Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatrudniona w Samorządowym Kolegium Odwoławczym na stanowisku etatowego członka Kolegium w zespole orzeczniczym rozpatrującym sprawy z zakresu m.in.: świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o systemie oświaty (stypendia szkolne, refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników) oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych.


Back To Top