Informal Mentoring
Fiscaliteit & Accounting04 april, 2023

Erfbelasting betalen kan binnenkort met cultuurgoederen

Bron: monKEY
Uiterlijk vanaf 1 juli 2023 zal men in het Vlaams gewest de erfbelasting kunnen vereffenen met cultuurgoederen zoals juwelen en wetenschappelijke objecten. Nu kan dat alleen met ‘kunstwerken’. De verruiming vormt één van de versoepelingen om de regeling uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit aantrekkelijker te maken.
De regelgeving voorziet al jaren de mogelijkheid om de erfbelasting te vereffenen door ‘kunstwerken’ in betaling te geven. Maar in de praktijk wordt daar zelden – de laatste jaren zelfs nooit- gebruik van gemaakt. De regels blijken te complex en onvoldoende ruim. De Vlaamse overheid heeft dan ook beslist om de procedure grondig te hervormen zodat er meer gebruik van wordt gemaakt. Het is immers één van de manieren om de kunst- en erfgoedcollectie van de Vlaamse gemeenschap te verrijken.

Cultuurgoederen

Om de regeling aantrekkelijker te maken, is het toepassingsgebied aanzienlijk verruimd. Waar een inbetalinggeving in het verleden alleen kon met ‘kunstwerken’, zal dat voortaan kunnen met alle vormen van ‘cultuurgoederen’. Daaronder vallen ook juwelen, archeologische vondsten, manuscripten, wetenschappelijke objecten, enz. Het kan daarbij gaan over individuele stukken, maar ook over collecties.
Onder cultuurgoederen worden de sleutelwerken, de topstukken die zijn opgenomen op de topstukkenlijst bedoeld en stukken of verzamelingen die zeldzaam en onmisbaar erfgoed zijn voor de Vlaamse Gemeenschap. Ook cultuurgoederen die zich in het buitenland bevinden en voldoen aan een aantal voorwaarden komen in aanmerking. De Topstukkenraad zal adviseren of de aangeboden cultuurgoederen voor betaling in aanmerking komen.

Vereenvoudigde procedure

Het toepassingsgebied is verruimd, maar ook de procedure om stukken in betaling te geven is vereenvoudigd en versoepeld.
Eigenaars van cultuurgoederen die menen dat hun spullen voldoen aan de voorwaarden kunnen voortaan, voorafgaand aan het openvallen van een nalatenschap, bij de Topstukkenraad een verzoek indienen met het oog op een beslissing van de Vlaamse Regering over de bestemming van die goederen als de inbetalinggeving wordt aanvaard.

Fiscale stimulansen

De regeling wordt ook fiscaal aantrekkelijker. Cultuurgoederen die groen licht kregen, worden aanvaard aan 120% van de marktwaarde die wordt vastgesteld door de Topstukkenraad.
Als de erfbelasting lager is dan de vermeerderde waarde met 20% van de cultuurgoederen, dan kan het Topstukkenfonds, als het over topstukken gaat, voor de betaling van dit saldo instaan. Als de erfbelasting lager is dan de vermeerderde waarde met 20% van de cultuurgoederen dan kan een erfgoedinstelling, als het om sleutelwerken gaat voor haar collectie, ervoor kiezen om voor de betaling van dit saldo in te staan en zo de mede-eigendom van de cultuurgoederen te verwerven.
De schulden waarvoor een inbetalinggeving mogelijk is, worden uitgebreid tot de toebehoren van de invorderbare erfbelasting.

In werking

De Vlaamse regering zal de datum van inwerkingtreding vastleggen in het uitvoeringsbesluit. De decreetgever prikt wel al een deadline: de nieuwe regeling moet uiterlijk op 1 juli 2023 in werking treden.
Bron:10 MAART 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting,

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
Databank

monKEY

Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de voordelen voor u en uw kantoor.
Back To Top