Prawo06 maja, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja maj 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji maj/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

A. Machowska, Upadłość konsumencka, WKP 2020

Publikacja prezentuje całościowo upadłość konsumencką w ujęciu praktycznym po obszernej nowelizacji dokonanej ustawą z 30.08.2019 r. Opracowanie przedstawia zagadnienie z punktu widzenia postępowania przed sądem, co ułatwi orientację w dokonanych zmianach oraz wypracowanie właściwych technik postępowania.

W opracowaniu szczegółowo omówiono dwa tryby postępowań wprowadzonych nowelizacją:

• uproszczony, bez konieczności wyznaczania sędziego-komisarza oraz
• zwykły, według przepisów dotyczących przedsiębiorców.

Autorka szczegółowo analizuje szereg instytucji dotychczas nieznanych prawu upadłościowemu takich jak np.:

• projekt planu spłaty sporządzany przez syndyka;
• warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty,
• możliwość odmowy ustalenia planu spłaty.

Opracowanie będzie przydatne w codziennej pracy związanej z obsługą prawną zarówno dłużników i upadłych, jak i wierzycieli, a także w praktyce orzeczniczej, zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów proceduralnych powstających przy zbiegu prowadzonych procesów z postępowaniami upadłościowymi.

R. Stefanicki, Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, WKP 2020

Obowiązek profesjonalnego i lojalnego wobec korporacji zarządzania stanowi ustawowy komponent stosunku organizacyjnego łączącego powiernika z powierzającym, i wyraża istotę tych relacji.

Monografia szczegółowo omawia standardy zawodowej staranności członków zarządu spółki kapitałowej jako kluczowe instrumenty ładu korporacyjnego. W publikacji autor przyjmuje za wystarczającą podstawę cywilnoprawnej odpowiedzialności niedochowanie przez członka zarządu zawodowej staranności, jeżeli powoduje ono szkodę spółce.

Podkreśla, że konsekwencją należytego sprawowania mandatu powinno być w praktyce pozostawienie go w tzw. bezpiecznej przystani.

Publikacja zawiera analizę m.in. następujących zagadnień:

• odpowiedzialności za wyrządzoną spółce szkodę,
• wymogów lojalności członków zarządu wobec spółki kapitałowej,
• rękojmi należytego zarządzania w instytucjach finansowych,
• zabezpieczenia przed wystąpieniem niezgodności z prawem (compliance),
• zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie umowy o pracę,
• ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki kapitałowej.

P. Czarnecki, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Zatrudnianie pracowników samorządowych, WKP 2020

W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej.

Opracowanie zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.:

• powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy,
• zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania,
• informacji o odmowie wykonania polecenia,
• oświadczenia o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej,
• wniosku o rekompensatę za pracę w godzinach nadliczbowych.

Autorzy przedstawiają również:

• podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym;
• dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych w samorządzie terytorialnym;
• rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
• składniki wynagrodzenia za pracę pracownika samorządowego;
• obowiązki pracownika samorządowego;
• odpowiedzialność za rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji oraz odpowiedzialność materialna.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Cempura A., Kasolik A., Metodyka sporządzania umów gospodarczych, wyd. VI, WKP 2020
2. Czarnecki P., Reda-Ciszewska A., Surdykowska B., Zatrudnianie pracowników samorządowych, WKP 2020
3. Filipkowski W., Glińska E., Guzik-Makaruk E., Jurgielewicz-Delegacz E., Laskowska K., Perkowska M., Pływaczewski E., Redo S., Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, WKP 2019
4. Jędrejek G. (red.), Postępowanie cywilne po nowelizacji. Vademecum, WKP 2020
5. Kałążny A., Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości, WKP 2020
6. Kledzik P., Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX/el. 2018
7. Kłosińska A., Szacowanie podstawy opodatkowania, Wyd. UŁ 2020
8. Kusak M., Wiliński P., Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne, WKP 2020
9. Kwiatek B., Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, WKP 2020
10. Machowska A., Upadłość konsumencka, WKP 2020
11. Rakoczy B. (red.), Prawo przedsiębiorców, WKP 2020
12. Stefanicki R., Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top