Prawo14 października, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji październik 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji październik/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

Tomasz Czech, Prawa konsumenta. Komentarz, wyd. II, WKP 2020

W publikacji przedstawiono kompleksową analizę przepisów ustawy o prawach konsumenta z uwzględnieniem powiązanych z nimi regulacji kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych.

Szczegółowo omówiono m.in. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem oraz zasady i tryb zawierania umowy na odległość. Wiele uwagi poświęcono wykładni przepisów o odstąpieniu przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

W tym wydaniu skomentowano nowe regulacje dotyczące:

• sposobu wykonania przez mikroprzedsiębiorcę obowiązków informacyjnych wynikających z RODO,

• prawa odstąpienia indywidualnego przedsiębiorcy od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Istotnym walorem komentarza są liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki odnoszące się do stosowania przedmiotowych przepisów w obrocie gospodarczym. W opracowaniu wykorzystano m.in. najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat klauzul abuzywnych, jak również decyzje Prezesa UOKiK w odniesieniu do praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych i rzeczników praw konsumenta. Ze względu na przystępny język i przykłady może ona także zainteresować konsumentów, którzy zamierzają dochodzić przysługujących im uprawnień przeciwko przedsiębiorcom.

B. Bajor, L. Kociucki, J. Kondek, K. Królikowska, Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, WKP 2020

Publikacja zawiera komentarz do cywilnoprawnych przepisów ustawy – Prawo bankowe. Autorzy, dokonując ich wyboru, kierowali się w szczególności częstotliwością występowania w praktyce problemów interpretacyjnych dotyczących danej normy oraz ich znaczeniem dla praktyki.

Skupiają się na omówieniu m.in.:

• przepisów ogólnych: definicji banku, czynności okołobankowych, formy elektronicznej oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych, terminowych operacji finansowych, obowiązku utrzymywania płynności płatniczej;

• rachunków bankowych: ich rodzajów, uprawnień posiadacza rachunku, treści i form umowy rachunku bankowego, dysponowania rachunkiem przez małoletniego, który ukończył lat 13, rozwiązania umowy rachunku z powodu braku obrotów;

• rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków: form rozliczeń, odpowiedzialności kilku banków, kontroli przy wypłatach, wpłat gotówkowych, izb rozliczeniowych;

• kredytów i pożyczek pieniężnych: zdolności kredytowej, kontroli sytuacji kredytobiorcy, wypowiedzenia umowy kredytu, terminu spłaty kredytu, ochrony osób, które zaciągnęły kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż polska, opóźnień w spłacie kredytu, oprocentowania, pożyczek pieniężnych udzielanych przez banki;

• gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw;

• emisji bankowych papierów wartościowych: obowiązków banków przed emisją, zakazu kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych;

• szczególnych obowiązków i uprawnień banków: sekurytyzacji, centralnej informacji o rachunkach, nieodpłatności udzielenia informacji, tajemnicy bankowej, przetwarzania danych osobowych klientów banków, prowizji, opłat.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:
1. Bajor B., Kociucki L., Kondek Jędrzej, Królikowska K., Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych, WKP 2020
2. Blajer P., Gonet W., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, WKP 2020
3. Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, wyd. II, WKP 2020
4. Czyżewska K. (red.), Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne, WKP 2020
5. Dudka K. (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top