Prawo17 lipca, 2019

Opieka zdrowotna nad uczniami - Bogdan Bugdalski

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami zobowiązała dyrektorów szkół oraz organy prowadzące do zorganizowania opieki medycznej w szkołach lub zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych poza nią. Mają na to czas do końca sierpnia. Wygląda jednak na to, że niewiele będą musieli w tej sprawie robić, ponieważ większość przepisów dotyczących tej formy opieki już obowiązywała, a na takie nowości jak organizacja szkolnych gabinetu stomatologicznego samorządów zwyczajnie nie stać.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/7

Podstawowym założeniem ustawy z 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – dalej u.o.z.u. jest zapewnienie kompleksowej i systematycznej opieki zdrowotnej bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Opieka ta obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną (art. 2 ust. 1 u.o.z.u.) i jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (art. 2 ust. 2 i 3 u.o.z.u.). Jej celem jest ochrona zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej, oraz kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie (art. 2 ust. 4 u.o.z.u.). Cele te mają być realizowane m.in. poprzez działania na rzecz zachowania zdrowia, wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka, edukację zdrowotną i promocję zdrowia, udzielanie pierwszej pomocy.
Opiekę profilaktyczną sprawować będzie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, natomiast opiekę stomatologiczną – lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna (art. 3 u.o.z.u.). Osoby te zatrudni Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast zadaniem dyrektora szkoły i organu prowadzącego będzie zapewnienie warunków do prowadzenia opieki zdrowotnej (art. 4 u.o.z.u.).
Dyrektor szkoły musi więc przygotować gabinet do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej oraz gabinet stomatologiczny, co do zasady bowiem świadczenia te mają być wykonywane w szkole, a dopiero w przypadku braku gabinetu – w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, np. w gabinecie POZ, gabinecie dentystycznym poza szkołą albo w dentobusie.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top