Finanse Komunalne
Prawo20 czerwca, 2024

Finanse Komunalne 3/2024

Organizacja izb obrachunkowych we Francji i w Polsce. Wybrane aspekty prawnoporównawczeLuiza Budner-Iwanicka 
Katedra Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej, Wydział Prawa, Uniwersytet Masaryka (Republika Czeska); Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7323-6140
udział w autorstwie tekstu: 50%
Michał Mariański 
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji; radca prawny, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6212-914X
udział w autorstwie tekstu: 50%

Organizacja izb obrachunkowych we Francji i w Polsce. Wybrane aspekty prawnoporównawcze

Artykuł stanowi jeden z etapów szerszych badań porównawczych odnoszących się do kontroli finansów publicznych. Celem publikacji, z uwagi na jej komparatystyczny charakter, jest nie tylko opis, lecz także zestawienie regulacji francuskich z ich polskimi odpowiednikami. Zgodnie z założeniami badań porównawczych tekst ma za zadanie ukazanie wybranych regulacji w znacznie szerszym kontekście i tym samym umożliwienie ich wykorzystania przez ustawodawcę w procesie ewolucji regulacji prawnych w danym zakresie.
Struktura i organizacja izby obrachunkowych (Chambres régionales et territoriales des comptes) we Francji oraz regionalnych izby obrachunkowych w Polsce – pomimo wielu podobieństw i spójnych założeń – wykazuje wiele odrębnych rozwiązań. Istotne różnice wynikają częściowo z faktu, że francuski ustawodawca musiał uwzględnić w procesie tworzenia regulacji istnienie tzw. terytoriów zamorskich, czemu odpowiada konstrukcja izb terytorialnych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż – w przeciwieństwie do ustawodawcy polskiego – jego francuski odpowiednik zdecydował się na uregulowanie wszystkich instytucji kontrolujących finanse publiczne w jednym akcie prawnym, tzn. w Kodeksie jurysdykcji finansowych (fr. Code des juridictions financières). Dodatkowo, wiele kwestii uregulowanych we Francji w części legislacyjnej tego kodeksu (oznaczonych literą L) może być doprecyzowanych przez dekrety francuskiego najwyższego sądu administracyjnego (Conseil d'Etat).

Słowa kluczowe: prawo francuskie, prawo polskie, prawo finansowe, kontrola finansów publicznych, izby obrachunkowe

Luiza Budner-Iwanicka 
Department of Financial Law and National Economy, Faculty of Law, Masaryk University (Czech Republic), President of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7323-6140
contribution to the preparation of the article: 50%
Dr Hab. Michał Mariański 
doctor habilitatus of law, professor of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Financial Law and Tax Law, Faculty of Law and Administration, legal counsel, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6212-914X
contribution to the preparation of the article: 50%

Organization of Chambers of Audit in France and in Poland. Selected comparative law aspects

This article is one of the stages of more extensive comparative research related to the audit of public finance. Given its comparative nature, its objective is not only to describe but also to compare the French regulations with their Polish equivalents. In accordance with the assumptions of comparative research, the aim of this article is to present selected regulations in a much broader context and therefore enable their use by the legislator in the evolution process of legal regulations in a given field.
Despite many similarities and consistent assumptions, the structure and organization of the chambers of audit (Chambres régionales et territoriales des comptes) in France and the regional chambers of audit in Poland shows that many different solutions exist. The significant differences arise partly from the fact that the French legislator had to take the existence of the so-called overseas territories into account in the process of creating the regulation, which is reflected in the structure of the territorial chambers. It is also worth noting that, unlike the Polish legislator, its French counterpart decided to regulate all institutions auditing public finance in one act of law, namely the Code of Financial Jurisdictions (fr. Code des juridictions financières). Additionally, many issues regulated in France in the legislative part of this Code (marked with the letter L) may be clarified by decrees of the highest French administrative court (Conseil d’Etat).

Keywords: French law, Polish law, financial law, audit of public finance, Chambers of Audit 

Bibliografia / References
Błaszko A., Organizacja samorządu terytorialnego oraz nadzoru nad samorządem we Francji, „Finanse Komunalne” 2019/3.
Budner-Iwanicka L., Mariański M., Podstawy prawne funkcjonowanie Izb obrachunkowych w Polsce i we Francji. Wybrane aspekty prawnoporównawcze. „Studia Prawnoustrojowe” 2024/63, https://doi.org/10.31648/sp.9662.
Conan M., Cabannes X., Poujade B., Renouard L., Vachia J.-P., Vallernaud L., Code des juridictions financières: Annotations – Commentaires – Jurisprudence, Paryż: ‎Le Moniteur 2018.
Cybulski B., Geneza ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych [w:] Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003, red. B. Cybulski, S. Srocki, Wrocław 2003.
Cybulski B., 30 lat regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2023/5.
Dębowska-Romanowska T., Regionalne izby obrachunkowe – nadzór zewnętrzny nad zarządzaniem finansowym w samorządzie i nad tworzeniem lokalnego prawa finansowego [w:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Warszawa 2010.
Gajl N., Cour des Comptes, Izba Obrachunkowa i Izby Regionalne we Francji, „Samorząd Terytorialny” 1992/4.
Izdebski H., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej, cz. I i II, „Samorząd Terytorialny” 1991/5; „Samorząd Terytorialny” 1991/6.
Klimaszewska A., Mariański M., Warylewska K., Ziety J., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) we francuskim kodeksie handlowym, Olsztyn 2017.
Mariański M., Kontrola finansów publicznych w prawie francuskim. Wybrane aspekty instytucjonalne, „Białostockie Studia Prawnicze” 2023/2, zeszyt nr 28, DOI: 10.15290/bsp.2023.28.02.13
Ochoa N., La Cour des comptes, autorité administrative indépendante. Pour une lecture administrativiste du droit de la comptabilité publique, “Revue française de droit administrative” 2015/4.
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2023.
Stec M., Prawno-ustrojowa pozycja regionalnych izb obrachunkowych w systemie władz publicznych w Polsce [w:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Warszawa 2010.
Stec M., U początków regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2019/1–2.
Wójcik Z.K., Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych [w:] Regionalne izby obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003, red. B. Cybulski, S. Srocki, Wrocław 2003.

dr hab. Iwona Kowalska, profesor SGGW
Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2757-7163

Usztywnienie budżetów gmin w związku ze szczególnymi zasadami ich wykonywania na przykładzie metropolii

Zjawisko usztywnienia budżetów gmin jest efektem przyjęcia w polskim stanie prawnym podejścia legitymizującego brak nadania zasadzie jedności bezwzględnego charakteru. Celem badań było określenie skali zjawiska usztywnienia budżetów gmin na przykładzie dwunastu największych miast (metropolii) będących członkami Unii Metropolii Polskich. Realizacji celu badawczego służyły metody: 1) przeglądu literatury przedmiotu oraz stanu legislacji w zakresie odstępstw od stosowania budżetowej zasady jedności materialnej w budżetach jednostek samorządu terytorialnego (JST); 2) analizy ilościowej z uwzględnieniem danych wtórnych pochodzących ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. dwunastu metropolii w Polsce.
Z przeprowadzonych badań wynika, że dochody z imiennie wykazanych źródeł wraz z dotacjami celowymi w największym stopniu usztywniały politykę wydatkową metropolii. Udział dochodów metropolii wywołujących efekt usztywnienia ich budżetu w ich dochodach ogółem oraz dochodach bieżących miał wymiar dwucyfrowy i przekraczał nawet 35% dochodów bieżących. Z oceny relacji wydatków do dochodów metropolii w zakresie wybranych tytułów prawnych dochodów wywołujących efekt usztywnienia ich budżetów wynika, że w żadnym analizowanym przypadku metropolii nie dochodziło do równoważenia tych strumieni pieniędzy.

Słowa kluczowe: finanse, budżet, usztywnienie, metropolia

Dr Hab. Iwona Kowalska, professor of the Warsaw University of Life Sciences 
Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2757-7163

Rigidifying municipal budgets in connection with the special rules for their implementation using the example of metropolises

The phenomenon of rigidifying municipal budgets is the result of the adoption of an approach legitimizing the lack of the absolute nature of the principle of unity in the Polish legal system. The objective of the research was to determine the extent of the phenomenon of municipal budgets being rigidified using the example of the twelve largest cities (metropolises) which are members of the Union of Polish Metropolises. The methods that served the achievement of the research objective are 1) a review of the literature on the subject, as well as the state of legislation regarding derogations from the application of the budgetary principle of material unity in local authority unit (LAU) budgets and 2) a quantitative analysis taking into account secondary data from the Rb-27S, Rb-28S reports for 2022 of twelve metropolises in Poland.
It arises from the research that income from the specified sources, together with special purpose grants rigidified the spending policy of the metropolis to the greatest extent. The share of metropolitan income inciting an effect of rigidifying their budget of their total income and current income was in double figures and even exceeded 35% of current income. It arises from the assessment of the ratio of spending to income of metropolises regarding selected legal titles of income causing the effect of rigidifying their budgets that in none of the cases of metropolises analysed were these streams of money balanced.

Keywords: finance, budget, rigidification, metropolis

Bibliografia / References
Gajl N., Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, Warszawa 1993.
Gaudemet M., Finanse publiczne, Warszawa 1990.
Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1988.
Jacobs J., The death and life of great American cities, New York 1961.
Jałowiecki B., Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskie [w:] Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, red. J. Kołodziejski, T. Parteka, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 1999/186.
Jèze G., Les Principes generaux du Droit Administratif, Paryż 1926.
Kasiński M., Kamieciak Z., Kosikowski C., Krawczyk R.P., Ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych z komentarzem oraz teksty innych aktów prawnych, Warszawa 1994.
Kosek-Wojnar M., Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków 2007.
Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006.
Niewiadomski Z. (red.), Samorząd terytorialny, ustrój i gospodarka, Bydgoszcz–Warszawa 2001.
Owsiak S., Finanse, Warszawa 2015.
Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej czyli Prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, Warszawa 1960.
Skoczylas-Tworek A., Budżet zadaniowy jako wyzwanie dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 766, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013/62.
Stourm R., Le Budget, Paris 1913.
Szołno-Koguc J., Zasady gospodarki budżetowej w ujęciu teoretycznym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2005, vol. XXXIX, 9 Sectio H.
Zawora J., Samodzielność finansowa samorządu gminnego, Rzeszów 2008.

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, profesor UMK 
Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1606-7790
udział w autorstwie tekstu – 34%
dr hab. Tomasz Brzezicki, profesor UMK 
Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Adminisatrcji, Uniwersytet Mikołaja Kopernka w Toruniu, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1048-1402
udział w autorstwie tekstu – 33%
dr Paweł Majka 
Zakład Prawa Finansowego, Istytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4315-4133
udział w autorstwie tekstu – 33%

Radny jako inkasent w zakresie podatków i opłat lokalnych – o problemie stosowania art. 25a ustawy o samorządzie gminnym

Z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym wynika, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. W artykule dokonano analizy pojęcia interesu prawnego radnego na podstawie literatury przedmiotu, judykatury i uchwał kolegiów Regionalnych Izb Obrachunkowych (z lat 2019–2023). Ustalono, że kolegia Regionalnych Izb Obrachunkowych, które kwestionują udział radnego w głosowaniu nad własną kandydaturą, przyjmują różną interpretację – orzekają o nieważności uchwały w całości, o nieważności części uchwały lub stwierdzają, że uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa.

Słowa kluczowe: uchwała samorządowa, inkasent, interes prawny, nadzór, nieważność uchwały, nieistotne naruszenie przepisów

Dr Hab. Jacek Wantoch-Rekowski, professor of the Nicolaus Copernicus University 
Department of Financial Law, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1606-7790
commitment to the preparation of the article – 34%
Dr Hab. Tomasz Brzezicki, professor of the Nicolaus Copernicus University
Department of Administrative Law, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1048-1402
commitment to the preparation of the article – 33%
Dr Paweł Majka 
Department of Finance Law, Institute of Legal Studies, University of Rzeszów, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4315-4133
commitment to the preparation of the article – 33%

Councillor as a collector of local taxes and charges – the problem of applying Article 25a of the Act on Municipal Self-Government

Article 25a of the Act on Municipal Self-Government states that a councillor cannot take part in voting in the council or in a committee if this applies to his legal interest. The article analyses the concept of a ‘legal interest of a councillor’ based on the literature on the subject, jurisprudence and resolutions of the boards of the Regional Chambers of Audit (from the years 2019–2023). It was found that some boards of Regional Chambers of Audit which question the participation of councillors in voting on their own candidacies adopt different interpretations – they decide that the resolution is invalid in whole, that the resolution is invalid in part or that the resolution was adopted with an insignificant breach of the law.

Keywords:
local authority resolution, collector, legal interest, supervision, invalidity of a resolution, insignificant breach of the regulations

Bibliografia / References

Bułajewski S., Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z 22 grudnia 2011 r. (II SA/Bk 167/11), „Samorząd Terytorialny” 2018/1–2.
Dowgier R., Instytucja inkasenta w polskim prawie podatkowym, Warszawa 2021.
Rulka M., Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z 11 czerwca 2013 r. (II SA/Po 341/13), „Samorząd Terytorialny” 2015/6.
Rzetecka-Gil A., Samorząd gminny. Komentarz do przepisów o charakterze antykorupcyjnym, LEX 2015.
Słupczewski M., Kosmala O., Wilmanowicz M., Sposób określenia inkasenta przy poborze opłaty targowej w miastach na prawach powiatu – praktyka i problemy prawne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016/4.
Szewczyk M., Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015/3.
Wierzbica A., Komentarz do art. 25a [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2021.
Wilczyńska A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 stycznia 2010 r. (II OSK 1865/09), „Samorząd Terytorialny” 2011/9.

prof. dr hab. Piotr Korzeniowski

kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji oraz Zakładu Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2138-8609

Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Artykuł dotyczy bardzo ważnego z punktu widzenia teorii i praktyki prawa zagadnienia charakteru prawnego zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Ten instrument prawny został uregulowany w ustawie z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, która jest częścią systemu prawa ochrony środowiska. Podstawowe dziedziny naukowe prawa ochrony środowiska zajmują się często badaniem prawa obowiązującego i dotykają wielu zagadnień praktycznych. Znaczenie takich badań jest ważne również dla rozwoju teorii prawa ochrony środowiska.
Przedmiotem dociekań w artykule są w szczególności zagadnienia związane z charakterem prawnym przedmiotowego zezwolenia, a ponieważ analizowana problematyka wiąże się ściśle z ogólnymi kwestiami reglamentacji administracyjnoprawnej w ochronie środowiska, to nie sposób było całkowicie pominąć ujęcia systemowego tych zagadnień.

Słowa kluczowe: usunięcie drzewa, usunięcie krzewu, ochrona przyrody, prawo ochrony środowiska

Professor Piotr Korzeniowski 
head of the Department of Administrative Law and Administrative Studies, as well as the Environmental Protection Law Section, Faculty of Law and Administration, University of Łódź, judge of the Supreme Administrative Court, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2138-8609

Legal nature of permission to remove a tree or shrub in the Act on Nature Protection of 16 April 2004 

The article applies to the issue of the legal nature of permission to remove a tree or shrub, which is very important from the point of view of legal theory and practice. This legal instrument has been regulated in the Act on Nature Protection of 16 April 2004, which is part of the system of environmental protection law. The main fields of study of environmental protection law often deal with the study of the applicable law and touch on many practical issues. The significance of such research is also important to the development of the theory of environmental law.
The research in the article applies, in particular, to issues related to the legal nature of the permit in question and, since the issues under review  are closely related to the general issues of the regulation of administrative law in environmental protection, there was no way of completely ignoring the systemic approach to these issues.

Keywords:
removal of a tree, removal of a shrub, nature protection, environmental protection law

Bibliografia / References
Adamiak B., Dowody i postępowanie wyjaśniające [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2006.
Adamiak B., Organ prowadzący postępowanie administracyjne [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2006.
Bandarzewski K., Postępowanie zgłoszeniowe w przypadku zamiaru usunięcia przez osobę fizyczną drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, „Samorząd Terytorialny” 2022/1–2.
Biernat S., Działania wspólne w administracji państwowej, Ossolineum 1979.
Borkowski J., Określenie administracji i prawa administracyjnego [w:] System prawa administracyjnego, t. 1, red. J. Starościak, Ossolineum 1977.
Chełmoński A., Instytucje administracyjnoprawne w zarządzaniu gospodarką narodową [w:] System prawa administracyjnego, t. 4, red. T. Rabska, Ossolineum 1980.
Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002.
Cieślak M., Normy celowościowe i ich rola w procesie prawnym [w:] Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci profesora Władysława Woltera, red. M. Cieślak, Warszawa 1959.
Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984. 
Dobrzański G., Podstawowe pojęcia i problemy użytkowania i ochrony środowiska [w:] Ochrona środowiska przyrodniczego, red. G. Dobrzański, Warszawa 2008.
Górski M., Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2021. 
Gruszecki K., Wykonalność zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020/6.
Jaroszyński A., Ochrona prawna zasobów naturalnych w PRL, Warszawa 1972.
Jaroszyński A., Reglamentacja i zarządzanie gospodarką socjalistyczną, „Państwo i Prawo” 1968/10.
Kamiński M., Konstytucyjne podstawy domniemania ważności decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo” 2007/9.
Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Białystok 2000. 
Korzeniowski P., Zasada reglamentacji jako podstawa korzystania z zasobów środowiska [w:] Reglamentacja korzystania ze środowiska jako funkcja administracji samorządowej, red. P. Korzeniowski, I.M. Wieczorek, Łódź 2018.
Nawrotek E., Prawne aspekty ochrony zasobów naturalnych w ogrodach botanicznych przed inwazyjnymi gatunkami obcymi, „Prawo i Klimat” 2022/3. 
Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973.
Pawlikowski J.G., O prawie ochrony przyrody, „Ochrona Przyrody” 1926/6.
Rakoczy B., Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013.
Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
Rybicki Z., Administracyjno-prawne zagadnienia gospodarki planowej, Warszawa 1968.
Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1976.
Smólski S., Lasy i zadrzewienia w krajobrazie [w:] Ochrona przyrody i jej zasobów. Problemy i metody, t. 1, red. W. Szafer, Warszawa 1965.
Sokołowski M., Ochrona przyrody w szkole. Wartość ideji ochrony przyrody w wychowaniu i kształceniu młodzieży, Kraków 1927.
Szczęsny T., Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa 1977. 
Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996.
Szpor A., Akt reglamentacyjny jako instrument działania administracji we Francji, Warszawa 2003.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1979.
Waligórski M., Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej, Poznań 1994.
Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972.
Wegner J., Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną, Warszawa 2021.
Woźniak M., Specustawy a problematyka usuwania drzew i krzewów [w:] Specustawy inwestycyjno-budowalne, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2020.
Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991.
Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, „Prace Wydziału Prawa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 1972/54.
Ziembiński Z., Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966.
Zientara A., Prawnokarna ochrona drzew, „Radca Prawny” 2022/3.

dr hab. Dominik Tyrawa 
adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; radca prawny, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6385-9726

Zastosowanie administracyjnej kary pieniężnej w stosunku do posiadacza nieruchomości w związku z usunięciem drzewa lub krzewu bez zezwolenia

Problematyka zastosowania administracyjnej kary pieniężnej w stosunku do posiadacza nieruchomości w związku z usunięciem drzewa lub krzewu bez zezwolenia ma bez większych wątpliwości bardzo złożony charakter. Artykuł prezentuje ogólny zarys (wprowadzenie) do tej problematyki i problemy cząstkowe, związane z kwestią posiadania działki, na której znajdowało się drzewo do usunięcia, jak też zakreślenie obowiązków informacyjnych spółdzielni mieszkaniowej oraz samej istoty i celu kary. Dodatkowo należy zauważyć, że liczba orzeczeń sądów administracyjnych odnosząca się do tej problematyki jest bardzo duża. To potwierdza, że mamy możliwość postawienia pytania o właściwe stosowanie przepisów regulujących tę instytucję ochrony przyrody.

Słowa kluczowe: drzewa, krzewy, kara administracyjna, usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia

Dr Hab. Dominik Tyrawa 
assistant professor, Department of Administrative Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, John Paul II Catholic University of Lublin, legal counsel, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6385-9726

Application of an administrative fine on the owner of property in connection with the removal of a tree or shrub without permission

The issue of applying an administrative fine to a property owner because of the removal of a tree or shrub without permission is undoubtedly very complex. This article presents a general overview of (introduction to) this issue and partial problems related to the issue of owning a plot of land on which there was a tree to be removed, as well as outlining the information obligations of a housing cooperative and the very essence and objective of the penalty. It should also be noted that the number of administrative court judgments relating to this issue is very large. This confirms that we are able to ask questions about the appropriate application of the regulations governing this institution of nature conservation.

Keywords: trees, shrubs, administrative penalty, removal of trees and shrubs without permission

Bibliografia / References
Bandarzewski K., Postępowanie zgłoszeniowe w przypadku zamiaru usunięcia przez osobę fizyczną drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, „Samorząd Terytorialny” 2022/1–2.
Blankiewicz-Wóltańska B., Problematyka współwłasności nieruchomości w postępowaniu administracyjnym (na wybranych przykładach), „Casus” 2008/2.
Chojnacka I., Konieczne zmiany ustawy o ochronie przyrody po wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt SK 6/12, „Przegląd Legislacyjny” 2015/2.
Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2021.
Haładyj A., Kułak-Krzysiak K., Positive silence to the removal of trees – an analysis of a legal institution, „Review of European and Comparative Law” 2019/1.
Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.
Zielińska P., Administracyjna kara pieniężna za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia – charakter odpowiedzialności, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015/1.

prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska 
Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Polska

Recenzja publikacji „Finanse publiczne. Komentarz”, pod redakcją naukową Joanny M. Salachny i Marcina Tyniewidzkiego, Warszawa 2024, ss. 1220

Professor Elżbieta Kornberger-Sokołowska 
Department of Financial Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland

Review of ‘Public Finance. Commentary’, academic editors Joanna M. Salachna and Marcin Tyniewidzki, Warsaw 2024, p. 1220

dr Sylwia Adamczyk-Kaczmara
radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4778-3706

Opodatkowanie VAT dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego

Opodatkowanie dotacji stanowi wyjątek od ogólnych zasad wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie dotacje stanowią element podstawy opodatkowania VAT, a jedynie takie, które są dotacjami związanymi bezpośrednio z ceną towarów czy usług. Dotacje otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na projekty takie jak OZE stały się w ostatnich latach istotnym problemem z perspektywy ich rozliczeń VAT. Orzeczenia w sprawach C-612/21 i C-616/21 wydane przez TSUE 30.03.2023 r. będą miały znaczący wpływ na krajową praktykę i orzecznictwo w kwestii opodatkowania dotacji.

Słowa kluczowe: dotacja, jednostka samorządu terytorialnego, VAT, wpływ na cenę, podstawa opodatkowania VAT

Artykuł po raz pierwszy ukazał się w publikacji: Tributum tolerabile ac facile? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kornberger-Sokołowskiej, red. nauk. H.E. Liwińczuk, Warszawa 2023.

Dr Sylwia Adamczyk-Kaczmara 
legal counsel, licensed tax adviser, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4778-3706

Taxation of grants awarded to local authorities with VAT

Taxation of grants is an exception to the general principles of the common system of VAT. Not all grants constitute a part of the VAT base, only those which are grants that are directly related to the price of goods or services. Grants received by local authorities for projects such as renewable energy sources (RES) have become a significant problem from the point of view their VAT settlements over the last few years. The judgments of the CJEU in cases C-612/21 and C-616/21 issued on 30 March 2023 will have a significant impact on the national practice and judgments on the matter of taxation of grants.

Keywords:
grant, local authority unit, VAT, impact on the price of goods, VAT base

The article was first published in: Tributum tolerabile ac facile? Jubilee book dedicated to Professor Elżbieta Kornberger-Sokołowska, academic ed. H.E. Liwińczuk, Warsaw 2023.

Bibliografia / References
Kamiński A., Pogoński M., Dotacje z funduszy UE a VAT, „Przegląd Podatkowy” 2005/4.
Supera-Markowska M., Dotacje unijne a podatek od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/9. 

Zamów prenumeratę

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top