Finanse Komunalne
Prawo21 lutego, 2024

Finanse Komunalne 1/2024

Rola administratora i podmiotu przetwarzającego w gminie podczas wykonywania zadań własnych i zleconychDominika Kuźnicka-Błaszkowska 
doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8804-569X

Rola administratora i podmiotu przetwarzającego w gminie podczas wykonywania zadań własnych i zleconych

Na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w jeden proces przetwarzania może być zaangażowanych wiele podmiotów. Dwa podstawowe to administrator i podmiot przetwarzający (procesor), którzy są łącznie określani jako podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych. Spośród nich administrator jest podmiotem kluczowym i to na nim ciąży odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający uczestniczy w procesie przetwarzania danych tylko wtedy, gdy zostanie w to zaangażowany przez administratora. Również w przypadku przetwarzania danych osobowych w gminie, obok administratora może wystąpić podmiot przetwarzający. W przypadku sektora publicznego, klasyczny podział na administratora i procesora może ulec zachwianiu, a granica między jednym podmiotem a drugim jest bardzo płynna. Jednocześnie właściwe określenie ról w procesie przetwarzania jest kluczowe z punktu widzenia zarówno zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego do ochrony danych osobowych, jak i realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Słowa kluczowe: administrator, podmiot przetwarzający, gmina, administracja publiczna, RODO

Dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska 
Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8804-569X

The role of the data controller and data processor in the municipality while performing own and commissioned tasks

According to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR), many entities may be involved in one process. The two basic entities are the data controller and the processor, which are jointly described as the entities required to protect personal data. Of these, the controller is the key entity responsible for processing personal data. The processor is only involved in data processing when required by the controller. The processor may also process personal data in the municipality alongside the data controller. In the case of the public sector, the classic distinction between the controller and the processor may be disturbed, while the line between one entity and another is very thin. Simultaneously, it is important that the roles are correctly specified during the processing from the point of view of the responsibility of the entity obliged to protect the personal data and the implementation of the rights of the data subjects.

Keywords: data controller, data processor, municipality, public administration, GDPR

Bibliografia / References
Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red. nauk.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018.
Fajgielski P., Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [w:] P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Gomularz M., Ochrona danych osobowych w samorządzie terytorialnym [w:] Meritum. Ochrona danych osobowych, red. D. Lubasz, Warszawa 2020.
Hauser R., Przetwarzanie danych osobowych: cel i środki, „Rzeczpospolita” z 6.04.1999 r.
Kozłowska A., Administrator w samorządzie terytorialnym, „Abi Expert” 2018/3.
Litwiński P. (red.), Barta P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018.
Sakowska-Baryła M. (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Sakowska-Baryła M., Powierzenie przetwarzania w administracji publicznej [w:] M. Jabłoński, M. Sakowska-Baryła, K. Wygoda, Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, Wrocław 2018.
Sakowska-Baryła M., Specyfika stosowania RODO przez organy i podmioty publiczne [w:] Sibiga G. (red.), Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2020, dodatek do „Monitora Prawniczego” 2020/3, Legalis, dostęp: 28.02.2023 r. 
Sibiga G., Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003.
Wygoda K., Administrator danych w administracji publicznej [w:] M. Jabłoński, M. Sakowska-Baryła, K. Wygoda, Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, Wrocław 2018.

Mirosław Czekaj 
doktor nauk ekonomicznych, Katedra Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Skarbnik m.st. Warszawy, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-337X
udział w autorstwie tekstu – 50%
Dominik Rogowiecki 
Kierownik Zespołu prognoz wieloletnich i modelowania budżetowego Biura Planowania Budżetowego m. st. Warszawy, Polska
udział w autorstwie tekstu – 50%

Łagodzenie reguły wydatkowej i zadłużeniowej w latach 2020–2022 a konsekwencje dla postrzegania stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia dotyczącego reguł fiskalnych w kontekście ich łagodzenia dokonanego w latach 2020–2022. Przedstawiono wyniki badań i analiz dotyczących wpływu wprowadzonych w latach 2020–2022 przepisów łagodzących na spełnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) obowiązujących je prawnych norm fiskalnych zawartych w ustawie o finansach publicznych, tj. reguły wydatkowej (art. 242) i reguły zadłużeniowej (art. 243). Dokonano porównania sytuacji JST w zakresie spełniania wymienionych norm z hipotetyczną sytuacją JST w zakresie spełniania reguły wydatkowej i zadłużeniowej po wyeliminowaniu elementów łagodzących te reguły. Badanie przeprowadzone na podstawie danych budżetowych zawartych w Wieloletnich Prognozach Finansowych JST edycji 2023 wskazują, że duża skala rozbieżności w zakresie spełniania ustawowych reguł fiskalnych między stanem formalnym, uwzględniającym przepisy łagodzące, a hipotetyczną sytuacją ich pomięcia skłania do konstatacji, że rzetelna ocena stabilności finansowej JST nie powinna być czyniona wyłącznie w kontekście spełniania złagodzonych norm ostrożnościowych.

Słowa kluczowe: reguły fiskalne, jednostki samorządu terytorialnego, limitowanie zadłużenia

Dr Mirosław Czekaj 
Innovative City Department, Warsaw School of Economics, Treasurer of the Capital City of Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-337X
commitment to the preparation of the article – 50% 
Dominik Rogowiecki 
Manager of the long-term forecasting and budget modelling group of the Budget Planning Office of the Capital City of Warsaw, Poland
commitment to the preparation of the article – 50%

Mitigation of the rules on spending and debt in 2020–2022 and the consequences of noticing the financial stability of local authority units in Poland

The objective of the article is to discuss the matter of fiscal rules in the context of their mitigation in 2020–2022. It presents the results of research on and analyses of the impact of the mitigation provisions introduced in 2020–2022 on the compliance of local authority units (LAUs) with the legal fiscal standards contained in the Public Finance Act that are applicable to them, i.e. the expenditure rule (Article 242) and the debt rule (Article 243). It presents a comparison of the situation of LAUs in terms of meeting the standards of a hypothetical situation of LAUs of satisfying the spending and debt rules after eliminating the components mitigating these rules. The study, which was conducted on the basis of budget data contained in the 2023 edition of the Long-Term Financial Forecasts of the LAUs, shows that the large scale of discrepancies regarding compliance with statutory fiscal rules between the formal situation, taking into account the mitigating provisions, and the hypothetical situation of their omission, leads to the conclusion that a reliable assessment of the financial stability of LAUs should not be made solely in the context of meeting relaxed standards of prudence.

Keywords: fiscal rules, local authority units, debt limiting

Bibliografia / References
Franek S., Zróżnicowanie reguł fiskalnych dla jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017/485.
Kańduła S., Additional restrictions of the debt of local self-government with state public debt growing. Methods and grounds for restrictions, „Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011/76.
Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, „Infos” 2011/21 (113).
Kotlińska J., Żukowska H., Zuba‑Ciszewska M., Mizak A., Krawczyk‑Sawicka A., Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego i jej miary, „Ekonomista” 2022/3.
Poniatowicz M., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie kryzysu finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, t. 21.
Poniatowicz M., Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, Warszawa 2012.

Anna Szczepankiewicz-Szmigiel 
doradca podatkowy, Kraków, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2731-0282

„Centralizacja” obowiązków płatnika podatku dochodowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Studium przypadku

Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że ugruntowane dziś stanowisko organów podatkowych kwestionujące status jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego (JST) jako płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło) należy uznać za nieprawidłowe.
W tych okolicznościach JST powinny rozważyć, czy zasadne jest „centralizowanie” obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z zawieranych umów cywilnoprawnych lub zabezpieczenie własnej pozycji podatkowej w drodze uzyskania indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dopóki jeszcze podtrzymuje on swoją dotychczasową linię interpretacyjną w tym zakresie.

Słowa kluczowe: płatnik, obowiązki płatnika, umowy cywilnoprawne, umowa zlecenia, umowa o dzieło, urząd gminy jako płatnik, jednostka budżetowa jako płatnik, gmina jako płatnik

Anna Szczepankiewicz-Szmigiel 
tax adviser, Kraków, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2731-0282

‘Centralization’ of the duties of the remitter of income tax in local authority units. Case study

The line of judgments of the administrative courts shows that the now-established position of the tax authorities questioning the status of local authority unit (LAU) organizational units as remitters of income tax on salaries paid on civil law contracts (personal service contracts, specific task contracts) should be considered incorrect.
Under such circumstances, the LAU should consider whether it is reasonable to ‘centralize’ the duties of the remitter of income tax arising from concluded civil law contracts or to secure its own tax position by obtaining an individual tax ruling of the Director of the National Fiscal Information Office, while he still upholds his rulings to date on this.

Keywords: remitter, duties of the remitter, civil law contracts, personal service contract, specific task contract, municipal office as a remitter, budget unit as a remitter, municipality as a remitter

Bibliografia / References
Niezgódka-Medek M. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, J. Rudowski, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019.
Popławski M. [w:] Ordynacja podatkowa, t. 1, Zobowiązania podatkowe. Art. 1–119zzk. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, LEX 2023.

Aleksandra Pyka 

doktor nauk prawnych, inspektor ochrony danych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2882-9614

Ochrona danych osobowych w żłobkach i klubach dziecięcych. Wybrane problemy prawne

W artykule omówiono zagadnienie przetwarzania danych osobowych przez żłobki i kluby dziecięce, które stosunkowo rzadko jest poruszane w piśmiennictwie. Przedstawiono wybrane problemy prawne dotyczące między innymi przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego do żłobka lub klubu dziecięcego oraz stosowania monitoringu wizyjnego, gdyż problematyka ochrony danych osobowych w żłobkach i klubach dziecięcych może stanowić przedmiot odrębnej publikacji.

Słowa kluczowe: żłobek, klub dziecięcy, administrator, ochrona danych, ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Dr Aleksandra Pyka 
personal data inspector, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2882-9614

Personal data protection in crèches and children’s clubs. Selected legal problems

The article discusses the matter of personal data processing by crèches and children’s clubs which is relatively rarely discussed in the literature. It presents selected legal problems regarding, among other things, personal data processing in connection with handling recruitment to the crèche or children’s club, as well as the use of visual surveillance because the issue of personal data protection in crèches and children’s clubs can constitute the subject of a separate publication.

Keywords: crèche, children’s club, data controller, personal data, general personal data regulation

Bibliografia / References
Chomiczewski W., Lubasz D., Rozdział II. Zasady [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2018.
Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
Nerka A., Rozdział II. Zasady [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018.
Pyka A., Ochrona danych osobowych w szkołach i przedszkolach, Warszawa 2022.

dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW 
Instytut Ekonomii i Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2757-7163

Wyniki kontroli koordynowanych regionalnych izb obrachunkowych – wsparcie procesu kształcenia studentów z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego

W procesie kształcenia studentów z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego (JST) istnieje możliwość wykorzystania wyników kontroli koordynowanych przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe (RIO). Celem artykułu jest ocena użyteczności poznawczo-aplikacyjnej wyników tych kontroli w przedmiotowym zakresie kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość. Analizie poddano kwestie mające istotne przełożenie na proces kształcenia studentów tj.: 1) formułowanie celu i zakresu przedmiotowego kontroli w kontekście analizy stanu prawnego dotyczącego określonego zakresu zadań publicznych realizowanych przez JST; 2) ocenę systemu finansowania zadań publicznych JST w kontekście wyników przeprowadzonej kontroli; 3) formułowanie wniosków de lege ferenda z przeprowadzonej kontroli.
W analizach zastosowano metodę krytycznej analizy dokumentów z wykorzystaniem materiałów o charakterze normatywnym oraz przedmiotowej literatury. Z przeprowadzonych badań wynika, że wyniki kontroli koordynowanych RIO mogą stanowić cenne źródło wsparcia merytorycznego dla studentów w zakresie gromadzenia i interpretowania danych finansowych z sektora samorządowego oraz określania kierunku zmian legislacyjnych w obszarze finansów JST.

Słowa kluczowe: finanse, RIO, kontrola, JST, kształcenie, student

Dr Hab. Iwona Kowalska, professor of the Warsaw University of Life Sciences 

Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2757-7163

Results of coordinated audits by regional chambers of audit – support of the process of educating students on local authority finance

The results of coordinated audits conducted by the regional chambers of audit (RCAs) may be used in the process of educating students on local authority unit (LAU) finance. The objective of the article is to assess the cognitive and applicability utility of the results of these audits in education on Finance and Accounting. Issues which have an important impact on the process of educating students have been analysed, i.e.: 1) the formulation of the objective and scope of the audit in question in the context of the analysis of the legal situation regarding a specific scope of public tasks performed by LAUs; 2) the assessment of the system of financing LAU tasks in the context of the results of the audit; and 3) the formulation of de lege ferenda conclusions from the audit.
The method of critical analysis of documents using normative material and literature on the subject was used in the analysis. It arises from the study that the results of the coordinated RCA audits could constitute a valuable source of substantive support for students with regard to gathering and interpreting financial data from the local authority sector and specifying the direction of legislative changes in LAU finance.

Keywords: finance, RCA, audit, LAU, education, student

Bibliografia / References
Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, Warszawa 2008.
Departament Strategii Kontrolnej NIK, Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Warszawa 2005.
Gerasimiuk A., Nadzór i kontrola gospodarki finansowej J.S.T. [w:] Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Warszawa 2012.
Kasiński M., Kmieciak Z., Kosikowski C., Krawczyk R.P., Ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych z komentarzem oraz teksty innych aktów prawnych, Warszawa 1994.
Koszowski M., Dwadzieścia osiem wykładów ze wstępu do prawoznawstwa, Warszawa 2019.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, Informacja o wynikach kontroli przeznaczenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, Białystok, maj 2022.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, Informacja o wynikach kontroli. Dochody z mienia skarbu państwa w latach 2018–2019, Katowice 2022.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, Informacja o wynikach kontroli koordynowanej. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie w latach 2016–2017, Szczecin 2019.
Kurowski L., Sochacka-Krysiak H., Zarys teorii kontroli finansowej [w:] Kontrola finansowa w sektorze publicznym, red. L. Kurowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2000.
Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny, ustrój gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2017–2020 na przykładzie wybranych gmin w Polsce, Opole, sierpień 2022 r.
Sołtyk P., Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe– analiza za lata 2006–2014, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016/8 (956).
Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M., Finanse samorządowe, Warszawa 2016.
Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa 1997.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Program studiów kierunek: Finanse i Rachunkowość: Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, Warszawa 2021.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Program studiów kierunek: Finanse i Rachunkowość: Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia prowadzone są także w języku angielskim), Warszawa 2021.
Śnieżyński M., Dialog edukacyjny, Kraków 2021.
Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych, Warszawa 2016.
Wyżga O., Metody nauczania stosowane na wyższej uczelni [w:] Współczesne wyzwania dydaktyki szkoły wyższej, red. A. Domagała-Kręcioch, O. Wyżga, Kraków 2009.
Zelek A., Case study – nieocenione narzędzie dydaktyczne, „Około Pedagogii” 2021/2. 

Maciej Hadel 
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie; adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2256-1565

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego i (nie)konstytucyjność zawężenia ich kręgu. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2023 r., II SA/Gl 1716/22

Przedmiotem glosy jest krytyczna ocena wyroku, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) przyjął, że niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw dziecka jest wynikające z art. 2 pkt 10 ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawężenie grupy osób legitymowanych do otrzymania świadczenia wychowawczego wyłącznie do osób, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jednak pod warunkiem, iż wystąpiły do sądu opiekuńczego o przysposobienie, z pominięciem osób, które na mocy orzeczenia sądu wykonują bieżącą pieczę nad dzieckiem (w istocie – nie złożyły wniosku o przysposobienie). W ocenie autora teza ta wymaga krytycznej refleksji z uwagi na to, że stanowi niedopuszczalną wykładnię contra legem; w istocie jest to polemika składu sędziowskiego z decyzją ustawodawcy, nieznajdująca również oparcia w dyrektywach wykładni systemowej. 

Słowa kluczowe: świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, faktyczna opieka, bieżąca piecza, przysposobienie, wykładnia, prawo administracyjne

Dr Maciej Hadel 

court assessor at the District Court for Kraków-Podgórze in Kraków; assistant professor at the Faculty of Administration and Social Sciences of the Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2256-1565

People entitled to childcare benefit and the (un)constitutionality of narrowing down this group. Critical commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 25 January 2023, II SA/Gl 1716/22

The commentary contains a critical assessment of the ruling in which the Voivodship Administrative Court held that narrowing down the group of people entitled to receive childcare benefit to only those who actually take care of a child, provided that they applied to the guardianship court for adoption, except for people who exercise ongoing custody over the child on the basis of a court decision (essentially, they have not applied for adoption), is an unconstitutional principle of protecting children’s rights under Article 2, item 10 of the Act on state aid in raising children of 2016. According to the author, this thesis requires critical reflection because it constitutes an unacceptable contra legem interpretation; in fact, it is a polemic between the bench and the legislator’s decision, which is also not supported by the directives on system interpretation. 

Keywords: childcare benefit, childcare allowance, actual care, ongoing custody, adoption, interpretation, administrative law

Bibliografia / References
Kościuk D., Przyznanie świadczenia wychowawczego osobom sprawującym faktyczną opiekę nad dzieckiem mimo braku wystąpienia do sądu opiekuńczego o przysposobienie. Glosa do wyroku WSA z dnia 12 lutego 2019 r., II SA/Bd 1263/18, OwSS 2019/4.
Zirk-Sadowski M., Wykładnia w prawie administracyjnym [w:] System prawa administracyjnego, t. 4, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Mirosław Paczocha 
zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, radca prawny, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2220-3442

Recenzja publikacji „System prawa samorządu terytorialnego. Ustrój samorządu terytorialnego”, t. II, pod redakcją naukową Ireny Lipowicz, Warszawa 2022, ss. 1060

Mirosław Paczocha 
Deputy President of the Regional Chamber of Audit in Rzeszów, legal counsel, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2220-3442

Review of the publication ‘System of local authority law. Structure of the local authority’, vol. II, academic editor Irena Lipowicz, Warsaw 2022, p. 1060

Zamów prenumeratę: https://www.profinfo.pl/czasopisma

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top