Prawo04 marca, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja marzec 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji marzec/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

B. Jagura (red.), B. Makowicz (red.), Systemy zarządzania zgodnością.Compliance w praktyce, WKP 2020

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.

Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity.

Na publikację składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami.

W publikacji znajdziesz m.in.:

• ogólne wprowadzenie do zagadnień compliance & integrity;
• przystępne wyjaśnienie, jak wdrożyć i zapewnić skuteczność CMS na podstawie normy ISO 19600 Compliance Management Systems:

– od analizy ryzyk compliance, podziału ról, realizacji zadań oficera compliance,
– poprzez ewaluację skuteczności CMS i weryfikację partnerów biznesowych,
– po pozyskiwanie w ramach kanałów whistleblowingowych informacji o naruszeniach compliance i odpowiedniej na nie reakcji;

• omówienie wybranych ryzyk compliance:
– zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji,
– compliance antykorupcyjne z uwzględnieniem aktualnych krajowych projektów legislacyjnych oraz na podstawie normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems,
– compliance w zakresie ochrony danych osobowych, HR compliance, tax compliance,
– przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
– wskazówki, jak zarządzać zgodnością na rynkach regulowanych w sektorze ubezpieczeń oraz w bankowości.

Publikacja stanowi cenną pomoc m.in. w:

• świadczeniu doradztwa w obszarze compliance;
• zrozumieniu mechanizmów compliance na potrzeby np. egzekwowania odpowiedzialności na gruncie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
• zrozumieniu mechanizmów compliance, które mogą być stosowane w administracji, np. whistleblowing w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalisty;
• zakresie wdrażania i zapewnienia skuteczności systemów compliance.

Opracowanie uwzględnia wszystkie aktualne zmiany legislacyjne istotne dla zarządzania zgodnością w sektorze przedsiębiorstw, w tym:

• dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, COM(2018) 218 final, 2018/0106(COD);
• europejską i krajową reformę ochrony danych osobowych;
• projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
• aktualne zmiany w prawie pracy i prawie podatkowym;
• wymagania odnośnie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zarządzania zgodnością w bankach.

Agnieszka Wesołowska, Mechanizm podzielonej płatności w Polsce, WKP 2020

Publikacja stanowi praktyczny poradnik, w którym przedstawiono ogólny zarys split payment oraz sposób jego funkcjonowania, w tym zawarto odpowiedzi na najbardziej problematyczne pytania dotyczące zasad dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności VAT, np.:

 • kiedy split payment jest obowiązkowy?
 • czy podmioty mogą dobrowolnie zrezygnować z mechanizmu podzielonej płatności za obopólną zgodą?
 • jakie są korzyści i wady korzystania ze split payment?
 • jakie są konsekwencje pomijania tego mechanizmu przez podatników?
 • jakie są sankcje za błędy i niekorzystanie ze split payment?
 • czy możliwe są płatności zbiorcze w split payment?

Już w momencie wejścia w życie mechanizm podzielonej płatności budził ogromne wątpliwości interpretacyjne. Obecnie obligatoryjne wprowadzenie jego stosowania powoduje chaos, a brak vacatio legis sprawił, że podmioty będące podatnikami podatku VAT nie tylko mają wiele pytań, lecz także często nie są w stanie przygotować się na takie rozliczenie.

Split payment jest praktycznie nieznany w Europie i występuje w szczątkowej formie we Włoszech, Irlandii oraz na Węgrzech, stąd trudno jest bazować na doświadczeniu innych krajów. Ponadto mechanizm ten komplikuje rozliczenia transgraniczne.

Autorka omawia mechanizm podzielonej płatności, opierając się m.in. na przykładach, wydanych dotychczas interpretacjach organów podatkowych, a także wyrokach sądów administracyjnych z tego zakresu.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

 • Barnik P., Bartuzel K., Gierszewska K., Kępisty P., Olczak T., Terpiłowski P., Podatek VAT w branży TSL , WKP 2020
 • Bursztynowicz M., Sługocka M., Specustawa mieszkaniowa. Przewodnik dla organów administracji architektoniczno – budowlanej, WKP 2019
 • Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, WKP 2020
 • Czerwiński M., Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych, WKP 2020
 • Ćwik-Bury A., Terminy przedawnienia a neutralność systemu VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Perspektywa pewności prawa, WKP 2020
 • Grzybczyk K., Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej, WKP 2020
 • Jagura B. (red.), Makowicz B. (red.), Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce, WKP 2020
 • Krekora M., Świerczyński M., Traple E., Prawo farmaceutyczne, wyd. III, WKP 2020
 • Krupa-Lipińska K., Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, WKP 2020
 • Lewandowski T., Sowiński R., Finansowanie systemu gospodarowania odpadami w gminach, WKP 2020
 • Sekita J., Obowiązki płatników PIT w 2020 roku, WKP 2020
 • Sitniewski P.M., Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism, wyd. III, WKP 2020
 • Strzelec D., Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, WKP 2020
 • Wesołowska A., Mechanizm podzielonej płatności w Polsce, WKP 2020
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top