Prawo24 kwietnia, 2018

Finanse Komunalne 5/2018

mgr Małgorzata Faryna
jest naczelnikiem Wydziału Egzekucji Administracyjnej w Ministerstwie Finansów.

Prawna problematyka ustawowego rozstrzygania zbiegu egzekucji w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Niniejszy artykuł omawia zmiany w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulujące zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej oraz egzekucji administracyjnych. W niniejszym artykule wskazano zasady ustalania organu egzekucyjnego przejmującego łączne prowadzenie egzekucji do składnika majątkowego, w ramach której doszło do zbiegu, oraz tryb i sposób postępowania organów egzekucyjnych pozostających w tym zbiegu. Omówiono również zakres niezbędnych czynności obu organów egzekucyjnych mających zapewnić sprawne i skuteczne przeprowadzenie łącznej egzekucji.

Słowa kluczowe:
egzekucja, zbieg, organ egzekucyjny, adnotacja

Legal issues of the statutory settlement of the coincidence of enforcement in the light of the revised provisions of the Act on Enforcement Proceedings in Administration

This paper discusses the amendments to the provisions of the Act on Enforcement Proceedings in Administration governing the coincidence of administrative enforcement and judicial enforcement, as well as administrative enforcements. The paper specifies the principles of determining which enforcement authority is to take over the joint handling of enforcement with respect to an asset, as well as the mode and method of conduct of the enforcement authorities in this coincidence. It also discusses the scope of necessary activities of both enforcement authorities intended to ensure the efficient and effective handling of the combined enforcement.

Keywords:
enforcement, coincidence, enforcement authority, annotation


Anna Kasperska
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Samorządu Terytorialnego

Zamówienia publiczne: JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia – czy ułatwił biurokrację?

W artykule poruszono tematykę obowiązku składania dokumentu JEDZ, czyli oświadczenia własnego wykonawcy przy ubieganiu się o zamówienie publiczne. Obowiązek ten w praktyce istnieje już od ponad roku, a jego celem miało być usprawnienie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z uzyskaniem stosownych zaświadczeń oraz ujednolicenie wzoru składanych oświadczeń. Praktyka pokazała, że tak się nie stało.

Słowa kluczowe:
zamówienia publiczne, jednolity europejski dokument zamówienia, przetargi

Public procurement: ESPD – European Single Procurement Document – has it reduced bureaucracy?

This paper discusses the requirement to file an ESPD document, namely a contractor’s self-declaration form used in public procurement procedures. In practice, this duty has been in force for more than a year, with its intention being to streamline and reduce the administrative burdens related to obtaining the appropriate certificates and to standardize the declaration forms submitted. However, the reality is quite different.

Keywords:
public procurement, European Single Procurement Document, tenders

Bibliografia:

 • Olejarz M. (red.), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, Warszawa 2014
 • Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Europejskie prawo zamówień publicznych, Warszawa 2015
 • Wiktorowska E., Krajewska-Trajdos D., Wykluczenie z postępowania za poważne naruszenie obowiązków zawodowych w przeszłości (art. 24 ust. 2a pzp), cz. I, Zamówienia publiczne, „Doradca” 2015/11

dr Krzysztof Radzikowski
jest doradcą podatkowym, adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Aspekt temporalny związania wymiaru podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków. Glosa do wyroku NSA z 9 sierpnia 2017 r., II FSK 1898/15

Glosowany wyrok dotyczy znaczenia dla podatku od nieruchomości danych z ewidencji gruntów i budynków na temat powierzchni gruntu. Dane ewidencyjne wiążą w sensie materialnoprawnym, czego organ podatkowy nie może skutecznie podważyć w toku postępowania dowodowego, konstrukcję podatku od nieruchomości w zakresie wynikającym z art. 1a ust. 3 pkt 1–8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W pozostałym zakresie, wypis (wyrys) z ewidencji wiąże „tylko” w sensie dowodowym w toku postępowania podatkowego jako dokument urzędowy na zasadach wynikających art. 194 Ordynacji podatkowej (z możliwością podważenia w razie niezgodności z rzeczywistością). Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi rzeczywista powierzchnia gruntu, więc jeżeli pomiary geodezyjne podważyły prawidłowość danych ewidencyjnych, treść obowiązku podatkowego zmienia się z początkiem kolejnego miesiąca po ich dokonaniu (art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), niezależnie od tego, kiedy zostaną odzwierciedlone w ewidencji.

Słowa kluczowe:
podatek od nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków, data wpisu do ewidencji gruntów i budynków, moment powstania lub zmiany obowiązku podatkowego

Temporal aspect of the administration of local taxes being bound by the records of land and buildings. Commentary on the ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2017, II FSK 1898/15

The judgement applies the significance to property tax of data from the records of land and buildings on the surface of the land. In a substantive law sense, the data from the records is binding on the structure of property tax for the purposes of Article 1a, para. 3, items 1–8 of the Act on Local Taxes and Charges, which the tax authority cannot effectively contest during proceedings on considering evidence. To the remaining extent, the extract (drawing) from records is “only” binding as evidence in tax proceedings as an official document on the principles arising from Article 194 of the Tax Code (with the possibility of contesting it in the event of non-compliance with reality). The basis for taxation with property tax is the actual surface of the land, so if a survey undermines the correctness of the data in the records, the tax liability changes from the beginning of the following month after this survey is performed (Article 6, para. 3 of the Act on Local Taxes and Charges), regardless of when it is reflected in the records.

Keywords:
property tax, records of land and buildings, the date of entry into the records of land and buildings, moment of emergence or amendment of the tax liability

Bibliografia: 

 • Biskupski M., Dzwonkowski H., Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru zobowiązania w podatku od nieruchomości (przyczynek do problematyki formalnej teorii dowodów w prawie podatkowym), „Monitor Podatkowy” 2007/10
 • Brzeziński B., Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2007 r. (I SA/Wr 819/07), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2008/3
 • Dowgier R., Glosa do wyroku z dnia 4 listopada 2009 r. (I SA/Kr 1190/09), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010/5
 • Etel L., Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa opodatkowania gruntów i budynków, „Finanse Komunalne” 2008/6
 • Etel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008
 • Morawski W. (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2009
 • Pahl B., Dane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007/11
 • Pahl B., Data zmiany ewidencji gruntów i budynków a zmiana zasad opodatkowania nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012/12Radzikowski K., Artykuł 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego a moc wiążąca ewidencji gruntów i budynków przy wymiarze podatków lokalnych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013/12
 • Radzikowski K., Błędy i uchybienia organu ewidencyjnego a związanie wymiaru podatków lokalnych danymi z ewidencji gruntów i budynków. Glosa do wyroku NSA z 11.07.2012 r. (II FSK 2632/10), „Finanse Komunalne” 2014/10
 • Radzikowski K., Ewidencja gruntów i budynków – materialnoprawny element konstrukcji podatków lokalnych czy środek dowodowy?, „Monitor Podatkowy” 2014/5
 • Radzikowski K., Ewidencja gruntów i budynków a wyłączenie obiektów drogowych spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2004–2006. Glosa do uchwały NSA z 18.11.2013 r. (II FPS 2/13), „Finanse Komunalne” 2014/6
 • Radzikowski K., Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych – problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r. Glosa do wyroku NSA z 21.12.2012 r. (II FSK 986/11), „Finanse Komunalne” 2013/11
 • Radzikowski K., Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych – problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2007 r. Glosa do wyroku NSA z 22.01.2013 r. (II FSK 1150/11), „Finanse Komunalne” 2014/3
 • Radzikowski K., Materialnoprawne i proceduralne związanie podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków oraz księgą wieczystą – relacja danych ewidencyjnych wobec danych wieczystoksięgowych z perspektywy podatkowej, „Samorząd Terytorialny” 2017/7–8
 • Radzikowski K., Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych, „Samorząd Terytorialny” 2014/10
 • Radzikowski K., Odrzucenie danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wymiaru podatków lokalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2016/4
 • Radzikowski K., Odrzucenie na potrzeby wymiaru podatków lokalnych dokumentu urzędowego w postaci ewidencji gruntów. Glosa do wyroków NSA z 5 czerwca 2014 r. (II FSK 1581/12 i II FSK 1889/13), „Finanse Komunalne” 2016/1–2
 • Radzikowski K., Rola ewidencji gruntów i budynków przy rozgraniczeniu budynku i budowli jako przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (casus myjni samochodowej). Glosa do wyroków NSA z 7.09.2016 r., II FSK 2806/14, II FSK 663/15 i II FSK 2131/15, „Finanse Komunalne” 2017/9
 • Radzikowski K., Zróżnicowanie mocy wiążącej poszczególnych danych z ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków lokalnych (na przykładzie praw ujawnionych w księdze wieczystej). Glosa do wyroków NSA z 26.09.2014 r. (II FSK 2405/12, II FSK 3098/12, II FSK 3099/12, II FSK 3100/12, II FSK 3101/12, II FSK 3102/12, II FSK 533/13 i II FSK 1078/13), „Finanse Komunalne” 2016/6
 • Radzikowski K., Związanie danymi z ewidencji gruntów i budynków wymiaru podatku od nieruchomości w zakresie budynków i lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń do nich przynależnych. Glosa do wyroków NSA z 13.02.2014 r. (II FSK 310/12 i II FSK 311/12), „Finanse Komunalne” 2015/4
 • Szpunar A., Roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, „Rejent” 1997/12

Elżbieta Rogala
niezależny ekspert i wykładowca specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług, autorka licznych książek o tej tematyce

Czy przepisy ustawy o VAT o prewskaźniku odliczeń łamią zasadę intertemporalności?

W artykule poruszono zagadnienie związane z prewskaźnikiem dla celów częściowego odliczania VAT. Mimo że wprowadzono go w życie dopiero 1.01.2016 r., to korekta odliczonego VAT według tego nowo wprowadzonego prewskaźnika obejmuje także nakłady poniesione na wytworzenie nieruchomości już przed tą datą.

Słowa kluczowe:
prewskaźnik, korekta odliczonego VAT, nakłady na wytworzenie nieruchomości, intertemporalność

Do the provisions of the Act on VAT regarding the deduction pre-index breach the principle of intertemporality?

The paper addresses the matter of the pre-index for the partial deduction of VAT. Although it was brought into effect as late as on 1/01/2016, the adjustment of deducted VAT according to this newly introduced pre-index also includes outlay incurred on the construction of real property before that date.

Keywords:
pre-index, adjustment of deducted VAT, outlay on the construction of real property, intertemporality


dr Marlena Sakowska-Baryła
jest radcą prawnym, adiunktem w Społecznej Akademii Nauk, redaktorem naczelnym „ABI Expert”

Wdrażanie RODO w jednostce organizacyjnej – niezbędne obszary analizy

Tekst jest poświęcony podstawowym zagadnieniom dostosowania działalności jednostek organizacyjnych do wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W artykule zaprezentowano podstawowe obszary wdrożenia tego rozporządzenia. Skoncentrowano się na tym, jak ustalić status podmiotowy jednostki organizacyjnej z punktu widzenia wyróżnionych w RODO grup podmiotowych, takich jak: administratorzy, współadministratorzy, podmioty przetwarzające. Wskazano na konieczność przeprowadzenia analizy zasad przetwarzania danych, podstaw prawnych oraz uwzględnienia zasad rozliczalności. Wskazano na nowe wymogi dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą, a także na konieczność odpowiedniego zabezpieczania danych, dokonania analizy ryzyka oraz niezbędność doboru środków zabezpieczających.

Słowa kluczowe:
ochrona danych osobowych, reforma ochrony danych osobowych, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), administrator, podmiot przetwarzający, dane osobowe, przetwarzanie danych

Implementation of the GDPR into the organizational unit – necessary areas of analysis 

The paper is devoted to the fundamental issues of adjusting organizational units to the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). The paper presents the core areas of implementation of this regulation. It focuses on how to establish the objective status of an organizational unit from the point of view of the groups of objects identified in the GDPR, such as controllers, joint controllers and processors. It indicates the need to conduct an analysis of the principles of data processing, the legal grounds and the need to take into consideration the principles of accountability. It specifies the new requirements for exercising the rights of the data subject, as well as the need to appropriately secure data, conduct a risk analysis and the necessity to choose safeguards.

Keywords:
personal data protection, reform of personal data protection, general data protection regulation (GDPR), controller, processor, personal data, data processing

Bibliografia

 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015
 • Barta P., Dane wrażliwe a dane szczególnie chronione w RODO, „ABI Expert” 2017/3, s. 50–52.
 • Barta P., Obowiązek wyznaczenia IOD w świetle art. 37 ust. 1 lit c rodo, „ABI Expert” 2017/2
 • Buczyńska-Borowy A., Współadministratorzy i proces współadministrowania, „ABI Expert” 2017/2
 • Byrski J., Obowiązek wyznaczenia IOD przy operacjach monitorowania osób na dużą skalę, „ABI Expert” 2017/2
 • Byrski J., Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, dyrektywie 95/46/WE i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, red. G. Sibiga, „Biblioteka Monitora Prawniczego” 2016
 • Fischer B., Sakowska-Baryła M., Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo [w:] Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo, red. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła, Wrocław 2017
 • Fischer B., Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich, Warszawa 2010
 • Izydorczyk T., ADO w konkursach i loteriach marketingowych, „ABI Expert” 2017/2
 • Izydorczyk T., Analiza oparta na ryzyku (risk-based approach) [w:] Vademecum ABI. Część II – Przygotowywanie do roli Inspektora Ochrony Danych, red. M. Kołodziej, Warszawa 2017
 • Kaczorowski M., Transfer danych do państw trzecich – perspektywa administratora danych [w:] Polska i Europejska reforma ochrony danych osobowych, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2016, s. 255 i n.
 • Kawecki M., Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Warszawa 2017
 • Konarski X., Transfer danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych a dotychczasowy stan prawny w UE i w Polsce [w:] Polska i Europejska reforma ochrony danych osobowych, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2016
 • Kosik J., Ochrona jednostki w prawie szwedzkim przed zastosowaniami komputera, „Państwo i Prawo” 1975/6
 • Kosik J., Technika komputerowa w ewidencji ludności a ochrona cywilnoprawna człowieka, Wrocław 1978
 • Kosik J., Wzmocnić cywilnoprawną ochronę człowieka, „Gazeta Prawna” 1976/23
 • Litwiński P., Transfer danych do państw trzecich w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – stracona szansa, w: Polska i Europejska reforma ochrony danych osobowych, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2016
 • Litwiński P., Wyznaczenie IOD przez grupę podmiotów, „ABI Expert” 2017/2
 • Mednis A., Administrator danych i podmiot przetwarzający dane na zlecenie – status prawny, zakres praw i obowiązków, problemy definicyjne [w:] Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, red. G. Szpor, Warszawa 2009
 • Mrózek A., Prawno-polityczne problemy funkcjonowania banków danych w państwach burżuazyjnych, „Państwo i Prawo” 1976/8–9
 • Mrózek A., Problemy informatyki prawniczej, Toruń 1977
 • Mrózek A., Ustawowe prawo ochrony danych. Analiza prawno-porównawcza, Toruń 1981
 • Mrózek A., Zachodnioniemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w procesach automatycznego przetwarzania, „Studia Prawnicze” 1978/1.
 • Opinia 1/2010 Grupy Roboczej art. 29 w sprawie pojęć „administrator danych” i „przetwarzający” przyjęta 16 lutego 2010 r.;
 • Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych, Luksemburg 2014
 • Rzymowski J., Zasada rozliczalności w rodo, „ABI Expert” 2018/1
 • Sakowska-Baryła M., Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016/4
 • Sakowska-Baryła M., Obowiązek wyznaczenia IOD w podmiotach publicznych, „ABI Expert” 2017/2
 • Sakowska-Baryła M., Organizacja ochrony danych osobowych w ramach wspólnej obsługi w centrum usług wspólnych, w: Samorządowe centra usług wspólnych, red. M. Sakowska-Baryła, M. Górski, Warszawa 2017
 • Sakowska-Baryła M., Podmiotowy zakres ustawy o ochronie danych osobowych, „Radca Prawny” 2006/6
 • Sakowska-Baryła M., Powierzenie przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym [w:] Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, red. M. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K. Wygoda, Wrocław, 2017, s. 19–21,
 • Sakowska-Baryła M., Prawo do ochrony danych osobowych, Wrocław 2015
 • Sakowska-Baryła M., Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty publiczne, „Kontrola Państwowa” 2017/6
 • Sibiga G., Powierzenie przetwarzania danych osobowych w obrocie gospodarczym – wybrane zagadnienia, w: prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, red. A. Mednis, Warszawa 2013
 • Syska K., Dokumentowanie naruszeń ochrony danych – wzór rejestru naruszeń, „ABI Expert” 2018/1
 • Więckowska M., Przewodnik po ocenie skutków dla ochrony danych osobowych, „ABI Expert” 2017/1
 • Więckowska M., Zasada rozliczalności – egzamin przed PUODO, „ABI Expert” 2018/1

prof. dr hab. Joanna M. Salachna
jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym i kierownikiem Katedry Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; radcą prawnym.

Gminne projekty z zakresu modernizacji indywidualnych źródeł energii – problemy z rozliczaniem podatku VAT – część II

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, realizują w ostatnim okresie wiele projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Pozyskują na ich realizację środki finansowe z dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz z wpłat mieszkańców. Przy czym to ci ostatni są w znaczącej mierze faktycznymi beneficjentami tych projektów (na ich nieruchomościach montowane są kupowane przez JST urządzenia/instalacje odnawialnych źródeł energii). Taki montaż finansowy oraz najpierw korzystanie, a następnie przejęcie na własność urządzeń/instalacji przez mieszkańców – powoduje problemy z właściwym opodatkowaniem VAT. W niniejszym artykule przedstawiono możliwe warianty rozwiązań w tym zakresie, wraz z ich uzasadnieniem.

Słowa kluczowe:
podatek VAT, dotacje dla gmin, projekty unijne, zadania statutowe gminy, opodatkowanie dotacji

Municipal projects regarding the modernization of individual energy sources – problems with the settlement of VAT – part II

Local authority units, including municipalities, have been implementing numerous renewable energy source projects recently. They raise the funding for implementing them from European Union grants and contributions from the inhabitants. To a significant extent, the latter are actual beneficiaries of these projects (devices/installations of renewable energy sources purchased by the LAU are installed on their property). Such a financial structure and initially use, followed by the acquisition of ownership of the devices/installations by the inhabitants, causes problems with appropriate taxation with VAT. This paper presents the possible variants of the solutions in this respect, together their justification.

Keywords:
VAT, grants for municipalities, EU projects, statutory tasks of the municipality, taxation of grants

Bibliografia:

 • Bieńkowska A., VAT w samorządach, LEX/el. 2017
 • Milicz M., Zasada neutralności [w:] M. Bącal i in., Zasady prawa unijnego w VAT, LEX/el. 2013
 • Salachna J.M., Rurewicz E., Gminne projekty z zakresu modernizacji indywidualnych źródeł energii – problemy z rozliczaniem podatku VAT. Realizacja zadań statutowych, otrzymywanie dotacji oraz wpłat od mieszkańców w kontekście podatku VAT – część I, „Finanse Komunalne” 2018/4

dr hab. inż. Alicja Sekuła
pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej specjalizujący się w finansach samorządu terytorialnego, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Gdańsku

Przesłanki i warunki stosowania kar pieniężnych w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Artykuł prezentuje zagadnienia związane z karą pieniężną wymierzaną za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która, zgodnie z danymi statystycznymi, orzekana jest coraz częściej. Celem publikacji jest analiza przesłanek, zasad i warunków stosowania kary pieniężnej w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W części teoretycznej przybliżono tematykę dyscypliny finansów publicznych oraz scharakteryzowano ogólną koncepcję, założenia, wymiar i warunki stosowania tej sankcji. Przytoczono i skomentowano treść artykułów zawartych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które się do niej odnoszą. W części praktycznej omówiono trzy przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych ukaranych karą pieniężną, orzeczoną zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

Słowa kluczowe:
dyscyplina finansów publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kara pieniężna, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Reasons and conditions for applying fines in cases of a breach of public finance discipline

The paper presents issues related to fines imposed for a breach of public finance discipline, which the statistics show are being applied increasingly frequently. Its objective is to analyse the reasons, principles and conditions for imposing fines in the case of a breach of public finance discipline. The theoretical part discusses the matter of public finance discipline and describes the general concept, the assumptions, the terms and conditions of applying such a penalty. It cites and comments on the wording of the articles from the Act on Liability for a Breach of Public Finance Discipline which apply to it. The practical part discusses three cases of a breach of public finance discipline which are punishable with a fine, awarded in both the first and the second instances.

Keywords:
public finance discipline, breach of public finance discipline, fine, penalties for a breach of public finance discipline

Bibliografia

 • Bojkowski T., Przybylska J. (red.), Dyscyplina finansów publicznych: zasady odpowie-dzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, Warszawa 2012
 • Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe, Lex/el. 2013
 • Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Warszawa 2012
 • Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: komentarz, Warszawa 2017
 • Motowilczuk I., Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, Warszawa 2012
 • Sprawozdanie z działalności GKO w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2016 r., sygn. BDF1.4812.1.2017
 • Sprawozdanie z działalności GKO w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (...) w 2012 r., sygn. BDF1/4910/2/ZXZ/ZYM/GLC/13
 • Sprawozdanie z działalności GKO w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (...) w 2010 r., sygn. BDF1/4910/2/ZXZ/DOW/GLC/11
 • Sprawozdanie z działalności GKO w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (...) w 2007 r., sygn. DF/GKO/4910/3/ZXZ/08/800
 • Sekuła A., Fandrejewski R., Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wykorzystania subwencji ogólnej [w:] red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Finanse publiczne, Prace Naukowe nr 451, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2016
 • Sekuła A., Fandrejewski R., Zasady, tryb przyznawania i przekazywania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2016/10,
 • Talik A., Robaczyński W., Babczuk A., Dyscyplina finansów publicznych: podstawy i zakres odpowiedzialności, Warszawa 2015
 • Walasik A., Babczuk A., Talik A., Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2013

prof. dr hab. Mirosław Stec
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, Warszawa 2017

Mirosław Stec, Review of C. Banasiński’s and K. Jaroszynski’s book “Act on Municipal Management. Commentary”, Warsaw 2017

Bibliografia:

 • Gonet W., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wzory umów i regulaminów, Warszawa 2010.
 • Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Zięty J.J. , Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top