Prawo18 listopada, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja listopad 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji listopad/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

M. Sakowska-Baryła, Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej, WKP 2020

W publikacji omówiono problemy pracy zdalnej, które istotnie rzutują na system ochrony danych osobowych w poszczególnych organizacjach. Autorka koncentruje się na zagadnieniach praktycznych i omawia przepisy ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i organizacyjnego, a także rozliczalności przetwarzania zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Poradnik zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące procedur oraz rozwiązań organizacyjnych, jakie należy wprowadzić w związku z pracą zdalną ze szczególnym uwzględnieniem:

• zasad prowadzenia korespondencji mailowej i wideokonferencji,
• standardów wykorzystywania sprzętu służbowego,
• zmian w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w rejestrze czynności przetwarzania.

R. Wrzecionek, Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny, WKP 2020

Jest to pierwsze w literaturze cywilistycznej monograficzne opracowanie istotnej w praktyce i skomplikowanej jurydycznie problematyki cywilnoprawnego statusu i charakteru prawnego zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku.

W publikacji uwzględniono sformułowane w literaturze poglądy oraz dokonano ich rozwinięcia. Poszczególne części utworu przynoszą istotne ustalenia dla tematu pracy, dotyczące przede wszystkim:

• prawnej sytuacji przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy,
• instytucji zarządu sukcesyjnego jako nieznanej dotąd postaci zastępstwa wykonywanego przez zarządcę sukcesyjnego,
• poszczególnych etapów związanych z powołaniem, odwołaniem i rezygnacją zarządcy.

Omówiono także czynności dokonywane przez notariusza w ramach jego nowych kompetencji związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Zaprezentowano zarówno sytuację osób stojących przed koniecznością kontynuacji prowadzenia przedsiębiorstwa po zmarłym przedsiębiorcy, który nie ingerował w kwestię sukcesji przedsiębiorstwa za życia, jak i zagadnienie bezpieczeństwa obrotu, które miał gwarantować udział notariusza przy czynnościach związanych z powołaniem, odwołaniem i rezygnacją zarządcy sukcesyjnego.

M. Nowakowski, FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych, WKP 2020

Regulacje dotyczące innowacji finansowych (fintech) zmieniają się bardzo dynamicznie, a największe przyśpieszenie nastąpiło głównie za sprawą unijnej dyrektywy o usługach płatniczych (Payment Services Directive – PSD2). Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja i wykorzystanie metod biometrycznych z jednej strony zwiększają zadowolenie klienta, a z drugiej stwarzają liczne ryzyka prawne, które dostawcy, prawodawcy i regulatorzy (w tym Komisja Nadzoru Finansowego oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) muszą identyfikować i w odpowiedni sposób im zapobiegać.

W publikacji zostały omówione zagadnienia praktyczne dla sektora innowacji finansowych zarówno z perspektywy dostawców usług, jak i podmiotów „technicznych”, tzw. Technical Service Providers, które następnie porównano z istniejącymi lub projektowanymi regulacjami.

Przewodnik przedstawia analizę praktycznych aspektów prowadzenia działalności w trudnym otoczeniu regulacyjnym. Ujęto w nim ważne aspekty uzyskiwania zezwoleń lub rejestracji, na przykład w kontekście tzw. piaskownic regulacyjnych.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, wyd. IV, WKP 2020
2. Barczak A., Łazor M., Ogonowska A., Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim – ze wzorami dokumentów i schematami, WKP 2018
3. Ciszewski J., Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, wyd. XI, WKP 2020
4. Czabański J., Konieczny T., Korpalski M., Przewodnik frankowicza, WKP 2020
5. Gołba Z., Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych, WKP 2019
6. Kapica W. (red.), Jak przetrwać kryzys. Poradnik prawny dla średnich i dużych przedsiębiorstw, WKP 2020
7. Knysiak-Sudyka H. (red.), Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, WKP 2020
8. Kolek A., Sobolewski O., Sosnowski K., Zwolnienia grupowe i restrukturyzacja zatrudnienia, WKP 2020
9. Lach A., Prewencja indywidualna w procesie karnym, WKP 2020
10. Małysa-Sulińska K. (red.), Stec M. (red.), Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji, WKP 2020
11. Marciniak J., Szkolenia pracowników w sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19, WKP 2020
12. Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia. Właściwe praktyki w czasie zmian, WKP 2020
13. Marcinkowski B. (red.), Przewodnik po transakcjach fuzji i przejęć, WKP 2020
14. Mika J.F. (red.), Ceny transferowe w czasie kryzysu, WKP 2020
15. Nowak M.J. (red.), Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno–urbanistycznej, WKP 2020
16. Nowakowski M., FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych, WKP 2020
17. Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia, Wyd. UŁ 2018
18. Pietrzak A. (red.), Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, WKP 2020
19. Pietrzkowski H., Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, wyd. VI, WKP 2020
20. Sakowska-Baryła M., Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej, WKP 2020
21. Sługocka M., Ochrona powietrza. Poradnik dla gmin i ich mieszkańców, WKP 2020
22. Świecki D., Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, wyd. VI, WKP 2020
23. Wrzecionek R., Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top