Prawo21 sierpnia, 2019

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2019

Informacja publiczna a prawo do prywatności na przykładzie projektu budowlanego – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14 października 2015 r. (II SAB/Gd 128/15)

Renata Cybulska

Public information and the right to privacy using the example of a construction plan – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gdańsk of 14 October 2015 (II SAB/Gd 128/15)

Access to public information is a right guaranteed not only by statute, but also by the Constitution of the Republic of Poland. However, this is not an unconditional right, as it has certain limitations, indicated, among others, in the provision of Article 47 of the Constitution of the Republic of Poland and Article 5 para. 2 of the Act on Access to Public Information, namely regarding the right to privacy. A construction plan of a residential building, which constitutes an attachment to the building permission, should also be included among these restrictions. 
Therefore, with the doubtless conflict of rights regarding access to public information, which is an administrative decision constituting an official document and the right to privacy, which encompasses the construction plan of a residential building constituting an integral part of the decision, the latter will have priority. This is because it applies to the personal matters of the person who is going to live in the building that is planned.


Paweł Daniel

Ocena oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 września 2018 r. (IV SA/Po 667/18)

Paweł Daniel

Impact assessment of mobile telephony base stations at the stage of proceedings on granting building permission – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 20 September 2018 (IV SA/Po 667/18) 

The ruling in question applies to the investor’s obligation to document the actual impact of the construction of a mobile telephony base station on the environment, taking into account the extreme values arising from the provisions of the law, at the stage of the proceedings regarding building permission. The considerations lead to the approval of the court’s position that, before building permission is granted, an assessment should be made as to whether the investment will unacceptably affect the future development of the neighbouring sites and therefore whether the planned investment will cause an undue restriction of the rights to neighbouring properties or breach the essence of the ownership right, in this case by the possibility of emitting radiation in places that are accessible by people.


Justyna Mielczarek-Mikołajów, Michał Pietrek

Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne – glosa do wyroku NSA z 8 maja 2018 r. (I OSK 986/16)

Justyna Mielczarek-Mikołajów, Michał Pietrek

Compensation for properties intended for public roads – commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 8 May 2018 (I OSK 986/16)

The commentary contains a critical assessment of the content of the ruling of the Supreme Administrative Court of 08/05/2018 (I OSK 986/16) overruling the decision of the voivod upholding the decision of the starost [head of the county] setting the compensation for property, the ownership of which was transferred to the municipality for building public roads. Among other things, this ruling raises the issue of the market nature of real property assigned for the construction of public roads, the limits of the valuation of the body of public administration and the administrative court, as well as reference to the content of the ruling of the Constitutional Tribunal of 16/10/2012 (K 4/10).


Tomasz Wołowiec

Opodatkowanie głębi dokowych podatkiem od nieruchomości – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 19 grudnia 2017 r. (II FSK 3298/15)

Tomasz Wołowiec

Taxation of dock beds with property tax – approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 19 December 2017 (II FSK 3298/15) 

When qualifying a specific structure on the basis of the Act on Local Taxes and Charges, it should be remembered that a structure in the meaning of the provisions of the Act on Local Taxes and Charges can be such a structure that was expressly specified in the definition of a structure under Article 3, item 3 of the Construction Law, or in other provisions of that Act or in an annex to it. This structure must also constitute a technical and utility whole.
The Construction Law mentions hydrotechnical structures, but without indicating that one of the types of such a structure is a dock bed. Dock beds are not listed explicitly in the definition of a structure in other provisions of the Construction Law or the annex to that Act. Therefore, they will not be taxable with property tax.


Mirosław Stec

Dochody jednostek samorządu terytorialnego – wyrok TK z 6 marca 2019 r. (K 18/17)

Mirosław Stec

Income of territorial self-government units – ruling of the Constitutional Tribunal of 6 March 2019 (K 18/17)


Magdalena Raguszewska

Udział w postępowaniu organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 10 kwietnia 2019 r. (SKO 5141/2/19)

Przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji, gdy w księdze wieczystej widnieją zróżnicowane udziały w prawie użytkowania wieczystego i w prawie własności części wspólnych budynku, przysługujące poszczególnym właścicielom nieruchomości lokalowych – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 11 grudnia 2018 r. (SKO 4112/40/18)

Magdalena Raguszewska

Participation in the proceedings of a social organization, the statutory objective of which is to protect animals – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 10 April 2019 (SKO 5141/2/19)

Transformation of shares in the right of perpetual usufruct into an ownership right if the land and mortgage register contains differentiated shares in the right of perpetual usufruct and in the ownership right to common parts of a building, to which owners of properties with flats are entitled – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 11 December 2018 (SKO 4112/40/18)


Krzysztof Okoń

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres poprzedzający zawarcie umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 października 2018 r. (SKO 4203/8/18) 

Krzysztof Okoń

Refund of excise tax included in the price of diesel fuel used for agricultural production for the period preceding the conclusion of a lease contract for a farm – decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 24 October 2018 (SKO 4203/8/18)


Tomasz Judecki

Określenie odległości miejsc sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronionych – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 kwietnia 2019 r. (III SA/Kr 182/19)

Określenie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 4 września 2019 r. (IV SA/Gl 582/18) 

Tomasz Judecki

The system and organization of the municipality and the powers of its bodies. Setting the distance of outlets selling alcoholic beverages from protected places – ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 25 April 2019 (III SA/Kr 182/19)

Description of the criteria for recruitment to public nursery schools – ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 4 September 2019 (IV SA/Gl 582/18)


Gabriel Węgrzyn

Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 4 kwietnia 2019 r. (II SA/Bk 38/19)

Zarządzenie jako akt z zakresu administracji publicznej – władcza ingerencja w wolność działalności gospodarczej – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 13 marca 2019 (II SA/Łd 1112/18) 

Gabriel Węgrzyn

Setting the percentage rate of the betterment levy – ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 4 April 2019 (II SA/Bk 38/19)

Order as an act of public administration – authoritative interference in the freedom of establishment – ruling of the Voivodship Administrative Court in Łódź of 13 March 2019 (II SA/Łd 1112/18)


Ryszard Paweł Krawczyk

Zmiany w budżecie – uchwała nr 14/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 3 kwietnia 2019 r.

Gospodarka śmieciowa – uchwała nr 1/2/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 17 stycznia 2019 r.

Samobilansowanie się systemu odbioru odpadów – uchwała nr 8/34/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 27 marca 2019 r.

uchwała nr 10/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 6 września 2018 r.

uchwała nr 1025/18 z 20 lutego 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Ryszard Paweł Krawczyk

Changes in the budget – resolution No. 14/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kielce of 3 April 2019

Waste management – resolution No. 1/2/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 17 January 2019

Self-balancing waste collection system – resolution No. 8/34/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 27 March 2019

resolution No. 10/2018 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kielce of 6 September 2018

resolution No. 1025/18 of 20 February 2018 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top