Prawo03 czerwca, 2020

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji czerwiec 2020

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji czerwiec/2020. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

Paweł Janda, Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, WKP 2020

W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r., która wchodzi w życie 24 marca 2020 r., zwłaszcza w zakresie trybu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości i rozwiązań dotyczących upadłości konsumenckiej, w tym nowych regulacji związanych z ustaleniem planu spłaty wierzycieli lub umorzeniem zobowiązań upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Publikacja szeroko przedstawia instytucje tzw. „nowej szansy” przewidziane dla postępowań upadłościowych toczących się wobec osób fizycznych, również przedsiębiorców, pozwalające na zapewnienie im warunków mieszkaniowych, pozostawienie środków finansowych niezbędnych do przeżycia czy wreszcie możliwość oddłużenia. Ponadto autor prezentuje tryby dochodzenia wierzytelności oraz sposoby zaspokajania wierzycieli (wyłączenie z masy upadłości, potrącenie), plany podziału funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia składników obciążonych rzeczowo. W zakresie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości zwrócono uwagę na znowelizowane regulacje sprzedaży przedsiębiorstwa lub znacznego majątku w trybie przygotowanej likwidacji.

Szczegółowo omówione zostały także zagadnienia dotyczące:

• wpływu ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne,
• bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości,
• podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy),
• postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
• obowiązków i kompetencji syndyka masy upadłości.

Amelia Daszkiewicz, Zasady zarządzania mieniem państwowym. Komentarz, WKP 2020

Komentarz w praktyczny sposób wyjaśnia przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym poprzez wskazanie ich właściwej interpretacji. Przedstawiono w nim różnice i podobieństwa w stosunku do poprzednich regulacji, dokonano oceny nowych rozwiązań oraz poruszono wątpliwości, jakie pojawiły się w praktyce stosowania przepisów ustawy. Publikacja uwzględnia praktykę orzeczniczą sądów UE, w tym omawia kwestie z zakresu pomocy publicznej.

Szczegółowo przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • kompetencji rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia, jako instytucji nadzoru, w zakresie wyrażania zgody członkom zarządu na dokonanie określonych w ustawie czynności, co w praktyce rodzi znaczne rozbieżności interpretacyjne;
  • mienia państwowego, jego charakteru i przeznaczenia, wskazując wpływ tych czynników na sposób zarządzania spółkami z udziałem państwowym;
  • skutków likwidacji urzędu Ministra Skarbu Państwa ze wskazaniem podmiotów, które przejęły zadania dotychczas przez niego realizowane;
  • interpretacji nowych zasad zbywania i obejmowania akcji Skarbu Państwa, definiowania zadań spółek z udziałem państwowym oraz kompetencji Prezesa Rady Ministrów i zasad ich delegowania;
  • obowiązków wprowadzenia zasad corporate governance w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, jak również w spółkach zależnych.

Tomasz Czech, Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, WKP 2020

W publikacji zamieszczono analizę nie tylko przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, lecz także powiązanych przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczegółowo omówiono problemy interpretacyjne wynikające z tych przepisów i przedstawiono praktyczne propozycje ich rozwiązania.

W komentarzu przeanalizowano m.in.:

• pojęcie nieruchomości rolnej,
• nabywanie nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych oraz wyjątki od tej zasady,
• obowiązki nabywcy nieruchomości,
• prawo pierwokupu oraz nabycia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Istotnym walorem opracowania są liczne przykłady oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania komentowanych przepisów w obrocie nieruchomościami rolnymi. Autor wykorzystuje orzecznictwo sądów (również powszechnych) i organów administracji.

W komentarzu uwzględniono wykładnię przepisów ustawy wynikającą ze Wspólnego Stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowej Rady Notarialnej z 27 lutego 2020 roku w sprawie stosowania w praktyce ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:
1. Czech T., Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, WKP 2020
2. Danecka D., Radecki W., Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz, WKP 2020
3. Daszkiewicz A., Ustawa o zasadach zarządania mieniem państwowym. Komentarz, WKP 2020
4. Gruszecki K., Komentarz do ustawy o ochronie przyrody, LEX/el. 2020
5. Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, WKP 2020
6. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
7. Matarewicz J., VAT. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
8. Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E., PZP. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top