Prawo11 sierpnia, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji sierpień 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji sierpień/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

A. Hrycaj (red.), P. Filipiak (red.), Upadłość konsumencka. Komentarz, WKP 2020

Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa sądów upadłościowych.

Autorzy – sędzia, doradca restrukturyzacyjny oraz współtwórca nowelizacji prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej – łączą różne perspektywy i poglądy na istotne kwestie oraz proponują rozwiązania wielu problemów występujących w codziennej praktyce.

Czytelnicy odnajdą w publikacji omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

• prowadzenia postępowania upadłościowego konsumenta,
• rozwiązań korzystnych dla konsumenta oraz wierzyciela,
• ustalania planu spłaty zobowiązań,
• skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla możliwości dochodzenia roszczeń od dłużnika,
• podejmowania decyzji o umorzeniu lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego.

Do komentarza dołączono opracowanie na temat skutków stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 dla postępowania upadłościowego wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

J. Mojak, J. Widło, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz, wyd. V, WKP 2020

Komentarz stanowi rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: stron, trybu zawierania oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz zastawcy, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów. Zawiera także praktyczne wskazówki, jak zredagować umowę, wskazuje na katalog przedmiotów zastawu i sposób ich identyfikacji w sądowym rejestrze zastawów.

W obecnym, piątym wydaniu komentarza uwzględniono m.in. tzw. dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., mającą wpływ na stosowanie omawianych uregulowań prawnych, powołano też przepisy wykonawcze do ustawy. Bogate odwołanie do poglądów doktryny z odniesieniem do najnowszej literatury i całości orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego zastawu rejestrowego i rejestru zastawów to kolejne niewątpliwe atuty publikacji.

K.W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, WKP 2020

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarcza 1.0, Tarcza 2.0 oraz – obowiązująca od 16 maja 2020 r. – Tarcza 3.0.

Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim regulacje prawne objęły takie obszary jak:

• nakładanie dodatkowych obowiązków na pracodawców,
• zatrudnianie cudzoziemców,
• zatrudnianie urzędników,
• określanie statusu osób ubezpieczonych w czasie epidemii.

Osią regulacji stały się jednak przepisy dotyczące wsparcia pracodawców i osób zatrudnionych w walce z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, który, uderzywszy w gospodarkę, wpłynął negatywnie na rynek pracy.

D. Kwiatkowski, R. Kosmal, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, WKP 2020

Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, pełnomocnika wierzyciela, członka rady wierzycieli – opisują poszczególne przepisy ustawy, uwzględniając aktualne orzeczenia sądów powszechnych w tej materii oraz szerokie spektrum poglądów doktryny.

Czytelnicy odnajdą tu użyteczne informacje, dotyczące m.in. zagadnień:

• praw dłużnika i wierzyciela w toku postępowania,
• zaskarżania postanowień,
• wynagrodzeń zarządcy i nadzorcy,
• relacji zarządca–dłużnik w postępowaniu sanacyjnym,
• przejęcia zarządu przez podmiot wskazany przez instytucję finansową,
• funkcjonowania rady wierzycieli.

W publikacji uwzględniono również komentarz do najnowszego rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk sejmowy nr 300).

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:
1. Baran K.W. (red.), Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz, wyd. II, WKP 2020
2. Baran K.W. (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, WKP 2020
3. Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
4. Filipiak P. (red.), Upadłość konsumencka. Komentarz, WKP 2020
5. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
6. Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
7. Kosmal R., Kwiatkowski D., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, WKP 2020
8. Mojak J., Widło J., Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz, WKP 2020
9. Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany , LEX/el. 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top