Prawo23 marca, 2020

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2020

Pomnik przyrody jako obszarowa forma ochrony przyrody – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2018 r. (II OSK 2264/17)

dr hab. Igor Zachariasz 

Wykładnia gramatyczna przepisów o ochronie przyrody prowadzi do wniosku, że projekt decyzji o warunkach zabudowy sporządzanej dla terenu, na którym znajduje się pomnik przyrody w postaci skupiska drzew, nie powinien być uzgadniany z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, nie stanowi bowiem takie skupisko obszaru podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Wykładnia gramatyczna przepisów o ochronie przyrody jest na tyle jasna, że nie wymaga dokonywania wykładni celowościowej czy systemowej ani przeprowadzania wnioskowań prawniczych w celu zrekonstruowania norm prawnych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: pomnik przyrody, wykładnia gramatyczna, ochrona przyrody, planowanie przestrzenne, decyzja o warunkach zabudowy

A natural monument as a form of nature protection of an area – critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 8 May 2018 (II OSK 2264/17)

The grammatical interpretation of the regulations on nature protection leads to the conclusion that a draft planning permission decision prepared for an area where a natural monument in the form of a cluster of trees is located should not be agreed upon with the regional director of environmental protection who is responsible for the area, because such a cluster is not a protected area under the regulations on nature protection. The grammatical interpretation of the regulations on nature protection is so clear that it does not require a teleological or systemic interpretation or the drawing of legal conclusions to reconstruct legal norms on this.

Keywords: natural monument, grammatical interpretation, nature protection, spatial planning, planning permission

Bibliografia:

Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006
Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2015
Radecki W., Daniecka D., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2018
Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1963
Sokolewicz W., Zubik M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016
Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granice wykładni, Kraków 2006
Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, red. M. Tomczyk, Kraków 2008
Wronkowska S. [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001
Zieliński M., Clara non sunt interpretanda – mity i rzeczywistość, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012/6


dr hab. Paweł Daniel

Ustalenie lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji towarzyszących w zakresie liczby miejsc parkingowych oraz obowiązku zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2019 r. (II OSK 2174/19)

Glosowany wyrok stanowi jedno z pierwszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszących się do stosowania przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Naczelny Sąd Administracyjny dokonał w niej wykładni systemowej przepisów ustawy, konkludując, że ustawa przyznaje radzie gminy kompetencje do uchwalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji towarzyszących, a więc inwestycji, które stosowanie do treści art. 2 pkt 3 ustawy służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej. Podjęte rozważania wskazują, że stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawidłowe, a rada gminy może ustalić lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji towarzyszących, określając liczbę miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi realizowanych inwestycji towarzyszących lub obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej na zasadach wynikających z przepisów ustawy – Prawo energetyczne. Standardy powyższe są wiążące dla inwestora planującego realizację inwestycji w oparciu o powołaną powyżej ustawę.

Słowa kluczowe: ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, ustawa inwestycji towarzyszących, lokalne standardy urbanistyczne, liczba miejsc parkingowych 

Establishment of local urban standards for accompanying investments regarding the number of parking spaces and the obligation to provide access to the heating network – approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 25 September 2019 (II OSK 2174/19)

This judgment is one of the first decisions of the Supreme Administrative Court on the application of the provisions of the Act on facilitating the preparation and implementation of housing projects and accompanying investments. The Supreme Administrative Court conducted a systemic interpretation of the provisions of the Act, concluding that the Act gives the municipal council the power to adopt local urban standards for accompanying investments, including investments which, in accordance with the wording of Article 2, item 3 of the Act, serve the residents of buildings constituting the housing project. The considerations suggest that the position of the Supreme Administrative Court is correct, while the municipal council may set local urban standards for accompanying investment projects, specifying the number of parking spaces required to support the accompanying investment projects being implemented, or to establish the obligation to provide access to the heating network on the principles arising from the provisions of the Energy Law. These standards are binding on an investor planning to implement an investment project on the basis of the above Act.

Keywords: Act on facilitating the preparation and implementation of housing projects, the Act on accompanying investment projects, local urban standards, number of parking spaces


dr Maciej P. Gapski, Ewa Kwiatek-Sokołowska

Przedawnienie zobowiązania do zwrotu dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 września 2018 r. (I GSK 2583/18)

Glosa odnosi się do podjętych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5.09.2018 r. (I GSK 2583/18) rozważań dotyczących przedawnienia zobowiązania do zwrotu przez organ prowadzący szkołę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zdaniem Sądu 5-letni termin przedawnienia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania tych środków przez beneficjenta. W takich więc przypadkach wydanie i doręczenie decyzji organu o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem winno nastąpić w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dotacja była przekazana. Swoje stanowisko Sąd wywiódł przede wszystkim z częściowej analogii pomiędzy uregulowaniami art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz jej art. 252. Zdaniem autorów poglądy przedstawione w wyroku są błędne i wynikają z niewłaściwej wykładni przepisów ustawy o finansach publicznych, w szczególności jej art. 252 ust. 1 pkt 1.

Słowa kluczowe: przedawnienie, zobowiązanie do zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, analogia legis

Limitation of the obligation to return an educational grant used in a manner that is inconsistent with its intended purpose - partially critical commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 5 September 2018 (I GSK 2583/18)

The commentary refers to the considerations in the Supreme Administrative Court’s judgment of 5 September 2018 (I GSK 2583/18) regarding the limitation period for a school authority’s liability to return a subsidy that is used in a manner that is inconsistent with its intended purpose. According to the Court, the 5-year limitation period, which is measured from the end of the calendar year in which the payment term passed if the funds were used in a manner that was inconsistent with their intended purpose, starts to run from the date on which the beneficiary received these funds. Therefore, in such cases, the decision of the authority to return the funds used in a manner that was inconsistent with their intended purpose should be issued and served within five years of the end of the calendar year in which the grant was provided. The court inferred its position primarily from a partial analogy between the provisions of Article 207 of the Public Finance Act and its Article 252. According to the authors, the views presented in the judgment are erroneous and arise from an incorrect interpretation of the provisions of the Public Finance Act, in particular Article 252, para. 1 item 1.

Keywords: limitation, obligation to refund a subsidy used in a manner that is inconsistent with its intended purpose, analogia legis

 

Bibliografia:
Durczyńska M., Dzwonkowski H., Komentarz do art. 252 [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. H. Dzwonkowski, G. Gołębowski, Warszawa 2014
Gorgol A., Komentarz do art. 252 [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2014
Jakimowicz W., Problemy stosowania prawa administracyjnego procesowego [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 1, Zagadnienia ogólne, red. G. Łaszczyca, Warszawa 2017
Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011
Leszczyński L., Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006
Mikos-Sitek A., Komentarz do art. 252 [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2019
Suwaj R., Glosa do wyroku NSA z 21 stycznia 2015 r., II GSK 2081/13, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2015/3


dr Marcin Rulka

Nieważność uchwały podjętej przez organ wykonawczy powiatu wybrany niezgodnie z prawem - glosa częściowo aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2017 r. (I OSK 1768/17)

Przedmiotem glosy jest wyrok dotyczący unieważnienia uchwały, która została podjęta, zdaniem organu nadzoru, przez organ wykonawczy powiatu w nieodpowiednim składzie. Unieważnienie zostało uznane przez Naczelny Sąd Administracyjne za zgodne z prawem, pomimo tego, że w równolegle rozpatrywanej sprawie prawidłowości wyboru organu wykonawczego powiatu, który podjął tę uchwałę, sądownictwo administracyjne uznało wybór za prawidłowy. Autor glosy podnosi, że uchwała została podjęta zgodnie z prawem i nie ma podstaw jej unieważnienia. Wskazuje również na lukę prawną w przepisach o trybie wyboru organu wykonawczego powiatu, która stanowiła bezpośrednią przyczynę zaistnienia przedmiotowej sprawy.

Słowa kluczowe: organ wykonawczy powiatu, wybory pośrednie, stwierdzenie nieważności uchwały

Invalidity of a resolution passed by a county’s executive body that was unlawfully elected - partially approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 22 November 2017 (I OSK 1768/17)

The commentary applies to a judgment regarding the invalidation of a resolution which, in the opinion of the supervisory authority, was made by an executive body of the county with an inappropriate membership. The invalidation was acknowledged by the Supreme Administrative Court as being lawful, despite the fact that, in a case considered in parallel regarding the correctness of electing the county’s executive body that passed this resolution, the administrative court considered the election to be correct. The author of the commentary states that the resolution was passed in accordance with the law and there are no grounds for invalidating it. He also mentions a legal gap in the regulations on the procedure for electing a county executive body, which constituted the direct reason for the emergence of the matter.

Keywords: county’s executive body, indirect elections, annulment of a resolution

 


dr hab. Tomasz Wołowiec

Pojęcie względów technicznych a stawki podatku od nieruchomości - glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2019 r. (II FSK 1903/17)

Poprzez „względy techniczne” należy rozumieć trwałą i obiektywną przeszkodę w wykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie ma definicji pojęcia „względy techniczne”, ale sposobem rozumienia tej przesłanki zajmowały się sądy administracyjne niejednokrotnie w swym orzecznictwie. Wystąpienie przesłanki „względów technicznych” uzależnione jest od łącznego spełnienia dwóch warunków: pierwszy dotyczy faktycznego niewykorzystywania nieruchomości w działalności gospodarczej, drugi odwołuje się natomiast do braku obiektywnej możliwości korzystania z niej w celach gospodarczych – ze względów technicznych.

Słowa kluczowe: budowle, podatek od nieruchomości, względy techniczne, obowiązek podatkowy

The concept of technical reasons vs. rates of property tax - approving commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 12 June 2019 (II FSK 1903/17)

‘Technical considerations’ should be construed as a permanent and objective obstacle to the use of real property for doing business. The Act on local taxes and charges does not contain a definition of the term ‘technical considerations’, whereas administrative courts have frequently dealt with the understanding of this premise in their line of judgments. The presence of the premise of ‘technical considerations’ depends on two conditions being jointly satisfied: the first applies to the actual failure to use real property in business, while the second refers to the lack of objective ability to use it for business purposes – for technical reasons.

Keywords: structures, property tax, technical considerations, tax obligation


prof. dr hab. Mirosław Stec

Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. (K 4/17)

Financial liability of territorial self-government units for the net loss of independent public health centres - ruling of the Constitutional Tribunal of 20 November 2019 (K 4/17)


Magdalena Raguszewska

Przyznanie świadczenia wychowawczego cudzoziemcowi, którego dziecko jest obywatelem polskim - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 15 października 2019 r. (SKO 4318/968/19)

Award of an upbringing benefit to a foreigner whose child is a Polish citizen - decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 15 October 2019 (SKO 4318/968/19)


Magdalena Raguszewska

Odmowa ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak wystarczającej infrastruktury drogowej dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej planowanej zabudowy - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 7 listopada 2019 r. (SKO 4122/452/19)

Refusal to issue planning permission because of the absence of sufficient road infrastructure to ensure that the planned development has transportation support - decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 7 November 2019 (SKO 4122/452/19)


Magdalena Raguszewska

Zaświadczenie potwierdzające pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym - postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu 26 listopada 2019 r. (SKO 4401/97/19)

Certificate confirming work on an individual farm - decision of the Self-Government Board of Appeal in Wrocław of 26 November 2019 (SKO 4401/97/19)


Tomasz Judecki

Wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta z powodu naruszenia zakazu zasiadania w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2019 r. (II OSK 1425/19)

Expiry of the term of office of a city mayor because of a breach of the prohibition to be a member of a supervisory board of a company - ruling of the Supreme Administrative Court of 1 July 2019 (II OSK 1425/19)


Gabriel Węgrzyn

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – władztwo planistyczne - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 listopada 2019 r. (II SA/Kr 796/19)

Land planning and development – planning authority - ruling of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 20 November 2019 (II SA/Kr 796/19)


Ryszard P. Krawczyk

Wieloletnia prognoza finansowa - uchwała nr 6/20/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 27 lutego 2019 r.
The long-term financial forecast - resolution no. 6/20/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Łódź of 27 February 2019


Ryszard P. Krawczyk

Absolutorium - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 20 grudnia 2016 r. (I SA/Łd 875/16); wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2019 r. (I GSK 1437/18); uchwała nr 88/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 22 lipca 2019 r.

Vote of approval - judgment of the Voivodship Administrative Court in Łódź of 20 December 2016 (I SA/Łd 875/16); ruling of the Supreme Administrative Court of 14 November 2019 (I GSK 1437/18); resolution no. 88/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin of 22 July 2019


Ryszard P. Krawczyk

Emisja obligacji - uchwała nr 18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 5 czerwca 2019 r.

Bond issue - resolution No. 18/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kielce of 5 June 2019


Ryszard P. Krawczyk

Pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego - uchwała nr 21/31/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 22 lipca 2019 r.

Assistance between territorial self-government units - resolution no. 21/31/2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Opole of 22 July 2019


Ryszard P. Krawczyk

Gospodarka śmieciowa – dopłaty z budżetu - uchwała nr XXVI.208.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 24 września 2019 r.; uchwała nr KI-411/208/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 4 września 2019 r.; uchwała nr 3731/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 6 sierpnia 2019 r.

Waste management – co-financing from the budget - resolution no. XXIV.208.K.2019 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Szczecin of 24 September 2019; resolution no. KI-411/208/19 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Kraków of 4 September 2019; resolution No. 3731/19 of the Board of the Regional Chamber of Audit in Białystok of 6 August 2019.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top