Pályázati szabályzat

Wolters Kluwer Jogászdíj pályázati szabályzat

1. A pályázók köre

1.1. Pályázni egyénileg és csapatban lehet. Egyénileg induló pályázó csak jogi egyetemi végzettséggel rendelkező személy lehet. Csapat nevezése esetén feltétel, hogy minimum egy csapattag jogi egyetemi végzettséggel rendelkezzen.  
1.2. Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában kizárólag jogász mentor, mint pályázatot benyújtó, szakmai jelölése alapján fogadunk nevezéseket. Az év joghallgató tehetsége kategóriában az jelölhető, aki a pályázat benyújtásának időpontjában vagy azt megelőző 6 hónapban jogász szakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és ugyanezen időpontig nem tölti be a 30. életévét. Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában az jelölhető, aki jogi diplomával rendelkezik, a pályázat benyújtásának időpontjáig nem szerzett jogi szakvizsgabizonyítványt és ugyanezen időpontig nem tölti be a 35. életévét.  
1.3. A kategória megjelölt szponzorai, azok jogi képviseletét ellátó irodák, ügyvédek, jogtanácsosok, illetőleg a szponzor tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a tulajdonos és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozói nem indulhatnak a szponzor által támogatott kategóriában.  

2. A pályázat tárgya

2.1. A pályázati anyagok – a 2.2. és 2.3. pontban foglalt kivételekkel – 2021. május 31. napja és 2023. május 30. napja közötti időszakban megoldott ügyekre, menedzselt projektekre vonatkozhatnak.  
2.2. A „Digitális szakértői megoldások a jogi szakmában” kategóriában a pályázat tárgya a jogászi munkát támogató, a 2.1. pontban meghatározott időszakban készre fejlesztett, piaci bevezetésre került új vagy jelentős mértékben megújított technológiai megoldás (pl. szoftver) vagy olyan ügy, menedzselt projekt, melynek során egy digitális szakértői megoldás (szoftver) segítette az ügy, projekt hatékonyabb/gyorsabb/pontosabb megoldását.  
2.3. „Az év joghallgató tehetsége” és „Az év fiatal jogász tehetsége” kategóriában elsődlegesen a jelöltnek az egyetemi évei alatt, illetve a munkája során nyújtott innovatív megoldásai, ötletei és alátámasztott digitális készségei képezik a pályázat tárgyát. Emellett átlagon felüli tudása és kompetenciái, valamint a pályázati űrlapon megjelölt tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményei kerülnek értékelésre a pályázat elbírálása során.  
2.4. Az „ESG – Environment, Social & Governance” kategóriában a környezetvédelmi, társadalmi és vállalati döntési követelmények jelentőségét kiemelő, fenntarthatósági szempontokat érvényesítő jogi tárgyú megoldott ügyek, menedzselt projektek a pályázat tárgya.  

3. Nevezési kategóriák

1. Az év jogásza/csapata adatvédelem és compliance kategóriában  
2. Az év jogásza/csapata adójog kategóriában  
3. Az év jogásza/csapata digitális szakértői megoldások a jogi szakmában kategóriában  
4. Az év jogásza/csapata ESG kategóriában  
5. Az év jogásza/csapata szellemi alkotások joga kategóriában  
6. Az év jogásza/csapata társasági jog, vállalatfelvásárlás és versenyjog kategóriában  
7. Az év fiatal jogász tehetsége  
8. Az év joghallgató tehetsége  

4. A pályázat benyújtása

4.1. A pályázó azonosítására a Jogászdíj honlapon történő regisztráció szolgál. A pályázat feltöltésének előfeltétele a sikeres regisztráció. A pályázó az e-mail-címének megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Hungary Kft. Jogászdíjjal kapcsolatos információkat küldjön a pályázó részére, illetve a megadott e-mail-címet a pályázóval való kommunikációs csatornaként használja. A pályázat a pályázati adatlapból és a pályázati űrlapból áll. A pályázat mellékletei nem képezik a pályázat részét.  
4.2. A pályázati adatlap kitöltése során a pályázó megad egy általa választott jeligét, ami nem utalhat a pályázó személyére. A bírálóbizottság a pályázati űrlapot kizárólag a jelige alapján azonosítja be, a pályázó személyéről, adatairól nincs tudomása.  
4.3. A pályázati űrlap nem tartalmazhat olyan információt, amely a pályázó személyét kétséget kizáróan beazonosítja. A pályázati űrlapon az ügyfél megnevezése nem megengedett. A bemutatott ügy kapcsán adott minél részletesebb információ segíti a pályázat értékelését. A bizalmas információk közlését egyértelműen jelölni kell. A pályázatban megjelölt információk valódiságáért a pályázatot benyújtó felel.  
4.4. A pályázat címének tükröznie kell a pályázat érdemi mondanivalóját, de lehet „fantázianév” is. A pályázati űrlap – Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategória kivételével – valamennyi kategóriában azonos. A pályázati űrlapon megadott kérdésekre az ott meghatározott karakterszámban adható válasz. A karakterszám minden esetben szóközökkel együtt értendő.  
4.5. Nem képezi a pályázat részét, azonban a pályázat mellékleteként a pályázó választása szerint feltölthető a pályázó logója .ai, .eps, nagy felbontású .jpg vagy .tif vagy .pdf formátumban. Amennyiben a pályázó a logó feltöltésének lehetőségével nem él, tudomásul veszi, hogy azt a Wolters Kluwer Hungary Kft. a Wolters Kluwer Jogászdíj pályázat díjátadóján, illetve a Wolters Kluwer Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványokban nem tudja felhasználni. Nem képezi a pályázat részét, azonban a pályázat mellékleteként kötelezően feltöltendő a pályázat összefoglalója a díjátadón történő ismertetése, illetve a Wolters Kluwer Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványokban történő megjelenése céljából.  
4.6. A pályázat mellékleteként az előbbiekben fel nem sorolt dokumentumok feltöltésére nincs lehetőség.  
4.7. A pályázat feltöltését követően a regisztráció során megjelölt kapcsolattartó számára a sikeres elküldést igazoló e-mail érkezik. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a pályázat sikeres benyújtását követő 48 órán belül nem érkezik meg, az alábbi elérhetőségen lehet ezt jelezni: [email protected]  
4.8. Egy kategóriában több pályázat is benyújtható, ugyanazt a pályázatot azonban nem lehet több kategóriában benyújtani.  
4.9. A pályázatokat magyar nyelven 2023. május 2-től 2023. június 30-án 16.00 óráig lehet feltölteni a Jogászdíj honlapon található felületre.  
4.10. A pályázat benyújtása ingyenes.  
4.11. Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategória esetében a pályázatot a mentor nyújtja be, amellyel hozzájárul neve és mentori minősége nyilvánosságra hozatalához. A mentor a pályázatban nyilatkozik arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásához hozzájárult és a pályázat benyújtásának időpontjáig nem tölti be joghallgató esetén a 30., fiatal jogász kategória esetén a 35. életévét. Mindezek hiányában, illetőleg amennyiben a pályázat nem felel meg az előbbi feltételeknek, a pályázat érdemben nem bírálható el.  
4.12. A pályázó, illetőleg a pályázó csapatában résztvevő minden egyes személy a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Hungary Kft. a nevezettek pályázatának tényét, a pályázathoz tartozó értékelő összegzést a pályázat lebonyolítása során, illetőleg azzal összefüggésben, így különösen a díjátadón a nevezettekről készült, illetőleg velük kapcsolatos vagy őket résztvevőként megjelenítő videókat/fotókat/interjúkat és a pályázattal kapcsolatos más hasonló elektronikus és papíralapú anyagokat, továbbá egybeszerkesztett online kiadványokat kommunikációs, promóciós és archiválási céllal a 7.4. pont alatt jelzett ideig tárolja, a pályázat népszerűsítésére és a Wolters Kluwer Hungary Kft. egyéb üzleti céljaira használja, továbbá a Wolters Kluwer Hungary Kft.-hez kapcsolódó internetes felületeken (pl. jogaszvilag.hu, ado.hu, wolterskluwer.com/hu-hu és ezek közösségi média felületei, a Wolters Kluwer Hungary Kft. YouTube csatornája), egyéb közösségi vagy videomegosztó portálokon, sajtótermékekben és média felületeken harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye, és mindezek során a pályázó és a pályázó részvételével a pályázaton indult csapat megnevezését feltüntesse, továbbá a pályázóról és a pályázó részvételével indult csapat más tagjáról készült, illetőleg mindezen személyekkel kapcsolatos, e személyeket résztvevőként megjelenítő fényképeket, videókat és hanganyagokat megjelenítse.  
4.13. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Hungary Kft. részére a pályázat keretében megadott adatokat kezelje, a pályázatban foglaltakat – a pályázatban kifejezetten és egyértelműen bizalmas információként jelölt adatok kivételével – jelen szabályzatban foglaltak szerint felhasználja. A Wolters Kluwer Hungary Kft. a hozzá benyújtott pályázatokban kifejezetten bizalmas információként megjelölt adatot, dokumentációt (és minden egyéb, akár szóbeli, akár írásbeli információt, a továbbiakban együtt: bizalmas információ) üzleti titokként kezeli és köteles gondoskodni arról, hogy az illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve jogellenes felhasználásra ne kerülhessen. A bizalmas információkat a Wolters Kluwer Hungary Kft. kizárólag a jelen pályázattal összefüggő tevékenysége során, ezen feladatai által indokolt mértékben használhatja fel. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Wolters Kluwer Hungary Kft.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban álló személyekre is. A Wolters Kluwer Hungary Kft. kötelezi magát arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt, amely időbeli korlátozás nélkül kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására az említett jogviszonyok megszűnése után is.  
4.14. A pályázó a pályázat benyújtásakor az űrlapon a Közönségdíj szavazáson való részvételi szándékának megjelölésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az 5.7. pont szerinti Közönségdíj szavazáson a pályázat jeligéjét és a pályázat nyilvánosságra szánt rövid összefoglalóját a Wolters Kluwer Hungary Kft. online felületein népszerűsítse, a szavazás lebonyolításához felhasználja. 
4.15. A pályázattal összefüggő adatkezelés részletei jelen szabályzat 7. pontjában olvashatók.
4.16. A pályázat törlésére, illetve módosítására a benyújtási határidő lejártáig van lehetőség. A pályázat módosítása a benyújtott pályázat törlését követően a módosított szöveg feltöltésével történik.  


5. A pályázatok elbírálása

5.1. A Wolters Kluwer Jogászdíjon a korábbi években benyújtott pályázatok tárgyával azonos üggyel, projekttel, technológiai megoldással nem lehet indulni. A Wolters Kluwer Jogászdíj szempontjából azonos ügy az ugyanazon felek és jogutódai közötti, ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog érvényesítése iránt indult ügy, ideértve az újraindult, a perújítási, a felülvizsgálati és az előzetes döntéshozatali eljárást, jogegységi panaszt, valamint az alkotmányjogi panaszt is.  
5.2. A bírálóbizottság saját megítélése alapján a pályázó hozzájárulásával az érvényesen beadott pályázatokat áthelyezheti másik kategóriába. A bírálóbizottsági döntés végleges.  
5.3. A nyertes pályázat kiválasztása kategóriánként a benyújtott pályázatok közül történik. A nyertes pályázatot a bírálóbizottság választja ki.  
5.4. A pályázat elbírálásának szempontjai: innováció, ügyfélközpontúság és példaértékűség.  

Az innováció körében

 • a hagyományos jogi tevékenység és gyakorlat megújítását,
 • a jogásztársadalom széles körét érintő szakmai megoldásokat, valamint
 • a technikai (pl. műszaki, adminisztratív, módszertani, informatikai) fejlesztések újdonság tartalmát, a jogászi munkában való hasznosságát értékeli a bírálóbizottság.

Az ügyfélközpontúság tekintetében a bírálóbizottság azt értékeli, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység, megoldás

 • mennyiben teszi könnyebbé az ügyfél életét,
 • hogyan növeli az ügyfél versenyelőnyét a piacon,
 • milyen széles körét érinti az ügyfeleknek.

A példaértékűség körében a bírálóbizottság azt vizsgálja, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység, megoldás példaként szolgálhat-e a hivatásgyakorlás szempontjából.

„Az év joghallgató tehetsége” és „Az év fiatal jogász tehetsége” kategóriában a pályázatban megjelölt, a jogászi hivatás elsajátítása során elért innovatív jogi megoldások, digitális szemlélet és alátámasztott digitális készségek jelentik a bírálat fő szempontjait. A bírálóbizottság ezen felül figyelembe veszi a jelölt kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményeit és kimagasló képességeit (korosztályához viszonyított átlagon felüli tudását és kompetenciáit).  
5.5. A bírálóbizottság döntése ellen nincs jogorvoslati lehetőség. 
5.6. A bírálóbizottság tagjai:  
– Kézdi Katalin – ügyvezető igazgató, Wolters Kluwer Hungary Kft.  
– Dr. Megyeri Andrea – innovációs és tartalomfejlesztési igazgató, Wolters Kluwer Hungary Kft.  
– Dr. Rajházi Mónika – adatminőség kiemelt főmunkatárs, Wolters Kluwer Hungary Kft.  
– Dr. Belényesi Tünde – senior product manager, Wolters Kluwer Hungary Kft.  
– Dr. Fülöp Anna – szerkesztőségi főmunkatárs, Wolters Kluwer Hungary Kft.   
5.7. A díjátadón kerül sor a Közönségdíj kiosztására is. A díjért azon pályázatok összefoglalói versenyeznek, amelyeknél a pályázó ezt a pályázat benyújtásakor megjelölte. A szavazás 2023. július 15. és szeptember 15. között zajlik a Wolters Kluwer Hungary Kft. online felületein. 


6. Nyertesek

6.1. A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában (logo, levél, névjegykártya, honlap stb.) a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. „Az év jogásza/csapata adójog kategóriában 2023”).
6.2. A Wolters Kluwer Hungary Kft. a „Wolters Kluwer Jogászdíj” eseményhez kapcsolódóan online kiadványt publikál, amelyben minden kategóriában a nyertes kiemelésével felsorolja a kiválasztott, legfeljebb 6 legjobb pályázatot és megjelenteti azok rövid összefoglalóját. A kiadványt 2024 első negyedévében megkapja a Wolters Kluwer Hungary Kft. adatbázisának jogi szegmensében szereplő több ezer ügyfél. A kiadványt a Wolters Kluwer Hungary Kft. promóciós céllal felhasználja.
6.3. A nyerteseknek a Wolters Kluwer Hungary Kft. bemutatkozási lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett szakmai portálokon (jogaszvilag.huado.hu).
6.4. Az eredményhirdetés díjátadón, ünnepélyes keretek között történik. A Wolters Kluwer Hungary Kft. fenntartja magának a jogot a pályázati feltételek megváltoztatására. A pályázati feltételek megváltoztatásáról a Wolters Kluwer Hungary Kft. a Jogászdíj honlapon keresztül értesíti a pályázókat.

7. Adatkezelés

7.1. A Wolters Kluwer Hungary Kft. minden tőle elvárható és a jogszabályok által kötelező jelleggel előírt intézkedést megtesz a pályázattal és azzal összefüggésben keletkező adatok védelmében, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (GDPR, általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.). A Wolters Kluwer Hungary Kft. a pályázatokkal kapcsolatban gondoskodik mind fizikai, mind adatbiztonsági intézkedések alkalmazásáról és betartásáról az üzleti titok és a személyes adatok védelme érdekében.  
7.2. Adatkezelés célja: A pályázat benyújtásához, elbírálásához és kommunikációjához kapcsolódó feladatok ellátása, különös tekintettel a pályázat benyújtásához, módosításához szükséges felhasználófiók biztosítására, a kapcsolattartásra. Az adatkezelés további célja a díjátadón történő részvétel biztosítása, illetve az ott készült fénykép- és videofelvételek, interjúk, illetve a pályázatról készült összegzés kommunikációs és promóciós célú felhasználása.  
7.3. Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. A pályázó a regisztrációval elfogadja jelen Wolters Kluwer Jogászdíj pályázati szabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot.  
7.4. Adatmegőrzés ideje: A regisztráció során megadott adatokat 2 évig, a benyújtott pályázatokat az eredményhirdetéstől számított 3 évig, a díjátadón készült fénykép- és videofelvételeket 3 évig őrzi meg és használhatja fel a Wolters Kluwer Hungary Kft.  
7.5. A pályázat (Az év joghallgató tehetsége és Az év fiatal jogász tehetsége kategóriában benyújtott pályázat kivételével) benyújtásával a pályázók az alábbi adatokat közlik a Wolters Kluwer Hungary Kft.-vel:  

 • A regisztráció során megadott adatok
  • e-mail-cím
  • jelszó
  • vezeték- és keresztnév
  • a pályázati szabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, továbbá a 4.12. pont szerinti hozzájárulás megadása
  • esetleges hozzájárulás a Wolters Kluwer Hungary Kft. marketing célú megkereséseihez
 • A pályázati adatlap adatai
  • a pályázat címe
  • jelige
  • pályázati kategória
  • a pályázat besorolása (egyéni vagy csoportos)
  • a pályázó neve (egyéni pályázó természetes személy neve vagy csoportos pályázat esetén a pályázó iroda/szervezet neve)
  • a pályázó címe (irányítószám, város, utca, házszám)
  • csoportos pályázat esetén a pályázó iroda/szervezet adószáma
  • a kapcsolattartó adatai (név, beosztás, telefonszám, e-mail cím)
 • A pályázati űrlapon szereplő adatok
  • A pályázat érdemi része keretében a pályázók a bírálat szempontjait követő, előre meghatározott kérdésekre adnak szabad szavas válaszokat. Az itt közölt információkra a pályázati szabályzat 4. pontjában megadottak irányadóak.
 • A pályázat mellékleteinek adatai
  • a pályázat összefoglalója a díjátadón történő ismertetés céljából
  • a pályázat összefoglalója a Wolters Kluwer Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelentetés, illetve a Közönségdíj szavazáson való részvétel céljából 
  • az iroda/szervezet logója

7.6. „Az év joghallgató tehetsége” és „Az év fiatal jogász tehetsége” kategóriában a pályázatot benyújtó mentor az alábbi adatokat közli a Wolters Kluwer Hungary Kft-vel:

 • A regisztráció során megadott adatok
  • e-mail-cím
  • jelszó
  • vezeték- és keresztnév
  • a pályázati szabályzat és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, továbbá a 4.12. pont szerinti hozzájárulás megadása
  • esetleges hozzájárulás a Wolters Kluwer Hungary Kft. marketing célú megkereséseihez
 • A pályázati adatlap adatai
  • a pályázat címe
  • jelige
  • pályázati kategória
  • a pályázatot benyújtó mentor neve, munkahelye, beosztása, címe (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszáma, e-mail-címe
  • a pályázatot benyújtó mentor nyilatkozata arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásának időpontjáig nem tölti be a 30. életévét
  • a pályázatot benyújtó mentor nyilatkozata arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásához hozzájárult
  • a jelölt neve, munkahelye, beosztása, címe (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszáma, e-mail-címe
 • A pályázati űrlapon szereplő adatok
  • a jelölt szakmai pályafutásának, ismereteinek bemutatása
  • a jelölt kiemelkedő képességeinek, készségeinek ismertetése
 • A pályázat mellékleteinek adatai
  • a pályázat összefoglalója a díjátadón történő ismertetés céljából
  • a pályázat összefoglalója a Wolters Kluwer Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelentetés céljából

7.7. A pályázót a személyes adatai tekintetében megillető jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben. A pályázó ezen jogait az [email protected] e-mail címre, vagy a Wolters Kluwer Hungary Kft., 1518 Budapest, Pf. 101. címre küldött levélben gyakorolhatja.

A Wolters Kluwer Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója itt olvasható.

Back To Top