Prawo02 października, 2020

Finanse Komunalne 5/2020

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania i kontroli działalności inwestycyjnej

dr Wojciech Misiąg 
profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – dyrektor generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych. ORCID: 0000-0002-1751-285X

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania i kontroli działalności inwestycyjnej

Przedmiotem artykułu jest ocena skuteczności wieloletniej prognozy finansowej (WPF) jednostki samorządu terytorialnego (JST) jako instrumentu wieloletniego planowania procesów inwestycyjnych oraz jako dokumentu umożliwiającego organom nadzoru nad JST przeciwdziałanie nadmiernym wydatkom inwestycyjnym, stanowiącym zagrożenie dla finansowej stabilności samorządów i dla właściwego wykonywania przez JST zadań publicznych. Podstawą dokonania takiej oceny była z jednej strony ocena formalnych regulacji określających rolę WPF w zarządzaniu finansami samorządowymi, z drugiej zaś – wykonany na podstawie własnego modelu finansów samorządowych eksperyment symulacyjny. Wykazano, że mniej formalistyczne podejście do ustaleń zawartych w WPF pozwoliłoby na wcześniejsze uruchomienie działań zapobiegających późniejszym problemom finansowym analizowanych jednostek.
Przeprowadzone analizy i obliczenia pozwoliły na sformułowanie rekomendacji odnoszących się zarówno do formalnych aspektów funkcjonowania WPF (konkretne wnioski de lege ferenda), jak i do praktyki posługiwania się WPF przez administrację samorządową i przez regionalne izby obrachunkowe. W szczególności wskazano potrzebę odejścia od koncepcji WPF jako planu „kroczącego”, wzmocnienia merytorycznej analizy WPF przez organy nadzoru oraz wzmocnienia powiązań między WPF i budżetami JST.

Słowa kluczowe:  budżet, samorząd terytorialny, planowanie, prognoza

Dr. Wojciech Misiąg 
professor of the University of Information Technology and Management, with its seat in Rzeszów – general director of the Institute for Financial Research and Analyses. ORCID: 0000-0002-1751-285X

A local government unit’s long-term financial forecast as an instrument for planning and controlling investment activities

The article is an assessment of the effectiveness of the long-term financial forecast (LTFF) of a local government unit (LGU) as an instrument of long-term planning of investment processes and as a document enabling the supervisory authorities of LGUs to counteract excessive investment spending, which poses a threat to the financial stability of local government and the proper performance of public tasks by LGU. The basis for such an assessment was, on the one hand, the assessment of the formal regulations specifying the role of the LTFF in managing local government finances and, on the other, a simulation experiment based on a proprietary model of local government finance. It was shown that a less formalistic approach to the arrangements contained in the LTFF would enable the earlier start of activities preventing later financial problems of the units under review.
The analyses and calculations conducted enabled the formulation of recommendations regarding both the formal aspects of the functioning of the LTFF (specific de lege ferenda conclusions) and the practice of the local government administration and the regional audit chambers using the LTFF. In particular, the article specifies the need to depart from the concept of the LTFF as a ‘rolling’ plan, strengthen the substantive analysis of the LTFF by the supervisory authorities and reinforce the links between the LTFF and the budgets of LGU.

Keywords:  budget, local government, planning, forecast

Bibliografia / References:

Bogacki S., Bulzak A., Wieloletnie Prognozy Finansowe jako narzędzie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji” 2011/10.
Dylewski M., Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016/nr 273 (2016).
Kornberger-Sokołowska E., komentarz do art. 243 [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2019.
Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, „Analizy BAS” 2012/21 (88).
Miemiec W., Radzieja J., Realność wieloletniej prognozy finansowej w ocenie RIO, „Finanse Publiczne” 2012/11.
Mikos-Sitek A., komentarz do art. 226 [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2019.
Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli „Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego”, Warszawa 2015.
Ofiarski Z., Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016/6 (84), cz. 2.
Patrzałek L., Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z „Wieloletnim planem finansowym państwa”, „Zeszyty Naukowe – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” 2011/10.
Sawicka K., Wieloletnia prognoza finansowa a racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio H, Oeconomia 2012/46.
Tarnowski W., Wieloletnia prognoza finansowa – fikcja czy instrument stabilizacji finansowej samorządu? Polemika, „Finanse Komunalne” 2015/5.


prof. dr hab. Teresa Lubińska 
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński. ORCID: 0000-0002-3572-8283
Udział w autorstwie tekstu – 50%
Kamil Dąbrowski
student Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji
Udział w autorstwie tekstu – 30%
dr hab. Maria Węgrzyn
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Ekonomii i Finansów. ORCID 0000-0002-5063-9238
Udział w autorstwie tekstu – 20%

Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rola wydatków na ochronę zdrowia z budżetu państwa

Celem artykułu jest ocena zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kontekście zadłużenia całego sektora finansów publicznych oraz analiza wydatków na ochronę zdrowia według kryterium grup ekonomicznych. Kryterium to umożliwiło ocenę roli transferów w finansowaniu ochrony zdrowia. Wnioski z analizy wykazały stabilny udział zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w długu sektora finansów publicznych oraz stabilny poziom zobowiązań wymagalnych. W odniesieniu do transferów wykazano wysoką dynamikę wzrostu dotacji i subwencji z części 46 budżetu państwa. Środki te odegrały stabilizującą rolę w gospodarce finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych jednostek ochrony zdrowia. Wykorzystano metodę analizy dokumentów budżetowych oraz statystyki opisowej.

Słowa kluczowe: dług szpitali, finansowanie systemu ochrony zdrowia

Prof. Teresa Lubińska
Faculty of Economics, Finance and Management, University of Szczecin. ORCID: 0000-0002-3572-8283
Input into the text – 50%

Kamil Dąbrowski
student of the University of Szczecin, Faculty of Law and Administration
Input into the text – 30%

Dr. Hab. Maria Węgrzyn 
professor of the Economic University of Wrocław – Faculty of Economics and Finance. ORCID 0000-0002-5063-9238
Input into the text – 20%

Indebtedness of Independent Public Health Centres and the role of spending on healthcare from the national budget

The objective of the article is to assess independent public health centre debt in the context of the whole debt of the public finance sector and to analyse health spending by the criterion of economic groups. This criterion has enabled the assessment of the role of transfers in healthcare financing. The conclusions from the analysis showed that the share of indebtedness of independent public health centres as a proportion of public finance sector debt is stable, as is the level of liabilities that are due and payable. As for transfers, a high rate of growth of grants and subsidies from section 46 of the state budget has been demonstrated. These funds played a stabilizing role in the financial management of the National Health Fund, independent public health centres and other healthcare units. The method of analysing budget documents and descriptive statistics was used.

Keywords:  debt of hospitals, healthcare financing system

Bibliografia / References:
Budzyński T., Analiza struktury wydatków budżetu państwa w Polsce w ujęciu zadaniowym, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2014/299.
Gryza P., Co z ryczałtem sieciowym na 2019 r.? Nie trzeba zmienić ustawy, www.piotrgryza.pl, dostęp 4.02.2019 r.
Kańduła S., Metody uelastyczniania wydatków budżetowych państwa, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2017/6.
Kotlińska J., Chyra K., Dotacje formą wydatków budżetowych gmin w Polsce, „Finanse Komunalne” 2019/4.
Lubińska T., Controlling w instytucjach sektora finansów publicznych [w:] Kierunki ewolucji rynku finansowego, red. M. Wasilewski, S. Zabolotnyy, Warszawa 2019.
Miszczyńska K., Przychody i koszty funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008–2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich, „Zarządzanie i Finanse” 2013/2 (5).
Moździerz A., Koncepcje wydatków rozwojowych w Polsce, „Problemy Zarządzania” 2017/2, vol. 15.
Nawrolska I., Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jako źródło finansowania profilaktyki alkoholizmu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017/485.
Najwyższa Izba Kontroli, Raport: Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, nr ewid. P181059, Warszawa 2019.
Węgrzyn M., Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Wrocław 2013.
Węgrzyn M., Wpływ algorytmu podziału środków finansowych na możliwość realizacji zadań wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015/410.


dr Paweł Galiński 
Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański. ORCID: 0000-0002-9407-4515

Kompetencje samorządowych organów podatkowych jako element samodzielności samorządu terytorialnego – uwarunkowania i dysfunkcje

W artykule scharakteryzowano uwarunkowania samodzielności samorządu terytorialnego w Polsce, której wyrazem są przyznane kompetencje w zakresie władztwa podatkowego. Opisano zatem czynniki determinujące samodzielność finansową oraz decyzje samorządowych organów podatkowych według określonych ich typów. Opisano zakres i znaczenie stosowanych preferencji podatkowych i dysfunkcje z nimi związane w latach 2017–2018. Omówiono analizowane nieprawidłowości, ujawnione podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli, według ich poszczególnych typów. W konsekwencji wskazano na ich znaczenie, w tym w kontekście pogorszenia sytuacji finansowej samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe:  samorząd terytorialny, władztwo podatkowe, kompetencje, preferencje podatkowe, nieprawidłowości podatkowe

Dr. Paweł Galiński
Chair of Banking and Finance, Faculty of Management, University of Gdańsk. ORCID: 0000-0002-9407-4515

Powers of local tax authorities as an element of independence of local government – conditions and dysfunctions

The article describes the conditions of independence of local authorities in Poland, which is reflected in the powers conferred on the tax authority. It therefore outlines the factors determining financial independence and decisions of local tax authorities according to their specific types. It presents the scope and significance of the tax preferences applied and the related dysfunctions in 2017–2018. It discusses the irregularities analysed, which were revealed during the audits of the regional chambers of audit and the Supreme Audit Office, according to their individual types. It therefore indicates their significance, including in the context of the deterioration of the financial position of the local authority.

Keywords:  local authority, tax authority, powers, tax preferences, tax irregularities

Bibliografia / References:

Bąbała W., Kuniewicz M., Pióro E., Ryczkowska K., Wielgosz A., Pojęcie i istota samorządu lokalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2013/98.
Binaś M., Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych, Warszawa 2018.
Borodo A., Kompetencje organów gminy w zakresie podatku od nieruchomości, „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII.
Brown E.G., Tax Expenditures [w:] State and Local Tax Revolt: New Directions for the 80’s, red. D. Tipps, L. Webb, Waszyngton 1980.
Brzozowska K., Kogut-Jaworska M., Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2016/1, vol. L.
Celarek K., Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.
Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego [w:] Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu” 2001/7.
Dowgier R., O konieczności uwzględnienia w ordynacji podatkowej specyfiki podatków samorządowych [w:] Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, red. R. Dowgier, Białystok 2015.
Durczyńska M., Zakres ulg w polskim systemie podatkowym [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016.
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Warszawa 2006.
Etel L., Podatek od nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2012.
Etel L., Babiarz S., Dowgier R., Filipczyk H., Gurba W., Krawczyk I., Kuśnierz W., Łoboda M., Nikończyk A., Nita A., Olesińska A., Pietrasz P., Popławski M., Rudowski J., Strzelec D., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015.
Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Białystok 2013.
Felis P., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
Filipiak B.Z., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015/76, t. 1.
Galiński P., Znaczenie preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2014/11.
Ganowicz E., Idea samorządności w Polsce – próba aksjologicznej systematyzacji w ujęciu politologicznym, „Przegląd Politologiczny” 2014/2.
Gorynia M., Polska polityka gospodarcza a internacjonalizacja i globalizacja, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006/2.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004.
Grochowski S., Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju. Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2014/15.
Grześkiewicz W., Organizacja i zadania jednostek samorządu terytorialnego [w:] Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, red. W. Grześkiewicz, Warszawa 2014.
Jagoda J., Prawne przesłanki samodzielności samorządu terytorialnego [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016.
Jastrzębska M., Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, „Ekonomia” 2004/13.
Klimska U., Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001, „Studia Regionalne i Lokalne” 2003/1.
Kopańska A., Autonomia wydatkowa polskich gmin – próba kwantyfikacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016/298.
Kornberger-Sokołowska E., Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i poborze podatków stanowiących ich dochody [w:] Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016.
Kornberger-Sokołowska E., Władztwo podatkowe gmin [w:] Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, red. E. Kornberger-Sokołowska, Warszawa 2012.
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, Warszawa 2019.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, Warszawa 2018.
Kunysz J., Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy (wybrane zagadnienia), „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2012/2 (27).
Kurzynka T., Gminne organy podatkowe [w:] Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, red. M. Popławski, Białystok 2009.
Lisowski P., Aksjologia samorządu terytorialnego – in rebus angustis?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3.
Mańczyk P., Władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uprawnień gminy, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2018/4, t. 1.
Miemiec W., Prawo gminy niemieckiej do nakładania podatków miejscowych [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe: realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok 2012.
Najwyższa Izba Kontroli, Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin, Warszawa 2018.
Niewiadomski Z., Geneza i istota samorządu terytorialnego. Przekształcenia instytucji [w:] Ustrój administracji publicznej, red. J. Szreniawski, Lublin 1995.
Noworól A., Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Kraków 2007.
Ofiarski Z., System (zbiór) podatków samorządowych – wstępne propozycje uporządkowania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2016/1, vol. L.
Ofiarski Z., Władztwo daninowe oraz administrowanie podatkowymi źródłami dochodów własnych gmin – czy podział kompetencji jest jeszcze potrzebny?, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2012/1.
Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, Warszawa 1997.
Piotrowska-Marczak K., Problemy samodzielności finansowej samorządów lokalnych w świetle reformy [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. 2, red. S. Dolata, Opole 1998.
Poniatowicz M., Dziemianowicz R., Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2016/1, vol. L.
Przygodzka R., Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014/40 (4).
Regulski J., Granice kontroli i nadzoru samorządności, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2010/22.
Sędkowska A., Kryteria kontroli [w:] Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, red. K. Kandut, A. Sędkowska, Warszawa 2014.
Swianiewicz P., Łukomska J., Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016/2.
Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012.
Wołowiec T., Preferencje podatkowe w podatku od nieruchomości a zachowania lokalizacyjno-konkurencyjne podatników prowadzących działalność gospodarczą, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2018/1, t. 10.
Załączniki do informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2017-–2018, http://www.mf.gov.pl.


dr hab. Dagmara Hajdys 
profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego. ORCID: 0000-0001-6371-5423
Udział w autorstwie tekstu – 50%
dr Magdalena Ślebocka 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego. ORCID: 0000-0003-1957-3717
Udział w autorstwie tekstu – 50%

Wpływ wystaw międzynarodowych typu EXPO na rozwój miast na przykładzie EXPO HORTICULTURAL w Łodzi

W artykule przedstawiono założenia dotyczące międzynarodowej wystawy EXPO Horticultural, która odbędzie się w 2024 r. w Łodzi. Jednym z elementów rozwoju lokalnego są targi wystawiennicze, których efekty o charakterze ekonomicznym, środowiskowym, naukowym i wizerunkowym będą widoczne po zakończonej imprezie i posłużą mieszkańcom i przyszłym pokoleniom.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, targi, wystawy światowe, EXPO, rozwój lokalny

Dr. Hab. Dagmara Hajdys 
professor of the University of Łódź – Faculty of Economics and Sociology, Chair of Central Banking and Financial Intermediation. ORCID: 0000-0001-6371-5423
Input into the text – 50%
Dr. Magdalena Ślebocka
University of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Chair of Central Banking and Financial Intermediation. ORCID: 0000-0003-1957-3717
Input into the text – 50%

Influence of international EXPO exhibitions on city development using the example of EXPO HORTICULTURAL in Łódź

The article presents the assumptions to the international EXPO Horticultural exhibition, which will be held in 2024 in Łódź. The elements of local development include exhibition fairs, the economic, environmental, scientific and image effects of which will be visible after the event and will serve residents and future generations.

Keywords:  revitalization, fairs, world exhibitions, EXPO, local development

Bibliografia/ References:

Adamczyk J., Gębarowski M., Targi a rozwój miasta i regionu (na przykładzie Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Szkoła Główna Handlowa” 2008/86.
Adamowicz M., Skala lokalna w terytorialnym podziale kraju [w:] Strategie rozwoju lokalnego, t. 1, Aspekty instytucjonalne, red. M. Adamowicz, Warszawa 2003.
Andrzejewska E., Szewieczek-Handschke J., Jauksz K., Kaczmarek M., Kuczyński J., Olejnik I., Wpływ kryzysu finansowego na bieżącą działalność i perspektywy przemysłu targowego w Polsce – streszczenie menedżerskie, Poznań 2009.
Bagdziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Toruń 1994.
Bereszczyński M., Kosmata J., Zielone Expo dla Łodzi. Łódź wygrała i zorganizuje EXPO Horticultural w 2024 roku, https://dzienniklodzki.pl/zielone-expo-dla-lodzi-lodz-wygrala-i-zorganizuje-expo-horticultural-w-2024-roku/ar/13026408 (dostęp: 3.07.2020 r.)
Blakely E.J., Leigh G.N., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington DC 2010.
Blythe J., Using trade fairs in key account management, „Industrial Marketing Management” 2002/31.
Brol R., Czynniki rozwoju regionalnego [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wrocław 2006.
Brol R., Rozwój lokalny: nowa logika rozwoju gospodarczego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Wrocław1998.
Brzozowska K., Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Szaja M., Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego, Kraków–Legionowo 2018.
Gęsina M., Istota i czynniki rozwoju lokalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2015/106.
Miskiewicz M., Wrocław walczy o Expo 2012. www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/wroclaw;walczy;o;expo;2012,63,0,294463.html (dostęp: 3.07.2020 r.).
Nowak-Jeziorański J., EXPO Wrocław 2010, https://www.wprost.pl/tygodnik/9133/Expo-Wroclaw-2010.html (dostęp: 28.10.2019 r.).
Obrębalski M., Rozwój regionalny – identyfikacja, pomiar i ocena [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Wrocław 2002.
Opałło M., Mierniki rozwoju regionów, Warszawa 1972.
Orłowska J., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego, Białystok 2018.
Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 2001.
Purgat A., Reszel R., Wysocka E. (red.), Zarządzanie gminą w teorii i praktyce: poradnik, Warszawa 1997.
Secomski K., Mierniki rozwoju regionów, „Gospodarka i Administracja Terenowa” 1970/1.
Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wrocław 2006.
Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008.
Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005/4.
Szewczuk A., Finanse samorządowe – rozwój lokalny – nowe wyzwania [w:] Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Opole 2002.
Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
Szromnik A. (red.), Targi w gospodarce rynkowej, Kraków-Legionowo 2014.
Szromnik A., Aktywujące oddziaływanie targów na rynek lokalny, „Marketing i Rynek” 1999/7.
Sztando A., Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, „Samorząd Terytorialny” 1998/11.
Zdanowska H., Chce miliardów na ratowanie kamienic w Łodzi. Nie zdążymy przed katastrofą, https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25354671,hanna-zdanowska-pisze-do-premiera-chce-miliardow-na-ratowanie.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Lodz_Wyborcza&fbclid=IwAR0kimf4R7gt9kMlO4kFzlOgw4iBqlpfjXFtpnLNmFlF5l3Hh_VQU4oS4K0 (dostęp: 28.10.2019 r.)


dr Łukasz Grzejdziak 
adiunkt, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki. ORCID: 0000-0003-0249-7500

Pomoc publiczna w projektach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – część 1

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi obopólnie korzystną formę współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji zadań publicznych. W ramach projektów PPP może jednak dojść do udzielenia pomocy państwa zarówno każdemu spośród zaangażowanych w projekt partnerów, jak i odbiorcom usług świadczonych z wykorzystaniem przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. W zależności od zastosowanego modelu PPP identyfikacja pomocy państwa w jego ramach wymaga zastosowania reguł pomocy państwa odnoszących się do usług w ogólnym interesie gospodarczym albo kryterium rynkowego operatora. Nowelizacje przepisów o zamówieniach publicznych, a także zmiana sposobu ich stosowania stopniowo prowadzą do podważenia dotychczasowego dogmatu, zgodnie z którym wybór partnera prywatnego w otwartym, konkurencyjnym i niedyskryminującym postępowaniu zapewnia zgodność projektu z regułami pomocy państwa.

Słowa kluczowe: pomoc państwa, partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne, kryterium rynkowego operatora

Dr. Łukasz Grzejdziak 
Assistant Professor, Chair of European Commercial Law, Faculty of Law and Administration, University of Łódź. ORCID: 0000-0003-0249-7500

State aid in projects implemented as part of a public-private partnership – part 1

Public-private partnership (PPP) is a mutually beneficial form of cooperation between the public and private sectors in the implementation of public tasks. However, State aid may be granted in PPP projects both to each of the partners involved in the project and to the recipients of the services provided with the use of the object of the public-private partnership. Depending on the PPP model used, the identification of State aid within it either requires the application of the State aid rules on services of general economic interest (SGEI) or the market operator test. The amendments of the provisions on public procurement, as well as a change in the method of their application, are gradually leading to undermining the dogma to date, according to which the choice of a private partner in an open, competitive and non-discriminatory procedure ensures the compliance of the project with the rules on State aid.

Keywords:  State aid, public-private partnership, public procurement, market operator criterion

Bibliografia / References:

Abbamonte G.B., Market Economy Investor Principle: a Legal Analysis of an Economic Problem, “European Competition Law Review” 1996/17 (4).
Anestis P., Mavroghenis S., The Market Investor Test [w:] The EC State Aid Regime, red. J.L. Buendia-Sierra, Cameron, May 2006.
Battista J., The respect of State aid rules in PPPs, „European Public Private Partnership Law Review” 2007/2, vol. 2.
Hansen M., van Ysendyck A., Zuhlke S., The Coming of Age of EC State Aid Law: A Review of the Principal Developments in 2002 and 2003, “European Competition Law Review” 2004/25 (4).
Hasselgård P.E., The Use of Tender Procedures to Exclude State Aid: The Situation under the EU 2014 Public Procurement Directives, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017/1, vol. 12.
Koenig Ch., Wetzel J., The relevance of EC State aid control for PPP infrastructure funding, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2007/1, vol. 2.
Mehta J., State aid and Procurement in PPPs – Two Faces of a Single Coin?, „European Public Private Partnership Law Review” 2007/3, vol. 2.
Nicolaides P., Rusu I.E., Competitive Selection of Undertakings and State Aid: Why and When Does It Not Eliminate Advantage?, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2020/1, vol. 7.
Nicolaides P., Schoenmaekers S., Public Procurement, Public Private Partnerships and State Aid Rules: A Symbiotic Relationship, „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2014/1, vol. 9.
Nicolaides P., Schoenmaekers S., The Concept of 'Advantage' in State Aid and Public Procurement and the Application of Public Procurement Rules to Minimise Advantage in the New GBER, „European State Aid Law Quarterly” 2015/1, vol. 14.


Aneta Chmielowiec 
radca prawny

Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy

Artykuł ma na celu analizę raportu Najwyższej Izby Kontroli w zakresie podejmowania działań przez gminy jako spadkobierców przymusowych związanych z realizacją zadań w zakresie dziedziczenia. Opracowanie porusza aspekt finansowy braku tych działań. Jak wynika z raportu, kontrolą objęto 18 urzędów miast, a uwzględniono okres od 1.01.2015 r. do 6.07.2018 r.
Kontrola wykazała, że wszystkie sprawdzone gminy podejmowały działania związane z pełnieniem roli spadkobiercy, jednakże z części praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem gminy wywiązały się nieprawidłowo, przykładowo część gmin nie wypełniała należycie obowiązków wynikających z przyjęcia spadku, niektóre z gmin nienależycie dbały o mienie spadkowe, w większości skontrolowanych jednostek stwierdzono przyjęcie rozwiązań organizacyjnych, które nie sprzyjały realizacji zadań związanych z dziedziczeniem, w tym również stwierdzono nieprzeprowadzenie audytu wewnętrznego w tym obszarze.

Słowa kluczowe: spadkobierca przymusowy, rachunki uśpione, postępowanie spadkowe, długi spadkowe

Aneta Chmielowiec 
legal counsel

Exercising an heir’s rights and obligations by municipalities

The objective of the article is to analyse the Supreme Audit Office’s report on municipalities taking action as compulsory heirs related to the performance of tasks regarding inheritance. The article addresses the financial aspect of the lack of these activities. As transpires from the report, 18 town halls were audited and the period from 1 January 2015 to 6 July 2018 was covered.
The audit showed that all the municipalities that were examined had undertaken activities related to holding the role of heirs, although the municipalities incorrectly exercised some of the rights and obligations related to the inheritance. For example, some municipalities failed to properly fulfil the obligations arising from taking over the inheritance, while some municipalities did not properly take care of the estate and, in most of the audited units, organizational solutions which were not conducive to the performance of tasks related to inheritance were found to have been adopted, including the failure to conduct an internal audit in this area.

Keywords: compulsory heir, dormant accounts, inheritance proceedings, inheritance debts

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top