Prawo07 kwietnia, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji kwiecień 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji kwiecień/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. V, WKP 2020

Piąte wydanie komentarza do Kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany ustawy, jakie miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2018 roku, w tym dotyczące:

 • zakazu dyskryminacji i zasad równego traktowania w zatrudnieniu, które wprowadzają otwarty katalog kryteriów dyskryminacyjnych i nierównego traktowania w zatrudnieniu wzmacniając ochronę pracowników,
 • przepisów regulujących dochodzenie roszczeń przez pracowników, którzy doznali mobbingu w zatrudnieniu, a nie rozwiązali stosunku pracy,
 • zmienionego katalogu danych osobowych kandydata do pracy i pracownika,
 • objęcia ochroną trwałości zatrudnienia szerszego kręgu osób w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, tj. pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny,
 • prawa wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, wydłużenia terminów o sprostowanie treści świadectwa pracy na wniosek pracownika,
 • ustanowienia zarządu sukcesyjnego w chwilą śmierci pracodawcy,
 • zmienionego katalogu wykroczeń oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Publikacja zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z dziedziny prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy.

Autorami opracowania są wybitni przedstawiciele nauki z różnych ośrodków naukowych w całym kraju oraz praktycy prawa pracy.

M. Balwicka-Szczyrba, M. Glicz, A. Sylwestrzak, Pełnomocnictwo. Komentarz, WKP 2020

Publikacja stanowi pierwszy na rynku wydawniczym kompleksowy komentarz do instytucji pełnomocnictwa. Obejmuje nie tylko ogólne unormowania materialnoprawne, w tym dotyczące prokury, lecz również przepisy szczególne oraz uzupełniająco – z uwagi na wysoką doniosłość praktyczną i brak w tym przedmiocie szerszych opracowań doktrynalnych – przepisy o pełnomocnictwie pocztowym. Ze względu na wzrastającą intensywność migracji ludności omówione zostały także normy kolizyjnoprawne.

Komentarz zawiera prezentację i analizę poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie w zakresie pełnomocnictwa. Klarowny język opracowania pozwoli zrozumieć przedstawiane zagadnienia nawet osobie niebędącej prawnikiem.

J. Mierzwińska-Lorencka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji 2019, WKP 2020

Publikacja stanowi praktyczne omówienie w formie komentarza najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej z 19 lipca 2019 r.

Autorka uwzględnia dotychczas obowiązujące przepisy Kodeksu, które zostały zestawione z przepisami zmienionymi lub uchylonymi, odnosząc się również do przepisów przejściowych. Formuła komentarza pozwala na szybkie wdrożenie się w zakres zmian i ocenę konsekwencji wejścia w życie nowych unormowań z punktu widzenia pełnomocnika procesowego, sądu czy oskarżyciela publicznego. Opracowanie zawiera linie orzecznicze i wskazuje, które orzeczenia zachowują swoją aktualność po wejściu w życie zmian.

Zmiany są bardzo liczne, mają niejednolity charakter, dotyczą postępowania karnego na wszystkich jego etapach i dotyczą m.in.:

 • postępowania odwoławczego;
 • nadzwyczajnych środków zaskarżenia;
 • postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:

 • Balwicka-Szczyrba M., Glicz M., Sylwestrzak A., Pełnomocnictwo. Komentarz, WKP 2020
 • Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. V, tom 1-2, WKP 2020
 • Bobrus-Nowińska E., Etel L., Pahl B., Podatek leśny. Komentarz, WKP 2020
 • Etel L., Pahl B., Popławski M., Podatek rolny. Komentarz, WKP 2020
 • Grajewski K. (red.), Steinborn S. (red.), Ustawa o Trybunale Stanu. Komentarz, WKP 2020
 • Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, wyd. II, WKP 2020
 • Matarewicz J., Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, wyd. IV, LEX/el. 2020
 • Mierzwińska-Lorencka J., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji 2019, WKP 2020
 • Stokłosa A., Syp S., Ustawa o obligacjach. Komentarz, WKP 2020
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top