Wolters Kluwer en Open Access

De overheid streeft naar Open Access van wetenschappelijke artikelen. Open Access wil zeggen: vrije toegang tot publiek gefinancierde werken van wetenschap. In Nederland is het beschikbaar stellen van een kort werk van wetenschap vastgelegd in artikel 25fa Auteurswet. Wolters Kluwer Nederland (WKNL) onderschrijft het belang van Open Access voor de ontwikkeling van de wetenschap en de maatschappij en heeft m.i.v. 2021 een Open Access beleid vastgesteld. Voor 20 tijdschriften zijn de wetenschappelijke artikelen na een embargotermijn beschikbaar in Open Access in de Wolters Kluwer Navigator.

 • 1. Wat is Open Access?
  Open Access wil zeggen: vrije toegang tot publiek gefinancierde werken van wetenschap. In Nederland is het beschikbaar stellen van een kort werk van wetenschap vastgelegd in artikel 25fa Auteurswet. Wolters Kluwer Nederland onderschrijft het belang van Open Access voor de ontwikkeling van de wetenschap en de maatschappij.
 • 2. Wat voor soorten Open Access bestaan er?
  Bij de gouden route wordt de publicatie direct vrij beschikbaar gesteld via de website van de uitgever en de auteur betaalt een APC (Article Processing Charge). In de groene route plaatst een auteur het artikel na een afgesproken embargoperiode in een 'repository' of op zijn/haar eigen website waarmee de publicatie vrij toegankelijk wordt. De genoemde embargoperiode vloeit voort uit de zogeheten redelijke termijn die de wetgever in Nederland de uitgever geeft in artikel 25fa van de Auteurswet.
 • 3. Hoe luidt het wetsartikel precies?
  De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.
 • 4. Wat betekent het dat Open Access alleen van toepassing is op een “kort werk"?
  De term ‘kort werk’ is ontleend aan artikel 16, tweede lid, van de Auteurswet. De aanduiding ‘kort werk’ houdt in dat het gaat om werken met de lengte van artikelen en niet die van boeken.
 • 5. Wat betekent dat wetenschappelijk onderzoek publiek gefinancierd moet zijn?
  Waar het artikelen betreft van auteurs die een betaalde aanstelling hebben op een universiteit dan vallen zij om die reden onder de Open Access bepaling in de Auteurswet.
 • 6. Wie heeft het recht op Open Access?

  De regeling van artikel 25fa Auteurswet is alleen van toepassing op de maker van een werk en niet op rechthebbende in het algemeen, zoals een werkgever van de maker. Het recht op Open Access is een 'persoonlijkheidsrecht' en komt specifiek toe aan de maker. Werkgevers zijn expliciet uitgesloten van de werking van artikel 25fa Auteurswet.

 • 7. Welke tijdschriften vallen onder de Open Access regeling en met welke termijnen?

  Het Open Access beleid van WKNL richt zich op de artikelen in 20 tijdschriften van WKNL. Deze zijn ingedeeld in twee groepen tijdschriften met embargotermijnen van respectievelijk zes en twaalf maanden, al naar gelang de verschijningsfrequentie van het tijdschrift.  Zes maanden voor tijdschriften die wekelijks verschijnen en 12 maanden voor tijdschriften met een lagere frequentie (bijv. maandelijks).

 • 8. Waarom juist deze 20 tijdschriften?

  Deze tijdschriften bevatten deels wetenschappelijke artikelen. Naast deze tijdschriften geeft Wolters Kluwer Nederland nog circa 60 andere tijdschriften uit die vooral gevuld zijn met veelal praktische  vakinformatie. Deze tijdschriften noemen wij vakpublicaties waarbij meestal de redactie of de uitgever een auteur vraagt om (op praktische en verklarende wijze) over een onderwerp te schrijven. Deze publicaties kwalificeren niet als wetenschappelijke werken in de zin van de Open Access regeling.

 • Samen met de VSNU is in het verleden vastgesteld dat in deze 27 tijdschriften van Wolters Kluwer wetenschappelijke artikelen kunnen verschijnen. Naast deze tijdschriften geeft Wolters Kluwer Nederland nog circa 50 andere tijdschriften uit die volledig gevuld zijn met praktische informatie, geschreven door mensen uit de praktijk en niet uit de wetenschap. Deze tijdschriften noemen wij vakpublicaties waarbij meestal de redactie of de uitgever een auteur vraagt om (op praktische en verklarende wijze) over een onderwerp te schrijven. Deze publicaties kwalificeren niet als wetenschappelijke werken in de zin van de Open Access regeling. De gebruikers van deze publicaties zijn hoofdzakelijk specifieke beroepsgroepen niet zijnde wetenschappers.
Back To Top