ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8297-4578

Researcher at the Department of Intellectual Property Law of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow (Poland). She specializes in industrial property law, unfair competition law and consumer protection law. Her scientific interests focus around design protection in intellectual property law. Scholarship holder of Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich (2004, 2013 and 2018), Presidium Member of the international scientific organization International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2019), peer-reviewer of the journal International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), member of the External Advisory Board of the EIPIN Innovation Society program, participates in the international research project Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP 2018-2022), manages the international program Cracow Intellectual Property Law Summer School.
Her PhD dissertation entitled “Property Liability for Trademark Law Infringement” was awarded in 2007 by the Minister of Science and Higher Education in the competition for the best PhD dissertation, held and organized by the Patent Office of the Republic of Poland, and her postdoctoral monograph entitled “Cumulative Protection of Industrial Design in Intellectual Property Law” was awarded a dedicated prize of the Minister of Development in the very same competition in 2016, whereas in 2018 – the 1st prize in the competition held and organized by the monthly "Państwo i Prawo" for the best postdoctoral dissertation.

Selected publications:

Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 2015
Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (ch. XXVI); Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (ch. XXVII § 153, 154, 155), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (ch. XIX § 165 III) (in:) R. Skubisz (ed.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, t. 14B, Wyd. II, Warszawa 2017, s. 1-51, 74-153, s. 233-240
Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (ch. XXV, s. 1-47), Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (ch. XXVI § 136, 137, 138 s. 68-143), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (ch. XXVIII § 147 III, s. 233-240) (in:) R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, (Wydanie II) Warszawa 2017
Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej (ch. 3.6.8); Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie (ch. 3.6.11); Ochrona firmy (rozdział 6.4.1) (in:) System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 434-453
Design Rights and Designer’s Rights (in:) Research Handbook on Design Law (ed. H. Hartwig), Edward Elgar 2019
Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70
Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636; cz. 2 nr 14, s. 687-691
Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42
Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244
Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, ZNUJ PIPWI 2007, z. 100, s. 499-513 (co-author: Janusz Szwaja)
Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, MoP 2007/20, s. 1117-1122 (co-author: Janusz Szwaja)
Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (co-author: Tomasz Targosz)
Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160
Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (co-author: Anna Wojciechowska)
Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2012, nr 2, s. 202
Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects (w:) Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23
Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (co-author. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65
Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. (in:) M. Namysłowska (ed.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255
Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137
Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE (in:) „Prawo konkurencji. 25 lat” ed. T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712
Wynalazek „wzorniczy” czy wzór „wynalazczy”? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim (in:) Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Michałowi du Vallowi, ed. J. Ożegalska-Trybalska i D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 771-780
Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej (in:) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. E. Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 699-712
The role of unregistered rights—a European perspective on design protection, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, Vol. 13, No. 4, s. 303-314
W ekosystemie ochrony własności intelektualnej (in:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, ed. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1071-1085
Na drodze do liberalizacji rynku części zamiennych w UE - uwagi po wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r., C-397/16 i C-435/16, Acacia Srl przeciwko Pneusgarda Srl i Audi AG oraz Acacia Srl i Rolando D’Amato przeciwko Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, EPS 2019, nr 2, s. 44-48
Lost in communication. A few thoughts on the object and purpose of the EU design protection (in:) The Object and Purpose of Intellectual Property, ed. S. Frankel, Edward Elgar 2019 (forthcoming)
Chopping off Hydra’s heads. Spare parts in the EU design and trade mark law (in:) Transition and Coherence in Intellectual Property Law, Cambridge 2020 (forthcoming)No Related Media found.
Back To Top