Finanse Komunalne
Prawo27 stycznia, 2023

Finanse Komunalne 1/2023

Obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych przez organy samorządu gminnegodr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Polska. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8804-569X

Obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych przez organy samorządu gminnego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wprowadziło nowe standardy w zakresie realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych w związku z przetwarzaniem przez nich danych osobowych. Jeden z nich, obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, wciąż budzi wątpliwości administratorów w sektorze prywatnym i publicznym. Niedookreśloność pojęć wykorzystanych przez unijnego prawodawcę w art. 35 RODO powoduje istotne trudności w praktyce jego stosowania. Przedmiotem artykułu jest analiza przedmiotowa i podmiotowa obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem administratorów danych będących organami samorządu gminnego. Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie, w jakich sytuacjach i w jaki sposób obowiązek ten powinien być realizowany.
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że administrator danych będący organem samorządu gminnego powinien przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych niemal dla wszystkich procesów przetwarzania, przede wszystkim z uwagi na dużą liczbę podmiotów, których dane przetwarza, jak również charakter tych danych. Aby odciążyć gminy w tym zakresie, ustawodawca mógłby zdecydować się na przeprowadzenie oceny skutków na etapie procesu legislacyjnego, tak się jednak dotychczas nie stało. Warto podkreślić, że przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych nie tylko pozwala administratorom zapewnić odpowiedni poziom ochrony podmiotom danych, lecz także w odpowiedni sposób wdrażać zasadę rozliczalności w procesach przetwarzania. 

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, administrator danych, analiza ryzyka, gmina, ocena skutków dla ochrony danych

Dr Dominika Kuźnicka-Błaszkowska 
Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8804-569X

Obligation for municipal authorities to prepare a data protection impact assessment

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (Data Protection Regulation) introduced new standards of fulfilling the obligations imposed on data controllers in connection with their personal data processing. One of these, the obligation to conduct a data protection impact assessment, still gives rise to concern for controllers in the private and public sectors. The concepts used by the EU legislator in Article 35 of the GDPR are so vague that they cause great difficulties in its application in practice. The article presents a subjective and objective analysis of the obligation to conduct a public sector data protection impact assessment with particular focus on controllers who are municipal authorities. The main objective of the article is to explain the situations in which this obligation should be fulfilled, as well as its method.
The research conducted enables the conclusion to be drawn that the data controller that is a municipal authority should conduct a data protection impact assessment for almost all processing, primarily because of the large number of subjects whose data it processes as well as the nature of this data. In order to ease the burden on municipalities in this respect, the legislator could have decided to perform the impact assessment at the stage of the legislative process, although this has not happened to date. It is worth emphasizing that the preparation of a data protection impact assessment not only enables controllers to ensure that data subjects have an appropriate level of protection, but also to adequately implement the principle of accountability in processing. 

Keywords: personal data protection, data controller, risk analysis, municipality, data protection impact assessment

Bibliografia / References
Barta P., Kawecki M., Litwiński P. [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe. Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa 2021.
Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2021.
Fajgielski P., Zasady ogólne przetwarzania i ochrony danych osobowych [w:] Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów, red. G. Goździewicz, M. Szabłowska, Toruń 2008.
Izydorczyk T., Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób i ocena skutków dla ochrony danych [w:] Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, red. M. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K. Wygoda, Wrocław 2017.
Jabłoński M., Kuźnicka-Błaszkowska D., "Disproportionate Effort" in the Meaning of Article 14 of the General Data Protection Regulation, „Przegląd Prawa Konstytucyjengo” 2021/6.
Jabłoński M., Węgrzyn J., Zmiana modelu ochrony danych osobowych – podejście oparte na ryzyku, privacy by design i privacy by default [w:] Reforma ochorny danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, red. M. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K. Wygoda, Wrocław 2017.
Kalinowska N., Litwiński P., Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje – nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe, „Monitor Prawniczy” 2017/13.
Krzeszowski J., Więcej kamer w mieście i więcej pieniędzy na monitoring prewencyjny, https://www.wroclaw.pl/portal/wiecej-kamer-w-miescie-i-wiecej-pieniedzy-na-monitoring-prewencyjny, dostęp: 20.03.2022 r.
Mednis A., Wymóg oceny skutków przetwarzania w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, „Monitor Prawniczy” 2016/20.
Nerka A. [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, LEX 2019.
Rapcewicz A., Oddalenie skargi na decyzję PUODO, nakładającą pierwszą karę pieniężną w sektorze publicznym, „Informacja w Administracji Publicznej” 2020/4.
Więckowska M., Analiza ryzyka prywatności, „ABI EXPERT” 2017/2.

dr Mirosław Czekaj 
Katedra Miasta Innowacyjnego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; skarbnik m.st. Warszawy, Polska. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-337X

Ograniczenia i uwarunkowania ustawowego obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia dotyczącego wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) w kontekście ograniczonego zakresu JST objętych audytem zewnętrznym w rozumieniu badania ich sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Identyfikacji poddano potencjalne obszary modyfikacji dotyczące audytu sprawozdań finansowych JST. W artykule omówiono specyfikę samorządów o statusie jednostki zainteresowania publicznego polegającą na obowiązku powołania komitetu audytu. Wnioski przedstawione w podsumowaniu mogą służyć usprawnieniu procesu zwiększania wiarygodności sprawozdań finansowych JST.

Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, audyt, samorząd terytorialny, jednostka zainteresowania publicznego, komitet audytu

Dr Mirosław Czekaj 
Innovative City Department, Collegium of Business Administration, SGH Warsaw School of Economics; Treasurer of the Capital City of Warsaw, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-337X

Limitations and conditions of the statutory obligation to audit financial statements of local authority units in Poland

The objective of the article is to discuss the credibility of the financial statements of local authority units (LAUs) in the context of the limited scope of LAUs encompassed by an external audit in the meaning of the audit of their financial statements by statutory auditors. Potential areas of modification of the audit of LAU financial statements were identified. The article discusses the specificity of local authorities with the status of a public interest entity involving the obligation to establish an audit committee. The conclusions presented in the summary may be used to improve the process of increasing the credibility of financial statements of LAUs.

Keywords: financial statements, audit, local authority, public interest entity, audit committee

Bibliografia / References
Adamek-Hyska D., Bilans i sprawozdanie z wykonania budżetu w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016/285, https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-3016d66e-da70-484a-942c-577c01848d5a/c/02.pdf (dostęp: 6.10.2022 r.).
Adamek-Hyska D., Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2011/73.
Bielak J., Wiarygodność sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych, „Kontrola Państwowa” 2017/1, numer specjalny, wrzesień 2017 r.
Czekaj M., Kierunki prac komitetu audytu w jednostkach samorządu terytorialnego będących jednostkami zainteresowania publicznego, „Problemy Zarządzania” 2018/1 (72), vol. 16, cz. 1, https://pz.wz.uw.edu.pl/api/files/view/389998.pdf (dostęp: 6.10.2022 r.).
Czekaj M., The consolidated debt of local government units in Poland, Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN „Finanse” 2018/1.
Hellich E., Wielgórska-Leszczyńska J., Uwarunkowania rewizji sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Kierunki rozwoju rachunkowości, red. J. Gierusza, Katowice 2021.
Kaczurak-Kozak M., Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016/2 (80), cz. 1, https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/9637.pdf (dostęp: 7.10.2022 r.).
Wojtczak M., Badanie jednostek samorządu terytorialnego, Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa 2022.

dr hab. Dorota Rynio, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej; wicedyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polska. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4027-2476
udział w autorstwie tekstu – 50% 
dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej; dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Polska. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5752-0002
udział w autorstwie tekstu – 50% 

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa jako źródło dochodów lokalnych – analiza wysokości stawek na wybranych przykładach

Opłaty miejscowa i uzdrowiskowa stanowią część dochodów własnych gmin, na terenie których znajdują się miejscowości o specyficznych walorach, czyniących je atrakcyjnymi pod względem turystycznym. W artykule dokonano analizy porównawczej zmian wysokości stawek opłat w wybranych miejscowościach w latach 2020–2022 oraz zasygnalizowano możliwe trudności związane z ich poborem, a także potencjalne korzyści wynikające ze wzrostu znaczenia wpływów z tych opłat dla rozwoju lokalnego.

Słowa kluczowe
: dochody własne, opłata miejscowa, opłata klimatyczna, opłata uzdrowiskowa, rozwój lokalny, turystyka

Dr Hab. Dorota Rynio, Professor of the Wrocław University of Economics and Business 
Department of Spatial Economy and Local Government Administration; Deputy Director of the Local Government Research and Development Centre at the Wrocław University of Economics and Business, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4027-2476
commitment to the preparation of the article – 50% 
Dr Hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Professor of the Wrocław University of Economics and Business 
Department of Spatial Economy and Local Government Administration; Director of the Local Government Research and Development Centre at the Wrocław University of Economics and Business, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5752-0002
commitment to the preparation of the article – 50% 

Local and spa charge as a source of local income – analysis of the level of rates using selected examples


The local and spa charges are a part of the own income of municipalities in the area in which there are places with unique attributes making them attractive for tourism. The article presents a comparative analysis of the changes in the rates of the charges in selected places in the years 2020–2022, and suggests possible difficulties related to their collection, as well as potential benefits arising from the increase in the significance of the revenues from these charges to local development.

Keywords: own income, local charge, climate charge, spa charge, local development, tourism

Bibliografia / References
Boehlke J., Zacofanie i rozwój w teorii rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, Toruń 2004.
Brol R., Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. M. Obrębalski, Wrocław 1998.
Cieślak B., Karta podatkowa jako uproszczona forma wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2002 r., „Finanse Komunalne” 2002/2.
Czerniec M., Podatki i opłaty lokalne w kontekście rosnącej decentralizacji zadań publicznych w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010/61.
Czykier-Wierzba D., Korzyści ekonomiczne i społeczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej [w:] Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010/141.
Etel L., Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego, Białystok 2004.
Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Szczecin 2005.
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2008.
Kańduła S., Śmiechowicz J., Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych, „Annale Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin” 2016/1, vol. L, Sectio H.
Klasik A., Kuźnik F., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, „Folia Oeconomica Bochniensia. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni” 2006/4.
Kożuch A., Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym, „Roczniki Naukowe SERiA” 2008/4, t. VIII.
Kwaśniewski R., Majewska I., Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016/4 (4).
Nowakowska A., Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2017/268.
Nowakowska A., Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej [w:] Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Nowakowska, Łódź 2015.
Okraszewska A., Brzeziński I., Kwiatkowski J., Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Warszawa 2017.
Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 2001.
Parysek J.J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, red. J.J. Parysek, Warszawa 1995.
Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Zarządzanie finansami w gminach [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2006.
Sekuła A., Dochody gmin z tytułu opłat [w:] Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, red. S. Korenik, A. Dybała, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010/101.
Sobczyk A., Rozwój lokalny – wybrane problemy finansowania, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010/81.
Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Warszawa 2005.
Swianiewicz P., Łukomska J., Wpływy z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, „Wspólnota” 2019/25.
Szewczuk A., Triada zależności przyczynowo-skutkowych: rozwój lokalny i regionalny – nowe zarządzanie publiczne – partycypacja obywatelska [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2010/31.
Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Szczecin 2008.
Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r., GUS, 30.09.2022, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-we-wrzesniu-2022-roku,21,5.html (dostęp: 22.10.2022 r.).
Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1996/734.
Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005.
Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Warszawa 2006.

dr hab. Wojciech Gonet, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji; notariusz w Piasecznie, Polska. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0066-706X

Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego przy zaciąganiu zobowiązań

W artykule dokonano analizy problematyki stosowania art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Stwierdzono, że przepis ten wprowadza w największym zakresie modyfikację reprezentacji województw samorządowych i ma pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami statutów województw samorządowych w zakresie reprezentacji województw samorządowych, dotyczących m.in. zaciągania zobowiązań. Regulacji zawartej w art. 262 ust. 1 u.f.p. nie stosuje się w szczególnych przypadkach, np. ustanowienia zarządu komisarycznego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe:
reprezentacja, dług, zarząd, marszałek, starosta

Dr Hab. Wojciech Gonet, professor of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities 
Faculty of Social Sciences, Institute of Political Science and Administration, notary public in Piaseczno, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0066-706X

Representation of local authority units in contracting liabilities


The article analyses the problem of applying Article 262, para. 1 of the Public Finance Act. It was concluded that this provision modifies the representation of voivodship authorities to the greatest extent and takes precedence over the provisions of statutes of voivodship authorities regarding the representation of the voivodship authorities, among other things, with respect to contracting liabilities. The regulation contained in Article 262, para. 1 of the Public Finance Act does not apply in special cases, e.g. the establishment of a receivership in local authority units.

Keywords: representation, debt, management board, marshal, head of the county

dr Maria Michta 
pracownik samorządowy, autorka publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych, Czeladź, Polska. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9208-697X

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a zmiany istotnie modyfikujące charakter zamówienia – część 1


Unieważnienie postępowania stanowi jeden z dwóch sposobów zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie tegoż następuje bowiem wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania (art. 7 pkt 18, art. 254 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Przedmiotem rozważań w artykule uczyniono regulacje zawarte w art. 90 ust. 3 oraz art. 137 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ramach których unormowano sytuacje skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania związane ze zmianami istotnie modyfikującymi charakter zamówienia. W artykule podjęto próbę określenia uregulowań dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, które należy uwzględnić w toku wykładni przepisów krajowych, jak również określenia kryterium dla identyfikacji zmian istotnie modyfikujących charakter zamówienia.

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, unieważnienie postępowania, charakter zamówienia

Dr Maria Michta 
local authority employee, author of publications on public procurement, Czeladź, Poland. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9208-697X

Cancellation of public procurement proceedings and changes substantially modifying the nature of the contract – part 1

Cancellation is one of the two ways of ending public procurement proceedings. This is because this ends with the conclusion of a public contract or the cancellation of the proceedings (Article 7, item 18, Article 254 of the Public Procurement Law). The considerations in the article address the regulations contained in Article 90, para. 3 and Article 13, para. 7 of the Public Procurement Law, within which the situations resulting in the need to cancel the proceedings related to changes substantially modifying the nature of the contract have been regulated. The article attempts to specify the provisions of Directive 2014/24/EU on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC, which should be taken into account while interpreting national regulations, as well as to define the criterion for identifying changes substantially modifying the nature of the contract.

Keywords: public contract, cancellation of proceedings, nature of the contract

Bibliografia / References
Andała-Sepkowska J., Czy zamawiający ma prawo zmodyfikować zapisy specyfikacji warunków zamówienia?, QA 1941757, LEX 2022.
Artymowicz B., Baczewski R., Biernacki J., Brańko B., Dunajewska-Bańka A., Fijołek K., Fundowicz I., Ilińska-Rozbicka A., Jurek M., Kacprzak K., Kalińska-Jagoda P., Knapińska J., Kowalski A., Królikowska I., Krynicka U., Mieszkowska M., Narewska A., Nowak H., Olejarz M., Osuch A., Paczkowski M., Pożarowska J., Starzyk O., Stępień R., Szaładziński S., Tyc-Okońska K., Węcławska A., Wicik G., Winiarz M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. H. Nowak, M. Winiarz, Warszawa 2021.
Banasik P., Czy zamawiający może zmienić treść SWZ w trakcie postępowania, po jego ogłoszeniu, a przed terminem składnia ofert z własnej inicjatywy?, LEX 2022, QA 1933283.
Banasik P., Czy zmodyfikowanie treści umowy w ten sposób, że kara umowna za niedostarczenie leku w terminie będzie liczona za każdy dzień zwłoki, jest zmianą istotną, która wymaga przedłużenia terminu do składania ofert?, LEX 2022, QA 1933253.
Bieńko M., Jaką podstawę prawną powinien zastosować zamawiający w związku z koniecznością zmiany umowy w zakresie terminu realizacji robót budowlanych?, LEX 2021, QA 1804363.
Dzierżanowski W., Jaźwiński Ł., Jerzykowski J., Kittel M., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2021. 
Falkowska M., Czy zamawiający może przed upływem terminu składania ofert unieważnić jedną z części zamówienia oraz dokonać zmiany w postaci wykreślenia jednej z pozycji w danej części?, LEX 2021, QA 1811634.
Gawrońska-Baran A., Specyfikacja Warunków Zamówienia. Praktyczny poradnik z wzorami, Legalis 2021.
Gawrońska-Baran A., Wiktorowska E., Wiktorski A., Wojcik P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2022.
Granecki P., Granecka I., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2021.
Grześkowiak-Stojek D., Wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia w nowym Prawie zamówień publicznych, „ZP Doradca” 2021/3, Legalis 2021.
Hartung W., Bagłaj M., Michalczyk T., Wojciechowski M., Krysa J., Kuźma K., Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz, Legalis 2015.
Hryc-Ląd A., Udzielanie zamówień klasycznych powyżej progów unijnych. Transkrypcja z webinarium, https://www.portalzp.pl/transkrypcje/udzielanie-zamowien-klasycznych-powyzej-progow-unijnych.-transkrypcja-z-webinarium-19589.html.
Kardas B., Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w nowym Pzp, komentarz praktyczny, LEX 2020.
Michta M., Umowa o podwykonawstwo w Prawie zamówień publicznych, Warszawa 2019.
Nowakowski W., Jaki zakres zmian SWZ może wymagać unieważnienia postępowania?, LEX 2021, QA 1770974.
Pawelec J., Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Komentarz, Legalis 2017.
Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Komentarz do dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2016.
Szczepańska E., Bieżąca komunikacja elektroniczna w toku przetargu, „ZP Doradca” 2021/2.

Mikołaj Darmosz
wykładowca, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, radca prawny, Polska. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4210-7880
udział w autorstwie tekstu: 70%
Agnieszka Matysiakiewicz
wykładowca, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Polska.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5946-7391
udział w autorstwie tekstu: 30%

Wstrzymanie przekazywania dotacji oświatowych

Organizacja i finansowanie zadań publicznych w zakresie edukacji stanowi poważne obciążenie dla jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania wynikają nie tylko ze zjawisk zewnętrznych, takich jak konsekwencje pandemii czy zbrojnej napaści na sąsiednie państwo, lecz również z nieustannie zmieniającej się regulacji prawnej przy równoczesnym obowiązku przestrzegania ładu finansów publicznych. Na wspomniane problemy nakłada się postawa części niepublicznych podmiotów korzystających z dotacji. Niektóre organy prowadzące niepubliczne szkoły lub przedszkola sprawnie działają w zakresie pozyskiwania dotacji, lecz nie przejawiają woli współpracy, jeżeli chodzi o rozliczenie tych środków publicznych. Odpowiedzią prawodawcy na to zjawisko było m.in. wprowadzenie na poziomie ustawy możliwości wstrzymania przekazywania dotacji oświatowej. Autorzy opracowania skupili się na praktycznych aspektach stosowania tego narzędzia prawnego. Omówiono zarówno materialnoprawne, jak i procesowe aspekty wstrzymania przekazania dotacji. Poruszone w artykule kwestie i poczynione spostrzeżenia w znacznej mierze inspirowane są doświadczeniami orzeczniczymi związanymi z rozpoznaniem środków prawnych wnoszonych w sprawach dotyczących wstrzymania przekazywania dotacji. 

Słowa kluczowe: dotacja oświatowa, wstrzymanie przekazywania dotacji, uchylenie decyzji w sprawie wstrzymania przekazania dotacji

Mikołaj Darmosz 

lecturer, WSB University in Poznań, Local Branch in Chorzów, member of the Local Authority Board of Appeal in Katowice, legal counsel, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4210-7880
commitment in the preparation of the article: 70%
Agnieszka Matysiakiewicz 
lecturer, WSB University in Poznań, Local Branch in Chorzów, member of the Local Authority Board of Appeal in Katowice, Poland. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5946-7391
commitment in the preparation of the article: 30%

Withholding the provision of educational grants

The organization and financing of public tasks in the field of education is a serious burden for local authority units. The challenges arise not only from external phenomena, such as the consequences of the pandemic or an armed attack on a neighbouring country, but also from constantly changing legal regulations with the simultaneous obligation to respect public finance governance. These problems are compounded by the attitude of some non-public entities benefiting from grants. Some authorities running non-public schools or kindergartens are efficient in obtaining grants, but they are not willing to cooperate in accounting for these public funds. The legislator’s response to this phenomenon included the introduction of the possibility of withholding the provision of educational grants at statutory level. The authors of the article focused on the practical aspects of the use of this legal tool. They discussed the substantive law and procedural aspects of withholding the transfer of grants. The issues raised in the article and the observations made are largely inspired by judicial experience related to the recognition of the remedies filed in cases regarding the withholding of grants. 

Keywords: educational grant, withholding the provision of the grant, repealing the decision to withhold the provision of the grant

Bibliografia / References
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021.
Borkowski J., Decyzja administracyjna, Warszawa 1979.
Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967.
Dziuk T., Klauzule dodatkowe decyzji administracyjnej, „CASUS” 2010/1.
Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX 2022.
Kamiński M., Materialnoprawne wygaśnięcie decyzji i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia jej mocy obowiązującej [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego: na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, „Roczniki Administracji i Prawa” 2010/XVI (1).
Kamiński M., Teoretyczne problemy podziału decyzji administracyjnych na deklaratoryjne i konstytutywne a zagadnienie ich temporalnej skuteczności, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008/5.
Liszka-Michałka K., Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Komentarz, Warszawa 2022.
Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
Matan A., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej, Warszawa 2020.
Ochendowski E., Prawo administracyjne – część ogólna, Toruń 2002.
Olszewski A., Pilich M., Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2021.
Piszko A., Finansowanie zadań oświatowych, Warszawa 2018.
Sekuła A., Nucińska J., Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, Olsztyn 2021.
Szewczyk E., Szewczyk M. [w:] System prawa administracyjnego procesowego. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego, red. W. Chrościelewski, Warszawa 2018.
Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978.
Woś T., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2015.
Wróbel A., Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz, Warszawa 2020.
Ziemski K.M., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.

Indeks autorów publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2022 r.
Index of authors of publications in ‘Municipal Finance’ in 2022

Indeks rzeczowy publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2022 r.
Index of publications in ‘Municipal Finance’ in 2022
 
Zamów prenumeratę: https://www.profinfo.pl/czasopisma
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top