Doradca podatkowy, ekspert z zakresu VAT. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym z zakresu VAT, jak i postępowaniach podatkowych (reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi). Pełnomocnik w sprawach VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości. Autorka wielu publikacji książkowych z tematyki VAT, wielu artykułów w profesjonalnej prasie podatkowej. Ceniony wykładowca z zakresu VAT. Od 2014 r. współpracuje z jedną z największych polskich kancelarii prawniczych GWW. Członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego.

W 2017 r. w Rankingu Gazety Prawnej, w kategorii „doradca podatkowy z zakresu VAT” zajęła 2. miejsce, w 2018 r. – w tej samej kategorii – 3. miejsce. W rankingu prestiżowego magazynu „International Tax Review" tytuł lidera w kategorii „Women in Tax Leadres 2017” oraz „Indirect Tax Leaders 2017”.

Wykaz publikacji:
Publikacje książkowe:

VAT. Wybór orzecznictwa, red. nauk. M. Militz, Warszawa 2015
M. Militz [w:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. nauk. B. Brzeziński, D. Dominik- Oginska, A. Zalasiński, Warszawa 2015
M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, T. Siennicki, Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2012 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. nauk. W. Nykiel, red. nauk. A. Zalasiński, Warszawa 2014
M. Militz, D. Dominik-Ogińska, A. Bącal, M. Bącal, Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Wrocław 2009 (i kolejne wydania – aktualizacje 2010, 2011, 2012, 2013)
M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, VAT w interpretacjach organów podatkowych, Warszawa 2010
Publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym:
M. Militz, Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty, „Przegląd Podatkowy” 2018/7
M. Militz, Odwrotne obciążenie w VAT – wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, „Przegląd Podatkowy” 2018/3
M. Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?, „Przegląd Podatkowy” 2017/7
M. Militz, Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT – rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2017/4
M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2016/10
M. Militz, Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej – rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło..., „Przegląd Podatkowy” 2016/7
M. Militz, Możliwość korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi – krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos, „Przegląd Podatkowy” 2015/2
M. Militz, Glosa do wyroku TS z dnia 16 kwietnia 2015 r., C-42/14, „Przegląd Podatkowy” 2015/6
M. Militz, Nowe aspekty badania dobrej wiary u nabywców paliw, „Przegląd Podatkowy” 2014/8
M. Militz, Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT – ułatwienia czy utrudnienia?, „Przegląd Podatkowy” 2014/2
M. Militz, Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?, „Przegląd Podatkowy” 2014/1
M. Militz, Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide – analiza skutków wyroku "na dziś" i "na przyszłość", „Przegląd Podatkowy” 2013/8
M. Militz, Wyłączenie z definicji podatnika czynności wykonywanych osobiście, „Przegląd Podatkowy” 2013/10
M. Militz, Czy koszty „mediów” stanowią element wynagrodzenia z tytułu usługi najmu? Rozważania na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, „Przegląd Podatkowy” 2013/1
M. Militz, Procedura marży tylko dla sprzedaży samochodów osobowych zakupionych z legalnym zwolnieniem z VAT, „Przegląd Podatkowy” 2012/9
M. Militz, Programy lojalnościowe na gruncie przepisów o VAT – model unijny i model krajowy, „Przegląd Podatkowy” 2012/3
M. Militz, Premie pieniężne rabatem, „Przegląd Podatkowy” 2012/8
M. Militz, Zawiłości refakturowania usług, „Przegląd Podatkowy” 2012/2
M. Militz, Niekończąca się historia z odliczaniem VAT od nabycia (najmu) samochodu i paliwa do jego napędu, „Przegląd Podatkowy” 2011/6
M. Militz, G. Mularczyk, Nowe zasady wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur VAT, „Przegląd Podatkowy” 2011/2
M. Militz, VAT od importu usługi zakupionej od podmiotu z raju podatkowego – podatkiem do odliczenia, „Przegląd Podatkowy” 2011/1
M. Militz, Opodatkowanie VAT zaliczek w obrocie krajowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych, „Przegląd Podatkowy” 2011/4
P. Gruza, Z. Makowski, M. Militz, Z. Modzelewski, G. Mularczyk, C. Pieńkosz, I. Sawicka, VAT. Nowe regulacje – nowe wątpliwości, „Przegląd Podatkowy” 2010/2
M. Militz, Bony towarowe dla pracowników, „Przegląd Podatkowy”2010/11
M. Militz, Nowatorskie poglądy sądów administracyjnych w kwestii wystawiania i przechowywania faktur, „Przegląd Podatkowy” 2010/3
M. Militz, Faktura przesłana do odbiorcy faksem lub e-mailem a prawo do odliczenia, „Przegląd Podatkowy” 2010/7
Z. Makowski, M. Militz, Zwrot VAT dla podatników nieposiadających siedziby w państwie zwrotu, „Przegląd Podatkowy” 2010/2
D. Dominik, M. Militz, Opodatkowanie WDT – przykład formalnej teorii dowodu w polskim prawie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2010/8
M. Militz, Prawnicy a VAT – istotne orzeczenia sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/9
M. Militz, Kto w 2010 roku może zrezygnować z opodatkowania VAT?, „Przegląd Podatkowy” 2010/2 M. Militz, Leasing i ubezpieczenie to jedno świadczenie. Glosa do uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10, „Przegląd Podatkowy” 2010/12
M. Militz, Zakres temporalny kognicji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – wyrok w sprawie Elektrowni Pątnów II, „Przegląd Podatkowy” 2010/1
M. Militz, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/11
A. Bącal, D. Dominik, M. Militz, P. Ogiński, Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/11
D. Dominik, M. Militz, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na wykładnię polskich przepisów w zakresie podatków pośrednich, „Przegląd Podatkowy” 2009/10
M. Militz, Dostawa towarów używanych – zwolnienia w podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/2
M. Militz, Nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika VAT w polskich przepisach. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 marca 2009 r., I FPS 6/08, „Przegląd Podatkowy” 2009/8
M. Militz, Świadczenia złożone w najnowszym orzecznictwie ETS, „Przegląd Podatkowy” 2008/9
M. Militz, Zmiany w zakresie obniżania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług a zasady prawa wspólnotowego, „Przegląd Podatkowy” 2008/12
M. Militz, Aport a korekta odliczeń. Aspekty wspólnotowe problemu, „Przegląd Podatkowy” 2008/11 M. Militz, Sprzedaż działek budowlanych z majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 października 2007 r., I FPS 3/07, „Przegląd Podatkowy” 2008/2
M. Militz, Vat od niezwróconego zadatku – kazuistyka czy zasady?, „Przegląd Podatkowy” 2007/11No Related Media found.