Prawo30 września, 2019

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja lipiec 2019

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji lipiec/2019. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

Andrzej Kibyba (red.), Antoni Witosz, Aleksander Jerzy Witosz, Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, wyd. IV, WKP 2019

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych – przede wszystkim spółek handlowych, ale także spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółdzielni pracy. Podjęto w niej próbę wyjaśnienia szeregu wątpliwości z praktyki stosowania prawa, odnosząc się w szczególności do takich kwestii jak: ochrona wierzycieli transformujących się spółek, obrona interesów wspólników (akcjonariuszy), odpowiedzialność osób zarządzających czy specyfika spółki niewypłacalnej.

Czwarte wydanie stanowi głęboką przebudowę oryginalnej publikacji autorstwa zmarłego w 2015 r. prof. zw. dr. hab. Antoniego Witosza. Przy zachowaniu aktualnych rozważań teoretycznych Autora, większość uwag szczegółowych i praktycznych została opracowana na nowo, by uwzględniać dokonane zmiany ustawodawcze oraz poszerzony dorobek doktryny i judykatury.

Andrzej Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, WKP 2019

Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych aktów oraz przepisów wykonawczych. Uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze dokonane m.in. ustawami o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych.

Autor omówił m.in. uregulowania dotyczące:

● statusu publicznoprawnego komornika sądowego,
● zasad prowadzenia działalności egzekucyjnej i odpowiedzialności odszkodowawczej komornika,
● poszukiwania majątku dłużnika,
● egzekucji z ruchomości i nieruchomości,
● zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz
● zmiany dotychczasowego systemu finansowania egzekucji sądowej.

Przedstawił ponadto nowe instytucje sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych związane z rozwojem prawa europejskiego w zakresie egzekucji w sprawach transgranicznych. W książce powołano orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz przedstawiono poglądy doktryny.

Grzegorz Jędrejek, Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym, WKP 2019

Publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej, która stanowi podstawowe pojęcie procesowe niezdefiniowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Autor podejmuje próbę przedstawienia koncepcji tej instytucji, co uzasadnione jest nie tylko jej znaczeniem dla przebiegu postępowania, lecz wynika przede wszystkim z poważnych kontrowersji istniejących zarówno w doktrynie, jak i judykaturze. Ułatwi to rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z samym pojęciem legitymacji procesowej, skutkami jej braku oraz określeniem relacji z innymi istotnymi instytucjami procesowymi.

W opracowaniu omówiono ponadto problematykę legitymacji w postępowaniach nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym. Zaprezentowano także bogate orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz postulaty de lege ferenda dotyczące legitymacji procesowej. W lepszym zrozumieniu omawianych zagadnień czytelnikom pomogą zastosowane schematy.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

  • Gil I. (red.), Kruczalak-Jankowska J. (red.), Machnikowska A. (red.), Marszałkowska-Krześ E. (red.), Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania, WKP 2019
  • Jędrejek G., Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym, WKP 2019
  • Kidyba A. (red.), Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, wyd. IV, WKP 2019
  • Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, WKP 2019
  • Oszkinis B., Macierzyństwo. Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne, WKP 2019
  • Paluszkiewicz M., Wolność pracy osób z niepełnosprawnymi jako wartość prawnie chroniona, Wyd. UŁ 2019
  • Rojszczak M., Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji, WKP 2019
  • Szypniewski M., Ochrona interesu pracownika delegowanego w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej, WKP 2019
  • Ślązak A., Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce, WKP 2019
  • Wiśniewski T. (red.), Bełczącki R.M. , Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, WKP 2019
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top