Z vybraných právních oborů jsme pro vás připravili cenově zvýhodněné předplatné sestavené s ohledem na vaše potřeby. Knihovna výkladové literatury ve verzi ASPI Expert je sestavena speciálně pro potřeby advokátních kanceláří se širokou oblastí činností a pro korporace s účastí ve veřejných zakázkách.

Právní obory obsahují průběžně aktualizovanou výkladovou literaturu (komentáře, články z časopisů, právní publikace a komentované vzory smluv a podání).

Součástí vybraných právních oborů je ASPI Průvodce – praktický nástroj, který vás rychle a přehledně provede příslušnou problematikou. V několika krocích získáte veškeré dostupné informace k tématu nebo agendě, která vás zajímá (předpis, komentář, judikaturu, články, právní publikace, vzory a další).

 S předplatným ASPI Expert automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

  ASPI Expert
ASPI Právní informační systém
Předpisy, judikatura, základní literatura 
notification check icon
ASPI Kalkulačky+       notification check icon
ASPI Monitor legislativního procesu       notification check icon  
Právní obory
Občanské právo hmotné a procesní notification check icon
Korporátní právo a insolvence včetně Průvodce
notification check icon
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně Průvodce notification check icon
Správní právo – obecné předpisy notification check icon 
Stavebnictví notification check icon 
Ochrana osobních údajů (GDPR) včetně Průvodce
notification check icon
Doprava
notification check icon
Daně a poplatky včetně Průvodce
notification check icon
Účetnictví
notification check icon
Elektronické komunikace a IT
notification check icon
Trestní právo
notification check icon
Ústavní právo
notification check icon
Stavovské předpisy pro advokáty a soudce
notification check icon
Duševní vlastnictví a mediální právo
notification check icon
Energetika
notification check icon
Finanční právo – banky
notification check icon
Správní právo – samospráva a zvláštní předpisy
notification check icon
Školství
notification check icon
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce
notification check icon
Počet komentářů 360
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele 53 990 Kč 

 

Cenově zvýhodněné předplatné lze dále rozšířit o:

 • Právní obory
                         Cena *
  Energetika                     2 990 Kč
  Finanční právo – banky                     4 490 Kč
  Horní právo                     1 990 Kč
  Pojišťovnictví                     1 990 Kč
  ESG a Compliance                        890 Kč
  Školství                     4 490 Kč
  Veřejné sbory
                      4 490 Kč
  Zdravotnictví a farmacie                     4 490 Kč
  Životní prostředí
                      4 490 Kč

  * Roční cena pro 1 uživatele bez DPH.

 • Expertní řešení
               Cena * 
  Občanský zákoník - Srovnávací komentář (Advokátní kancelář PRK Partners)            2 900 Kč
  Technické normy ČSN            2 000 Kč
  Specializované vzory smluv - Akciová společnost (Advokátní kancelář PRK Partners)            1 950 Kč
  Specializované vzory smluv - Nájmy, nemovité věci (Advokátní kancelář PRK Partners)
             1 550 Kč
  Specializované vzory smluv - Postoupení, ukončení závazků (Advokátní kancelář PRK Partners)
                900 Kč
  Specializované vzory smluv - Prodej podílu ve společnosti (Advokátní kancelář PRK Partners)
             2 750 Kč
  Specializované vzory smluv - Společnost s ručením omezeným (Advokátní kancelář PRK Partners)
             1 550 Kč
  Specializované vzory smluv v anglické a české verzi - Join-stock company (Advokátní kancelář PRK Partners)            5 390 Kč
  Specializované vzory smluv v anglické a české verzi -Limited liability company (Advokátní kancelář PRK Partners)                                               
             4 990 Kč
  Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích (I. Chalupa / D. Reiterman)
             4 990 Kč
  Ekonomické informace o firmách v ČR - detailní ekonomické informace (Bisnode)
             1 990 Kč
  Konkursní noviny - časopis (Cooper Presss, spol. s.r.o.)
                960 Kč
  Právník - časopis (Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň)
             1 080 Kč
  Řada monografií - Nakladatelství Auditorium
             1 490 Kč
  Poradna pro obce - otázky a odpovědi
             2 843 Kč


  * Roční cena pro 1 uživatele bez DPH.

 • Navigátory
     
               Cena *
  Celní řízení              2 500 Kč
  Daň z přidané hodnoty              3 500 Kč
  Daň z příjmů
               2 500 Kč
  Daňový řád
               3 500 Kč
  Insolvenční řízení
               2 500 Kč 
  Katastr nemovitostí (nedílnou součástí právního oboru Občanské právo hmotné a procesní)                                                                                 
                    -
  Občanský soudní řád
               3 500 Kč
  Ochrana osobních údajů (GDPR)
               3 500 Kč
  Ochrana osobních údajů (GDPR) - veřejná správa
               3 500 Kč
  Pracovní právo
               1 500 Kč
  Přestupky
               1 500 Kč
  Rozhodčí řízení (nedílnou součástí právního oboru Občanské právo hmotné a procesní)                  -
  Společnost s ručením omezeným (součástí Student ASPI)
                   -
  Správní řád
               2 500 Kč
  Svobodný přístup k informacím (nedílnou součástí právního oboru Správní právo – obecné předpisy)
                   -
  Trestní řád
               3 500 Kč
  Trestní odpovědnost právnických osob (součástí ASPI Navigátor Trestní řád)
                   -
  Veřejná podpora
               2 500 Kč
  Vymáhání pohledávek
               1 500 Kč
  Zadávání veřejných zakázek
               2 500 Kč
  Zaměstnávání a pobyt cizinců
               1 500 Kč
  Životní prostředí
               2 500 Kč

   

  * Roční cena pro 1 uživatele bez DPH.

 • Překlady předpisů
        Anglický jazyk    
  Autorský zákon - Copyright Act (121/2000 Sb.)     notification check icon
  Daňové předpisy  
  Daňový řád - Tax Regulations (280/2009 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o dani z přidané hodnoty - Act of Value Added Tax (235/2004 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o daních z příjmů - Act of Income Taxes (586/1992 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní - Act on international cooperation in tax administration (164/2013 Sb.)      
   notification check icon
  Insolvenční zákon - Insolvency Law (182/2006 Sb.)
   notification check icon
  Občanské právo
   
  Občanský soudní řád - Civil Procedure Code (99/1963 Sb.)
   notification check icon
  Občanský zákoník - Civil Code (89/2012 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o mezinárodním právu soukromém - Act Governing Private International Law (91/2012 Sb.)
   notification check icon
  Správní řád - Administrative Procedure Code (500/2004 Sb.)
   notification check icon
  Trestní právo
   
  Trestní řád - Code of Criminal Procedure (141/1961 Sb.)
   notification check icon
  Trestní zákoník - Penal Code (40/2009 Sb.)
   notification check icon
  Veřejné zakázky
   
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Act on Protection of Competition (143/2001 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o veřejných zakázkách - Act on Public Procurement (137/2006 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o zadávání veřejných zakázek - Act of Public Procurement (134/2016 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o obchodních korporacích - Business Corporation Act (90/2012 Sb.)
   notification check icon
  Zákon o účetnictví - Accounting Act (563/1991 Sb.)
   notification check icon
  Zákon směnečný a šekový - Bill of Exchange and Cheque Act (191/1950 Sb.)
   notification check icon
  Zákoník práce - Labour Code (262/2006 Sb.)
   notification check icon
  Cena za rok bez DPH pro 1 uživatele
   15 990 Kč

   

                                       Německý jazyk   
  Daňové předpisy   
  Daňový řád - Abgabenordnung (280/2009 Sb.)
                                 notification check icon
  Zákon o dani z přidané hodnoty - Gesetz über die Mehrwertsteuer (235/2004 Sb.)
                                 notification check icon
  Zákon o daních z příjmů - Einkommen- und Körperschaftsteuergestz (586/1992 Sb.)
                                 notification check icon
  Občanské právo
   
  Občanský zákoník - Bürgerliches Gesetzbuch (89/2012 Sb.)
                               notification check icon
  Zákon o mezinárodním právu soukromém - Gesetz über das Internationale Privatrecht (91/2012 Sb.)
                               notification check icon
  Obchodní korporace
   
  Zákon o obchodních korporacích - Gesetz über Handelskorporationen  (90/2012 Sb.)
                              notification check icon
  Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Gesetz über die Umwandlung von
  Handelsgesellschaften und Genossenschaften (125/2008 Sb.) 
                              notification check icon
  Veřejné zakázky
   
  Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Wettbewerbsschutzgesetz (143/2001 Sb.)
                             notification check icon
  Zákon o veřejných zakázkách - Gesetz über öffentliche Aufträge (137/2006 Sb.)                           notification check icon
  Zákon o zadávání veřejných zakázek - Gesetz über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (134/2016 Sb.)
                            notification check icon
  Zákon o kolektivním investování - Gesetz über kollektive Kapitalanlagen (189/2004 Sb.)
                            notification check icon
  Zákon směnečný a šekový - Wechsel- und Scheckgesetz (191/1950 Sb.)
                            notification check icon
  Zákoník práce - Arbeitsgesetzbuch (262/2006 Sb.)
                            notification check icon
  Cena za rok bez DPH pro 1 uživatele
                                14 990 Kč

Back To Top