J. Łętowski, Ossolineum 1978
Kijowski D.R., Umowy w administracji publicznej [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Toruń 2005
Knysiak-Molczyk H., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 13 stycznia 2014 r., II GPS 3/13, OSP 2014/7 8, poz. 69
Knysiak-Molczyk H., Jednolitość procedury – mit, standard legislacyjny czy niezrealizowany postulat w sferze regulacji prawa administracyjnego? – dwugłos [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1994
Ostrowska A., Koncepcja umowy administracyjnej na przykładzie umowy o dotację w świetle polskich i zagranicznych regulacji, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2018/3
Wiącek M., Komentarz do art. 184 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006

dr hab. Paweł Daniel
jest profesorem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6563-3923

Warunki techniczne zjazdu jako przesłanka uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy przez zarządcę drogi – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2021 r. (II OSK 2985/20)

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 ustawy 21.03.1985 r. o drogach publicznych zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego należy uzgodnić z zarządcą drogi w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. Redakcja powyższego przepisu powoduje wątpliwości co do okoliczności, jakie organ uzgadniający powinien uwzględnić w ramach procedury przewidzianej powyższym przepisem. Wyrażenie „możliwości włączenia do drogi” stanowi bowiem wyrażenie niedookreślone, które daje możliwość szerokiej interpretacji. Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym wyroku zasadnie wyjaśnił, że pozytywne uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w sytuacji, gdy istniejący zjazd spełnia zarówno warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i warunki techniczne umożliwiające korzystanie z niego.

Słowa kluczowe: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, decyzja o warunkach zabudowy, drogi publiczne

Dr hab. Paweł Daniel
is a professor of the SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6563-3923

Technical conditions of an exit road as a premise for the road administrator agreeing on planning permission – approving opinion on the judgment of the Supreme Administrative Court of 19 February 2021 (II OSK 2985/20)

Pursuant to Article 35, para. 3 of the Act on Public Roads of 21 March 1985, a change in the development of land adjacent to a road must be agreed with the road administrator in terms of the possibility of adding traffic to the road as a result of the change. The wording of this provision causes doubts as to the circumstances that should be taken into account by the agreeing authority in the procedure provided for in the above provision. The phrase ‘the possibility of adding traffic to the road’ is an undefined expression which allows for a broad interpretation. In the judgment under review, the Supreme Administrative Court justifiably explained that a positive planning permission decision is possible if the existing exit satisfies both the road traffic safety conditions and the technical conditions allowing for its use.

Keywords: spatial planning and development, planning permission, public roads

Jakub Dorosz-Kruczyński
jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5663-0392

Kilka uwag w sprawie (nie)dopuszczalności uchylenia planu miejscowego – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2020 r. (II OSK 2116/20)

W opracowaniu przedstawiono jeden z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym sąd ten opowiedział się za dopuszczalnością podjęcia uchwały o uchyleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Autor prezentuje argumentację sądu w tym zakresie i poddaje ją krytyce. W ocenie autora w ramach władztwa planistycznego gminy nie mieści się możliwość podjęcia uchwały derogującej plan miejscowy. Obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwalają jedynie na uchwalenie nowego planu miejscowego lub zmianę planu już obowiązującego. Zdaniem autora za stwierdzeniem o niedopuszczalności podjęcia uchwały o uchyleniu planu miejscowego przemawiają względy językowe, systemowe i celowe. Natomiast pogląd przeciwny (o legalności takiej uchwały) oparty jest na wątpliwej jakości argumentacji systemowej.

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchylenie, procedura planistyczna, władztwo planistyczne gminy

Jakub Dorosz-Kruczyński
is a PhD student at the Cardinal Stefan Wyszyński University, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5663-0392

A few remarks on the (in)admissibility of repealing a land use plan – critical commentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 9 December 2020 (II OSK 2116/20)

The article presents one of the judgments of the Supreme Administrative Court in which this court supported the admissibility of adopting a resolution to repeal a land use plan. The author presents the court’s arguments on this and criticizes them. According to the author, the possibility to pass a resolution derogating from the land use plan does not lie within the municipality’s planning authority. The applicable provisions of the Act on spatial planning and development only allow for the adoption of a new land use plan or to amend an already applicable plan. In the author’s opinion, the inadmissibility to pass a resolution repealing a land use plan is supported by linguistic, systemic and purposive considerations. However, the opposite view (on the legality of such a resolution) is based on the questionable quality of the systemic arguments.

Keywords: land use plan, repeal, planning procedure, municipality’s planning authority

Bibliografia / References
Dauter B., Wykładnia językowa [w:] B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2018
Izdebski H., Polska droga do ładu przestrzennego? [w:] H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury, Warszawa 2013
Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013
Kwaśniak P., Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [w:] P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2011
Miemiec W., Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 1997/5
Piecha J., Kilka uwag na temat finansowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tle ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli, „Samorząd Terytorialny” 2015/1–2
Sieniawska K., Z rozważań nad pojęciem przestrzeni i nieruchomości – od filozofii do praktyki stosowania prawa [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012
Szewczyk M., Treść i forma planu miejscowego [w:] M. Szewczyk, M. Kruś, Z. Leoński, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2019
Wierczyński G., Komentarz do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” [w:] G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016
Wilk J., Aksjologia czy aksjologie prawodawców miejscowych? O konfliktach wartości w stanowieniu prawa miejscowego [w:] Wartości w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Warszawa 2015
Wilk J., Niedopuszczalność uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Glosa do wyroku WSA z dnia 17 grudnia 2008 r., II SA/Sz 858/08, LEX 2012

dr hab. Tomasz Wołowiec
jest profesorem w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7688-4231

Czy straż miejska może zostać ustanowiona inkasentem opłaty targowej? – glosa aprobująca do wyroku WSA w Gliwicach z 19 stycznia 2015 r. (I SA/Gl 800/14)

Nie narusza przepisów prawa określenie jako inkasenta osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej z podaniem jej nazwy i obszaru działania w sytuacji, gdy nie istnieją ograniczenia ustawowe do ich wyznaczenia, zaś istnieje ich związanie z terenem, na którym opłata targowa ma być pobierana. Nie można zatem mówić o naruszeniu prawa w przypadku uchwały stanowiącej o wskazaniu (określeniu) inkasenta zobowiązanego do poboru opłaty targowej będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile inkasenci tacy zostali określeni w sposób zindywidualizowany. Podobnie w przypadku jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – wystarczające dla konkretnego zindywidualizowanego określenia takiego inkasenta jest wskazanie nazwy takiej jednostki i struktury organizacyjnej, w skład której wchodzi, jeśli taka istnieje.

Słowa kluczowe: opłata targowa, inkaso, inkasent, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Dr hab. Tomasz Wołowiec
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI), Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7688-4231

Can municipal wardens be appointed collectors of a market fee? – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 19 January 2015 (I SA/Gl 800/14)

The appointment of a legal person or an organizational unit without legal personality as a collector, giving its name and area of operation does not constitute a breach of the law if there are no statutory limitations for appointing them, while there is a relationship between them and the area where the market fee is to be collected. Therefore, there cannot be talk of a breach of the law in the case of a resolution providing for the appointment (specification) of a collector who is a legal person or an organizational unit without legal personality and who is obliged to collect the market fee, provided that such collectors are specified individually. Similarly, in the case of an organizational unit without legal personality – it is sufficient to specify the name of such a unit and the organizational structure of which it is a part, if any, to individually identify such a collector.

Keywords: market fee, collection, collector, Act on Local Taxes and Charges

Bibliografia / References
Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Teszner K., Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2017
Liszewski G., Etel L., Dowgier R., Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2020
Morawski W., Brzeziński T., Wyznaczanie inkasentów w podatku od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2010/4
Popławski M., Komentarz do art. 9 [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. L. Etel, Warszawa 2017

Aleksander Kwaśniak
jest słuchaczem eksternistycznego trybu przygotowania rozprawy doktorskiej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-279X

Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2014 r. (I OSK 2472/13)

W sprawie zakończonej glosowanym wyrokiem sądy obu instancji oddaliły skargę fundacji na bezczynność organu administracji w przedmiocie informacji publicznej, wskazując, że organowi nie można zarzucić bezczynności, skoro wystosowywał do wnioskodawcy wezwania do wykazania przesłanek uzasadniających udostępnienie informacji przetworzonej. Tymczasem z treści uzasadnienia wynika, że organ przekroczył termin ustawowy na załatwienie wniosku, zatem w dacie wniesienia skargi pozostawał w bezczynności. Z glosowanym wyrokiem nie można się zgodzić, gdyż przepisy regulujące dostęp do informacji przetworzonej nie zawierają odrębnych postanowień w kwestii terminów, organ był zatem związany terminami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i 2 u.d.i.p. Skoro bezczynność organu ustała dopiero w toku postępowania sądowego, postępowanie to należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, bezczynność organu, informacja przetworzona, umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego

Aleksander Kwaśniak
is a student of the external procedure for preparing a doctoral thesis at the Humanitas University in Sosnowiec, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9275-279X

Inactivity of an authority regarding the provision of access to processed public information – critical commentary on the judgment of the Supreme Administrative Court of 21 May 2014 (I OSK 2472/13)


In the case ended in the judgment under review, the courts of both instances set aside the foundation’s complaint about the administrative body’s inaction regarding the provision of public information, indicating that the body could not be accused of inaction as it had issued demands to the applicant to demonstrate the premises justifying the provision of the processed information. Meanwhile, it arises from the wording of the justification that the body exceeded the statutory deadline for handling the request, and therefore it was inactive on the date on which the complaint was filed. It is impossible to agree with the judgment under review, as the regulations governing access to processed information do not contain separate provisions on deadlines, so the authority was bound by the deadlines arising from Article 13, para. 1 and 2 of the Act on Access to Public Information. Since the body’s inaction only ended in the course of court proceedings, the proceedings needed to be discontinued as being groundless.

Keywords: access to public information, inaction of an authority, processed information, discontinuance of administrative court proceedings

Bibliografia / References
Adamiak B., Wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2020
Baran B., Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym [w:] Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej, red. G. Krawiec, Sosnowiec 2013
Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014
Dauter B., Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2008
Dolnicki B., Ograniczenia dostępu do informacji publicznej – zagadnienia wybrane [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, red. J. Korczak, Wrocław 2018
Drachal J., Jagielski J., Stankiewicz R., Komentarz do art. 3 [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2015
Firlus J.G., Fox N., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r., I OSK 1992/14, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016/2
Jarzęcka-Siwik E., Wyporska-Frankiewicz J., Ograniczenie prawa dostępu do informacji przetworzonej [w:] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Wyporska-Frankiewicz, Warszawa 2019
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Knysiak-Molczyk H., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2011 r. (sygn. akt I OSK 1938/10), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012/3
Kwaśniak A., Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa, „Roczniki Administracji i Prawa” 2019/2
Piskorz-Ryń A., Terminy rozpatrzenia wniosku [w:] Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Wyporska-Frankiewicz, Warszawa 2019
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2005
Sitniewski P., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2014
Sitniewski P., Odmowa dostępu do informacji publicznej. Przesłanki, granice, procedura, Warszawa 2020

Magdalena Raguszewska
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi – deklaratoryjny charakter decyzji: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 sierpnia 2021 r. (SKO 4213/1/21)

Magdalena Raguszewska
is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Transfer of land covered by inland flowing waters to the State Treasury’s stock of real property – declaratory nature of the decision: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 9 August 2021 (SKO 4213/1/21)

Jakub Wilk
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Prawo do świadczenia wychowawczego dla siostry sprawującej rzeczywistą opiekę nad rodzeństwem. Prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci wnioskodawcy i złożenia wniosku przez inną osobę: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 7 lipca 2021 r. (SKO 4318/347/21)

Jakub Wilk
is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

The right to upbringing benefit for a sister with actual custody of a sibling. The right to upbringing benefit in the case of the death of the applicant and the submission of the application by another person: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 7 July 2021 (SKO 4318/347/21)

Krzysztof Okoń
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Zwolnienie gruntów i budynków z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 20 kwietnia 2021 r. (SKO 4011/159/21)


Krzysztof Okoń
is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Exemption of land and buildings from taxation under Article 7, para. 1, item 6 of the Act on Local Taxes and Charges of 12 January 1991: decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 20 April 2021 (SKO 4011/159/21)

Mikołaj Darmosz

jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Określenie wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem podwyższonej stawki będącej następstwem nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości: decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z 28 lipca 2021 r. (SKO.FP/41.4/259/2021/7262)

Mikołaj Darmosz

is a member of the Self-Government Board of Appeal in Katowice, Poland.

Specification of the amount of liability for a municipal waste management fee using an increased rate arising from the non-selective collection of municipal waste from real property: decision of the Self-Government Board of Appeal in Katowice of 28 July 2021 (SKO.F/41.4/259/2021/7262)

Gabriel Węgrzyn
jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Odwołanie kierownika jednostki organizacyjnej powiatu: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2020 r. (II OSK 494/20)

Gabriel Węgrzyn

is a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Dismissal of the head of a county organizational unit: ruling of the Supreme Administrative Court of 8 December 2020 (II OSK 494/20)

Tomasz Judecki

jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Statut gminy – zakres przedmiotowy jego regulacji: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 marca 2021 r. (III OSK 60/21)

Tomasz Judecki

a member of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław, Poland.

Statutes of a municipality – subject matter of its regulation: ruling of the Supreme Administrative Court of 17 March 2021 (III OSK 60/21)

dr Ryszard P. Krawczyk

jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7068-0676

Dotacje celowe: uchwała nr 102/VIII/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 25 marca 2021 r.; uchwała nr 129/X/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 21 kwietnia 2021 r.; uchwała nr 27/70/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 3 sierpnia 2021 r.

dr Ryszard P. Krawczyk

is a senior lecturer at the Department of Constitutional Law of the University of Łódź, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7068-0676

Special purpose grants: resolution no. 102/VIII/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 25 March 2021; resolution no. 129/X/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 21 April 2021; resolution no. 27/70/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 3 August 2021

Pomoc de minimis: uchwała nr 063/g284/D/21 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 8 kwietnia 2021 r.

De minimis aid: resolution no. 063/g284/D/21 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk of 8 April 2021

Wejście w życie uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego i utrata jego mocy obowiązywania: uchwała nr 26/68/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 30 lipca 2021 r.

Entry into force of a resolution of a body of a territorial self-government unit and the loss of its validity: resolution no. 26/68/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 30 July 2021

Podatki i opłaty lokalne: uchwała nr 135/X/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 kwietnia 2021 r.; uchwała nr 94/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 22 czerwca 2021 r.

Local taxes and charges: resolution no. 135/X/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 22 April 2021; resolution no. 94/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 22 June 2021

dr Justyna Przedańska

jest adiunktem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Zmiany w budżecie: uchwała nr 154/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 29 kwietnia 2021 r.; uchwała nr 9/22/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 31 marca 2021 r.

dr Justyna Przedańska

is an assistant professor at the Public Administration System Department of the Institute of Administrative Studies, Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, Poland.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Changes in the budget: resolution no. 154/XI/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Katowice of 29 April 2021; resolution no. 9/22/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 31 March 2021

Absolutorium komunalne: uchwała nr 15 /2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 13 lipca 2021 r.

Municipal vote of approval: resolution No. 15/2021 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kielce of 13 July 2021

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top