LEX Aplikant
Prawo11 grudnia, 2023

Komornik sądowy? Czemu nie! - czyli wszystko o aplikacji komorniczej

Chociaż aplikacja komornicza cieszy się mniejszą popularnością, to co roku w szranki o zdobycie na niej miejsca staje wielu absolwentów studiów prawniczych. Dowiedz się jak wygląda aplikacja, ile trwa i w jaki sposób się na nią dostać.

Wejście w świat egzekucji komorniczej to dużo więcej niż tylko poznanie odpowiednich procedur. Tak jak w przypadku każdego zawodu prawniczego, praktyka jest istotą codziennej pracy w kancelarii komorniczej. Jakie obowiązki ciążą na komorniku sądowym? W jaki sposób dostać się na aplikację? Sprawdź!

Obowiązki komornika sądowego

Komornik sądowy działa jako organ władzy publicznej oraz funkcjonariusz publiczny w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Podlega także nadzorowi sądu i prezesa sądu rejonowego.

Katalog działań komornika jest szeroki. Jego czynności zawodowe opierają się jednak głównie na wykonywaniu orzeczeń sądowych (roszczenia pieniężne i niepieniężne), zabezpieczaniu roszczeń, jak również wykonywaniu tytułów wykonawczych i egzekucyjnych.

Kto może zostać komornikiem?

Ustawodawca ściśle określił, że komornikiem nie może zostać każdy. Przede wszystkim kandydat na aplikację musi być obywatelem Polski i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto osoba chcąca wykonywać zawód komornika nie może być karanym za przestępstwo (także skarbowe) oraz podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wpisuje się to również w warunek "nieskazitelnego charakteru".

Dodatkowo wymagane są: skończenie wyższych studiów prawniczych (uzyskując tytuł magistra), a także pozytywny wynik egzaminu wstępnego pozwalający na zakwalifikowanie się do przyjęcia na aplikację w ramach corocznego limitu przyjęć.

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą

Podobnie jak w przypadku innych aplikacji prawniczych (adwokackiej, radcowskiej i notarialnej), egzamin odbywa się corocznie w wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Zwykle jest to koniec września danego roku. Zgłoszenie, wraz z odpowiednimi dokumentami, należy złożyć w siedzibie odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej.

Egzamin wstępny opiera się na wiedzy z poszczególnych aktów prawnych wskazanych w wykazie podanym do wiadomości osób zdających. Kandydaci na aplikację mają 150 minut na rozwiązanie 150 pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią.

W odróżnieniu od aplikacji adwokackiej czy radcowskiej, zdobycie 100 poprawnych odpowiedzi może nie wystarczyć do zakwalifikowania na aplikację komorniczą. Limit przyjęć oznacza, że w danym roku liczba osób przyjętych nie może przekraczać 15% ogółu liczby komorników roku poprzedniego. Dlatego też na aplikację kwalifikują się osoby z najwyższą ilością punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.

Aplikacja komornicza i koszty

Kolejnym krokiem jest wpis na listę aplikantów i odbycie ślubowania. Aplikacja komornicza rozpoczyna się 1 stycznia, a czas jej trwania to 2 lata. Opłatę z kolei wnosi się corocznie i wynosi ona 5850 zł.

Całość kształcenia na aplikacji komorniczej ma za zadanie przygotować aplikanta do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu. Odbywa się to zarówno poprzez prowadzone przez izbę komorniczą zajęcia, jak i praktykę przy czynnym komorniku sądowym.

Małgorzata Milewicz-Stobińska
product manager LEX Aplikant

Czy znasz LEX Aplikant?
Baza wiedzy i nowoczesne narzędzia, które przygotują Cię do egzaminu zawodowego.
Przeglądaj powiązane tematy
Czy znasz LEX Aplikant?
Baza wiedzy i nowoczesne narzędzia, które przygotują Cię do egzaminu zawodowego.
Back To Top