GettyImages-939019748
Fiscaliteit & Accounting02 maart, 2023

Gegevensverwerking UBO-register verduidelijkt in Antiwitwaswet

De Antiwitwaswet bevat voortaan meer en gedetailleerde informatie over de inhoud, de manier waarop en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door het UBO-register. 

Bron:monKEY

De huidige bepalingen waren te beperkt om te voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR-verordening). De wetgever maakt van de gelegenheid gebruik om ook nog een aantal elementen uit de Vijfde Antiwitwasrichtlijn om te zetten. Ook alle noodzakelijke uitvoeringsbepalingen zijn meteen op punt gezet in een bijhorend KB van 8 februari 2023.

Doeleinden gegevensverwerking

De Antiwitwaswet stelt voortaan uitdrukkelijk dat het UBO-register de gegevens m.b.t. de uiteindelijke begunstigden verwerkt voor volgende doeleinden:

 • de bescherming van het financiële stelsel middels preventie, opsporing en onderzoek van witwassen en terrorismefinanciering en de daarmee verband houdende basisdelicten, zoals corruptie, fiscale misdrijven en fraude;
 • de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevriezingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen bedoeld in de resoluties aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, bedoeld in de Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en bedoeld in andere wettelijke bepalingen;
 • de transparantie voorzien van de juridische entiteiten en juridische constructies, ter voorkoming van het misbruik van deze entiteiten en constructies, met inbegrip van belastingontwijking, ten aanzien van de bevoegde autoriteiten en betrokken entiteiten;
 • de identificatie en verificatie van de gegevens van uiteindelijke begunstigden.
  De wet geeft hierbij ook precies aan welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Denk aan de identificatiegegevens van de uiteindelijke begunstigde, zijn contactgegevens, de categorie waartoe hij behoort en de datum waarop hij uiteindelijke begunstigde is geworden.
  Toegang tot informatie
  De informatie in het UBO-register is toegankelijk voor
 • de ‘bevoegde autoriteiten’. Dit zijn alle overheidsorganen met als wettelijke opdracht de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme of de daarmee verband houdende basisdelicten, de fiscale autoriteiten, de overheidsorganen belast met de inbeslagneming en verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen van criminelen, de overheidsorganen die informatie krijgen over het vervoer of grensoverschrijdend vervoer van geld of verhandelbare instrumenten aan toonder, de CFI en de toezichtautoriteiten. Hun toegang heeft geen enkele beperking;
 • de autoriteiten bevoegd voor de toepassing en de controle van de verplichtingen inzake embargo's, bevriezingen van tegoeden en andere beperkende maatregelen bedoeld in de resoluties aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het kader van Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, bedoeld in de Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten en bedoeld in andere wettelijke bepalingen. Hun toegang heeft geen enkele beperking;
 • de autoriteiten die uitgaan van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten belast met het opsporen of controleren van uiteindelijke begunstigden. Hun toegang heeft geen enkele beperking;
 • de entiteiten onderworpen aan de Antiwitwaswet. Hun toegang is beperkt en geldt alleen in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van de cliënten;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die bij KB zijn bepaald;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon die een schriftelijke aanvraag indient bij de Administratie van de Thesaurie met betrekking tot een trust, fiducie of soortgelijke juridische constructie die zeggenschap heeft in een andere dan de in artikel 1:33 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde vennootschap of rechtspersoon of in een andere juridische entiteit, hetzij door rechtstreekse of indirecte eigendom, met inbegrip van het houden van toonderaandelen, hetzij via zeggenschap met andere middelen. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die bij KB zijn bepaald.

Uitvoeringsbesluit

Het KB van 8 februari 2023 wijzigt het KB Werking UBO van 30 juli 2018 met onder meer de precisering van het feit dat de verwerking van de gegevens van de uiteindelijke begunstigden op elektronische wijze plaatsvindt; duiding van de nieuwe toegangsregels tot het UBO-register; het invoegen van een rechtsgrond voor de raadpleging van de logbestanden van de registratie door autoriteiten en onderworpen entiteiten te kunnen meedelen aan deze laatsten en het invoegen van de interne procedure betreffende het opleggen van administratieve geldboetes. Voortaan kan bij bepaalde inbreuken een administratieve geldboete worden opgelegd aan de informatieplichtigen. Inning en invordering gebeurt door de FOD Financiën belast met de inning en invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen.

Bron:8 FEBRUARI 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 17 februari 2023, bl. 23617.

Bron:8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 17 februari 2023, bl. 23620.

Bron: monKEY  de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals

Ontdek monKEY
Back To Top