ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8245-9023

She is an assisstant professor, PhD habil. at the University of Silesia in Katowice (Poland), Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration and also a judge. 

She is also a member of the Board of Scientific Association of Procedural Law (Poland), the International Association of Procedural Law, ELI (European Law Institute) and the Social Codification Commission. She was member of the panel of the Civil Law Codification Commission for entities taking part in civil proceedings in the period of 2012–2015 (till March of 2015) and permanent team of the Civil Law Codification Commission for the term of office of 2015–2020 (from March to December of 2015). She is lecturer in the postgraduate course “Mediation and other alternative dispute resolution methods” run by Alternative Dispute Resolution Center at Law and Administration Faculty of the Jagiellonian University (lecture: mediation in civil proceedings) and lecturer at the District  Bar Association (Kraków). 
She obtained a PhD degree in legal sciences on the basis of the PhD dissertation entitled “Cases for the Protection of Individual Interests of Consumers in Civil Proceedings” conferred by virtue of the resolution of Law and Administration Faculty Council of Jagiellonian University dated 16.11.2010. In 2020 she obtained a Phd. habil. degree in legal sciences, specializing in civil proceedings; postdoctoral dissertation entitled: “Limits of judicial power in civil proceedings - between public and private interest”. 
She participated in many research project. Actually she is a head of an international NAWA emergency grant „Impact of the COVID-19 pandemic on the justice system. Case study and suggested solutions” (2021/2022). 
Her major research interests include the following: civil procedure (the trial and noncontinuous proceedings), European and international civil procedural law, comparative studies of civil procedural law, administration of justice system and access to justice. 
Author of over 70 scientific publications (including in foreign languages) in the field of broadly understood civil proceedings, including monographs, commentaries on the Code of Civil Procedure, articles and chapters in collective studies.

Key publications:

1. K. Gajda-Roszczynialska, K. Markiewicz, Disciplinary Proceedings as an Instrument for Breaking the Rule of Law in Poland, HJRL. 2020, iss. 3, s. 1–33.
2. K. Gajda-Roszczynialska, System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy: Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1, s. 68–80.
3. K. Gajda-Roszczynialska, Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym. Cz. 2, Władza sądzenia a interes prawny, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 4, s. 5–22.
4. K. Gajda-Roszczynialska, Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilny. Cz. 1, W poszukiwaniu pojęcia interesu, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 3, s. 20–55.
5. K. Gajda-Roszczynialska, Ewolucja koncepcji przedmiotu procesu w Kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r. oraz Kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r., „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 3, s. 385–404.
6. K. Gajda-Roszczynialska, Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2017 r., C-73/16, Peter Puśkar v. Finanćne riaditelstvo Slovenskej republiky, Kriminalny urad finanćnej spravy „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 2, s. 258–272.
7. K. Gajda-Roszczynialska, Nadużycie prawa w europejskim prawie procesowym cywilnym [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. naukowa, P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019, s. 490–620.
8. K. Gajda-Roszczynialska, Abuse of procedural rights in Polish and European civil procedure law and the notion of private and public interest, Access Justice East. Eur. 2019, Vol. 2, iss. 2, s. 53–85.
9. K. Gajda-Roszczynialska, D. Szumiło-Kulczycka (red.), Judicial Management versus independence of judiciary, Warszawa 2018.
10. K. Gajda-Roszczynialska, Judicial independence as a constituent of the concept of “court of law” in the context of amendments to the Law on the organization of common courts introduced in the years 2015–2018 [w:] Judicial management vs independence of judiciary, red. K. Gajda-Roszczynialska , D. Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2018.
11. K. Gajda-Roszczynialska, Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu” a polski wymiar sprawiedliwości – rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, “Iustitia” 2018, nr 3; K. Gajda-Roszczynialska, A test of six conditions of the EU standard of the notion of “court” and the Polish administration of justice – deliberations on the basis of the judgment of Court of Justice dated 27.2. 2018 in the case of C-64 /16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, “Iustitia” 2018, nr 3, http://www.kwartalnikiustitia.pl/wp-content/uploads/2018/10/KGR-A-test-of-six-conditions-of-the-EU-standard-of-the-notion-of-court.pdf (wersja angielska – przedruk).
12. K. Gajda-Roszczynialska, Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) [w:] Podmioty w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018.
13. K. Gajda-Roszczynialska, Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 609–622.
14. K. Gajda-Roszczynialska, Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym?, „Polski Proces Cywilny” 2016/3 (numer specjalny dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu), s. 393–406.
15. K. Gajda-Roszczynialska, Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym [w:] Sine ira et studio: księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 70–100.
16. K. Gajda-Roszczynialska, Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce, „Iustitia” 2016, nr 4, s. 198–203.
17. K. Gajda-Roszczynialska, Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione w postępowaniu cywilnym – zagadnienia wybrane, „Polski Proces Cywilny” 2015/3, s. 356-382.
18. K. Gajda-Roszczynialska, Założenia dotyczące udziału organizacji pozarządowych w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego: materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26–29 września 2013 r.), red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 549–576.
19. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.


No Related Media found.
Back To Top