Prawo25 lutego, 2019

Jak można optymalnie zaplanować przerwę - Małgorzata Nowak

Do 1 marca dyrektor ma czas na dostosowanie długości i organizacji przerw międzylekcyjnych do wymagań znowelizowanego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Nakłada ono również obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego co do długości tych przerw. W niniejszym artykule prezentuję rozwiązania stosowane w różnych placówkach oraz opinie dyrektorów, nauczycieli i uczniów.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/2

Rozporządzenie regulujące kwestię szkolnego BHP zawiera tylko ogólne zasady i zalecenia:
- przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela,
- jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.
Jego listopadowa nowelizacja wprowadziła obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przy ustalaniu długości przerw międzylekcyjnych oraz zorganizowanie ich w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły. Dyrektorzy mają na to czas do 1 marca.
Przerwy między lekcjami mają na celu umożliwienie uczniom i nauczycielom odpoczynku, odreagowania zmęczenia poprzez inny rodzaj aktywności, przejście z klasy do klasy, skorzystanie z toalety czy spożycie posiłku. Ważne jest też zapewnienie dostępu do świeżego powietrza – wywietrzenie sal lekcyjnych i w miarę możliwości wypuszczenie uczniów na zewnątrz budynku.
Międzylekcyjne przerwy pełnią także ważną funkcję wychowawczą – sprzyjają nawiązywaniu kontaktu, budowaniu relacji, rozwojowi kompetencji społecznych, stwarzają sytuacje do określania miejsca w grupie rówieśniczej, dają szansę dokonywania wyboru towarzystwa i sposobu spędzania wolnego czasu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top