ORCID 0000-0001-7856-4613

Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 1975 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska na temat efektywności egzekucji roszczeń alimentacyjnych napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Czachórskiego została opublikowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w opracowaniu zbiorowym poświęconym prawu rodzinnemu (1976). Następnie odbyła aplikację sądową, którą ukończyła w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 1986 r. zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin na stanowisko radcy prawnego.
W latach 1991–2004 była członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a następnie do 2005 r. radcą prawnym w Sądzie Najwyższym.

Postanowieniem Prezydenta RP z 15 lipca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.
W latach 2014–2020 była Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.
Działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi od chwili ukończenia studiów prawniczych w 1975 r. Od tegoż roku jest zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji, aktualnie na stanowisku profesora tej uczelni. W grudniu 1981 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zawarcie umowy o pracę” (Warszawa 1985), za którą otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W marcu 2003 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW przyjęto kolokwium habilitacyjne Małgorzaty Gersdorf i jednogłośnie Rada Wydziału nadała jej stopień doktora habilitowanego. Podstawę wszczęcia przewodu habilitacyjnego stanowiła monografia pt. Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy (Warszawa 2002). Tytuł doktora habilitowanego został zatwierdzony w czerwcu 2003 r. Praca profesorska poświęcona została Prawu zatrudnienia (Warszawa 2013). W marcu 2015 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.
Na Uniwersytecie Warszawskim pełniła liczne honory: od 1 stycznia 1992 r. do 31 sierpnia 1993 r. była vice-dyrektorem Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW; od 1 września 1993 r. przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana tego Wydziału; w latach 2000–2012 była członkiem Komisji senackich UW (w tym przewodnicząca Komisji Prawno-Statutowej); w latach 2008–2009 była kierownikiem Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa i Administracji UW; od 2006 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Pracowni Pozapracowniczych Stosunków Zatrudnienia na tym Wydziale; w latach 2005–2008 pełniła funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego; od września 2008 r. do 2012 r. była senatorem Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącą Komisji Prawno-Statutowej Senatu. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UW.
Sprawowała również wiele funkcji publicznych: w latach 1989–1991 była członkiem Społecznej Komisji Pojednawczej, powołanej przez Ministra Pracy ustawą z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne; w latach 1990–1992 była doradcą Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa-Książka-Ruch”; w latach 1992–1996 – doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich d/s prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także uczestniczyła w kolejnych Konferencjach Ogólnych Międzynarodowej Organizacji Pracy z ramienia KPP; w latach 1992–1996 była członkiem delegacji polskiej na Konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie; od 1996 r. członek Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej, powołanej przez Prezesa Rady Ministrów na 5 letnią kadencję; w latach 2003–2005 była członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Była członkiem NSZZ „Solidarność” od momentu powstania związku w 1980 r. do objęcia funkcji prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r.
Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” i członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”, natomiast od marca 1997 r. do 2003 r. była redaktorem naczelnym „Przeglądu Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych”.
W dorobku naukowym ma ponad 200 publikacji dotyczących różnorodnych zagadnień indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, w tym: 7 monografii naukowych oraz kilka komentarzy. Jest też autorką kilkudziesięciu prac popularnonaukowych i esejów prawniczych.

Ważniejsze publikacje książkowe (oprócz opublikowanej rozprawy doktorskiej oraz prac: habilitacyjnej i profesorskiej):
1. Spółdzielczy stosunek pracy w ustawie prawo spółdzielcze, Warszawa 1988 (współautor).
2. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, Warszawa 1993.
3. Zlecenie i agencja w nowych uregulowaniach prawnych, Warszawa 1995.
4. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, Warszawa 2001.
5. Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako instytucja ochrony roszczeń pracownika, Warszawa 2002.
6. Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Warszawa 2008 (współautor).
7. Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2011 (redaktor i współautor).
8. Komentarz do Kodeksu Pracy, wielokrotnie nowelizowany (współautor).
9. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, Warszawa 2012 (redaktor i współautor).
10. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, dwa wydania (współautor).

Publikacje (2015–2019)
1. Kontrowersje w zakresie stosowania konstrukcji nadużycia prawa w prawie pracy indywidualnym i zbiorowym. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Lublin 2015, Studia Iuridica Lulinensia Vol. XXIV, s. 45–59.
2. Artykuł: Od proletariatu do prekariatu, czyli o kierunku rozwoju prawa pracy. Księga Jubileuszowa dedykowana Michałowi Seweryńskiemu Przyszłość prawa pracy. Liber amicorum. W piędziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 2015, s. 291–297.
3. Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasie transformacji gospodarczej i kryzysu, na Konferencję Wydziałową na temat: Rola orzecznictwa w systemie prawa, red. T. Giaro, Warszawa 2016, s. 135–155.
4. Księga Ludwika Florka, Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia, Warszawa 2016, s. 113–125.
5. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy, Warszawa 2016, s. 101–111 (współautor).
6. System Prawa Pracy, t. II, Indywidualne prawo pracy, część ogólna, red. nauk. G. Goździewicz, red. naczelny K. Baran, Charakterystyka rodzajów umów o pracę, rozdz. 8.2, Warszaw 2017, s. 301–317.
7. Wynagrodzenie minimalne wykonawców umów cywilnoprawnych, (współautor) Księga jubileuszowa G. Goździewicza, Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Toruń 2017, s. 133–141.
8. Jaka przyszłość :jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2017/6/2–6.
9. Sąd Najwyższy dawniej i dziś, tekst wykładu wygłoszony na Wydziale Prawa UAM, 28 lutego 2017 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, kwartał drugi, s. 25–31.
10. Rola zażalenia w odwoławczym postępowaniu „regulacyjnym”, Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Warszawa 2017, s. 587–595 (współautor).

Wystąpienia konferencyjne od 2015 r.
1. Konferencja Krajowej Rady Sądownictwa, Warszawa, 18 styczeń 2016 – referat.
2. Wystąpienia na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich dnia 3 września 2016 r.
3. Wystąpienie na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia”, Mszczonów, 1 kwietnia 2017, „Przyszłość sądownictwa”.
4. Zjazd Katedr Toruń, maj 2017 r., referat „Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych”.
5. Kongres Prawników Polskich, maj 2017 r., Katowice, „Wyzwania dla sądownictwa”, referat.
6. Konferencja Prezesów Sądów Najwyższych Europy Środkowo Wschodniej, 4–7 czerwca 2017 r., Budapeszt wystąpienie: „Usuwanie zaległości i opóźnień oraz zarządzanie tokiem postępowania”.
7. Moc wiążąca orzeczeń sądu – Konferencja międzynarodowa, 16–21 czerwca 2017 r., Brno, Republika Czeska.
8. Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”, Warszawa, 23 czerwca 2017, referat wprowadzający.
9. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”, Łódź, 18 kwietnia 2018 r, referat „Problem oceny kwalifikacji umów cywilnoprawnych w orzecznictwie SN.
10. Wykład w Karlsruhe, 20 lipca 2018 r., na konferencji poświęconej pamięci Reinholdowi Frank, organizowanej przez Burmistrza Miasta Karlsruhe i niemiecki Trybunał Federalny, niemiecki Sąd Najwyższy pt. „Polskie państwo prawne: stracone szanse?”.
11. Konferencja ogólnopolska w Poznaniu na temat: „Nauka i … w służbie człowiekowi”, 15 listopad 2018 r., wykład „Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.


Back To Top