Prawo03 czerwca, 2020

Nowości w LEX Monografie - aktualizacja czerwiec 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji czerwiec/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet monografii wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Monografie.

A. Bartosiewicz, Tarcza antykryzysowa. Szczególne rozwiązania w prawie podatkowym, rozliczeniach ZUS i wybranych aspektach prawa pracy związane z COVID-19, WKP 2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, następnie – stanu epidemii, gospodarka znalazła się w trudnym położeniu. Przedsiębiorcy zaczęli borykać się z wieloma problemami związanymi z faktycznym zatrzymaniem się wielu dziedzin życia gospodarczego. Konieczne stało się wprowadzenie rozwiązań prawnych, które mogą pomóc przedsiębiorcom przetrwać na rynku w tym niełatwym czasie. Jednym z takich elementów są szczególne regulacje podatkowe, czy też dotyczące składek ZUS.

Te wyjątkowe przepisy – popularnie nazywane tarczą antykryzysową – zostały wprowadzane ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianami wynikającymi przede wszystkim z ustawy z 31.03.2020 r. i ustawy z 9.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejm. nr 330).

Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone zarówno tzw. tarczą 1.0, jak i tarczą 2.0.

Autor analizuje zmiany związane m.in. z: prawem podatkowym, składkami ZUS, dofinansowaniami do wynagrodzeń, świadczeniami postojowymi.

W poradniku przedstawiono łącznie ponad 150 omówień różnych zagadnień, w tym odpowiedzi na pytania oraz zamieszczono wzory pism i wniosków dotyczących m.in.:

• wstecznego rozliczenia straty,
• odroczenia terminów płatności zaliczek od wynagrodzeń,
• zwolnień ze składek ZUS,
• dofinansowania do wynagrodzeń,
• świadczeń postojowych.

J. Liput (red.), Ograniczanie zatorów płatniczych. Praktyczny przewodnik, WKP 2020

Opóźnienia w otrzymywaniu płatności często są jednym z większych problemów przedsiębiorców. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, wprowadzona w życie 1 stycznia 2020 r., ma za zadanie pomóc w rozwiązaniu tych problemów i poprawić otoczenie prawne w obrocie gospodarczym transakcji handlowych.

Praktyczny przewodnik, który oddajemy do rąk czytelników:

• jako pierwszy na rynku przybliża prawa i obowiązki stron transakcji handlowych wynikające z nowej ustawy,
• wyjaśnia, jak przedsiębiorcy mogą wykorzystać narzędzia, które wprowadzają nowe przepisy i jednocześnie jak nie stać się ich ofiarą,
• wskazuje, jak budować system compliance w przedsiębiorstwie oraz omawia tę tematykę kompleksowo, zarówno od strony prawnej, jak i podatkowej.

Wielowymiarowość nowych regulacji sprawia, że ich wdrożenie i stosowanie jest wyzwaniem dla wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością. Jednocześnie narzędzia, które przedsiębiorcy otrzymali, odpowiednio wykorzystane, powinny ułatwić zarządzanie płynnością.

Publikacja pomoże w pracy nie tylko przedsiębiorcom, lecz także członkom zarządu, osobom zarządzającym płatnościami w spółce, pracownikom działów compliance, ponadto prawnikom praktykom, w tym adwokatom i radcom prawnym oraz doradcom podatkowym.

J. Zagrodnik, Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne, WKP 2020

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji oraz apelacyjnym. W opracowaniu zaprezentowano również dopuszczalność, wymagania formalne oraz podstawy kasacji, wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu i skargi na wyrok sądu odwoławczego.

Ponadto przedstawiono takie szczegółowe zagadnienia, jak np.:

• tajemnica zawodowa adwokata i radcy prawnego,
• przeszukanie kancelarii lub innego miejsca wykonywania zawodu przez wymienione podmioty profesjonalne,
• dopuszczalność prywatnego uzyskiwania informacji o charakterze dowodowym czy
• granice legalności działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym.

W opracowaniu zostały poddane wnikliwej analizie nowe regulacje odnoszące się do działalności obrońców i pełnomocników procesowych, wynikające z obszernej nowelizacji z 19.07.2019 r.

Dotyczą one m.in.:

• prekluzji dowodowej,
• trybu uzyskania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia,
• modelu postępowania dowodowego i nowych zasad przeprowadzania dowodów na rozprawie głównej,
• prowadzenia postępowania dowodowego podczas nieobecności obrońcy,
• ograniczeń w zakresie podnoszenia zarzutów w środku odwoławczym,
• możliwości uzupełnienia skargi apelacyjnej w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku.

W publikacji zamieszczono 55 wzorów pism oraz powołano niemal 800 orzeczeń, które będą pomocne w skonstruowaniu odpowiedniej argumentacji w postępowaniu sądowym.

 

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące monografie:

1. Andała-Sępkowska J., Bereszko W., Prawo zamówień publicznych w praktyce, wyd. II, WKP 2020
2. Bartosiewicz A., Tarcza antykryzysowa. Szczególne rozwiązania w prawie podatkowym, rozliczeniach ZUS i wybranych aspektach prawa pracy związane z COVID-19, WKP 2020
3. Biliński M., Gonet W., Wolska H., Gospodarka komunalna. Problematyka realizacji zadań publicznych, WKP 2020
4. Dajnowicz-Piesiecka D. (red.), Jurgielewicz-Delegacz E. (red.), Pływaczewski E.W. (red.), Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, WKP 2020
5. Fleszer D., Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, WKP 2020
6. Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I, WKP 2020
7. Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II, WKP 2020
8. Kalinowska-Maksim I., Fałszowanie produktów leczniczych. Zagadnienia prawne i kryminologiczne, WKP 2020
9. Lewandowski T. (red.), Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami, WKP 2020
10. Lipowicz I. (red.), Świerczyński M. (red.), Szpor G. (red.), Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, WKP 2019
11. Liput J. (red.), Ograniczanie zatorów płatniczych. Praktyczny przewodnik, WKP 2020
12. Malinowski A., Błędy formalne w tekstach prawnych, WKP 2020
13. Marciniak J., Zarządzanie ludźmi i pracą w sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19, WKP 2020
14. Serlikowska A., Opłaty i inne należności ustalane lub pobierane przez organy urzędowej kontroli żywności, WKP 2020
15. Stańdo-Kawecka B., Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem, WKP 2020
16. Szwed M., Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w świetle współczesnych standardów ochrony praw człowieka, WKP 2020
17. Zagrodnik J., Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. Ujęcie metodyczne, WKP 2020
18. Zaniewicz E., Compliance w biurze rachunkowym. Procedury, instrukcje, formularze, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top