Prawo21 października, 2019

Gabinet szkolny – zadanie organu prowadzącego - Małgorzata Paszkowska

We wrześniu zaczęła obowiązywać bardzo ważna (szczególnie dla organów prowadzących) ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, zgodnie z którą opieka ta realizowana ma być w szkole i obejmować: profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Ustawa nakłada na organy prowadzące obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu dentystycznego.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/10

Z dniem 12 września zaczęła obowiązywać istotna dla systemu oświaty, a zwłaszcza dla organów prowadzących szkoły, ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która określa w szczególności zakres i cele tej opieki, podmioty ją sprawujące oraz podmioty zapewniające jej warunki organizacyjne. Ustawa nie dotyczy słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych ani uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.
(…)
Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, a do jego zadań należy w szczególności (art. 10 pr. ośw.):
- zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
- zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
- wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i organizacyjnej szkoły;
- wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
- wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły.
Organ prowadzący musi zapewnić uczniom możliwość korzystania z (art. 12 u.o.z.u.):
- gabinetu profilaktyki zdrowotnej (o którym mowa w przepisach Prawa oświatowego),
- gabinetu dentystycznego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top