Prawo06 sierpnia, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja sierpień 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji sierpień/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

Arkadiusz Turczyn, Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne, WKP 2020

Publikacja zawiera syntetyczną prezentację dużej nowelizacji z 2019 r. oraz kilkunastu innych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, w tym tych najnowszych z 2020 r., a także niektórych ostatnich zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zastosowany podział tematyczny pozwala na sprawne zapoznanie się ze znowelizowanym zakresem Kodeksu, a przedstawione uwagi z procesu legislacyjnego, spostrzeżenia autora wynikające z jego doświadczenia zawodowego oraz zestawy źródeł uzupełniających, podane przy konkretnych problemach, ułatwiają prześledzenie nowelizacji, odczytanie jej celu i wyjaśnienie interesujących zagadnień.

Czytelnicy odnajdą tu omówienie zmian dotyczących m.in.:

• przygotowaniu sprawy do rozpoznania,
• przeciwdziałaniu nadużyciu prawa procesowego,
• dowodów i uzasadniania wyroków,
• postępowań odwoławczych,
• usprawnienia postępowania,
• kosztów sądowych,
• postępowania w sprawach gospodarczych i innych postępowań odrębnych.

Iwona Sierpowska, Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego, WKP 2020

Publikacja jest pierwszym przekrojowym i kompleksowym opracowaniem ukazującym śmierć człowieka w wymiarze administracyjnoprawnym.

Autorka omawia problematykę śmierci z perspektywy organizacji prawnej administracji oraz funkcjonowania zakładów administracyjnych, takich jak szpitale i domy pomocy społecznej.

Analizuje także następstwa zgonu przez pryzmat administracyjnoprawnego statusu jednostki w państwie (obywatelstwa, dokumentów tożsamości, meldunku, przynależności do organizacji, danych osobowych).

Skutki zgonu przedstawione zostały również w relacji jednostka – państwo – społeczeństwo; w tej płaszczyźnie mowa jest o śmierci jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa sanitarnego (w tym w odniesieniu do epidemii COVID-19), donacji zwłok oraz pośmiertnej transplantacji.

Inna część rozważań koncentruje się na obowiązkach państwa związanych z rejestracją zgonu, ochroną zwłok ludzkich i ich pochówkiem oraz troską o miejsca pośmiertnego kultu.

Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński, Kryminalistyka. Czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, WKP 2020

Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także kierunki ich rozwoju. Jest napisana jasnym, komunikatywnym językiem, zaś przedstawiane rozważania teoretyczne poparto przykładami z praktyki, wzbogaconymi o liczne schematy i barwne ilustracje.

Autorzy – uznani przedstawiciele nauki kryminalistyki, będący jednocześnie biegłymi i ekspertami w swoich dziedzinach – uwzględniają najnowsze osiągnięcia naukowe, w tym nowe metody badań śladów wdrożone do praktyki kryminalistycznej i nowe kierunki wykorzystania kryminalistyki (audyt śledczy czy legal compliance).

Opracowanie szczegółowo przedstawia m.in.:

• metody przesłuchania oraz kryteria oceny wiarygodności zeznań i wyjaśnień,
• aktualne możliwości badań kryminalistycznych śladów i dowodów rzeczowych,
• postępowanie na miejscu przestępstwa (zabezpieczanie śladów kryminalistycznych, pobieranie materiału porównawczego do badań),
• oględziny oraz metody ujawniania i zabezpieczania śladów.

Szymon Pawelec (red.), Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego, WKP 2020

Publikacja zawiera szczegółową analizę przestępczości wyłudzeń podatku VAT poprzez mechanizm tzw. przestępstw karuzelowych.

Autorzy, opierając się na bogatym orzecznictwie, omawiają zagadnienia takie jak:

• schemat przestępstwa karuzelowego (podstawowy i zmodyfikowany),
• rola poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, w tym znikającego podatnika, bufora i brokera,
• nowe typy przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym,
• zbieg regulacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego,
• kwestie proceduralne, m.in. zagrożenia procesowe dla przedsiębiorców oraz problemy związane z odstępstwami od zasady bezpośredniości.

Ponadto w monografii opisano inne rodzaje wyłudzeń w sferze VAT, np. firmanctwo (czyli zatajenie części lub całości działalności gospodarczej przez posłużenie się danymi innego podmiotu w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia podatku), niezgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Augustyniak M., Przywora B., Sularz P., Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism, WKP 2020
2. Banasiński C. (red.), Rojszczak M. (red.), Cyberbezpieczeństwo, WKP 2020
3. Bochentyn A., Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym, WKP 2020
4. Bursztynowicz M., Sługocka M., Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin. Praktyczny przewodnik, WKP 2020
5. Dziadek K., Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych, WKP 2020
6. Glumińska-Pawlic J., Gwóźdź T., Żmuda-Matan K., Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, WKP 2020
7. Goc M., Gruza E., Moszczyński J., Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, WKP 2020
8. Jaroszewska-Ignatowska I., Czas pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19, WKP 2020
9. Jaworska-Dębska B. (red.), Kledzik P. (red.), Sługocki J. (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, WKP 2020
10. Korzeniowski P., Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska, WKP 2020
11. Lipiński K., Wzorce osobowe w prawie karnym, WKP 2020
12. Łukawska-Białogłowska D., Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego, Wyd. UŁ 2020
13. Marciniak J., Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - przeciwdziałanie w praktyce, wyd. III, WKP 2020
14. Miłkowski T.M., Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki, WKP 2020
15. Partyk A. (red.), Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku , WKP 2020
16. Pawelec S. (red.), Karuzele VAT. Wybrane regulacje prawa karnego materialnego i procesowego, WKP 2020
17. Staniszewska L. (red.), Szewczyk M. (red.), Zimmermann J. (red.), Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne, WKP 2020
18. Turczyn A., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne, WKP 2020
19. Widła B., Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, WKP 2020
20. Wiliński P., Zarys teorii konfliktu w prawie karnym, WKP 2020
21. Worona J., Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, WKP 2020
22. Wyporska-Frankiewicz J. (red.), Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top