Prawo07 kwietnia, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja kwiecień 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji kwiecień/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

J. Matarewicz, Świadczenia złożone w VAT. Zasady stosowania z przykładami nieprawidłowości i nadużyć, WKP 2020

Jest to pierwsze opracowanie, które w sposób praktyczny i kompleksowy odnosi się do przykładów z wielu branż, w których zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe powoływały się na koncepcję świadczeń złożonych dążąc do opodatkowania jedną stawką VAT wszystkich świadczeń wykonywanych na rzecz nabywcy. Podstawą dla zastosowania tej koncepcji dla dwóch przeciwnych stron podatkowego sporu wielokrotnie były te same orzeczenia wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czytelnicy odnajdą w publikacji:

 • praktyczne przykłady i zasady stosowania koncepcji świadczeń złożonych,
 • informacje na temat podstawowych reguł zakwalifikowania danych świadczeń jako „złożonych”,
 • analizę orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wielu interpretacji urzędowych wydawanych w sprawach objętych tematyką niniejszego opracowania.

K. Kuszlewicz, Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, WKP 2019

Publikacja zawiera omówienie narzędzi prawnych, które mogą służyć poprawie losu zwierząt, zarówno w odniesieniu do bieżącej interwencyjnej pomocy poszczególnym z nich, jak i w ujęciu bardziej systemowym. Wskazano najważniejsze przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zwrócono uwagę na te obszary, w których konieczne są zmiany systemowe w prawie.

W opracowaniu przedstawiono takie zagadnienia jak:

 • zakres ochrony przypisany poszczególnym kategoriom zwierząt;
 • przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, a także doprowadzenie do przepadku zwierzęcia i ukarania sprawcy wraz z ewentualnym zakazem posiadania zwierząt;
 • wymogi formalnoprawne, jakie należy spełnić, aby odebranie zwierzęcia było zgodne z prawem.

Opracowanie zawiera analizę wielu wyroków sądów w sprawach zwierząt, w tym dotyczących przestępstw popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.

M. Ostrihansky, M. Szmigiero, Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym, WKP 2020

Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne. Opracowanie odpowiada na wiele pytań dotyczących zakresu stosowania przepisów, zawiera praktyczne wskazówki zastosowania regulacji dla różnych podmiotów (pilotów, operatorów, pracodawców, lotnictwa państwowego) oraz przybliża często niezrozumiałe dla nieprawników zagadnienia.

W opracowaniu omówiono m.in.:

 • ramy, w których możliwe jest zgodne z prawem używanie dronów do wykonywania nie- których zadań publicznych,
 • różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi,
 • zagadnienia prawne dotyczące projektowania, produkcji i obsługi dronów,
 • a także zawarto krótkie objaśnienia mechanizmów i pojęć lotniczych.

 

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

 • Adamus R., Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim, WKP 2020
 • Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, WKP 2019
 • Gajewska-Kraczkowska H. (red.), Rogacka-Rzewnicka M. (red.), Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, WKP 2020
 • Glumińska-Pawlic J., Działalność gospodarcza w sektorze MŚP, WKP 2020
 • Haładyj A., Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska, LEX/el. 2020
 • Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Instytucja przepadku w polskim prawie karnym, WKP 2020
 • Korpalski M., Bankowe terminowe umowy walutowe, WKP 2020
 • Kuszlewicz K., Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik, WKP 2019
 • Makowski R., Zastaw finansowy na akcjach, WKP 2020
 • Mańkowska B., Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, WKP 2020
 • Matarewicz J., Świadczenia złożone w VAT, WKP 2020
 • Ostrihansky M., Szmigiero M., Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym, WKP 2020
 • Tarwacka A. (red.), Tempora mutantur cum legibus. Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, WKP 2019
 • Wołodkiewicz B., Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, WKP 2020
 • Zimmermann J. (red.), Pogranicze prawa administracyjnego, WKP 2019
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top