Prawo11 lutego, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji luty 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji luty/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

O.M. Piaskowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, WKP 2019

Komentarz napisany przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia cywilne postępowanie procesowe, tj. przepisy Księgi pierwszej k.p.c. Uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone przez ustawę z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy wielu instytucji prawa procesowego, w przeważającej części w postępowania procesowego. Ma ona na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań sądowych w sprawach cywilnych, zapobieżenie ich przewlekłości, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
 • nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
 • odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
 • uzasadniania wyroków z urzędu,
 • postępowania apelacyjnego,
 • wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.

W komentarzu w sposób przystępny wyjaśniono zasady stosowania nowych przepisów, jak i tych niezmienionych ze wskazaniem konkretnego rozwiązania kwestii wzbudzających problemy w praktyce.

M. Świeczkowska-Wójcikowska (red.), J. Świeczkowski (red.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz, WKP 2019

Publikacja zawiera kompleksowe i najbardziej aktualne omówienie:

 • ustawy o komornikach sądowych;
 • ustawy o kosztach komorniczych;
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej;
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej;
 • Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, rozszerzające zastosowanie doręczeń komorniczych, a także regulaminem urzędowania sądów powszechnych.

Dzięki licznym odwołaniom do bogatego orzecznictwa oraz szeroko przywoływanym różnorodnym poglądom przedstawicieli doktryny prawniczej, w publikacji omówiono najistotniejsze zagadnienia ujawniające się na tle funkcjonowania nowych rozwiązań ustawowych. Zwrócono także uwagę na problemy, jakie mogą wiązać się z ich stosowaniem, wysuwając do rozważenia propozycje de lege ferenda.

Publikacja przygotowana została przez praktyków prawa – komorników, asesorów komorniczych, sędziów sądów powszechnych, adwokatów i radców prawnych – przy udziale znakomitych teoretyków prawa, cenionych wykładowców uniwersyteckich. Autorzy specjalizują się w zakresie zarówno szeroko pojętego prawa cywilnego, jak i procedury cywilnej oraz prawa egzekucyjnego.

D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, WKP 2020

Publikacja zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedstawiają najnowszy dorobek judykatury, ale też nie unikają odpowiedzi na pytania, które budzą poważne wątpliwości interpretacyjne w praktyce stosowania prawa.

Czytelnicy odnajdą tu wyjaśnienia dotyczące na przykład sposobu weryfikacji dokumentów i zaświadczeń, analizy przysługującego prawa pierwokupu lub wykupu, skutków czynności prawnych podejmowanych w trybie komentowanej ustawy.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:

 • Bończak-Kucharczyk E. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany LEX/el. 2020
 • Kidyba A. Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany LEX/el. 2020
 • Łobos-Kotowska D., Stańko M. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz WKP 2020
 • Matarewicz J. VAT. Komentarz aktualizowany LEX/el. 2020
 • Piaskowska O.M. (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz WKP 2019
 • Szpor G. (red.), Czaplicki K. (red.) Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz WKP 2019
 • Świeczkowska-Wójcikowska M., Świeczkowski J. Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz WKP 2019
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top