Prawo07 lipca, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji lipiec 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji lipiec/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

Filip Grzegorczyk (red.), Marek Wierzbowski (red.), Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz, WKP 2020.

„Oddajemy do rąk Czytelnika komentarz do szczególnej ustawy, która wprowadziła szereg istotnych zmian do funkcjonowania państwa w sferze gospodarczej. Państwo, działając poprzez liczne państwowe osoby prawne i spółki z udziałem Skarbu Państwa dysponuje znaczącym majątkiem. Ustawa dotyczy właśnie zasad jak państwo gospodaruje tym majątkiem, w jaki sposób zapewnia niezbędną dla dobrego gospodarowania samodzielność podmiotów zarządzających, a jednocześnie nadzoruje i kontroluje ich działalność”.

od redaktorów naukowych

W publikacji uwzględniono przepisy powołujące Ministra Aktywów Państwowych. W nowych przepisach doprecyzowano również pojęcie kierownika jednostki oraz zawarto w nich nową definicję państwowej osoby prawnej.

W komentarzu omówiono m.in. najważniejsze znowelizowane uregulowania, dotyczące m.in.:

• uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek wykonywane przez ministrów, pełnomocników rządu lub państwowe osoby prawne;
• utworzenia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
• zmiany modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa;
• wyodrębnienia jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Komentarz został przygotowany przez praktyków, którzy nie tylko byli autorami tej ustawy, lecz także obecnie ją stosują, zajmując kierownicze stanowiska w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji państwowej.

Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka, Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, WKP 2020

Publikacja stanowi komentarz do najistotniejszych z punktu widzenia praktyki jednostek samorządu terytorialnego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zawarte w niej zagadnienia pogrupowane w bloki tematyczne zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przystępny.

Czytelnik znajdzie tu omówienie takich problemów jak:

• konsekwencje śmierci strony przed wszczęciem postępowania oraz w trakcie jego trwania,
• uzupełnianie braków formalnych podań,
• rozpatrywanie wniosków o przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności.

W komentarzu uwzględniono także zasady postępowania z tzw. trudnym klientem, czyli osobą, która wnosi do organów wiele pism, podań i żądań często trudnych do sprecyzowania.

Autorzy przedstawili praktyczne wskazówki:

• kiedy urzędnik może nie ustosunkowywać się do zgłaszanych żądań,
• jak interpretować niejasne wnioski i podania.

W publikacji uwzględniono także przepisy mające zastosowanie do postępowań administracyjnych w czasie epidemii, w szczególności dotyczące zasad doręczania pism oraz możliwości czasowego wyłączenia stosowania lub modyfikacji części postanowień Kodeksu postępowania administracyjnego.

Adam Bartosiewicz, VAT. Komentarz, wyd. XIV, WKP 2020

W 2020 r. wchodzi wiele zmian w podatku od towarów i usług, które mają całkowicie odmienić VAT-owski świat.

Należą do nich m.in.:

• obowiązkowa podzielona płatność,
• kasy fiskalne on-line,
• nowa ewidencja VAT,
• pliki JPK_VDEK,
• pakiet quick-fixes (z omówieniem ostatniej wersji projektu przepisów implementujących, druk sejm. nr 208).

W publikacji przedstawiono wszystkie najważniejsze regulacje związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1.01.2020 r. i 1.07.2020 r., a także te dotyczące m.in. wprowadzenia pakietu dla firm w ramach tarczy antykryzysowej, w tym rozwiązań w zakresie:

• odroczenia obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT do 1.07.2020 r. dla wszystkich podatników,
• uchylenia wiążących się z obowiązkiem składania JPK_VAT przepisów znoszących informacje podsumowujące w obrocie krajowym,
• przesunięcia terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT,
• przesunięcia w czasie zasad związanych z wydawaniem i stosowaniem wiążących informacji stawkowych (WIS).

Autor starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz tam, gdzie problem się rodzi. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:
1. Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, wyd. XIV, WKP 2020
2. Bursztynowicz M., Sługocka M., Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, WKP 2020
3. Gruszecki K., Rybactwo śródlądowe. Komentarz, WKP 2020
4. Grzegorczyk F. (red.), Wierzbowski M. (red.), Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz, WKP 2020
5. Hasiewicz J., Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz, WKP 2020
6. Koszowski M., Niżnik-Dobosz I., Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, WKP 2020
7. Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
8. Skorupka J., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego skarbowego, LEX/el. 2020
9. Sylwestrzak A., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LEX/el. 2020
10. Świecki D., Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo, wyd. V, WKP 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top