Prawo11 lutego, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja luty 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji luty/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

K. Garnowski, Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, WKP 2020

Publikacja dotyczy tematyki wykonywania umowy przewozu na tle regulacji krajowych oraz międzynarodowych, tj. przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo przewozowe, a także trzech konwencji międzynarodowych, regulujących przewóz drogowy (konwencja CMR), przewóz kolejowy (konwencja CIM) oraz przewóz lotniczy (konwencja montrealska).

Dodatkowo w pracy zostały szeroko omówione zagadnienia praktyczne związane z poszczególnymi etapami wykonywania umowy przewozu, dotyczące m.in.

 • przygotowania przesyłki do przewozu,
 • wydania rzeczy przewoźnikowi i sprawdzenia ich stanu,
 • sporządzenia listu przewozowego i aktów dysponowania przesyłką,
 • sposobów przezwyciężania przeszkód w przewozie i wydaniu,
 • wydania przesyłki odbiorcy w miejscu przeznaczenia.

W tym zakresie autor dokonuje wykładni obowiązujących regulacji i rozstrzyga najczęstsze problemy praktyczne pojawiające się przy stosowaniu analizowanych unormowań, przy uwzględnieniu dorobku orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych.

B. Rakoczy, Ochrona środowiska w praktyce gminy, WKP 2020

Publikacja przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska.

W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień:

1) prawo do korzystania ze środowiska oraz podmiot korzystający ze środowiska;

2) realizacja przez gminę poszczególnych zadań publicznych, których wykonanie powoduje konieczność lub możliwość oddziaływania na środowisko, w tym m.in.:

 • gospodarowanie wodami,
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • oczyszczanie ścieków komunalnych,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • budowa dróg;

3) zakres i sposób wykonywania poszczególnych zadań publicznych przez gminę;

4) analiza pojęć „organ ochrony środowiska” oraz „instytucja ochrony środowiska”;

5) podział zadań między organy administracji państwowej i samorządowej;

6) kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do poszczególnych obszarów prawa ochrony środowiska.

 

M. Augustyniak, B. Przywora, Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza prawna z wzorami dokumentów, WKP 2019

Publikacja omawia zagadnienia dotyczące organizacji wewnętrznej organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem kluczowych elementów ich ustroju i funkcjonowania w strukturze gminy, powiatu i województwa, w tym m.in.:

 • zasady wyboru i odwołania organu stanowiącego oraz wykonawczego w strukturze gminy, powiatu, województwa,
 • podstawowe zadania i kompetencje organów stanowiących, a także relacje między tymi organami,
 • organizację i funkcjonowanie klubów radnych w świetle nowych regulacji prawnych,
 • pozycję prawną przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, jak również kwestie dotyczące ich wyboru, odwołania, uprawnień i obowiązków na nich ciążących,
 • charakter prawny, rodzaje i zadania komisji rad i sejmików,
 • instytucję wolnego mandatu radnego oraz ważność mandatu radnego i problematykę kodeksów etycznych radnych.

Opracowanie zawiera wzory dokumentów z komentarzem dotyczące omawianej tematyki.

 

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

 • Augustyniak M., Przywora B. Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza prawna z wzorami dokumentów WKP 2020
 • Bochenek M. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach WKP 2019
 • Borecki P. (red.), Janik C. (red.), Winiarczyk-Kossakowska M. (red.) Konkordat polski 1993 WKP 2019
 • Cychosz P. Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego KIPK 2017
 • Czerederecka A. Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, wyd. II WKP 2020
 • Daniłowicz W. Prawo łowieckie WKP 2020
 • Duniewska Z. (red.), Rabiega-Przyłęcka A. (red.), Stahl M. (red.) Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego WKP 2019
 • Garnowski K. Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym WKP 2020
 • Kasiński J. (red.), Małolepszy A. (red.), Misztal P. (red.), Olszewski R. (red.), Rydz-Sybilak K. (red.), Świecki D. (red.) Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin WKP 2019
 • Płóciennik W. (red.) Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych. Raport z badań KIPK 2017
 • Podgórska-Rakiel E. Prawo pracy dla małych i średnich firm WKP 2019
 • Raczkowski M. Grupa spółek w świetle prawa pracy. Koncepcja prawodawców powiązanych WKP 2019
 • Rakoczy B. Ochrona środowiska w praktyce gminy WKP 2020
 • Sieniuć M. Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego Wyd.UŁ 2019
 • Sobieska M. Świadectwo pracy po zmianach WKP 2019
 • Świaczny S. Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych po reformie Papieża Franciszka, wyd. IV WKP 2019
 • Trzewik J. Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska LEX/el. 2016
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top